Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN 130/2012 (28.11.2012.), Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2793

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11 i 100/11), u članku 9. stavku 1. podstavku 1. iza riječi »dopuna,« dodaju se riječi: »odnosno prema Odluci ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda.«.

(2) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno, ako je sustav ocjenjivanja sukladnosti prema Dodatku ZA za pojedini građevni proizvod iz podstavka 1. stavka 1. ovoga članka različit od sustava koji je određen Odlukom o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda za istu namjeravanu uporabu, potvrđivanje sukladnosti može se provoditi po oba sustava, u skladu sa zahtjevom proizvođača.«.

Članak 2.

(1) U Prilogu »A« u točki A.2.1 iza riječi »HRN EN 12966-1:2011 – Vertikalna prometna signalizacija – – Promjenjivi prometni znakovi – – 1. dio: Norma za proizvod (EN 12966-1:2005+A1:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1317-5:2012 – Zaštitni cestovni sustavi – – 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave (EN 1317-5:2007+A2:2012)

HRN EN 1423:2012 – Materijali za oznake na kolniku – – Dodaci – – Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina (EN 1423:2012)«.

(2) U Prilogu »A« u točki A.2.2 iza riječi »HRN EN 1790:2000 – Materijali za oznake na kolniku – – Unaprijed pripremljene cestovne oznake (EN 1790:1998)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1317-2:2011 – Zaštitni cestovni sustavi – – 2. dio: Razredi izvedbe, ispitivanja sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih ograda uključujući ograde za vozila (EN 1317-2:2010)

HRN EN 1317-3:2011 – Zaštitni cestovni sustavi – – 3. dio: Razredi izvedbe, ispitivanja sudara prema kriterijima prihvatljivosti i metode ispitivanja sigurnosnih jastuka (EN 1317-3:2010)«.

(3) U Prilogu »A« u točki A.6.1 iza riječi »HRN EN 13616:2004/Ispr.1:2008 – Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva (EN 13616:2004/AC:2006)« dodaju se riječi:

»HRN EN 12285-2:2008 – Čelični spremnici izrađeni u radionici – – 2. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom (EN 12285-2:2005)

HRN EN 13341:2011 – Nepokretni termoplastični spremnici za nadzemno skladištenje lož ulja za domaćinstvo, kerozinskog i dizelskog goriva – – Polietilenski spremnici proizvedeni upuhivanjem u kalupe i centrifugalnim lijevanjem te spremnici dobiveni centrifugalnim lijevanjem anionskog polimerizacijskog poliamida 6 – – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13341:2005+A1:2011)«.

Članak 3.

(1) U Prilogu »B« u točki B.3.1 iza riječi »HRN EN 13747:2010 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A2:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 15037-2:2011 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) – – 2. dio: Betonski blokovi (EN 15037-2:2009+A1:2011)

HRN EN 15037-3:2011 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune) – – 3. dio: Glineni blokovi (EN 15037-3:2009+A1:2011)

HRN EN 1168:2012 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Ploče sa šupljinama (EN 1168:2005+A3:2011)

HRN EN 12839:2012 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Elementi za ograde (EN 12839:2012)

HRN EN 13224:2011 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2011)

HRN EN 14844:2011 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Okvirni propusti (EN 14844:2006+A2:2011)

HRN EN 15050:2012 – Predgotovljeni betonski proizvodi – – Elementi za mostove (EN 15050:2007+A1:2012)«.

(2) U Prilogu »B« u točki B.4.1 iza riječi »HRN EN 1520:2006 – Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom (EN 1520:2002+AC:2003)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1520:2011 – Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom s konstrukcijskim ili nekonstrukcijskim ojačanjem (EN 1520:2011)«.

Članak 4.

(1) U Prilogu »C« u točki C.1. iza riječi »C.1. Popis normi za proizvode od konstrukcijskog drva i pomoćnih dijelova« dodaju se riječi:

»C.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14081-1:2011 – Drvene konstrukcije – – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 14081-1:2005+A1:2011)

HRN EN 14229:2010 – Konstrukcijsko drvo – – Drveni stupovi za nadzemne vodove (EN 14229:2010)«.

(2) U Prilogu »C« u točki C.1.1 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

(3) U Prilogu »C« u točki C.2.1 iza riječi »HRN EN 413-1:2007 – Zidarski cement – – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004)« dodaju se riječi:

»HRN EN 413-1:2011 – Zidarski cement – – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011)

HRN EN 197-1:2012 – Cement – – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-1:2011)

HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene – – Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010)«.

(4) U Prilogu »C« u točki C.2.2 brišu se riječi:

»HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene – – Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010)«.

(5) U Prilogu »C« u točki C.3. iza riječi »C.3. Popis normi za čelik za armiranje i prednapinjanje betona« dodaju se riječi:

»C.3.2 Ostale norme

HRN EN 10080:2012 – Čelik za armiranje betona – – Zavarljivi čelik za armiranje – – Općenito (EN 10080:2005«.

(6) U Prilogu »C« u točki C.3.2 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

(7) U Prilogu »C« u točki C.4.1 iza riječi »HRN EN 15129:2011 – Protupotresne naprave (EN 15129:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1090-1:2012 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)«.

(8) U Prilogu »C« u točki C.4.2 iza riječi »HRN EN 10169:2010 – Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični proizvodi – – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10169:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 10169:2012 – Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični proizvodi – – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10169:2010+A1:2012)

HRN EN ISO 9445-1:2011 – Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik – – Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika – – 1. dio: Uske trake i odresci (ISO 9445-1:2009; EN ISO 9445-1:2010)

HRN EN ISO 9445-2:2011 – Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik – – Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika – – 2. dio: Široke trake i ploče/limovi (ISO 9445-2:2009; EN ISO 9445-2:2010)

HRN EN ISO 26304:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – – Elektrode od pune žice, elektrode od žice punjene praškom i kombinacije elektrode i praška za elektrolučno zavarivanje pod praškom čelika visoke čvrstoće – – Razredba (ISO 26304:2011; EN ISO 26304:2011)

HRN EN ISO 17633:2010 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – – Žice punjene praškom i šipke za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina i bez zaštite plina za nehrđajuće čelike i čelike otporne na visoke temperature – – Razredba (ISO 17633:2010; EN ISO 17633:2010)

HRN EN 10283:2011 – Čelični odljevci otporni na koroziju (EN 10283:2010)

HRN EN 10264-3:2012 – Čelična žica i žičani proizvodi – – Čelična žica za užad – – 3. dio: Hladno vučena i hladno oblikovana žica od nelegiranog čelika za visoka opterećenja (EN 10264-3:2012)

HRN EN 10264-4:2012 – Čelična žica i žičani proizvodi – – Čelična žica za užad – – 4. dio: Žica od nehrđajućeg čelika (EN 10264-4:2012)

HRN EN 13411-4:2011 – Završeci čeličnih užadi – – Sigurnost – – 4. dio: Metalni i plastični zaliveni završeci (EN 13411-4:2011)

HRN EN 1090-2:2011 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – – 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije (EN 1090-2:2008+A1:2011)

HRN EN ISO 898-2:2012 – Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika – – 2. dio: Matice sa specificiranim razredima čvrstoće – – Grubi i fini navoj (ISO 898-2:2012; EN ISO 898-2:2012)

HRN EN ISO 14341:2008 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – – Žičane elektrode i depoziti za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za nelegirane i sitnozrnate čelike – – Razredba (ISO 14341:2010; EN ISO 14341:2011)

HRN EN ISO 14174:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – – Praškovi za elektrolučno zavarivanje pod praškom i elektro-zavarivanje pod troskom – – Razredba (ISO 14174:2012; EN ISO 14174:2012)

HRN EN ISO 3581:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nehrđajućih i vatrootpornih čelika – – Razredba (ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011; EN ISO 3581:2012)

HRN EN 1559-1:2012 – Ljevarstvo – – Tehnički uvjeti isporuke – – 1. dio: Općenito (EN 1559-1:2011)«.

(9) U Prilogu »C« u točki C.5.2 iza riječi »HRN EN 15167-2:2007 – Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2.dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 15167-2:2006)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14487-1:2005 – Mlazni beton – – 1. dio: Definicije, specifikacije i sukladnost (EN 14487-1:2005)«.

Članak 5.

(1) U Prilogu »D« u točki D.2.1 iza riječi »HRN EN 534:2010 – Valovite bitumenske ploče – – Specifikacija proizvoda i ispitne metode (EN 534:2006+A1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 490:2012 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova – – Specifikacije proizvoda (EN 490:2011)

HRN EN 544:2011 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima – – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2011)«.

(2) U Prilogu »D« u točki D.4.1 iza riječi »HRN EN 14351-1:2010 – Prozori i vrata – – Norma za proizvod, izvedbene značajke – – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 13241-1:2011 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – – Norma za proizvod – – 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003+A1:2011)

HRN EN 14846:2008 – Građevni okovi – – Brave i zasuni – – Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice – – Zahtjevi i ispitne metode (EN 14846:2008)«.

Članak 6.

(1) U Prilogu »E« u točki E.1.1 iza riječi »HRN EN 14527:2010 – Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu (EN 14527:2006+A1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 997:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012)

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012/AC:2012)

HRN EN 14055:2011 – Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 14055:2010«.

(2) U Prilogu »E« u točki E.2. iza riječi »E.2. Popis normi za panele na osnovi drva« dodaju se riječi:

»E.2.2 Ostale norme

HRN EN 13353:2011 – Ploče iz masivnog drva (SWP) – – Zahtjevi (EN 13353:2008+A1:2011)«.

(3) U Prilogu »E« u točki E.2.2 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

(4) U Prilogu »E« u točki E.3.1 iza riječi »HRN EN 845-3:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003+A1:2008)« dodaju se riječi:

»HRN EN 771-1:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2011)

HRN EN 771-2:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2011)

HRN EN 771-3:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2011)

HRN EN 771-4:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2011)

HRN EN 771-5:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2011)

HRN EN 771-6:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena (EN 771-6:2011)«.

(5) U Prilogu »E« u točki E.4.1 iza riječi »HRN EN 15102:2008 – Dekorativni zidni pokrovi – – Proizvodi u obliku rola i ploča (EN 15102:2007)« dodaju se riječi:

»HRN EN 15102:2011 – Dekorativni zidni pokrovi – – Role i ploče (EN 15102:2007+A1:2011)«.

(6) U Prilogu »E« u točki E.5.1 iza riječi »HRN EN 15283-2:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem – – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja – – 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008+A1:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 12859:2011 – Gipsani blokovi – – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12859:2011)«.

(7) U Prilogu »E« u točki E.7.2 iza riječi »HRN EN 14891:2008/Ispr.1:2009 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom – – Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2007/AC:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 14891:2012 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom – – Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2012)«.

Članak 7.

(1) U Prilogu »F« u točki F.1.1 iza riječi »HRN EN 13084-7:2008/Ispr.1:2010 – Samostojeći dimnjaci – – 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-7:2005/AC:2009)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1457-1:2012 – Dimnjaci – – Glinene/keramičke dimovodne cijevi – – 1. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u suhim uvjetima – – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1457-1:2012)

HRN EN 1457-2:2012 – Dimnjaci – – Glinene/keramičke dimovodne cijevi – – 2. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u vlažnim uvjetima – – Zahtjevi metode ispitivanja (EN 1457-2:2012)

HRN EN 1858:2011 – Dimnjaci – – Dijelovi – – Betonski blokovi dimnjaka (EN 1858:2008+A1:2011)

HRN EN 12446:2011 – Dimnjaci – – Dijelovi – – Elementi vanjskog betonskog plašta (EN 12446:2011)«.

(2) U Prilogu »F« u točki F.2.1 iza riječi »HRN EN 15821:2010 – Višestruko ložene peći za saune ložene cjepanicama prirodnog drveta – – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15821:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 442-1:2008 – Radijatori i konvektori – – 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi (EN 442-1:1995+A1:2003)«.

(3) U Prilogu »F« u točki F.2.2 brišu se riječi:

»HRN EN 442-1:2008 – Radijatori i konvektori – – 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi (EN 442-1:1995+A1:2003)«.

Članak 8.

(1) U Prilogu »G« u točki G.2.2 iza riječi »G.2.2 Ostale norme« dodaju se riječi:

»HRN EN 912:2011 – Spajala za drvo – – Specifikacije za moždanike posebne izvedbe za drvo (EN 912:2011)«.

(2) U Prilogu »G« u točki G.2.2 iza riječi »Primjenjuju se« dodaje se riječ »i«.

Članak 9.

(1) U Prilogu »H« u točki H.1.1 iza riječi »HRN EN 54-25:2008/Ispr.1:2011 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – – 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze (EN 54-25:2008/AC:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 54-25:2008/Ispr.1:2012 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara – – 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze (EN 54-25:2008/AC:2012)

HRN EN 12101-7:2011 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – – 7. dio: Sekcije dimnih kanala (EN 12101-7:2011)

HRN EN 12101-8:2011 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom – – 8. dio: Zaklopke za upravljanje dimom (EN 12101-8:2011)

HRN EN 15650:2010 – Ventilacija u zgradama – – Protupožarne zaklopke (EN 15650:2010)«.

(2) U Prilogu »H« u točki H.1.2 brišu se riječi:

»HRN EN 15650:2010 – Ventilacija u zgradama – Protupožarne zaklopke (EN 15650:2010)«.

(3) U Prilogu »H« u točki H.1.2 dodaju se riječi:

»H.1.2 Ostale norme

Popis normi nije utvrđen.«.

Članak 10.

(1) U Prilogu »J« u točki J.1.1 iza riječi »HRN EN 1057:2011 – Bakar i legure bakra – – Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje (EN 1057:2006+A1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 331:2000 – Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju (EN 331:1998)

HRN EN 331:2000/A1:2012 – Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju (EN 331:1998/A1:2010)«.

