Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

NN 130/2012 (28.11.2012.), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

MINISTARSTVO FINANCIJA

2787

Na temelju članka 93. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAPLATI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način naplate, postupak uplate sredstava na račun županijske uprave za ceste, izdvajanje sredstava za ceste iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. a sukladno članku 108. Zakona o cestama (u daljnjem tekstu: Zakon), vođenje evidencije i ovlast za provođenje kontrole nad postupkom naplate.

Članak 2.

(1) Sukladno članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona, jedan od izvora sredstava za financiranje javnih cesta razvrstanih u županijske i lokalne ceste, koje su u nadležnosti županijskih uprava za ceste, je godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada).

(2) Godišnja naknada iz stavka 1. ovoga članka, sukladno članku 94. Zakona čini imovinu Republike Hrvatske, odnosno javni kapital koji se vodi izdvojeno u poslovnim knjigama županijske uprave za ceste koja upravlja javnom cestom.

(3) Godišnju naknadu u smislu ovoga Pravilnika čine:

1. iznos koji naplaćuju stanice za tehnički pregled i uplaćuju na račun županijske uprave za ceste,

2. nadoknađena sredstva zbog neostvarene godišnje naknade od osoba s invaliditetom sukladno odredbama članka 88. Zakona.

(4) Godišnja naknada koristi se za financiranje županijskih i lokalnih cesta sukladno članku 95. Zakona i za financiranje nerazvrstanih cesta sukladno članku 108. stavku 2. podstavku 2. Zakona.

Članak 3.

(1) Obveznici plaćanja godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika su vlasnici motornih i priključnih vozila registriranih u Republici Hrvatskoj.

(2) Godišnja naknada iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika obračunava se za razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.

Članak 4.

(1) Godišnja naknada je prihod županijske uprave za ceste pojedine županije na čijem području obveznik plaćanja godišnje naknade ima prebivalište odnosno sjedište.

(2) Iz sredstava godišnje naknade iz stavka 1. ovoga članka izdvaja se dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (u daljnjem tekstu: veliki gradovi) za nerazvrstane ceste, a sukladno tablici 1. u članku 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno, godišnja naknada je prihod proračuna Grada Zagreba ako obveznik plaćanja ima prebivalište odnosno sjedište na području Grada Zagreba.

Članak 5.

(1) Dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba.

(2) Stanice za tehnički pregled vozila izdaju vlasnicima vozila potvrdu o obračunatom i plaćenom dijelu godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika..

(3) Pravne osobe u čijem su sastavu stanice za tehnički pregled vozila i županijske uprave za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dužni su, sukladno ovome Pravilniku, sklopiti ugovor kojim će se regulirati uplata sredstava godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. na račun županijskih uprava za ceste, izdavanje potvrda o obračunatoj i naplaćenoj godišnjoj naknadi iz članka 2. stavka 3. podstavka 1., vođenje evidencije o obračunatoj godišnjoj naknadi iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. i obavljanju drugih poslova koji su s tim povezani.

Članak 6.

(1) Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

(2) Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba u roku od 15 dana podnijeti pisani zahtjev za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika plaćen u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat dijela godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika prema odredbi stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

(1) Osobe s invaliditetom ne plaćaju dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika sukladno odredbama članka 88. Zakona.

(2) Dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika koja nije ostvarena zbog primjene odredaba članka 88. Zakona, županijske uprave za ceste ostvaruju na način propisan člankom 90. Zakona i isti čini dio godišnje naknade utvrđen u članku 2. stavku 3. podstavku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Županijska uprave za ceste i veliki gradovi snose troškove izdataka za rad stanica za tehnički pregled temeljem ugovora s pravnim osobama u čijem su one sastavu i vraćeni dio godišnje naknade vlasnicima odjavljenih vozila sukladno odredbama članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika razmjerno udjelu u prihodu od godišnje naknade danom u tablici 1. ovoga Pravilnika.

(2) Sredstva godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika koja su uplaćena na račun županijske uprave za ceste umanjena za sredstva iz stavka 1. ovoga članka županijska uprava za ceste dužna je doznačiti velikom gradu iz stavak 3. ovoga članka, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno priljevu sredstava.

(3) U tablici 1. prikazan je pregled udjela velikih gradova u prihodu od godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Tablica 1.

Red. br.

Županija

Grad

Ukupna dužina

ŽC i LC km

(NN 17/10)

Indeks udjela ŽUC-a

Duljina

NC km

(NN 44/12)

Indeks udjela grada

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zagrebačka

Velika Gorica

1.567

77,9%

162,27

10,4%

Samobor

183,77

11,7%

2.

Krapinsko-zagorska

Krapina

683

95,8%

28,79

4,2%

3.

Sisačko-moslavačka

Sisak

1.471

91,1%

131,17

8,9%

4.

Karlovačka

Karlovac

1.271

87,5%

156,16

12,5%

5.

Varaždinska

Varaždin

953

92,2%

74,15

7,8%

6.

Koprivničko-križevačka

Koprivnica

914

94,8%

46,87

5,2%

7.

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar

1.169

89,3%

136

10,7%

8.

Primorsko-goranska

Rijeka

957

93,2%

64,18

6,8%

9.

Ličko-senjska

Gospić

1.356

81,1%

253,64

18,9%

10.

Virovitičko-podravska

Virovitica

729

93,9%

44,21

6,1%

11.

Požeško-slavonska

Požega

527

87,3%

66,65

12,7%

12.

Brodsko-posavska

Slavonski Brod

626

95,7%

28,62

4,3%

13.

Zadarska

Zadar

1.208

91,8%

91,8

8,2%

14.

Osječko-baranjska

Osijek

1.221

92,1%

95,96

7,9%

15.

Šibensko-kninska

Šibenik

884

85,9%

125

14,1%

16.

Vukovarsko-srijemska

Vukovar

709

90.2%

31,33

4,4%

Vinkovci

37,73

5,4%

17.

Splitsko-dalmatinska

Split

1.819

95,1%

55,73

3,1%

Kaštela

32,54

1,8%

18.

Istarska

Pazin

1.411

92,1%

83,61

5,9%

Pula

30,73

2,0%

19.

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik

644

92,1%

49,96

7,9%

20.

Međimurska

Čakovec

529

87,6%

65,79

12,4%

Članak 9.

Nadzor nad postupkom naplate godišnje naknade obavlja ministarstvo nadležno za promet i infrastrukturu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Sredstvima godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. uplaćenim od 1. svibnja 2012. g. do stupanja na snagu ovoga Pravilnika postupa se na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/12-01/18

Urbroj: 513-05-02/12-3

Zagreb, 6. studenoga 2012.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

130 28.11.2012 Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila