Pravilnik o izmjeni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

NN 129/2012 (23.11.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

129 23.11.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2761

Na temelju članka 139. stavka 2. i članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. i 70/12.) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE IZ OBITELJSKE MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine« broj 129/11.) u članku 2. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»Specijalizant jest doktor medicine s kojim je zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija ili grad te kojem je rješenjem ministra zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) dano odobrenje za specijalizaciju. Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse. Specijalizant jest i doktor medicine koji obavlja privatnu praksu te doktor medicine kojem je na temelju prijedloga tijela, odnosno osoba iz članka 8. ovoga Pravilnika izdano rješenje ministra o odobrenju specijalizacije.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/166

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-12-01

Zagreb, 15. studenoga 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.