(2) U Prilogu »J« u točki J.1.2 iza riječi »HRN EN 1555-3:2010 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima – – Polietilen (PE) – – 3. dio: Spojnice (EN 1555-3:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 1555-4:2011 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima – – Polietilen (PE) – – 4. dio: Ventili (EN 1555-4:2011)«.

Članak 11.

(1) U Prilogu »K« u točki K.3.2 iza riječi »HRN EN 545:2010 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu – – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN ISO 1452-3:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju – – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) – – 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010)

HRN EN ISO 1452-5:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju – – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) – – 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010)

HRN EN 12201-1:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – – Polietilen (PE) – – 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2011)

HRN EN 12201-2:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – – Polietilen (PE) – – 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011)

HRN EN 12201-3:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – – Polietilen (PE) – – 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011)

HRN EN 12201-4:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – – Polietilen (PE) – – 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012)

HRN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom – – Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) – – 3. dio: Spojnice – – Amandman 1 (ISO 15877-3:2009/Amd 1:2010; EN ISO 15877-3:2009/A1:2010)«.

(2) U Prilogu »K« u točki K.4.1 iza riječi »HRN EN 681-2:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000/A2:2005)« dodaju se riječi:

»HRN EN 681-3:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – – 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000/A2:2005)

HRN EN 681-4:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – – 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000/A2:2005)«.

(3) U Prilogu »K« u točki K.4.2 iza riječi »HRN EN 13598-1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – – 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice uključujući plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2010)« dodaju se riječi:

»HRN EN 12666-1:2011 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – – Polietilen (PE) – – 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011)

HRN EN 14758-1:2012 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – – Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) – – 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-1:2012)«.

Članak 12.

Pravila iz članka 12. Tehničkog propisa o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 81/11) koja se odnose na ranije datirane norme istih referencijskih oznaka, odgovarajuće se primjenjuju i na norme koje su zamijenjene normama različitih referencijskih oznaka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ovlaštenja, izdana u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi, za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti, potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno za obavljanje pojedinih radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova važenja, ovlaštenjima za obavljanje poslova izdavanja tih potvrda, odnosno ovlaštenjima za provedbu radnji ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda prema normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis, ako promjene u normama nisu takve da utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(2) Ako ovlaštena osoba utvrdi da se u pojedinoj normi na koju upućuje ovaj Tehnički propis radi o promjeni kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu u odnosu na normu prema kojoj je ovlaštena, dužna je bez odgode o tome obavijestiti Ministarstvo.

(3) Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi iz stavka 1. ovoga članka, smatraju se dokumentima, potvrdama i izjavama izdanim u skladu s ovim Tehničkim propisom, ako promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.

(4) Dokumenti o ocjenjivanju sukladnosti, potvrde o sukladnosti, potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje i izjave o sukladnosti izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini posebni tehnički propisi kod kojih je došlo do promjene u normama na koje upućuje ovaj Tehnički propis i koje su takve da bi to utjecalo na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, važe najdulje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa, ako posebnim propisom nije propisano drugačije.

(5) Za građevne proizvode čija svojstva moraju odgovarati normama iz članka 2. do 11. ovog Tehničkog propisa, za koje je dokazivanje uporabljivosti do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa bilo uređeno sukladno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, postupci dokazivanja uporabljivosti prema ranije datiranoj normi istih referencijskih oznaka smiju se provoditi najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa, ako posebnim propisom nije propisano drugačije.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, za građevne proizvode čija svojstva moraju odgovarati normi iz članka 4. stavka 7. ovog Tehničkog propisa, za koje je dokazivanje uporabljivosti do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa bilo prema posebnom tehničkom propisu uređeno sukladno normi HRN EN 1090-1:2009 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009) i normi HRN EN 1090-1:2009/Ispr.1:2011 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009/AC:2010) smiju se provoditi prema tim normama zaključno do 30. lipnja 2014. godine.

Članak 14.

Glavni projekt u kojem su svojstva građevnih proizvoda do stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa specificirana prema priznatim tehničkim pravilima, odnosno ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2, za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen najkasnije 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Tehničkog propisa.

Članak 15.

Pravila iz članaka 13. i 14. ovog Tehničkog propisa koja se odnose na ranije datirane norme istih referencijskih oznaka, odgovarajuće se primjenjuju i na norme koje su zamijenjene normama različitih referencijskih oznaka.

Članak 16.

Za proizvode iz Priloga H, iznimno se do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na tržište mogu staviti i građevni proizvodi za koje je pravna osoba iz članka 68., stavak 1., podstavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10) u skladu s ovlaštenjem izdala ispravu o ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu.

Članak 17.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/12-04/16

Urbroj: 531-01-12-1

Zagreb, 19. studenoga 2012.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

130 28.11.2012 Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima