Uredba o snimanju iz zraka

NN 130/2012 (28.11.2012.), Uredba o snimanju iz zraka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2768

Na temelju članka 126. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 33/2002, 58/2002, 76/2007 i 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela

UREDBU

O SNIMANJU IZ ZRAKA

Područje primjene

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti koje pravne i/ili fizičke osobe moraju ispuniti kako bi mogle snimati iz zraka kopnena područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj, razvijati, umnožavati i/ili objavljivati snimljene materijale, postupke i uvjete pod kojima je dopušteno iznositi snimke iz zraka iz Republike Hrvatske te proceduru i način pregledavanja snimaka prije njihovog korištenja.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koje se koriste u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. Iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske podrazumijeva svako fizičko iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske koje nije navedeno u odobrenju za uporabu, te razmjenu digitalnih zračnih snimaka između dva servera od kojih se server na koji se šalju podaci nalazi izvan Republike Hrvatske.

2. Mjerilo snimanja (MS) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka analognom kamerom.

3. Naručitelj snimanja je pravna ili fizička osoba za koju snimatelj obavlja snimanje iz zraka za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe. Vlasnik je snimljenog materijala te je odgovoran za zaštitu snimljenog materijala sukladno izdanom odobrenju.

4. Objavljivanje zračnih snimaka podrazumijeva svako javno objavljivanje zračnih snimaka koje nije navedeno u odobrenju za uporabu.

5. Oblik zapisa snimanja iz zraka može biti analogni ili digitalni. Prihvatljivi oblik zapisa zračnih snimaka koji se dostavlja na pregled nakon snimanja je digitalni zapis u čitljivom slikovnom formatu.

6. Operator snimanja je osoba koja upravlja uređajem za snimanje.

7. Operator zrakoplova je pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za upravljanje zrakoplovom.

8. Podnositelj zahtjeva je naručitelj snimanja.

9. Prostorna veličina slikovnog elementa na terenu (GSD) osnovni je faktor kojim je definirana točnost snimanja iz zraka digitalnom kamerom.

10. Razvijanje zračnih snimaka obuhvaća sve potrebne postupke u cilju nastanka zračne snimke u odgovarajućem obliku zapisa, što podrazumijeva snimanje iz zraka, razvijanje analognog zapisa ili obradu digitalnog zapisa snimanja iz zraka.

11. Snimatelj je pravna ili fizička osoba koja pri nadležnoj instituciji ima registriranu djelatnost snimanja iz zraka.

12. Umnožavanje zračnih snimaka podrazumijeva uporabu zračnih snimaka u drugu svrhu nego je odobreno nakon pregleda.

13. Uređaj za snimanje je kamera ili senzor koji se ne nalaze na zemlji ili vodi.

14. Vodene površine su sve vodene površine na kontinentalnom i morskom području Republike Hrvatske.

15. Zračni snimak je zapis podataka o elektromagnetskom zračenju zemljine površine i objekata na njoj, u analognom ili digitalnom obliku, dobiveni različitim tehnikama snimanja iz zraka (fotografski, skeniranjem i sl.).

16. Zrakoplov za snimanje iz zraka je svaki zrakoplov koji se koristi u operacijama snimanja iz zraka. Pod ovim pojmom razumijevaju se i letjelice bez posade opremljene uređajem za snimanje.

(2) Pojedine kratice koje se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. GSD – Ground Sampling Distance (prostorna veličina slikovnog elementa na terenu)

2. MS – mjerilo snimanja

3. OIB – osobni identifikacijski broj.

Snimanje iz zraka

Članak 3.

(1) Snimanje iz zraka je posebna operacija radova iz zraka kod koje se koristi uređaj za snimanje koji se nalazi na ili u zrakoplovu, osim snimanja koje obavljaju putnici u zrakoplovu osobnim uređajima za snimanje sa svojih putničkih sjedišta.

(2) Snimati iz zraka, područja i vodene površine u Republici Hrvatskoj za potrebe izmjere zemljišta, istraživanja, prostornog uređenja, te za druge gospodarstvene i znanstvene potrebe, mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za snimanje iz zraka.

(3) Operator zrakoplova za izvođenje operacija snimanja iz zraka mora imati važeću svjedodžbu za radove iz zraka i u operativnim specifikacijama navedeno odobrenje za snimanje iz zraka, ili drugo odobrenje koje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u skladu s propisima koji reguliraju zračni promet.

(4) Pod snimanjem iz zraka, u smislu ove Uredbe, ne smatra se snimanje koje sukladno posebnim propisima provode ministarstva nadležna za obranu i unutarnje poslove prilikom obavljanja redovitih poslova.

Snimanje pojedinačnih objekata

Članak 4.

(1) Pod snimanjem pojedinačnih objekata iz zraka podrazumijeva se snimanje vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu, ostalih izdvojenih objekata, područja nacionalnih parkova i parkova prirode te drugih zaštićenih dijelova prirode.

(2) Pojedinačno snimanje iz zraka vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu je snimanje za potrebe vlasnika, odnosno korisnika vojnog i drugog objekta posebno važnog za obranu.

(3) Vlasnik, odnosno korisnik vojnog i drugog objekta posebno važnog za obranu odgovoran je za zaštitu klasificiranih podataka o objektu pri ugovaranju snimanja, za vrijeme snimanja, pohranjivanju nakon snimanja te za uporabu zračnih snimaka.

(4) Pojedinačno snimanje je i snimanje za potrebe izvješćivanja o izvanrednim događajima kao što su prometne gužve, velike prometne nesreće, prirodne nepogode (poplave, požari, potresi i sl.) koje smiju snimati isključivo televizijske kuće s nacionalnom koncesijom te pravne ili fizičke osobe koje obavljaju snimanja za njih.

Odobrenje za snimanje ili razvijanje

Članak 5.

(1) Tuzemne pravne i fizičke osobe smiju snimati iz zraka samo nakon pribavljenog odobrenja za razvijanje zračnih snimaka.

(2) Inozemne pravne i fizičke osobe smiju snimati iz zraka nakon pribavljenog odobrenja za snimanje iz zraka i prethodno pribavljene suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove obrane.

(3) Odobrenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdaje Državna geodetska uprava.

(4) Odobrenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdaje se za svako pojedinačno snimanje.

(5) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se iznimno izdati za više pojedinačnih snimanja u određenom razdoblju za potrebe izvješćivanja o izvanrednim događajima (prometne gužve, prometne nesreće, prirodne nepogode i sl.).

(6) Prilikom snimanja iz zraka pravne i fizičke osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju se pridržavati odredbi koje se odnose na zračni promet i upravljanje i let zrakoplova.

(7) Odobrenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdaje se snimatelju i sadrži podatke o snimatelju, naručitelju snimanja, području i vremenu snimanja, te svrsi snimanja.

(8) Odobrenje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se izdati najviše za razdoblje od 3 mjeseca.

(9) Primjerak odobrenja iz stavka 3. ovoga članka Državna geodetska uprava dostavlja Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje ili razvijanje

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za snimanje ili razvijanje zračnih snimaka podnosi se za svako pojedinačno snimanje, osim u slučaju iz članka 5. stavka 5. ove Uredbe. Zahtjev neposredno podnosi naručitelj snimanja Državnoj geodetskoj upravi. Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o naručitelju snimanja (naziv, adresu sjedišta i OIB);

2. podatke o snimatelju (naziv, adresu sjedišta i OIB) i dokaz o registriranoj djelatnosti snimanja iz zraka;

3. podatke o operatoru snimanja (ime, prezime, zanimanje);

4. podatke o zrakoplovu (proizvođač, tip/model, registracijska oznaka);

5. podatke o operatoru zrakoplova (naziv, adresa, osoba za kontakt, telefon, fax, e-mail);

6. podatke o izvršitelju razvijanja u slučaju da je različit od snimatelja (naziv, adresu sjedišta i OIB);

7. podatke o vremenu snimanja;

8. svrhu snimanja (izmjera zemljišta, istraživanje, prostorno uređenje, te druge gospodarstvene i znanstvene potrebe);

9. plan snimanja na karti u mjerilu 1:100 000 ili krupnije s označenim područjem snimanja;

10. podatak radi li se o pojedinačnom snimanju (u slučaju pojedinačnog snimanja priložiti popis objekata);

11. podatke o vrsti snimanja (analogno/digitalno), MS/GSD, kameri/senzoru, žarišnoj daljini objektiva, filmu ili formatu digitalnog zapisa snimka;

12. mjesto čuvanja snimljenog materijala.

(2) Za snimanje nacionalnih parkova, parkova prirode i drugih zaštićenih dijelova prirode pored podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka dostavlja se suglasnost ustanove koja upravlja nacionalnim parkovima, parkovima prirode te drugim zaštićenim dijelovima prirode i drugi podaci u skladu s posebnim propisima.

(3) Za snimanje vojnog i drugog objekta posebno važnog za obranu dostavlja se i podatak o osobi zaduženoj za zaštitu klasificiranih podataka.

(4) Za snimanje za potrebe izvješćivanja o izvanrednim događajima (prometne gužve, prometne nesreće, prirodne nepogode i sl.) naručitelj snimanja prilaže i ugovor sa snimateljem za razdoblje koje ne smije biti dulje od 3 mjeseca.

(5) Ukoliko je naručitelj Državna geodetska uprava snimatelj je obavezan na zahtjev Državne geodetske uprave dostaviti tražene podatke iz stavka 1. ovoga članka.

Inozemne osobe

Članak 7.

(1) Inozemnim pravnim i fizičkim osobama, pravnim osobama koje se bave snimanjem filmova i televizijskih koprodukcija s inozemnim fizičkim i pravnim osobama, te pravnim i fizičkim osobama koje snimaju za njihove potrebe, Državna geodetska uprava obvezna je, prije izdavanja odobrenja za snimanje iz zraka, pribaviti suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane.

(2) Inozemni operator zrakoplova za izvođenje operacija snimanja iz zraka u Republici Hrvatskoj mora imati odobrenje koje izdaje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u skladu s propisima koji reguliraju zračni promet.

(3) Inozemni operator zrakoplova prilikom dolaska u Republiku Hrvatsku, odnosno odlaska iz Republike Hrvatske, mora koristiti međunarodne aerodrome u Republici Hrvatskoj uz provođenje postupaka carinske i granične kontrole.

Snimanje u blizini državne granice sa susjednim državama kada je neophodno korištenje zračnog prostora susjednih država

Članak 8.

(1) Pravnim i fizičkim osobama koje snimaju područje Republike Hrvatske u blizini granice sa susjednim državama i kojima je zbog snimanja neophodno korištenje zračnog prostora tih susjednih država, Državna geodetska uprava izdat će odobrenje za snimanje, odnosno razvijanje zračnih snimaka, ali pod uvjetom da je prethodno pribavljena suglasnost nadležnih tijela susjedne države čiji zračni prostor se koristi. Državna geodetska uprava će takvu suglasnost zatražiti putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi naručitelj snimanja Državnoj geodetskoj upravi.

(3) Državna geodetska uprava će primjerak odobrenja za snimanje iz zraka, odnosno razvijanje zračnih snimaka u blizini granice sa susjednim državama kada je neophodno korištenje zračnog prostora tih država pravovremeno dostaviti ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, odnosno poslove carine.

Pregled snimljenog materijala

Članak 9.

(1) Pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za snimanje ili razvijanje zračnih snimki, dužne su zračne snimke i dokumentaciju navedenu u odobrenju za snimanje ili razvijanje zračnih snimaka, prije uporabe zračnih snimaka dostaviti na pregled Državnoj geodetskoj upravi odmah po obavljenom snimanju, a najkasnije u roku 8 dana od završetka snimanja.

(2) U slučaju da snimanje nije izvršeno, pravne i fizičke osobe kojima je izdano odobrenje za snimanje ili razvijanje zračnih snimki, dužne su o tome obavijestiti Državnu geodetsku upravu najkasnije u roku 8 dana od isteka odobrenja.

Odobrenje za uporabu zračnih snimaka

Članak 10.

(1) Državna geodetska uprava i ministarstvo nadležno za poslove obrane će zajednički osnovati Povjerenstvo koje će pregledati zračne snimke iz članka 9. ove Uredbe.

(2) Povjerenstvo će u roku 15 dana od dana dostave originalnih i kompletnih zračnih snimaka sa pripadajućim popisima i kartama, odrediti koji se snimci smiju koristiti u skladu s podnesenim zahtjevom.

(3) Temeljem zaključka Povjerenstva, Državna geodetska uprava izdat će naručitelju snimanja odobrenje za uporabu zračnih snimaka.

(4) Način rada Povjerenstva propisuju ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar nadležan za poslove obrane Poslovnikom o radu Povjerenstva.

Umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka

Članak 11.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članaka 3. i 7. ove Uredbe smiju umnožavati, objavljivati ili iznositi zračne snimke iz Republike Hrvatske samo nakon pribavljenog odobrenja Državne geodetske uprave.

(2) Odobrenje za iznošenje zračnih snimki Državna geodetska uprava izdaje uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za umnožavanje, objavljivanje i iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske podnosi se Državnoj geodetskoj upravi.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi vlasnik snimaka ili korisnik uz suglasnost vlasnika.

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za umnožavanje i objavljivanje zračnih snimaka

Članak 13.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za umnožavanje i objavljivanje zračnih snimaka sadrži:

1. puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

2. podatke o izvršenom snimanju i razvijanju (odobrenje za uporabu iz članka 10. stavka 3. ove Uredbe)

3. svrhu i način umnožavanja/objavljivanja snimaka,

4. podatke o izvršitelju umnožavanja/objavljivanja snimaka,

5. popis snimaka za koji se traži odobrenje za umnožavanje/objavljivanje.

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za iznošenje zračnih snimaka

Članak 14.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske sadrži:

1. puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva,

2. podatke o izvršenom snimanju i razvijanju (odobrenje za uporabu iz članka 10. stavka 3. ove Uredbe),

3. svrhu i način iznošenja snimaka,

4. podatke o osobi koja će iznositi zračne snimke a u slučaju razmjene podataka preko servera i podatke o vlasniku servera,

5. popis snimaka za koji se traži odobrenje za iznošenje,

6. vrijeme iznošenja snimaka,

7. razlog iznošenja snimaka.

(2) Iznositi ili razmjenjivati preko servera mogu se samo zračne snimke koje su pregledane sukladno članku 10. stavku 1. ove Uredbe i koje odobri Državna geodetska uprava.

(3) Iznimno je dozvoljeno privremeno iznošenje nepregledanog snimljenog materijala u inozemstvo kojeg odobri Državna geodetska uprava zbog obrade zračnih snimaka samo u slučajevima kada to nije moguće izvršiti u Republici Hrvatskoj. Takav materijal ne može se iznositi putem posrednika i komercijalnih prijevoznih službi, već osoba koja iznosi navedeni materijal mora biti stalno zaposlena u tijelu ili pravnoj osobi vlasnika materijala. Nakon obrade vlasnik zračnih snimaka dužan je dostaviti zračne snimke na pregled u Državnu geodetsku upravu u roku od 8 dana.

(4) Zahtjev za privremeno iznošenje nepregledanog materijala u inozemstvo sadrži osim podataka iz stavka 1. ovoga članka i izjavu da se snimljeni materijal ne može obraditi u Republici Hrvatskoj.

(5) Pravne i fizičke osobe mogu iznijeti snimljeni materijal iz Republike Hrvatske nakon pribavljenog odobrenja Državne geodetske uprave i uz provođenje postupaka propisanih važećim carinskim propisima.

(6) Državna geodetska uprava će graničnoj policiji pravovremeno dostaviti primjerak izdanog odobrenja za iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske.

(7) Osoba koja iznosi iz Republike Hrvatske zračne snimke, koje su pregledane ili nepregledane od strane Državne geodetske uprave, dužna je s izdanim odobrenjem za iznošenje zračnih snimaka iz Republike Hrvatske iste prijaviti carinskoj službi i graničnoj policiji.

Rokovi za izdavanje odobrenja

Članak 15.

Odobrenja iz članka 5. stavaka 1. i 2., članka 8., članka 10. stavka 3. i članka 11. ove Uredbe, Državna geodetska uprava je dužna izdati u roku 15 dana od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno pribavljenih potrebnih suglasnosti.

Provođenje nadzora

Članak 16.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Uredbe provodi Državna geodetska uprava u suradnji s ministarstvom nadležnim za poslove obrane.

Donošenje Poslovnika

Članak 17.

(1) Ravnatelj Državne geodetske uprave i ministar nadležan za poslove obrane donijet će Poslovnik iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe najkasnije u roku 6 mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.

(2) Do donošenja Poslovnika iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Poslovnik o radu Povjerenstva za pregled zračnih snimaka, klase: 804-07/02-03/115, urbroja: 541-01-03/1-03-4, od 31. srpnja 2003. godine i klase: 804-08/2-01/1, urbroja: 512-01-03-15, od 28. srpnja 2003. godine.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

Uvjeti koje mora zadovoljavati operator zrakoplova propisani su posebnim propisom.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o snimanju iz zraka (»Narodne novine«, broj 116/2003).

Stupanje na snagu

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 804-07/12-01/01

Urbroj: 50301-05/05-12-2

Zagreb, 21. studenoga 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.