Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

NN 131/2012 (29.11.2012.), Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2798

Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/2008 i 90/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela

UREDBU

O MJERILIMA RAZVOJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Uredbe

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, u dijelu koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu.

Primjena načela gradnje integrirane infrastrukture

Članak 2.

(1) Gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture planira se, u načelu, u koridoru ili trasi komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: načelo gradnje integrirane infrastrukture).

(2) Načelo gradnje integrirane infrastrukture obuhvaća usklađenje planiranih trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje.

(3) Zajedničko korištenje koridora i/ili područja u svrhu gradnje integrirane infrastrukture planira se u strateškim dokumentima prostornog uređenja iz članka 3. ove Uredbe.

II. STRATEŠKI DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Planiranje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

Članak 3.

(1) U postupku izrade prostornih planova županija, Grada Zagreba, gradova i općina te generalnih urbanističkih planova infrastrukturni operatori obvezni su dostaviti stanje postojeće i planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na razini trasa glavnih kabela, međužupanijskih i međudržavnih poveznica i čvorišta elektroničkih komunikacijskih mreža i njihovih poveznica u nepokretnoj komunikacijskoj mreži, kao i stanje postojeće i planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u mrežama pokretnih komunikacija.

(2) U planovima iz stavka 1. ovoga članka prikazuje se stanje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u nepokretnoj komunikacijskoj mreži i u mrežama pokretnih komunikacija te se planiraju koridori i područja za buduću gradnju i/ili rekonstrukciju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, kao i mogući sadržaji tih koridora i područja.

(3) U planovima iz stavka 1. ovoga članka, na temelju iskazanog interesa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, ustanova i drugih zainteresiranih korisnika, planiraju se zajednički koridori i područja za buduću gradnju i/ili rekonstrukciju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, kao i mogući sadržaji tih koridora i područja.

Mjerila za planiranje nepokretne komunikacijske mreže

Članak 4.

(1) Gradnja i/ili rekonstrukcija elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži planira se podzemno, slijedeći koridore prometnica, željezničkih pruga i drugih vrsta infrastrukture. Iznimno, u svrhu bitnog skraćivanja trase, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica, željezničkih pruga ili drugih vrsta infrastrukture, u skladu s dokumentom prostornog uređenja.

(2) Dokumentima prostornog uređenja planira se elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema na način kojim se ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture.

(3) Moguće ograničenje u pogledu korištenja vrste infrastrukture (npr. zračna/podzemna elektronička komunikacijska infrastruktura, samostojeći antenski stupovi i drugo) prema namjeni prostora mora sadržavati i zamjensko rješenje, kako se propisanim ograničenjem ne bi ugrozila mogućnost i kakvoća pružanja određene elektroničke komunikacijske usluge, odnosno obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Mjerila za planiranje komunikacijske mreže za pružanje usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra

Članak 5.

(1) Planiranje položaja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u pokretnim komunikacijskim mrežama (samostojećih antenskih stupova) utvrđuje se na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (u daljnjem tekstu: objedinjeni plan).

(2) Objedinjeni plan, koji obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, s najmanjim potrebnim brojem samostojećih antenskih stupova u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, operatori pokretnih komunikacija zajednički podnose na prethodnu suglasnost Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija). Objedinjeni plan, na koji je prethodnu suglasnost dala Agencija, a koji je sastavni dio ove Uredbe, objavljuje se u skladu s člankom 14. ove Uredbe.

(3) Odredbe za provođenje prostornih planova županija i Grada Zagreba ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone koje su na temelju objedinjenog plana iz stavka 1. ovoga članka unesene u grafički prikaz tih prostornih planova.

(4) Opći uvjeti postavljanja samostojećih antenskih stupova moraju sadržavati odredbe o gradnji samostojećih antenskih stupova unutar i izvan građevinskih područja, na način da se omogući kvalitetno pokrivanje radijskim signalom.

(5) Opći uvjeti postavljanja samostojećih antenskih stupova mogu obuhvaćati ograničenje visine stupa, potrebu za maskirnim rješenjima stupa i posebne boje stupa, u svrhu uklapanja u prostor.

(6) Unutar građevinskog područja samostojeći antenski stupovi planiraju se u industrijskim i poslovnim zonama. Iznimno, samostojeći antenski stupovi mogu se planirati i u stambenim i mješovitim zonama, gdje su građevine pretežito (80% i više) u visini koja ne prelazi prizemlje i dva kata, ako kvalitetno pokrivanje radijskim signalom planirane elektroničke komunikacijske zone polumjera do 500 m ne bi bilo moguće postavljanjem antenskih prihvata.

(7) U grafičkom prikazu dokumenata prostornog uređenja određuje se elektronička komunikacijska zona za smještaj samostojećeg antenskog stupa u polumjeru od 1000 do 3000 m, unutar koje je moguće postaviti samo jedan antenski stup. Iznimno, moguće je postaviti dodatni antenski stup unutar jedne elektroničke komunikacijske zone ako je to uvjetovano ograničenjima iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Novi samostojeći antenski stup planira se na udaljenosti od postojećeg antenskog stupa koja u najmanjoj mjeri utječe na okoliš, na način da se ovisno o lokacijskim i prostornim uvjetima određuje elektronička komunikacijska zona unutar koje je moguće postaviti samo jedan antenski stup.

(9) Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.

(10) Planiranje položaja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme za potrebe drugih korisnika radiofrekvencijskog spektra utvrđuje se putem iskaza interesa u postupku donošenja prostornih planova.

III. PROVEDBENI DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Planiranje svjetlovodne distribucijske mreže

Članak 6.

(1) Svjetlovodne distribucijske mreže planiraju se u skladu s pravilima struke, na način da omoguće razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža otvorenog pristupa, imajući u vidu namjenu građevina na području planiranja te planirani broj/kapacitet svjetlovodnih niti po korisniku usluga.

(2) Svjetlovodna distribucijska mreža planira se kao jedinstvena mreža u skladu s načelom zajedničkog korištenja, koja može zadovoljiti sve potrebe korisnika usluga.

(3) Područje svjetlovodne distribucijske mreže planira se na način da omogućuje pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga te upravljanje, daljinska mjerenja i nadzor komunalnih sustava.

Članak 7.

(1) Područje obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže utvrđuje se ovisno o broju i kapacitetu izgrađenih i planiranih korisničkih jedinica. Korisničkim jedinicama u smislu mogućnosti povezivanja na svjetlovodnu distribucijsku mrežu smatraju se jedinice u stambenim i poslovnim građevinama te razni komunalni objekti (semafori, trafo-stanice, precrpne stanice, nadzorne kamere i slično).

(2) Područje svjetlovodne distribucijske mreže planira se na način da omogući povezivanje svih postojećih i planiranih građevina i objekata iz stavka 1. ovoga članka na tu mrežu. Područja su logične cjeline s obzirom na mogućnosti povezivanja sučelja vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže građevine ili objekta tog područja do distribucijskog čvora (pristupnog čvora).

(3) Zamišljena pravocrtna linija, koja povezuje sučelje vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže građevine ili objekta i distribucijski čvor (pristupni čvor), u pravilu mora obuhvatiti područja pokrivanja svjetlovodne distribucijske mreže, kako bi se izbjeglo nepovezivanje manjih dijelova određenog područja ili nepovezivanje određenih objekata na mrežu.

(4) Područje svjetlovodne distribucijske mreže ovisi o broju korisnika izračunatom prema podacima iz stavka 1. ovoga članka, na način da se određuju područja koja obuhvaćaju, u pravilu, od 500 do 1500 korisničkih jedinica.

Članak 8.

(1) Za svako područje svjetlovodne distribucijske mreže planira se najmanje jedan ili više distribucijskih čvorova (pristupnih čvorova).

(2) Distribucijski čvor (pristupni čvor) smješta se u uličnom ormaru ili kontejneru, ili u tehničkom prostoru građevine koji služi za smještaj opreme elektroničkih komunikacijskih mreža.

(3) U provedbenim dokumentima prostornog uređenja planira se postavljanje uličnih ormara ili kontejnera. Ulični ormari u pravilu se postavljaju uz ograde ili građevine, i to neposredno u liniji trase kojom prolazi elektronička komunikacijska infrastruktura. Ako je udaljenost do ograde ili građevine veća od tri duljine uličnog ormara, ulični ormar može se postaviti i uz rub nogostupa.

Kabelska kanalizacija

Članak 9.

(1) U provedbenim dokumentima prostornog uređenja u sklopu planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture planiraju se trase kabelske kanalizacije.

(2) U urbanim područjima u pravilu se planira gradnja kabelske kanalizacije bez obzira na broj planiranih kabela elektroničke komunikacijske mreže.

(3) Trase kabelske kanalizacije gradova i naselja planiraju se podzemno u zonama pješačkih staza ili zelenih površina, gdje god je to moguće, ili prema načelu gradnje integrirane infrastrukture.

(4) Prigodom određivanja položaja kabelskih zdenaca u prostoru, određivanja njihove međusobne udaljenosti i odabira tipičnih profila cijevi kabelske kanalizacije uzet će se u obzir svojstva i značajke svjetlovodnih kabela i svjetlovodnih vlakana, kao što su male dimenzije, tehnološki složenija izrada nastavaka te slabljenje na mjestu spojeva.

Članak 10.

(1) Trase kabelske kanalizacije planiraju se s obje strane ulice u građevinskom području, a s jedne strane ceste izvan građevinskog područja.

(2) Na križanjima i spajanjima ulica i cesta potrebno je planirati prijelaze kabelske kanalizacije na drugu stranu ulice ili ceste.

(3) Kapacitet kabelske kanalizacije planira se na način da omogući postavljanje najmanje:

1. četiri cijevi unutar stambenog naselja po glavnim trasama kabelske kanalizacije,

2. dvije cijevi unutar stambenog naselja po odvojcima i ograncima kabelske kanalizacije,

3. šest cijevi unutar poslovnih i stambeno-poslovnih zona,

4. ako se po određenoj trasi planira i polaganje spojnih kabela, broj cijevi iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka povećava se za dvije cijevi,

5. dvije cijevi uz lokalne i županijske ceste,

6. četiri cijevi uz međužupanijske i magistralne ceste te u pojasu autocesta.

Članak 11.

U provedbenim dokumentima prostornog uređenja kabelska kanalizacija planira se za priključenje građevina na elektroničku komunikacijsku mrežu zajedno s drugim komunalnim priključcima.

IV. PROVEDBENE ODREDBE ZA GRADNJU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

Članak 12.

(1) U svrhu gradnje samostojećeg antenskog stupa nije potrebno formirati posebnu građevnu česticu, već se aktom, kojim se odobrava gradnja, ako se takav akt izdaje, ili projektnom dokumentacijom samo određuje obuhvat zahvata.

(2) Samostojeći antenski stup, koji se planira na novoj lokaciji, mora imati značajke koje omogućuju prihvat svih zainteresiranih operatora pokretnih komunikacija i drugih korisnika, osim u iznimnim slučajevima kad radi zaštite prostora, prirodne ili kulturne baštine nadležno središnje tijelo državne uprave ne odredi drukčije.

(3) Operatori pokretnih komunikacija svoju zainteresiranost za postavljanje opreme na samostojeći antenski stup infrastrukturnog operatora iz stavka 2. ovoga članka dokazuju iskazivanjem interesa na obrascu iz Dodatka 1. koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

(4) Ako je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojeći antenski stup koji nema slobodan prostor za prihvat drugih operatora, tada je moguće graditi zamjenski antenski stup ili rekonstruirati postojeći antenski stup. Iznimno, ako gradnja zamjenskog antenskog stupa ili rekonstrukcija postojećeg antenskog stupa nije ostvariva, moguće je graditi novi antenski stup za druge operatore na temelju suglasnosti Agencije. Agencija će odobriti zahtjev za davanje suglasnosti za gradnju novoga antenskog stupa ako je ispunjeno jedno od sljedećih mjerila:

1. gradnja zamjenskog antenskog stupa ili rekonstrukcija postojećeg antenskog stupa dovela bi do bitnog poremećaja područja pokrivanja radijskim signalom,

2. gradnja zamjenskog antenskog stupa ili rekonstrukcija postojećeg antenskog stupa dovela bi do poremećaja u pružanju usluga koji se smatra sigurnosnim incidentom prema posebnom propisu o zaštiti sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga operatora elektroničkih komunikacija.

(5) U provedbenim dokumentima prostornog uređenja planira se uporaba postojećeg slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele.

(6) Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polažu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije.

(7) Gradnja kabelske kanalizacije može se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

(8) Ako na području planirane svjetlovodne distribucijske mreže ne postoji provedbeni dokument prostornog uređenja ili taj dokument ne sadrži planirane lokacije distribucijskih čvorova, distribucijski čvor smješta se u tipskom uličnom ormaru i postavlja nad trasom postojeće kabelske kanalizacije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje dokumenata prostornog uređenja

Članak 13.

(1) Obvezuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama ove Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe neposredno se primjenjuje ova Uredba.

Objedinjeni plan i plan radiodifuzijske mreže

Članak 14.

(1) Objedinjeni plan, koji obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu ove Uredbe, naveden je u Dodatku 2. ove Uredbe, koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio. Objedinjeni plan sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, pri čemu se grafički dio objedinjenog plana ne objavljuje u »Narodnim novinama«, već na internetskim stranicama Agencije.

(2) Plan razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama naveden je u Dodatku 3. ove Uredbe, a sastoji se od tekstualnog dijela koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.

(3) Operatori pokretnih komunikacija i operatori radiodifuzijskih mreža mogu dostaviti ministarstvu nadležnom za elektroničke komunikacije, uz prethodnu suglasnost Agencije, prijedlog novoga objedinjenog plana, odnosno prijedlog novoga plana razvoja radiodifuzijske mreže. U postupku davanja prethodne suglasnosti Agencija provodi javnu raspravu.

(4) Ministar nadležan za elektroničke komunikacije predložit će Vladi Republike Hrvatske, na temelju dostavljenog prijedloga iz stavka 3. ovoga članka, izmjene i dopune ove Uredbe.

Stupanje na snagu Uredbe

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-03/12-01/07

Urbroj: 50301-05/05-12-3

Zagreb, 21. studenoga 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

DODATAK 1.

Obrazac za Iskaz interesa

Infrastrukturni operator:

             (naziv)
______________________

            (sjedište)
______________________

______________________


Zagreb, (nadnevak)

ISKAZ INTERESA

PREDMET: LOKACIJA __________________________________

Odrednice (WGS 84): _________________________

                                      _________________________

Ovim se zbirno iskazuje interes operatora pokretnih komunikacija za gradnju samostojećeg antenskog stupa koji se nalazi u planiranoj elektroničkoj komunikacijskoj zoni u _________________ županiji/Gradu Zagrebu, na kčbr. ______, k.o. ______________.

Za predmetnu lokaciju interes su iskazali:

Operator

Iskaz interesa

Broj potrebnih polja

Broj antena

Potrebna visina vrha polja

Infrastrukturni operator

 DA      NE
Operator korisnik

 DA      NE
Operator korisnik

 DA      NE
UKUPNO
Budući da je na predmetnoj lokaciji potrebna gradnja samostojećeg antenskog stupa za zainteresirane operatore ________, ________ i _________, predlaže se gradnja samostojećeg antenskog stupa _________, visine ______ m.

                                                                          Ime i prezime
M.P.                                                                i potpis odgovorne osobe
                                                                       ____________________


DODATAK 2.

Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture

1. Objedinjeni plan obuhvaća usklađene planove svih operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

2. Objedinjeni plan sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

3. Tekstualni dio objedinjenog plana sadrži:

− zemljopisne odrednice lokacija postojećih samostojećih antenskih stupova, za svaku županiju i Grad Zagreb,

− zemljopisne odrednice središta planiranih elektroničkih komunikacijskih zona i pripadajući polumjer elektroničkih komunikacijskih zona, za svaku županiju i Grad Zagreb.

3.1. Zemljopisne odrednice lokacija postojećih samostojećih antenskih stupova, za svaku županiju i Grad Zagreb:

3.1.1. Bjelovarsko-bilogorska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6424374

5076806

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6400268

5065741

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6423738

5057687

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6409170

5069495

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6411544

5097340

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6435705

5055569

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6425539

5063957

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6423745

5043808

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6403252

5098602

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6411012

5083721

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6441823

5050492

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6430621

5049760

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6456033

5058541

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6423843

5071928

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6446384

5067851

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6403146

5089521

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6424034

5086872

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6400790

5073687

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6416503

5088471

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6441804

5050541

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6428785

5047137

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6428520

5047160

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6455773

5058449

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6409556

5071536

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6411006

5087879

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6423517

5057064

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6436590

5055368

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6446347

5067837

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6400393

5064640

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6408025

5077300

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6442903

5070331

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6405804

5088918

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6401159

5090454

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6424984

5086753

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6420003

5077795

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6400715

5074179

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6404305

5097716

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6426452

5067922

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6416467

5088383

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6426147

5068507

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6412956

5083432

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

3.1.2. Brodsko-posavska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6523655

5004655

BRODSKO-POSAVSKA

6458639

5021689

BRODSKO-POSAVSKA

6487150

4994960

BRODSKO-POSAVSKA

6436579

5023318

BRODSKO-POSAVSKA

6462181

4996594

BRODSKO-POSAVSKA

6524212

5004348

BRODSKO-POSAVSKA

6488308

5008379

BRODSKO-POSAVSKA

6504560

5005892

BRODSKO-POSAVSKA

6499407

5005911

BRODSKO-POSAVSKA

6477454

5001794

BRODSKO-POSAVSKA

6472334

5005678

BRODSKO-POSAVSKA

6437652

5013049

BRODSKO-POSAVSKA

6438026

5010828

BRODSKO-POSAVSKA

6456769

5002798

BRODSKO-POSAVSKA

6436394

5023269

BRODSKO-POSAVSKA

6462167

5009836

BRODSKO-POSAVSKA

6488815

4991822

BRODSKO-POSAVSKA

6472472

5006066

BRODSKO-POSAVSKA

6520709

5004155

BRODSKO-POSAVSKA

6514026

5004014

BRODSKO-POSAVSKA

6501658

5003439

BRODSKO-POSAVSKA

6458241

5021934

BRODSKO-POSAVSKA

6438111

5012490

BRODSKO-POSAVSKA

6481549

5001752

BRODSKO-POSAVSKA

6504419

5003243

BRODSKO-POSAVSKA

6493290

5003845

BRODSKO-POSAVSKA

6502541

5001943

BRODSKO-POSAVSKA

6538714

4991751

BRODSKO-POSAVSKA

6524044

4999922

BRODSKO-POSAVSKA

6440528

5000970

BRODSKO-POSAVSKA

6501324

5001412

BRODSKO-POSAVSKA

6533004

4998804

BRODSKO-POSAVSKA

6498524

5002730

BRODSKO-POSAVSKA

6532659

5008931

BRODSKO-POSAVSKA

6513018

5004554

BRODSKO-POSAVSKA

6502494

5002080

BRODSKO-POSAVSKA

6524683

4999792

BRODSKO-POSAVSKA

6523374

5000250

BRODSKO-POSAVSKA

6513381

4997513

BRODSKO-POSAVSKA

6531525

5001449

BRODSKO-POSAVSKA

3.1.3. Dubrovačko-neretvanska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6451461

4770746

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6412697

4754703

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6513721

4721162

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6462632

4755683

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6512438

4725002

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6405627

4756543

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6409778

4755761

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6417110

4756773

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6422207

4756051

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6530388

4711726

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6471337

4769059

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6459261

4769593

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6505431

4724118

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6451449

4770826

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6513465

4721173

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6501057

4725726

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6412659

4754709

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6434528

4752709

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6403558

4736567

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6510298

4720528

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6509058

4726114

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6474176

4741539

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6488626

4732882

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6509398

4722981

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6471459

4747625

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6462656

4755702

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6394796

4759522

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6508909

4725555

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6431330

4759773

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6476386

4744497

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6502000

4730904

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6530829

4708283

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6409290

4756600

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6524662

4709840

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6516129

4719780

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6421780

4764317

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6433029

4753041

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6468006

4764412

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6471140

4769264

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6464400

4774500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6506585

4729320

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6454547

4768180

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6454518

4768256

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6465033

4762949

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6519232

4716588

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6474269

4741502

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6544148

4694476

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6403636

4736543

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6441056

4758787

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6481034

4742230

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6417095

4756795

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6462393

4758774

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6459516

4766176

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6456755

4734935

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6479112

4728669

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6488624

4732879

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6488630

4732876

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6463687

4775143

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6526546

4717298

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6393679

4756719

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6424916

4760510

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6539793

4699919

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6478202

4743281

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6503811

4727821

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6427757

4756627

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

3.1.4. Istarska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5387616

5028467

ISTARSKA

5399815

5008855

ISTARSKA

5402275

5008425

ISTARSKA

5406080

4989034

ISTARSKA

5411716

4965411

ISTARSKA

5408844

4990452

ISTARSKA

5423777

4991592

ISTARSKA

5401640

4984965

ISTARSKA

5421462

4987000

ISTARSKA

5393300

5026800

ISTARSKA

5402969

5031281

ISTARSKA

5422892

5016052

ISTARSKA

5422925

5015880

ISTARSKA

5387372

5039061

ISTARSKA

5387190

5039368

ISTARSKA

5422800

5028672

ISTARSKA

5388204

5025124

ISTARSKA

5406951

4976429

ISTARSKA

5396402

5008423

ISTARSKA

5406080

4989034

ISTARSKA

5412732

4976903

ISTARSKA

5412262

4977751

ISTARSKA

5415234

4976270

ISTARSKA

5403814

4993926

ISTARSKA

5423108

5007627

ISTARSKA

5400163

5027700

ISTARSKA

5417615

5028008

ISTARSKA

5410204

5009846

ISTARSKA

5411508

4986767

ISTARSKA

5408952

4997350

ISTARSKA

5418160

4997789

ISTARSKA

5419774

4987249

ISTARSKA

5394130

4993394

ISTARSKA

5389047

5017690

ISTARSKA

5415187

4976295

ISTARSKA

5427910

5020065

ISTARSKA

5420583

4979565

ISTARSKA

5392453

5035762

ISTARSKA

5391868

5031000

ISTARSKA

5423867

5005900

ISTARSKA

5416610

4965686

ISTARSKA

5398260

5034125

ISTARSKA

5394860

5020692

ISTARSKA

5420226

4979928

ISTARSKA

5413253

5005315

ISTARSKA

5392475

5035767

ISTARSKA

5394823

5009053

ISTARSKA

5391046

5015029

ISTARSKA

5402206

5012744

ISTARSKA

5424842

4993177

ISTARSKA

5414414

5013107

ISTARSKA

5407872

4983714

ISTARSKA

5391949

5010338

ISTARSKA

5399548

5018155

ISTARSKA

5409200

4992380

ISTARSKA

5394348

5002068

ISTARSKA

5408714

5025907

ISTARSKA

5398913

5012119

ISTARSKA

5402617

5012685

ISTARSKA

5403677

4981233

ISTARSKA

5400206

5008057

ISTARSKA

5427905

5020022

ISTARSKA

5393350

5027470

ISTARSKA

5398054

5027711

ISTARSKA

5419834

5012498

ISTARSKA

5390133

5014739

ISTARSKA

5423166

4976151

ISTARSKA

5403134

5020072

ISTARSKA

5395773

5003115

ISTARSKA

5399193

5030900

ISTARSKA

5421798

5004311

ISTARSKA

5408323

5006881

ISTARSKA

5390360

5030696

ISTARSKA

5387748

5025468

ISTARSKA

5407235

5017231

ISTARSKA

5431345

5011464

ISTARSKA

5386710

5029248

ISTARSKA

5420257

4979850

ISTARSKA

5416987

4965694

ISTARSKA

5412107

4971029

ISTARSKA

5417322

5009876

ISTARSKA

5433216

5000689

ISTARSKA

5409385

4966061

ISTARSKA

5397451

5007073

ISTARSKA

5424692

5028987

ISTARSKA

5392270

5023078

ISTARSKA

5414521

5027573

ISTARSKA

5412457

4993242

ISTARSKA

5392094

5017950

ISTARSKA

5429858

5007924

ISTARSKA

5410439

4980757

ISTARSKA

5408177

4988763

ISTARSKA

5414148

5002079

ISTARSKA

5428051

5021505

ISTARSKA

5409250

4992381

ISTARSKA

5432700

4996025

ISTARSKA

5393350

4992431

ISTARSKA

5393961

4995458

ISTARSKA

5394123

4993408

ISTARSKA

5394000

4995450

ISTARSKA

5392310

4997160

ISTARSKA

5393338

4992428

ISTARSKA

5396859

4992808

ISTARSKA

5396963

4992915

ISTARSKA

5394032

4995360

ISTARSKA

5415048

5032913

ISTARSKA

5400078

4987222

ISTARSKA

5432070

4998422

ISTARSKA

5432070

4998422

ISTARSKA

5408714

5025932

ISTARSKA

5412300

4994300

ISTARSKA

5392159

5018036

ISTARSKA

5402626

4975125

ISTARSKA

5392030

5010152

ISTARSKA

5410557

4965925

ISTARSKA

5410687

4965900

ISTARSKA

5403163

5020072

ISTARSKA

5411414

4979200

ISTARSKA

5416693

4965668

ISTARSKA

5391136

5000973

ISTARSKA

5400053

5010097

ISTARSKA

5414148

5002102

ISTARSKA

5414140

5002070

ISTARSKA

3.1.5. Karlovačka županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5535065

5041175

KARLOVAČKA

5548800

4991700

KARLOVAČKA

5550526

5017665

KARLOVAČKA

5546100

5050800

KARLOVAČKA

5548315

5046950

KARLOVAČKA

5554050

4978225

KARLOVAČKA

5535350

5035225

KARLOVAČKA

5532350

5025350

KARLOVAČKA

5529625

5022275

KARLOVAČKA

5529125

5018625

KARLOVAČKA

5531576

5033678

KARLOVAČKA

5511709

5012449

KARLOVAČKA

5543800

5037016

KARLOVAČKA

5546554

5044417

KARLOVAČKA

5521189

5010701

KARLOVAČKA

5520864

5032951

KARLOVAČKA

5521140

5028321

KARLOVAČKA

5549125

4991641

KARLOVAČKA

5549423

5018847

KARLOVAČKA

5546200

5047045

KARLOVAČKA

5537926

5034620

KARLOVAČKA

5528534

5022633

KARLOVAČKA

5550903

4981827

KARLOVAČKA

5543982

5005378

KARLOVAČKA

5532605

5033923

KARLOVAČKA

5518765

4997152

KARLOVAČKA

5522034

5002459

KARLOVAČKA

5523156

5018110

KARLOVAČKA

5556216

5011599

KARLOVAČKA

5532832

5036653

KARLOVAČKA

5533150

5040413

KARLOVAČKA

5533880

5029241

KARLOVAČKA

5521183

5010701

KARLOVAČKA

5537259

5052749

KARLOVAČKA

5529682

4997548

KARLOVAČKA

5534225

4981547

KARLOVAČKA

5545435

4999678

KARLOVAČKA

5543675

5039075

KARLOVAČKA

5526764

5012874

KARLOVAČKA

5543937

5015102

KARLOVAČKA

5544006

5011585

KARLOVAČKA

5553527

5020454

KARLOVAČKA

5526990

5051900

KARLOVAČKA

5558445

5037786

KARLOVAČKA

5520315

4999260

KARLOVAČKA

5534216

4981563

KARLOVAČKA

5534720

5058280

KARLOVAČKA

5521810

5015312

KARLOVAČKA

5560930

5005383

KARLOVAČKA

5532366

5041381

KARLOVAČKA

5530707

4993384

KARLOVAČKA

5526390

5032410

KARLOVAČKA

5524536

5063107

KARLOVAČKA

5539193

4981555

KARLOVAČKA

5527345

5051690

KARLOVAČKA

5552472

5001408

KARLOVAČKA

5531221

5035178

KARLOVAČKA

5527393

5012598

KARLOVAČKA

5524020

5024530

KARLOVAČKA

5521004

5030224

KARLOVAČKA

5543875

5007475

KARLOVAČKA

5548786

4976772

KARLOVAČKA

5536550

5030400

KARLOVAČKA

5541248

5033667

KARLOVAČKA

5524150

5007175

KARLOVAČKA

5555125

5021000

KARLOVAČKA

5550855

4983697

KARLOVAČKA

5569726

5041759

KARLOVAČKA

3.1.6. Koprivničko-križevačka županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6390258

5113010

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6384021

5095414

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6394629

5096806

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6416225

5118700

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6411498

5116389

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6437349

5103807

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6427750

5117470

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6421925

5119741

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6420018

5097738

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6408105

5105455

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6390461

5113118

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6402501

5115435

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6411143

5128361

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6419630

5104186

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6438077

5095654

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6396864

5096905

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6412803

5123502

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6424782

5118577

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6392740

5091232

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6416130

5095460

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6394022

5100641

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6406869

5115242

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6395239

5107123

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6420018

5098065

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6400426

5108464

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6422510

5104809

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6394091

5100622

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6435516

5094204

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6393763

5100665

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6415548

5110711

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6406232

5117967

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6410584

5127158

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6425684

5108204

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6420016

5103880

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6419024

5104019

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6415307

5094524

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6405225

5110341

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6400516

5107724

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5614889

5094988

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6428739

5098723

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5614830

5095020

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6392394

5090254

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

3.1.7. Krapinsko-zagorska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5579622

5094938

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5592950

5109750

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5574114

5093953

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5591518

5101727

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5548756

5113800

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5553222

5115622

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5556210

5095533

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5557577

5117765

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5571305

5112807

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5555160

5102158

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5566560

5107951

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5567050

5113500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5565872

5103499

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5575660

5113761

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5585328

5094040

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5593592

5106305

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5559185

5114003

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5566387

5111529

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5560323

5094497

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5574772

5092444

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5582831

5105725

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5567600

5113750

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5585248

5094028

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5585270

5094029

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5582310

5111458

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5570875

5091705

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5568646

5100048

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5559863

5107398

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5570941

5118210

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5576696

5108409

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5570407

5103004

KRAPINSKO-ZAGORSKA

3.1.8. Ličko-senjska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5543020

4965263

LIČKO-SENJSKA

5543396

4921314

LIČKO-SENJSKA

5553450

4910102

LIČKO-SENJSKA

5413192

5012225

LIČKO-SENJSKA

5535687

4930634

LIČKO-SENJSKA

5558960

4949604

LIČKO-SENJSKA

5516370

4970556

LIČKO-SENJSKA

5551374

4949699

LIČKO-SENJSKA

5576744

4934295

LIČKO-SENJSKA

5527674

4959625

LIČKO-SENJSKA

5560023

4952072

LIČKO-SENJSKA

5559217

4932951

LIČKO-SENJSKA

5491313

4933809

LIČKO-SENJSKA

5558378

4947394

LIČKO-SENJSKA

5543087

4965477

LIČKO-SENJSKA

5515318

4930688

LIČKO-SENJSKA

5554992

4957817

LIČKO-SENJSKA

5511810

4985489

LIČKO-SENJSKA

5492702

4932563

LIČKO-SENJSKA

5554452

4923808

LIČKO-SENJSKA

5515319

4971569

LIČKO-SENJSKA

5515510

4989099

LIČKO-SENJSKA

5513612

4977103

LIČKO-SENJSKA

5530091

4955822

LIČKO-SENJSKA

5527690

4958963

LIČKO-SENJSKA

5553537

4941417

LIČKO-SENJSKA

5495321

4936243

LIČKO-SENJSKA

5519040

4967341

LIČKO-SENJSKA

5519534

4969083

LIČKO-SENJSKA

5549755

4970140

LIČKO-SENJSKA

5498172

4940437

LIČKO-SENJSKA

5543473

4921265

LIČKO-SENJSKA

5554070

4908824

LIČKO-SENJSKA

5562790

4925900

LIČKO-SENJSKA

5545336

4926345

LIČKO-SENJSKA

5531421

4950399

LIČKO-SENJSKA

5489051

4938690

LIČKO-SENJSKA

5535457

4943454

LIČKO-SENJSKA

5551463

4913544

LIČKO-SENJSKA

5499268

4981550

LIČKO-SENJSKA

5534038

4967174

LIČKO-SENJSKA

5505806

4980789

LIČKO-SENJSKA

5519575

4969104

LIČKO-SENJSKA

5515482

4989084

LIČKO-SENJSKA

5513639

4977100

LIČKO-SENJSKA

5538371

4942780

LIČKO-SENJSKA

5556100

4955300

LIČKO-SENJSKA

5553519

4941391

LIČKO-SENJSKA

5558647

4927441

LIČKO-SENJSKA

5509667

4965187

LIČKO-SENJSKA

5554894

4914798

LIČKO-SENJSKA

5534565

4946052

LIČKO-SENJSKA

5544578

4946616

LIČKO-SENJSKA

5574618

4948901

LIČKO-SENJSKA

5519646

4969096

LIČKO-SENJSKA

5492735

4932568

LIČKO-SENJSKA

5495427

4936203

LIČKO-SENJSKA

5480450

4949270

LIČKO-SENJSKA

5491050

4934650

LIČKO-SENJSKA

5491013

4933570

LIČKO-SENJSKA

5490977

4936034

LIČKO-SENJSKA

5483910

4944480

LIČKO-SENJSKA

5498806

4931152

LIČKO-SENJSKA

5492534

4966264

LIČKO-SENJSKA

5515497

4943660

LIČKO-SENJSKA

5497800

4939900

LIČKO-SENJSKA

5490113

4935703

LIČKO-SENJSKA

5558738

4927286

LIČKO-SENJSKA

5466550

5024314

LIČKO-SENJSKA

5481258

4947780

LIČKO-SENJSKA

5560207

4929232

LIČKO-SENJSKA

5493673

4981971

LIČKO-SENJSKA

5530102

4960762

LIČKO-SENJSKA

5514585

4969229

LIČKO-SENJSKA

5530892

4952921

LIČKO-SENJSKA

5493850

4981800

LIČKO-SENJSKA

5556297

4924805

LIČKO-SENJSKA

5499784

4964779

LIČKO-SENJSKA

5554006

4965750

LIČKO-SENJSKA

5499170

4981639

LIČKO-SENJSKA

5499152

4981757

LIČKO-SENJSKA

5534215

4967160

LIČKO-SENJSKA

5495256

4936432

LIČKO-SENJSKA

5492706

4953435

LIČKO-SENJSKA

5550968

4921171

LIČKO-SENJSKA

5505825

4980800

LIČKO-SENJSKA

3.1.9. Međimurska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5609229

5138262

MEĐIMURSKA

6408595

5131445

MEĐIMURSKA

5611018

5145131

MEĐIMURSKA

6389874

5146721

MEĐIMURSKA

5608552

5142188

MEĐIMURSKA

5609348

5139323

MEĐIMURSKA

6395747

5139841

MEĐIMURSKA

5610042

5138254

MEĐIMURSKA

6388502

5137894

MEĐIMURSKA

5611277

5151744

MEĐIMURSKA

6392953

5133240

MEĐIMURSKA

6387519

5141847

MEĐIMURSKA

5611900

5140262

MEĐIMURSKA

5603220

5151237

MEĐIMURSKA

5609393

5139316

MEĐIMURSKA

6407820

5131268

MEĐIMURSKA

5603523

5145284

MEĐIMURSKA

6397497

5134755

MEĐIMURSKA

6399600

5142450

MEĐIMURSKA

6396086

5139969

MEĐIMURSKA

6408909

5135105

MEĐIMURSKA

5609416

5133318

MEĐIMURSKA

6389017

5137998

MEĐIMURSKA

6387340

5137905

MEĐIMURSKA

5610602

5153194

MEĐIMURSKA

5606600

5137850

MEĐIMURSKA

6388756

5147844

MEĐIMURSKA

6392970

5132901

MEĐIMURSKA

6403690

5132799

MEĐIMURSKA

5614814

5137512

MEĐIMURSKA

5608780

5145750

MEĐIMURSKA

5600746

5149448

MEĐIMURSKA

3.1.10. Osječko-baranjska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6553330

5041026

OSJEČKO-BARANJSKA

6552950

5038550

OSJEČKO-BARANJSKA

6536928

5067883

OSJEČKO-BARANJSKA

6565967

5078782

OSJEČKO-BARANJSKA

6547024

5069664

OSJEČKO-BARANJSKA

6514125

5054850

OSJEČKO-BARANJSKA

6568373

5041931

OSJEČKO-BARANJSKA

6558388

5051325

OSJEČKO-BARANJSKA

6536148

5049947

OSJEČKO-BARANJSKA

6536478

5049885

OSJEČKO-BARANJSKA

6515669

5043079

OSJEČKO-BARANJSKA

6549654

5041664

OSJEČKO-BARANJSKA

6552400

5060425

OSJEČKO-BARANJSKA

6544435

5042244

OSJEČKO-BARANJSKA

6577405

5042496

OSJEČKO-BARANJSKA

6577149

5038723

OSJEČKO-BARANJSKA

6532414

5016148

OSJEČKO-BARANJSKA

6557732

5046460

OSJEČKO-BARANJSKA

6554381

5082673

OSJEČKO-BARANJSKA

6583375

5042825

OSJEČKO-BARANJSKA

6498347

5041209

OSJEČKO-BARANJSKA

6539395

5023216

OSJEČKO-BARANJSKA

6525650

5061699

OSJEČKO-BARANJSKA

6545412

5048521

OSJEČKO-BARANJSKA

6533199

5029873

OSJEČKO-BARANJSKA

6508825

5046943

OSJEČKO-BARANJSKA

6558060

5067623

OSJEČKO-BARANJSKA

6522785

5044642

OSJEČKO-BARANJSKA

6554985

5030249

OSJEČKO-BARANJSKA

6512372

5052658

OSJEČKO-BARANJSKA

6527165

5012239

OSJEČKO-BARANJSKA

6536272

5053373

OSJEČKO-BARANJSKA

6532371

5032032

OSJEČKO-BARANJSKA

6553637

5038498

OSJEČKO-BARANJSKA

6537467

5068371

OSJEČKO-BARANJSKA

6563329

5076038

OSJEČKO-BARANJSKA

6567607

5041514

OSJEČKO-BARANJSKA

6557862

5052320

OSJEČKO-BARANJSKA

6530099

5046764

OSJEČKO-BARANJSKA

6544164

5039984

OSJEČKO-BARANJSKA

6545513

5042463

OSJEČKO-BARANJSKA

6538236

5041363

OSJEČKO-BARANJSKA

6523138

5062457

OSJEČKO-BARANJSKA

6532278

5015707

OSJEČKO-BARANJSKA

6531781

5018357

OSJEČKO-BARANJSKA

6513910

5067885

OSJEČKO-BARANJSKA

6552096

5033750

OSJEČKO-BARANJSKA

6500753

5041702

OSJEČKO-BARANJSKA

6532214

5027342

OSJEČKO-BARANJSKA

6547024

5062165

OSJEČKO-BARANJSKA

6546277

5048237

OSJEČKO-BARANJSKA

6556400

5044725

OSJEČKO-BARANJSKA

6522066

5044783

OSJEČKO-BARANJSKA

6550505

5043820

OSJEČKO-BARANJSKA

6512067

5052617

OSJEČKO-BARANJSKA

6555912

5044734

OSJEČKO-BARANJSKA

6542820

5052234

OSJEČKO-BARANJSKA

6517642

5034336

OSJEČKO-BARANJSKA

6528111

5017883

OSJEČKO-BARANJSKA

6542951

5024182

OSJEČKO-BARANJSKA

6523468

5013399

OSJEČKO-BARANJSKA

6559722

5039828

OSJEČKO-BARANJSKA

6553953

5046356

OSJEČKO-BARANJSKA

6549823

5046754

OSJEČKO-BARANJSKA

6539688

5031826

OSJEČKO-BARANJSKA

6498902

5071212

OSJEČKO-BARANJSKA

6541660

5051114

OSJEČKO-BARANJSKA

6517812

5034775

OSJEČKO-BARANJSKA

6531577

5038264

OSJEČKO-BARANJSKA

6524577

5029191

OSJEČKO-BARANJSKA

6566774

5042323

OSJEČKO-BARANJSKA

6529392

5023356

OSJEČKO-BARANJSKA

6543385

5023917

OSJEČKO-BARANJSKA

6543178

5024021

OSJEČKO-BARANJSKA

6563389

5062325

OSJEČKO-BARANJSKA

6535665

5009693

OSJEČKO-BARANJSKA

6533439

5008767

OSJEČKO-BARANJSKA

6560841

5070884

OSJEČKO-BARANJSKA

6521648

5065069

OSJEČKO-BARANJSKA

6549099

5029421

OSJEČKO-BARANJSKA

6559459

5039197

OSJEČKO-BARANJSKA

6549745

5046759

OSJEČKO-BARANJSKA

6553582

5053137

OSJEČKO-BARANJSKA

6540095

5033132

OSJEČKO-BARANJSKA

6539995

5032797

OSJEČKO-BARANJSKA

3.1.11. Požeško-slavonska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6468567

5020814

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6453526

5035848

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6435249

5028248

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6425046

5037523

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6482229

5023779

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6491525

5031203

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6437474

5034874

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6501827

5020195

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6464845

5030381

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6436442

5038985

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6437845

5035426

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6487901

5016419

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6469752

5019881

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6464118

5021815

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6478397

5032939

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6498824

5022908

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6482904

5024081

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6474741

5020613

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6491559

5030811

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6437831

5035427

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6483949

5016873

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6463886

5028752

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6473243

5034098

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6421038

5037849

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6487787

5016283

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6474459

5028623

POŽEŠKO-SLAVONSKA

3.1.12. Primorsko-goranska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5446044

5030217

PRIMORSKO-GORANSKA

5499085

5034094

PRIMORSKO-GORANSKA

5461000

5023450

PRIMORSKO-GORANSKA

5454867

4959964

PRIMORSKO-GORANSKA

5454678

4974939

PRIMORSKO-GORANSKA

5456986

4947538

PRIMORSKO-GORANSKA

5447096

5000280

PRIMORSKO-GORANSKA

5453781

4952191

PRIMORSKO-GORANSKA

5444234

4998964

PRIMORSKO-GORANSKA

5453505

4968742

PRIMORSKO-GORANSKA

5442807

5029165

PRIMORSKO-GORANSKA

5442176

5038676

PRIMORSKO-GORANSKA

5558742

4927215

PRIMORSKO-GORANSKA

5444629

5018958

PRIMORSKO-GORANSKA

5444642

5018958

PRIMORSKO-GORANSKA

5512906

5026416

PRIMORSKO-GORANSKA

5446416

5026501

PRIMORSKO-GORANSKA

5453340

5032399

PRIMORSKO-GORANSKA

5461712

5017227

PRIMORSKO-GORANSKA

5467178

5014850

PRIMORSKO-GORANSKA

5460924

4988786

PRIMORSKO-GORANSKA

5473968

4992023

PRIMORSKO-GORANSKA

5469999

4997870

PRIMORSKO-GORANSKA

5467292

5001265

PRIMORSKO-GORANSKA

5465775

5008050

PRIMORSKO-GORANSKA

5459497

4989758

PRIMORSKO-GORANSKA

5473850

5000120

PRIMORSKO-GORANSKA

5466386

5011310

PRIMORSKO-GORANSKA

5473970

4992040

PRIMORSKO-GORANSKA

5463520

4989080

PRIMORSKO-GORANSKA

5474465

4987685

PRIMORSKO-GORANSKA

5476017

5034410

PRIMORSKO-GORANSKA

5461566

5021694

PRIMORSKO-GORANSKA

5504650

5026105

PRIMORSKO-GORANSKA

5459388

4930902

PRIMORSKO-GORANSKA

5453352

4937817

PRIMORSKO-GORANSKA

5454104

4936709

PRIMORSKO-GORANSKA

5461901

4927954

PRIMORSKO-GORANSKA

5464754

4996534

PRIMORSKO-GORANSKA

5454670

5027641

PRIMORSKO-GORANSKA

5442900

5014012

PRIMORSKO-GORANSKA

5455787

4980707

PRIMORSKO-GORANSKA

5435535

5034420

PRIMORSKO-GORANSKA

5484548

4998256

PRIMORSKO-GORANSKA

5468326

5021098

PRIMORSKO-GORANSKA

5439336

5038763

PRIMORSKO-GORANSKA

5439325

5038775

PRIMORSKO-GORANSKA

5461845

4927891

PRIMORSKO-GORANSKA

5487160

4997250

PRIMORSKO-GORANSKA

5483749

4958775

PRIMORSKO-GORANSKA

5478399

4958406

PRIMORSKO-GORANSKA

5484910

4954860

PRIMORSKO-GORANSKA

5478210

4965166

PRIMORSKO-GORANSKA

5478702

4964839

PRIMORSKO-GORANSKA

5480946

4958812

PRIMORSKO-GORANSKA

5478358

4958328

PRIMORSKO-GORANSKA

5457859

4980263

PRIMORSKO-GORANSKA

5447304

4994314

PRIMORSKO-GORANSKA

5444370

5020511

PRIMORSKO-GORANSKA

5453218

4937399

PRIMORSKO-GORANSKA

5448774

4991672

PRIMORSKO-GORANSKA

5474908

5017814

PRIMORSKO-GORANSKA

5460589

5022790

PRIMORSKO-GORANSKA

5450294

5022313

PRIMORSKO-GORANSKA

5472758

4982722

PRIMORSKO-GORANSKA

5447362

4993995

PRIMORSKO-GORANSKA

5471991

5023874

PRIMORSKO-GORANSKA

5444623

5018953

PRIMORSKO-GORANSKA

5457233

5021011

PRIMORSKO-GORANSKA

5450003

5025837

PRIMORSKO-GORANSKA

5489080

4999731

PRIMORSKO-GORANSKA

5473329

5020216

PRIMORSKO-GORANSKA

5444277

5035231

PRIMORSKO-GORANSKA

5455787

4980707

PRIMORSKO-GORANSKA

5457942

4980248

PRIMORSKO-GORANSKA

5472748

4999808

PRIMORSKO-GORANSKA

5487419

4997372

PRIMORSKO-GORANSKA

5459631

4944839

PRIMORSKO-GORANSKA

5444408

5020478

PRIMORSKO-GORANSKA

5441848

5019225

PRIMORSKO-GORANSKA

5465935

5010965

PRIMORSKO-GORANSKA

5453113

5023304

PRIMORSKO-GORANSKA

5485069

5007896

PRIMORSKO-GORANSKA

5445211

5021974

PRIMORSKO-GORANSKA

5449246

5024189

PRIMORSKO-GORANSKA

5454596

4961331

PRIMORSKO-GORANSKA

5477017

5034343

PRIMORSKO-GORANSKA

5456353

5022127

PRIMORSKO-GORANSKA

5488912

5034116

PRIMORSKO-GORANSKA

5476188

5004072

PRIMORSKO-GORANSKA

5453238

4980027

PRIMORSKO-GORANSKA

5453437

4968926

PRIMORSKO-GORANSKA

5477525

5002762

PRIMORSKO-GORANSKA

5453349

4937850

PRIMORSKO-GORANSKA

5515199

5030622

PRIMORSKO-GORANSKA

5499060

5034055

PRIMORSKO-GORANSKA

5460129

5020011

PRIMORSKO-GORANSKA

5456178

5022738

PRIMORSKO-GORANSKA

5454437

5026437

PRIMORSKO-GORANSKA

5466233

4995778

PRIMORSKO-GORANSKA

5474348

5043424

PRIMORSKO-GORANSKA

5468326

5015365

PRIMORSKO-GORANSKA

5445723

5026840

PRIMORSKO-GORANSKA

5477677

4958870

PRIMORSKO-GORANSKA

5451208

5032416

PRIMORSKO-GORANSKA

5454743

4975022

PRIMORSKO-GORANSKA

5469517

5012436

PRIMORSKO-GORANSKA

5467195

4988323

PRIMORSKO-GORANSKA

5474495

4987679

PRIMORSKO-GORANSKA

5457967

4992604

PRIMORSKO-GORANSKA

5481607

5024279

PRIMORSKO-GORANSKA

5478298

4965141

PRIMORSKO-GORANSKA

5514836

5026897

PRIMORSKO-GORANSKA

5459286

4930892

PRIMORSKO-GORANSKA

5448429

4963948

PRIMORSKO-GORANSKA

5447095

5025467

PRIMORSKO-GORANSKA

5500560

5034065

PRIMORSKO-GORANSKA

5491936

5017949

PRIMORSKO-GORANSKA

5435367

5034421

PRIMORSKO-GORANSKA

5464485

5001664

PRIMORSKO-GORANSKA

5453671

4952345

PRIMORSKO-GORANSKA

5439365

5038784

PRIMORSKO-GORANSKA

5444342

4998923

PRIMORSKO-GORANSKA

5468509

5054004

PRIMORSKO-GORANSKA

5460085

4944108

PRIMORSKO-GORANSKA

5480584

4959047

PRIMORSKO-GORANSKA

5483779

4958746

PRIMORSKO-GORANSKA

5467049

5014887

PRIMORSKO-GORANSKA

5476542

5021445

PRIMORSKO-GORANSKA

5463621

5020506

PRIMORSKO-GORANSKA

5454470

5023094

PRIMORSKO-GORANSKA

5444270

5036895

PRIMORSKO-GORANSKA

5458400

5023050

PRIMORSKO-GORANSKA

5472280

5048184

PRIMORSKO-GORANSKA

5468398

5021148

PRIMORSKO-GORANSKA

5509656

5025451

PRIMORSKO-GORANSKA

5460881

4988835

PRIMORSKO-GORANSKA

5475954

5008608

PRIMORSKO-GORANSKA

5452431

5026683

PRIMORSKO-GORANSKA

5474010

4993317

PRIMORSKO-GORANSKA

5507422

5026679

PRIMORSKO-GORANSKA

5445970

5030181

PRIMORSKO-GORANSKA

5452221

5028985

PRIMORSKO-GORANSKA

5442130

5038665

PRIMORSKO-GORANSKA

5513360

5030415

PRIMORSKO-GORANSKA

5471474

5011928

PRIMORSKO-GORANSKA

5463584

5020547

PRIMORSKO-GORANSKA

5508421

5026395

PRIMORSKO-GORANSKA

5452296

5031725

PRIMORSKO-GORANSKA

5480722

4958980

PRIMORSKO-GORANSKA

5445035

4929195

PRIMORSKO-GORANSKA

5463122

5018647

PRIMORSKO-GORANSKA

5485077

5007899

PRIMORSKO-GORANSKA

5443678

5033150

PRIMORSKO-GORANSKA

5502625

5031225

PRIMORSKO-GORANSKA

5502581

5031150

PRIMORSKO-GORANSKA

5465944

5008099

PRIMORSKO-GORANSKA

5451238

5023108

PRIMORSKO-GORANSKA

5475352

5025766

PRIMORSKO-GORANSKA

5473516

5016868

PRIMORSKO-GORANSKA

3.1.13. Sisačko-moslavačka županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5605285

5022952

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6424956

5025985

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6383880

5040000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5587939

5022853

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5596316

5031050

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5604562

5002818

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6388258

5022738

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6406045

5005725

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6414850

5014400

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6404991

5034865

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5594750

5049650

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5597595

5000654

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5600684

5029201

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6414321

5014272

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607758

5050260

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5613024

5037822

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6406443

5006684

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5597387

5043890

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608892

4993318

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608881

5037816

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5587947

5022883

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5567685

5021982

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6418185

5027281

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608286

5021697

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5606260

5033115

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6420789

5023869

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5591622

5051445

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5599981

5036636

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5596154

5030390

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6388096

5022156

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607125

5037150

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5609270

5035050

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5604249

5041046

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6410415

5044135

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6417259

5027544

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6391179

5052196

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5610812

5041301

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6405140

5042219

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5598100

5041700

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6400300

5011899

SISAČKO-MOSLAVAČKA

3.1.14. Splitsko-dalmatinska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6407198

4814045

SPLITSKO-DALMATINSKA

6417347

4828654

SPLITSKO-DALMATINSKA

5582992

4760004

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388770

4854020

SPLITSKO-DALMATINSKA

5616988

4828876

SPLITSKO-DALMATINSKA

6417128

4778068

SPLITSKO-DALMATINSKA

5599794

4765934

SPLITSKO-DALMATINSKA

6404550

4826150

SPLITSKO-DALMATINSKA

6403490

4830051

SPLITSKO-DALMATINSKA

6398100

4829150

SPLITSKO-DALMATINSKA

6413982

4818681

SPLITSKO-DALMATINSKA

5609225

4847705

SPLITSKO-DALMATINSKA

6383837

4800670

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391204

4813273

SPLITSKO-DALMATINSKA

6389116

4826783

SPLITSKO-DALMATINSKA

6415453

4776899

SPLITSKO-DALMATINSKA

5619225

4833930

SPLITSKO-DALMATINSKA

6396928

4796029

SPLITSKO-DALMATINSKA

6382393

4817372

SPLITSKO-DALMATINSKA

5616090

4782759

SPLITSKO-DALMATINSKA

6392307

4781321

SPLITSKO-DALMATINSKA

6380540

4819858

SPLITSKO-DALMATINSKA

5612975

4824300

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381662

4827557

SPLITSKO-DALMATINSKA

6386638

4830678

SPLITSKO-DALMATINSKA

5598502

4826701

SPLITSKO-DALMATINSKA

6386845

4842141

SPLITSKO-DALMATINSKA

5598975

4806559

SPLITSKO-DALMATINSKA

5617825

4798750

SPLITSKO-DALMATINSKA

6437327

4804784

SPLITSKO-DALMATINSKA

6437449

4804750

SPLITSKO-DALMATINSKA

5619588

4838080

SPLITSKO-DALMATINSKA

5619545

4837968

SPLITSKO-DALMATINSKA

5618211

4782521

SPLITSKO-DALMATINSKA

6452900

4786620

SPLITSKO-DALMATINSKA

6389951

4834947

SPLITSKO-DALMATINSKA

6389751

4804090

SPLITSKO-DALMATINSKA

6399005

4801525

SPLITSKO-DALMATINSKA

6399159

4802060

SPLITSKO-DALMATINSKA

5591085

4767803

SPLITSKO-DALMATINSKA

6399289

4837215

SPLITSKO-DALMATINSKA

6432437

4787635

SPLITSKO-DALMATINSKA

5584448

4817564

SPLITSKO-DALMATINSKA

5608194

4818154

SPLITSKO-DALMATINSKA

6406235

4799009

SPLITSKO-DALMATINSKA

6433535

4786214

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388327

4818610

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388327

4818610

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388831

4777469

SPLITSKO-DALMATINSKA

5616077

4782743

SPLITSKO-DALMATINSKA

5620286

4780945

SPLITSKO-DALMATINSKA

6405406

4815658

SPLITSKO-DALMATINSKA

5600780

4824876

SPLITSKO-DALMATINSKA

6431136

4800332

SPLITSKO-DALMATINSKA

5596947

4828933

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391463

4798187

SPLITSKO-DALMATINSKA

5598068

4821165

SPLITSKO-DALMATINSKA

6409640

4812920

SPLITSKO-DALMATINSKA

5592302

4764847

SPLITSKO-DALMATINSKA

5596644

4771184

SPLITSKO-DALMATINSKA

6454275

4781638

SPLITSKO-DALMATINSKA

6422597

4806392

SPLITSKO-DALMATINSKA

6417694

4828577

SPLITSKO-DALMATINSKA

5583139

4760119

SPLITSKO-DALMATINSKA

6393782

4828508

SPLITSKO-DALMATINSKA

6415253

4776909

SPLITSKO-DALMATINSKA

6382849

4804414

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391691

4792214

SPLITSKO-DALMATINSKA

6396877

4795953

SPLITSKO-DALMATINSKA

6408320

4794561

SPLITSKO-DALMATINSKA

6385736

4833677

SPLITSKO-DALMATINSKA

6396468

4813120

SPLITSKO-DALMATINSKA

5602986

4817874

SPLITSKO-DALMATINSKA

6415438

4819171

SPLITSKO-DALMATINSKA

5613258

4844431

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381039

4823544

SPLITSKO-DALMATINSKA

5605937

4822155

SPLITSKO-DALMATINSKA

6379621

4821640

SPLITSKO-DALMATINSKA

6439630

4778941

SPLITSKO-DALMATINSKA

5585592

4820770

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388510

4850973

SPLITSKO-DALMATINSKA

6394495

4776465

SPLITSKO-DALMATINSKA

6392353

4781260

SPLITSKO-DALMATINSKA

5613272

4824943

SPLITSKO-DALMATINSKA

6408424

4830433

SPLITSKO-DALMATINSKA

6382175

4827637

SPLITSKO-DALMATINSKA

6442222

4813306

SPLITSKO-DALMATINSKA

5618680

4800061

SPLITSKO-DALMATINSKA

5589900

4818384

SPLITSKO-DALMATINSKA

6379422

4838372

SPLITSKO-DALMATINSKA

6403468

4824509

SPLITSKO-DALMATINSKA

5593017

4768230

SPLITSKO-DALMATINSKA

5596657

4820018

SPLITSKO-DALMATINSKA

6406000

4796984

SPLITSKO-DALMATINSKA

5584284

4817667

SPLITSKO-DALMATINSKA

5602633

4805479

SPLITSKO-DALMATINSKA

5598363

4807125

SPLITSKO-DALMATINSKA

5606446

4806452

SPLITSKO-DALMATINSKA

5610266

4803552

SPLITSKO-DALMATINSKA

5620606

4819629

SPLITSKO-DALMATINSKA

5620420

4821130

SPLITSKO-DALMATINSKA

5617608

4820964

SPLITSKO-DALMATINSKA

5596323

4835267

SPLITSKO-DALMATINSKA

6396709

4830798

SPLITSKO-DALMATINSKA

5601205

4819353

SPLITSKO-DALMATINSKA

5603263

4831418

SPLITSKO-DALMATINSKA

6389791

4816246

SPLITSKO-DALMATINSKA

6429322

4776567

SPLITSKO-DALMATINSKA

5599778

4765883

SPLITSKO-DALMATINSKA

5617034

4828822

SPLITSKO-DALMATINSKA

6383568

4819861

SPLITSKO-DALMATINSKA

6386644

4782237

SPLITSKO-DALMATINSKA

6405336

4815635

SPLITSKO-DALMATINSKA

6423936

4821310

SPLITSKO-DALMATINSKA

6433073

4776688

SPLITSKO-DALMATINSKA

6407969

4793793

SPLITSKO-DALMATINSKA

6382852

4804399

SPLITSKO-DALMATINSKA

6383589

4804278

SPLITSKO-DALMATINSKA

5620704

4805089

SPLITSKO-DALMATINSKA

5606457

4806361

SPLITSKO-DALMATINSKA

6423690

4800170

SPLITSKO-DALMATINSKA

5585600

4820725

SPLITSKO-DALMATINSKA

6409135

4808162

SPLITSKO-DALMATINSKA

6398221

4829173

SPLITSKO-DALMATINSKA

6397450

4831250

SPLITSKO-DALMATINSKA

5603252

4831467

SPLITSKO-DALMATINSKA

5609930

4802446

SPLITSKO-DALMATINSKA

5610032

4802260

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381065

4781628

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388404

4793740

SPLITSKO-DALMATINSKA

5589904

4818456

SPLITSKO-DALMATINSKA

6441928

4813660

SPLITSKO-DALMATINSKA

6408420

4830353

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391455

4813148

SPLITSKO-DALMATINSKA

6396448

4813209

SPLITSKO-DALMATINSKA

6441669

4777542

SPLITSKO-DALMATINSKA

6393551

4776513

SPLITSKO-DALMATINSKA

6407062

4797547

SPLITSKO-DALMATINSKA

6407009

4797537

SPLITSKO-DALMATINSKA

5603003

4817837

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381152

4844105

SPLITSKO-DALMATINSKA

6383428

4820687

SPLITSKO-DALMATINSKA

3.1.15. Šibensko-kninska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5563643

4860520

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586460

4838040

ŠIBENSKO-KNINSKA

5573507

4847642

ŠIBENSKO-KNINSKA

5595859

4842520

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586788

4832845

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575639

4836459

ŠIBENSKO-KNINSKA

5593480

4857228

ŠIBENSKO-KNINSKA

5556965

4852260

ŠIBENSKO-KNINSKA

5562633

4855144

ŠIBENSKO-KNINSKA

5563209

4854657

ŠIBENSKO-KNINSKA

5554166

4850666

ŠIBENSKO-KNINSKA

5578295

4833002

ŠIBENSKO-KNINSKA

5574175

4844025

ŠIBENSKO-KNINSKA

5596618

4876026

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586481

4883964

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575310

4825712

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580511

4844833

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580612

4844810

ŠIBENSKO-KNINSKA

5582656

4826470

ŠIBENSKO-KNINSKA

5562208

4851546

ŠIBENSKO-KNINSKA

5536899

4844011

ŠIBENSKO-KNINSKA

5528038

4846102

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580477

4840450

ŠIBENSKO-KNINSKA

5605567

4873258

ŠIBENSKO-KNINSKA

5594314

4865155

ŠIBENSKO-KNINSKA

5547580

4852100

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568870

4850651

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568740

4851755

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575989

4845921

ŠIBENSKO-KNINSKA

5602304

4873815

ŠIBENSKO-KNINSKA

5558979

4857554

ŠIBENSKO-KNINSKA

5572695

4842343

ŠIBENSKO-KNINSKA

5561699

4846671

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568179

4838521

ŠIBENSKO-KNINSKA

5573439

4847641

ŠIBENSKO-KNINSKA

5574692

4831057

ŠIBENSKO-KNINSKA

5599181

4862250

ŠIBENSKO-KNINSKA

5596516

4875605

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575625

4836468

ŠIBENSKO-KNINSKA

5593508

4857269

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580453

4844815

ŠIBENSKO-KNINSKA

5595451

4879028

ŠIBENSKO-KNINSKA

5528247

4845990

ŠIBENSKO-KNINSKA

5523310

4860420

ŠIBENSKO-KNINSKA

5557048

4852265

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580464

4841324

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586827

4838036

ŠIBENSKO-KNINSKA

5565759

4849870

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575250

4853436

ŠIBENSKO-KNINSKA

5569815

4857007

ŠIBENSKO-KNINSKA

5554142

4850707

ŠIBENSKO-KNINSKA

5595940

4842509

ŠIBENSKO-KNINSKA

5574337

4851691

ŠIBENSKO-KNINSKA

5565323

4845625

ŠIBENSKO-KNINSKA

5609948

4874730

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586139

4832607

ŠIBENSKO-KNINSKA

5594113

4879984

ŠIBENSKO-KNINSKA

5590350

4885960

ŠIBENSKO-KNINSKA

5597550

4862075

ŠIBENSKO-KNINSKA

5582120

4837220

ŠIBENSKO-KNINSKA

5566532

4849388

ŠIBENSKO-KNINSKA

5595880

4880352

ŠIBENSKO-KNINSKA

5552312

4834644

ŠIBENSKO-KNINSKA

5525775

4859825

ŠIBENSKO-KNINSKA

3.1.16. Varaždinska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5599287

5108156

VARAŽDINSKA

6398922

5128675

VARAŽDINSKA

5587115

5121675

VARAŽDINSKA

5613832

5122583

VARAŽDINSKA

5582502

5124575

VARAŽDINSKA

5605421

5116116

VARAŽDINSKA

5604894

5120902

VARAŽDINSKA

6388244

5127407

VARAŽDINSKA

5603596

5109479

VARAŽDINSKA

5594650

5134400

VARAŽDINSKA

5597198

5113830

VARAŽDINSKA

5596992

5120948

VARAŽDINSKA

5603550

5109450

VARAŽDINSKA

5608805

5129715

VARAŽDINSKA

5609565

5129353

VARAŽDINSKA

5605374

5124214

VARAŽDINSKA

5597352

5127532

VARAŽDINSKA

5602454

5106473

VARAŽDINSKA

5585093

5131166

VARAŽDINSKA

5583054

5137701

VARAŽDINSKA

6393269

5127125

VARAŽDINSKA

5613114

5120926

VARAŽDINSKA

5600531

5107168

VARAŽDINSKA

5604826

5129471

VARAŽDINSKA

5587188

5121435

VARAŽDINSKA

5597490

5114009

VARAŽDINSKA

6394954

5123989

VARAŽDINSKA

5603120

5112000

VARAŽDINSKA

5601368

5131554

VARAŽDINSKA

5603602

5109473

VARAŽDINSKA

5596279

5133553

VARAŽDINSKA

5604604

5121130

VARAŽDINSKA

5602675

5129000

VARAŽDINSKA

5608532

5118514

VARAŽDINSKA

5608897

5130258

VARAŽDINSKA

5609591

5118555

VARAŽDINSKA

6401454

5128134

VARAŽDINSKA

5589974

5135401

VARAŽDINSKA

6386330

5125225

VARAŽDINSKA

5608932

5127500

VARAŽDINSKA

3.1.17. Virovitičko-podravska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6466819

5070017

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6467405

5068423

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6490090

5050675

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6495652

5060998

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6457025

5084860

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6457064

5084878

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6481699

5057437

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6492599

5043924

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6440625

5088934

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6453505

5073046

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6486410

5066675

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6446265

5080025

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6461375

5073050

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6458770

5088362

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6474412

5074529

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6468162

5079173

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6465426

5053733

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6476458

5052768

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6485054

5052480

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6471519

5073176

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6480763

5073001

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6448021

5069180

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6492364

5067619

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6457175

5084905

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6441365

5089968

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6477230

5061276

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6445554

5079535

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6463430

5074019

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

3.1.18. Vukovarsko-srijemska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

6543276

4996613

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6542869

4996420

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6562050

5008325

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6579188

5009733

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6564335

4989859

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6554403

5005059

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6565331

4971303

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6565875

4971950

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6609104

5009037

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6554224

5015536

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6571649

5012280

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6585021

4990694

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6544730

5016256

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6581950

5000075

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6567081

5021119

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6568317

5021269

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6591997

5013793

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6592706

5013323

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6566345

4979460

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6566220

5005910

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6554729

4996301

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6586271

5017426

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6571454

4989228

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6591345

5004322

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6591340

5004894

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6560065

5003075

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6562731

5017387

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6573536

4982773

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6570036

5030725

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6555563

5006480

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6543486

4996755

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6564287

4990004

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6568315

4970872

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6607338

5006695

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6553723

5016291

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6554794

5026034

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6545050

5015970

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6581978

5000468

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6567226

5021140

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6592012

5014013

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6569452

5003360

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6566003

4980006

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6575476

5009927

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6578910

4989537

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6589196

5005350

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6573601

4981080

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6577922

5023277

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

6560958

5004245

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

3.1.19. Zadarska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5554330

4860731

ZADARSKA

5585354

4898452

ZADARSKA

5549750

4877950

ZADARSKA

5581825

4902175

ZADARSKA

5488105

4898317

ZADARSKA

5525870

4891611

ZADARSKA

5547811

4873494

ZADARSKA

5530470

4878046

ZADARSKA

5523725

4883275

ZADARSKA

5543973

4859828

ZADARSKA

5495110

4885442

ZADARSKA

5521004

4886793

ZADARSKA

5567387

4905130

ZADARSKA

5511223

4862294

ZADARSKA

5515630

4909067

ZADARSKA

5494679

4926018

ZADARSKA

5509369

4911964

ZADARSKA

5480478

4902602

ZADARSKA

5576110

4902954

ZADARSKA

5515671

4892545

ZADARSKA

5506270

4922672

ZADARSKA

5537595

4864854

ZADARSKA

5494802

4926052

ZADARSKA

5494812

4926023

ZADARSKA

5525110

4902361

ZADARSKA

5551334

4900605

ZADARSKA

5527426

4888945

ZADARSKA

5513940

4899403

ZADARSKA

5553748

4895082

ZADARSKA

5570868

4918672

ZADARSKA

5540513

4863817

ZADARSKA

5540525

4863775

ZADARSKA

5541739

4875348

ZADARSKA

5531420

4894327

ZADARSKA

5523582

4895184

ZADARSKA

5509356

4911354

ZADARSKA

5467895

4911037

ZADARSKA

5510266

4901512

ZADARSKA

5512560

4894352

ZADARSKA

5505725

4875450

ZADARSKA

5565000

4900765

ZADARSKA

5503342

4890124

ZADARSKA

5513693

4866147

ZADARSKA

5561158

4863184

ZADARSKA

5543977

4859932

ZADARSKA

5557734

4860509

ZADARSKA

5537475

4899188

ZADARSKA

5542708

4886162

ZADARSKA

5577151

4903420

ZADARSKA

5557958

4860888

ZADARSKA

5513514

4916026

ZADARSKA

5533876

4864266

ZADARSKA

5547134

4873890

ZADARSKA

5504619

4906342

ZADARSKA

5506910

4906500

ZADARSKA

5509106

4905876

ZADARSKA

5515632

4909062

ZADARSKA

5557826

4866703

ZADARSKA

5520308

4875785

ZADARSKA

5510025

4910897

ZADARSKA

5522134

4859732

ZADARSKA

5535562

4882976

ZADARSKA

5516109

4880644

ZADARSKA

5538476

4868681

ZADARSKA

5550731

4877053

ZADARSKA

5521639

4886117

ZADARSKA

5536484

4867642

ZADARSKA

5519644

4888287

ZADARSKA

5571821

4919196

ZADARSKA

5493869

4885891

ZADARSKA

5542497

4886504

ZADARSKA

5571180

4904856

ZADARSKA

5480399

4902718

ZADARSKA

5546445

4899170

ZADARSKA

5515462

4892383

ZADARSKA

5585613

4900816

ZADARSKA

5513028

4894461

ZADARSKA

5542204

4874678

ZADARSKA

5535963

4895845

ZADARSKA

5510608

4901821

ZADARSKA

5503604

4874849

ZADARSKA

5498265

4924427

ZADARSKA

5547926

4873548

ZADARSKA

5513608

4916126

ZADARSKA

5533878

4888575

ZADARSKA

5568595

4890125

ZADARSKA

5504583

4906301

ZADARSKA

5587040

4891046

ZADARSKA

5525477

4902395

ZADARSKA

5527257

4889091

ZADARSKA

5520181

4888393

ZADARSKA

5522628

4883975

ZADARSKA

5514911

4897650

ZADARSKA

5526165

4878667

ZADARSKA

5523817

4880874

ZADARSKA

5547452

4885319

ZADARSKA

5521660

4873894

ZADARSKA

3.1.20. Zagrebačka županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5596376

5099172

ZAGREBAČKA

5551376

5068136

ZAGREBAČKA

5564091

5055298

ZAGREBAČKA

5601457

5077490

ZAGREBAČKA

5554230

5077600

ZAGREBAČKA

5587150

5055530

ZAGREBAČKA

5574203

5057450

ZAGREBAČKA

5557380

5090317

ZAGREBAČKA

5595434

5073618

ZAGREBAČKA

6394571

5082786

ZAGREBAČKA

5542336

5069529

ZAGREBAČKA

5593648

5084379

ZAGREBAČKA

5559794

5086931

ZAGREBAČKA

5565575

5068250

ZAGREBAČKA

5614950

5086580

ZAGREBAČKA

5550406

5075452

ZAGREBAČKA

6389490

5086422

ZAGREBAČKA

5561730

5073401

ZAGREBAČKA

5608875

5063420

ZAGREBAČKA

5607224

5061594

ZAGREBAČKA

5590575

5072738

ZAGREBAČKA

5551263

5058972

ZAGREBAČKA

5550557

5057701

ZAGREBAČKA

5601500

5068100

ZAGREBAČKA

5601444

5068156

ZAGREBAČKA

5562915

5069410

ZAGREBAČKA

5558246

5061053

ZAGREBAČKA

5609747

5066926

ZAGREBAČKA

5553949

5082760

ZAGREBAČKA

5599850

5096250

ZAGREBAČKA

5530406

5064535

ZAGREBAČKA

6385050

5059532

ZAGREBAČKA

5597250

5083413

ZAGREBAČKA

5563342

5087251

ZAGREBAČKA

5587544

5065061

ZAGREBAČKA

5606642

5082189

ZAGREBAČKA

5596339

5068950

ZAGREBAČKA

5591301

5088698

ZAGREBAČKA

5593962

5089619

ZAGREBAČKA

5539760

5074160

ZAGREBAČKA

5584200

5068400

ZAGREBAČKA

5586540

5070575

ZAGREBAČKA

5561211

5063479

ZAGREBAČKA

5545192

5058358

ZAGREBAČKA

5577735

5038418

ZAGREBAČKA

5568834

5083866

ZAGREBAČKA

5602101

5056212

ZAGREBAČKA

5607964

5093094

ZAGREBAČKA

5557578

5081629

ZAGREBAČKA

5564636

5074412

ZAGREBAČKA

5562455

5066195

ZAGREBAČKA

5555330

5075360

ZAGREBAČKA

5544602

5077074

ZAGREBAČKA

5561708

5074265

ZAGREBAČKA

6384186

5065437

ZAGREBAČKA

5597322

5089981

ZAGREBAČKA

5560654

5072747

ZAGREBAČKA

5599609

5085441

ZAGREBAČKA

5582100

5063900

ZAGREBAČKA

5582224

5055024

ZAGREBAČKA

5580770

5065974

ZAGREBAČKA

5586157

5060585

ZAGREBAČKA

5559903

5080657

ZAGREBAČKA

5586876

5054478

ZAGREBAČKA

5595987

5086584

ZAGREBAČKA

6385724

5085858

ZAGREBAČKA

5557823

5084104

ZAGREBAČKA

5554355

5082597

ZAGREBAČKA

5585703

5065478

ZAGREBAČKA

5590679

5063261

ZAGREBAČKA

5557467

5073287

ZAGREBAČKA

5587078

5061338

ZAGREBAČKA

5563205

5073722

ZAGREBAČKA

5601737

5077611

ZAGREBAČKA

5556720

5077380

ZAGREBAČKA

5567690

5067289

ZAGREBAČKA

6386530

5078163

ZAGREBAČKA

5605622

5056844

ZAGREBAČKA

5589867

5071642

ZAGREBAČKA

5568933

5051198

ZAGREBAČKA

5551686

5058658

ZAGREBAČKA

5601533

5068149

ZAGREBAČKA

5541123

5057105

ZAGREBAČKA

5582963

5061434

ZAGREBAČKA

5596790

5076056

ZAGREBAČKA

5582576

5067580

ZAGREBAČKA

5586156

5070116

ZAGREBAČKA

6386160

5055481

ZAGREBAČKA

5542992

5068385

ZAGREBAČKA

5576131

5039701

ZAGREBAČKA

5557735

5081632

ZAGREBAČKA

5561368

5073858

ZAGREBAČKA

5613825

5054480

ZAGREBAČKA

6383944

5065262

ZAGREBAČKA

5557483

5091664

ZAGREBAČKA

5599627

5085238

ZAGREBAČKA

5559854

5073032

ZAGREBAČKA

5579824

5065602

ZAGREBAČKA

5581841

5063616

ZAGREBAČKA

5607807

5082716

ZAGREBAČKA

5596667

5090431

ZAGREBAČKA

5564861

5081450

ZAGREBAČKA

5564033

5077712

ZAGREBAČKA

5560646

5080002

ZAGREBAČKA

5537528

5064936

ZAGREBAČKA

5544534

5060863

ZAGREBAČKA

5554945

5076502

ZAGREBAČKA

5576998

5044949

ZAGREBAČKA

5613930

5054322

ZAGREBAČKA

3.1.21. Grad Zagreb:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Županija

5564674

5060871

GRAD ZAGREB

5565525

5075698

GRAD ZAGREB

5592000

5083100

GRAD ZAGREB

5591575

5082720

GRAD ZAGREB

5573842

5068767

GRAD ZAGREB

5579072

5077555

GRAD ZAGREB

5578026

5067553

GRAD ZAGREB

5593120

5076914

GRAD ZAGREB

5568598

5065808

GRAD ZAGREB

5584550

5077325

GRAD ZAGREB

5580443

5073400

GRAD ZAGREB

5579956

5073364

GRAD ZAGREB

5571830

5075948

GRAD ZAGREB

5568310

5057308

GRAD ZAGREB

5586701

5074008

GRAD ZAGREB

5587704

5086706

GRAD ZAGREB

5587780

5086844

GRAD ZAGREB

5582457

5077822

GRAD ZAGREB

5590111

5077069

GRAD ZAGREB

5571779

5075957

GRAD ZAGREB

5579203

5081938

GRAD ZAGREB

5579952

5082108

GRAD ZAGREB

5584205

5080378

GRAD ZAGREB

5584216

5080378

GRAD ZAGREB

5577721

5065117

GRAD ZAGREB

5574214

5063810

GRAD ZAGREB

5574452

5077935

GRAD ZAGREB

5583036

5075833

GRAD ZAGREB

5566118

5074982

GRAD ZAGREB

5565526

5075813

GRAD ZAGREB

5565594

5075675

GRAD ZAGREB

5570700

5072750

GRAD ZAGREB

5561656

5065450

GRAD ZAGREB

5573971

5069692

GRAD ZAGREB

5584121

5073640

GRAD ZAGREB

5578407

5072020

GRAD ZAGREB

5575635

5074003

GRAD ZAGREB

5574566

5070834

GRAD ZAGREB

5591685

5075410

GRAD ZAGREB

5588500

5076100

GRAD ZAGREB

5587066

5076921

GRAD ZAGREB

5587092

5075905

GRAD ZAGREB

5588342

5076181

GRAD ZAGREB

5576807

5070009

GRAD ZAGREB

5577108

5073632

GRAD ZAGREB

5575932

5068587

GRAD ZAGREB

5578500

5070450

GRAD ZAGREB

5582400

5074975

GRAD ZAGREB

5575682

5069720

GRAD ZAGREB

5577029

5072952

GRAD ZAGREB

5578868

5066368

GRAD ZAGREB

5570975

5074578

GRAD ZAGREB

5583094

5074198

GRAD ZAGREB

5582082

5074183

GRAD ZAGREB

5573948

5058573

GRAD ZAGREB

5590581

5087474

GRAD ZAGREB

5564449

5060970

GRAD ZAGREB

5578116

5067448

GRAD ZAGREB

5574521

5067354

GRAD ZAGREB

5588732

5079508

GRAD ZAGREB

5561146

5063529

GRAD ZAGREB

5585384

5090426

GRAD ZAGREB

5569906

5068869

GRAD ZAGREB

5591678

5074577

GRAD ZAGREB

5571867

5063918

GRAD ZAGREB

5572347

5064843

GRAD ZAGREB

5587946

5072801

GRAD ZAGREB

5576909

5073492

GRAD ZAGREB

5565545

5075661

GRAD ZAGREB

5575516

5068629

GRAD ZAGREB

5564581

5076622

GRAD ZAGREB

5591896

5083235

GRAD ZAGREB

5582256

5083603

GRAD ZAGREB

5580321

5073470

GRAD ZAGREB

5575083

5069671

GRAD ZAGREB

5578610

5069953

GRAD ZAGREB

5571867

5075875

GRAD ZAGREB

5586322

5074003

GRAD ZAGREB

5578052

5080845

GRAD ZAGREB

5574664

5084654

GRAD ZAGREB

5570080

5075311

GRAD ZAGREB

5579108

5073915

GRAD ZAGREB

5583179

5070990

GRAD ZAGREB

5566432

5074651

GRAD ZAGREB

5582594

5072918

GRAD ZAGREB

5574193

5079119

GRAD ZAGREB

5576455

5070447

GRAD ZAGREB

5580046

5082145

GRAD ZAGREB

5566874

5073730

GRAD ZAGREB

5570928

5074482

GRAD ZAGREB

5582403

5074973

GRAD ZAGREB

5580573

5071775

GRAD ZAGREB

5574859

5072076

GRAD ZAGREB

5582950

5071100

GRAD ZAGREB

5582919

5071148

GRAD ZAGREB

*Napomena – zemljopisne odrednice u Gauss-Krügerovu koordinatnom sustavu

3.2. Zemljopisne odrednice središta planiranih elektroničkih komunikacijskih zona i pripadajući polumjer elektroničkih komunikacijskih zona, za svaku županiju i Grad Zagreb:

3.2.1. Bjelovarsko-bilogorska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

6424839

5077211

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6440053

5047216

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6411751

5084031

500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6409145

5083550

1000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6411235

5085738

1000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6408773

5085297

1000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6412602

5082680

1000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6410719

5083623

500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6410443

5087898

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6410137

5081178

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6394121

5069136

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6439778

5050470

500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6439267

5049473

1000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6438840

5050169

1000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6432008

5053085

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6442354

5051358

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6429003

5047762

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6456057

5058327

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6440600

5052529

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6395517

5072134

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6419246

5048771

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6418370

5052216

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6431315

5070243

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6412193

5089764

500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6435906

5049607

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6399318

5065982

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6435985

5062351

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6406721

5082496

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6423702

5057649

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6442070

5060151

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6409110

5069608

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6416562

5044178

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6411544

5097340

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6413019

5051192

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6435265

5055129

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6446168

5067596

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6407830

5077085

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6418586

5072808

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6409262

5058033

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6416802

5080217

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6425511

5063883

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6407157

5092380

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6405939

5088916

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6403413

5083187

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6407812

5093976

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6414056

5084627

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6415143

5095407

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6402463

5090021

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6401892

5061557

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6423732

5086302

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6419863

5077163

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6411041

5061002

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6441765

5043452

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6400775

5073319

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6423658

5052710

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6412385

5086563

500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6424007

5043696

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6419760

5061378

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6433331

5066241

2000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6430589

5074779

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6417321

5061386

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6448715

5056424

2000

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6426451

5067944

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6430885

5059119

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6416971

5088582

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6403252

5098602

1500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

3.2.2. Brodsko-posavska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer

(m)

Županija

6523376

5005805

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6525787

5005628

1250

BRODSKO-POSAVSKA

6455826

5017681

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6458220

5021978

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6488815

4991822

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6487150

4994960

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6436565

5023385

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6496408

5012606

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6504213

5005445

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6451896

5015691

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6435174

5010511

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6462253

4996683

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6526986

5000878

1250

BRODSKO-POSAVSKA

6524387

5003859

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6473317

5008775

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6444799

5012347

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6476606

5008090

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6445526

5025050

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6444401

5008917

2000

BRODSKO-POSAVSKA

6505444

5001261

750

BRODSKO-POSAVSKA

6458757

5014021

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6504570

5000050

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6444029

5025858

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6533700

4997192

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6491594

4996420

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6509742

4996251

2000

BRODSKO-POSAVSKA

6499407

5005911

750

BRODSKO-POSAVSKA

6451918

5008425

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6472308

5005450

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6438626

5006003

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6437962

5012529

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6518559

5000634

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6480774

5001835

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6458020

5000739

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6506177

5002725

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6502063

5004394

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6527125

4998014

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6455097

5013914

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6506906

5000541

1250

BRODSKO-POSAVSKA

6516797

5003926

2000

BRODSKO-POSAVSKA

6512976

5004538

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6493255

5003971

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6470515

5002376

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6453428

5004631

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6536705

4996131

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6502376

5001832

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6504079

5003123

1000

BRODSKO-POSAVSKA

6498414

5003198

750

BRODSKO-POSAVSKA

6500292

5001719

750

BRODSKO-POSAVSKA

6499947

5003621

750

BRODSKO-POSAVSKA

6479922

4995895

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6538698

4991784

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6524683

4999792

1250

BRODSKO-POSAVSKA

6463263

5009687

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6465635

5004032

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6451466

5024342

500

BRODSKO-POSAVSKA

6491806

4991847

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6523927

4997423

1250

BRODSKO-POSAVSKA

6513415

4997522

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6531633

5001571

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6447922

5006968

1500

BRODSKO-POSAVSKA

6466830

5008603

1500

BRODSKO-POSAVSKA

3.2.3. Dubrovačko-neretvanska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

6506220

4724152

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6458513

4761903

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6401242

4755009

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6402055

4755988

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6513469

4722099

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6406659

4751094

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6476623

4742530

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6412722

4754729

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6487390

4745740

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6482171

4741220

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6470475

4747980

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6458958

4773487

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6483359

4739946

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6440808

4760595

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6513614

4722189

700

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6501981

4730974

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6400905

4753141

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6531884

4709227

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6532143

4706173

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6457522

4779649

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6460352

4777057

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6463686

4775143

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6465182

4771346

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6466920

4768419

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6466693

4764918

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6464704

4761990

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6468540

4759592

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6465572

4757839

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6469794

4756094

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6482173

4741221

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6462393

4757979

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6474070

4752222

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6477187

4749879

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6480047

4747282

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6482961

4744195

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6486509

4742596

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6490370

4741079

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6493191

4738293

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6495275

4734985

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6498848

4732677

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6502787

4731601

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6505174

4728839

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6509005

4728702

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6473702

4747197

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6417108

4756835

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6513515

4724453

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6523022

4716427

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6395274

4753622

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6478773

4740564

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6501420

4725672

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6524675

4709993

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6462632

4755683

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6461264

4766536

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6429475

4757575

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6414044

4756337

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6446807

4758067

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6411943

4757691

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6515563

4719554

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6515565

4719530

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6407142

4734749

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6408741

4736476

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6468006

4764412

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6510294

4720532

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6495874

4727631

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6421126

4765920

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6530169

4711691

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6433029

4752964

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6458181

4777394

300

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6477101

4745217

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6473221

4730512

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6471184

4769368

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6526546

4717377

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6518402

4719119

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6448918

4737923

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6456786

4734966

750

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6455237

4735393

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6476756

4729346

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6479781

4727798

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6452902

4736232

750

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6535158

4700905

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6508957

4725238

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6464431

4774561

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6507191

4724666

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6501073

4728198

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6432765

4759873

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6434292

4760004

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6506515

4729363

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6459261

4769593

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6451405

4752966

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6445408

4757530

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6469040

4745106

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6456153

4749253

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6505425

4723032

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6454543

4767578

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6519115

4716600

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6474054

4741647

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6543195

4694867

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6403663

4736482

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6403318

4758432

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6422211

4756025

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6462325

4759142

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6421179

4759716

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6427196

4762535

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6458380

4766980

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6459516

4766176

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6448339

4757921

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6408917

4733150

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6489500

4737715

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6409203

4754262

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6409763

4755762

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6467703

4733716

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6509502

4722822

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6463146

4772163

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6455556

4776078

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6488566

4732873

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6457126

4777737

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6487152

4748026

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6497912

4730430

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6457887

4750138

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6394794

4759521

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6477911

4748737

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6427629

4760358

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6424986

4761489

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6539681

4700040

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6539036

4701904

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6390664

4754211

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6503824

4727841

500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6413767

4752565

1000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6535023

4708072

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6472292

4762976

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6443758

4759952

2000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6427763

4756626

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

6520341

4715165

1500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

3.2.4. Istarska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5387075

5028947

1500

ISTARSKA

5404029

4989098

1000

ISTARSKA

5406014

4989010

1000

ISTARSKA

5408845

4990452

1000

ISTARSKA

5411899

4965757

500

ISTARSKA

5402864

4984644

1500

ISTARSKA

5413192

5012225

1500

ISTARSKA

5421458

4986857

1500

ISTARSKA

5431502

5017976

1500

ISTARSKA

5425719

5018179

1500

ISTARSKA

5420852

4984596

1500

ISTARSKA

5402619

4975143

500

ISTARSKA

5393300

5027507

1500

ISTARSKA

5396069

5008603

500

ISTARSKA

5395727

5030012

1000

ISTARSKA

5397930

5030714

1000

ISTARSKA

5419339

5030103

1500

ISTARSKA

5390450

5023150

1500

ISTARSKA

5402968

5031282

1500

ISTARSKA

5404139

5016303

1500

ISTARSKA

5422892

5016052

500

ISTARSKA

5390242

5016465

2000

ISTARSKA

5409087

4983878

1500

ISTARSKA

5386126

5039490

500

ISTARSKA

5387407

5038740

1000

ISTARSKA

5408535

5029500

1500

ISTARSKA

5388204

5025124

1500

ISTARSKA

5422554

5020924

1500

ISTARSKA

5406951

4976429

1500

ISTARSKA

5403079

5019926

1500

ISTARSKA

5395792

5003073

1500

ISTARSKA

5393692

5005146

1500

ISTARSKA

5390947

5005094

1500

ISTARSKA

5390975

5005104

500

ISTARSKA

5407865

4983699

500

ISTARSKA

5412148

4977795

1500

ISTARSKA

5391845

5032355

500

ISTARSKA

5403792

4993947

1500

ISTARSKA

5431258

4986556

500

ISTARSKA

5420586

5019510

1500

ISTARSKA

5399206

5030888

1500

ISTARSKA

5400169

5027702

1500

ISTARSKA

5413866

5009374

1500

ISTARSKA

5422330

5039654

1500

ISTARSKA

5410158

5009889

1500

ISTARSKA

5411508

4986767

1500

ISTARSKA

5408965

4997356

1500

ISTARSKA

5414872

5019411

2500

ISTARSKA

5398501

5018882

750

ISTARSKA

5422070

4974530

750

ISTARSKA

5418109

4997730

1500

ISTARSKA

5395493

5012007

1500

ISTARSKA

5408137

5005608

1500

ISTARSKA

5423524

4980199

1500

ISTARSKA

5432118

5003092

1500

ISTARSKA

5417803

5018604

2500

ISTARSKA

5404744

5035274

1500

ISTARSKA

5424702

4993536

1500

ISTARSKA

5396965

5017430

1000

ISTARSKA

5431166

5029624

1500

ISTARSKA

5418495

5010804

1500

ISTARSKA

5419304

4964289

1500

ISTARSKA

5415231

4976292

1500

ISTARSKA

5386463

5027205

500

ISTARSKA

5397914

5024832

750

ISTARSKA

5429524

5023464

1500

ISTARSKA

5419308

4986329

1500

ISTARSKA

5418138

4980349

1500

ISTARSKA

5392476

5035768

1500

ISTARSKA

5410340

5014610

1500

ISTARSKA

5427004

4998360

1500

ISTARSKA

5391578

5030996

1500

ISTARSKA

5416610

4965686

1500

ISTARSKA

5419020

5003017

1500

ISTARSKA

5398828

5022709

1500

ISTARSKA

5394787

5020647

1000

ISTARSKA

5400095

5034022

1500

ISTARSKA

5392660

5025944

1500

ISTARSKA

5430600

5000072

1500

ISTARSKA

5394644

5014182

1500

ISTARSKA

5388314

5020719

1500

ISTARSKA

5408721

5025943

1500

ISTARSKA

5413253

5005315

1500

ISTARSKA

5392295

5024275

500

ISTARSKA

5385637

5030395

500

ISTARSKA

5406497

4979222

1500

ISTARSKA

5403665

4981246

1500

ISTARSKA

5388189

5031708

1500

ISTARSKA

5423405

5006794

1500

ISTARSKA

5391450

5015029

500

ISTARSKA

5391859

5013940

500

ISTARSKA

5390875

5009727

1500

ISTARSKA

5392452

5011845

500

ISTARSKA

5414033

4963694

1500

ISTARSKA

5410204

5001265

1500

ISTARSKA

5411547

4970161

500

ISTARSKA

5410198

4968427

500

ISTARSKA

5414055

4967877

1500

ISTARSKA

5409925

4967548

500

ISTARSKA

5423945

4990686

1500

ISTARSKA

5432043

5007370

1500

ISTARSKA

5402067

5012612

1500

ISTARSKA

5423646

4983320

1500

ISTARSKA

5429216

4993690

1500

ISTARSKA

5414772

4989392

1500

ISTARSKA

5424086

5028842

1500

ISTARSKA

5393961

4995458

500

ISTARSKA

5393280

4993162

500

ISTARSKA

5393324

4992467

500

ISTARSKA

5393891

4993397

500

ISTARSKA

5396963

4992915

1000

ISTARSKA

5400744

4996367

1500

ISTARSKA

5417383

4987693

1500

ISTARSKA

5415048

5032913

1500

ISTARSKA

5392260

5023119

1000

ISTARSKA

5399390

4986821

1500

ISTARSKA

5412628

4971533

500

ISTARSKA

5420995

4977225

750

ISTARSKA

5405303

5002116

1500

ISTARSKA

5419234

4967589

1500

ISTARSKA

5392393

5031403

500

ISTARSKA

5415554

4984970

1500

ISTARSKA

5414552

5027513

1500

ISTARSKA

5385113

5034795

500

ISTARSKA

5406952

4972519

1500

ISTARSKA

5431340

5011470

1500

ISTARSKA

5388451

5035524

500

ISTARSKA

5403231

5026724

1500

ISTARSKA

5402375

5003955

1500

ISTARSKA

5392094

5017950

1000

ISTARSKA

5408549

5008721

1500

ISTARSKA

5391861

5030342

500

ISTARSKA

5429856

5007940

1500

ISTARSKA

5387036

5034549

500

ISTARSKA

5386170

5033720

1000

ISTARSKA

5392724

4997655

1500

ISTARSKA

5417688

4974551

1500

ISTARSKA

5392029

5010152

500

ISTARSKA

5417301

5009922

1500

ISTARSKA

5409250

4992377

1000

ISTARSKA

5389528

5033530

1500

ISTARSKA

5410581

4965915

500

ISTARSKA

5399548

5018155

1000

ISTARSKA

5426297

5038201

1500

ISTARSKA

5417373

5024333

2500

ISTARSKA

5391137

5000973

1500

ISTARSKA

5384068

5037221

500

ISTARSKA

5424190

5034852

1500

ISTARSKA

5387673

5022962

750

ISTARSKA

5415530

5000540

1500

ISTARSKA

5405265

5011273

1500

ISTARSKA

3.2.5. Karlovačka županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5549671

5050355

1500

KARLOVAČKA

5528638

5041241

1500

KARLOVAČKA

5542613

5027044

1500

KARLOVAČKA

5543660

5036651

500

KARLOVAČKA

5543344

5033224

1500

KARLOVAČKA

5537655

5031266

1000

KARLOVAČKA

5505243

5010244

1500

KARLOVAČKA

5520982

5030194

1500

KARLOVAČKA

5534999

5041297

1000

KARLOVAČKA

5548119

5026198

1500

KARLOVAČKA

5549527

4991503

1500

KARLOVAČKA

5548592

5019786

1500

KARLOVAČKA

5549406

5031722

1500

KARLOVAČKA

5543015

5043159

1000

KARLOVAČKA

5550520

5017739

1500

KARLOVAČKA

5517474

5006788

1500

KARLOVAČKA

5537240

5041651

1000

KARLOVAČKA

5533890

5029245

1500

KARLOVAČKA

5546148

5050705

1500

KARLOVAČKA

5548315

5046950

1000

KARLOVAČKA

5507974

4999096

1500

KARLOVAČKA

5537915

5034622

1000

KARLOVAČKA

5539557

5033911

500

KARLOVAČKA

5529593

5022288

1500

KARLOVAČKA

5521734

5015363

1500

KARLOVAČKA

5511709

5012449

1500

KARLOVAČKA

5529841

5047286

1500

KARLOVAČKA

5553977

5032525

1500

KARLOVAČKA

5539549

5036099

1000

KARLOVAČKA

5532417

5025376

1500

KARLOVAČKA

5550250

5010606

1500

KARLOVAČKA

5548207

5038448

1500

KARLOVAČKA

5532695

5033828

1000

KARLOVAČKA

5502930

5008100

1500

KARLOVAČKA

5545706

5034213

1000

KARLOVAČKA

5538911

5042328

1000

KARLOVAČKA

5521780

5005812

1500

KARLOVAČKA

5524042

5007223

1500

KARLOVAČKA

5559096

5037504

1500

KARLOVAČKA

5532374

5054479

1500

KARLOVAČKA

5533650

5057619

1500

KARLOVAČKA

5547379

5036471

1500

KARLOVAČKA

5543675

5039075

500

KARLOVAČKA

5544050

5039547

500

KARLOVAČKA

5545241

5041878

1000

KARLOVAČKA

5543288

5040076

500

KARLOVAČKA

5546950

5042583

1000

KARLOVAČKA

5544102

5038216

1000

KARLOVAČKA

5542850

5040852

500

KARLOVAČKA

5541843

5042741

500

KARLOVAČKA

5542601

5038659

500

KARLOVAČKA

5540342

5039073

1500

KARLOVAČKA

5543825

5039024

500

KARLOVAČKA

5541258

5039930

1000

KARLOVAČKA

5538334

5021479

1500

KARLOVAČKA

5557265

5031839

1500

KARLOVAČKA

5559819

5029112

1500

KARLOVAČKA

5558361

4996486

1500

KARLOVAČKA

5560260

4984664

2000

KARLOVAČKA

5546628

5044449

1000

KARLOVAČKA

5552456

5002905

1500

KARLOVAČKA

5547653

5022085

1500

KARLOVAČKA

5524214

5063538

1500

KARLOVAČKA

5541155

4979551

1500

KARLOVAČKA

5566759

5043177

1500

KARLOVAČKA

5543892

5035438

1000

KARLOVAČKA

5535032

5058198

1500

KARLOVAČKA

5545121

5045483

1000

KARLOVAČKA

5552472

5040910

1500

KARLOVAČKA

5543143

5037851

500

KARLOVAČKA

5529126

5062695

1500

KARLOVAČKA

5542348

5045185

1000

KARLOVAČKA

5542261

5035017

1000

KARLOVAČKA

5537469

5048036

1500

KARLOVAČKA

5560160

5006007

1500

KARLOVAČKA

5562154

5007052

1500

KARLOVAČKA

5535527

5017347

1500

KARLOVAČKA

5502629

5017929

2000

KARLOVAČKA

5520255

4999253

1500

KARLOVAČKA

5533042

5040118

1000

KARLOVAČKA

5532366

5041381

1000

KARLOVAČKA

5518287

5013396

1500

KARLOVAČKA

5519113

5011665

1500

KARLOVAČKA

5543604

5041936

1000

KARLOVAČKA

5521231

5009212

1500

KARLOVAČKA

5551888

4986846

1500

KARLOVAČKA

5537204

5052702

1500

KARLOVAČKA

5546265

5019357

1500

KARLOVAČKA

5530726

4993385

1000

KARLOVAČKA

5529628

4992710

1000

KARLOVAČKA

5550751

5035496

1500

KARLOVAČKA

5527713

5018002

1500

KARLOVAČKA

5520067

5034070

1500

KARLOVAČKA

5538369

5004831

1500

KARLOVAČKA

5556132

5011613

1500

KARLOVAČKA

5562888

5039537

1500

KARLOVAČKA

5514130

5015573

1500

KARLOVAČKA

5525458

5033255

1500

KARLOVAČKA

5551203

4983624

1500

KARLOVAČKA

5534201

4981591

1500

KARLOVAČKA

5538542

4982009

1500

KARLOVAČKA

5524148

5065982

1500

KARLOVAČKA

5545705

5029425

1500

KARLOVAČKA

5540767

5041267

1000

KARLOVAČKA

5562411

5032673

1500

KARLOVAČKA

5537956

5037805

1500

KARLOVAČKA

5546080

4996650

500

KARLOVAČKA

5547305

4996423

500

KARLOVAČKA

5569722

5041744

1500

KARLOVAČKA

5531971

5035895

1000

KARLOVAČKA

5526023

5068520

2000

KARLOVAČKA

5542332

5036764

1000

KARLOVAČKA

5559251

5042291

1500

KARLOVAČKA

5533876

5061106

1500

KARLOVAČKA

5552472

5001408

500

KARLOVAČKA

5543503

5015930

1500

KARLOVAČKA

5527264

5026597

1500

KARLOVAČKA

5531265

5035142

1000

KARLOVAČKA

5527474

5012655

1500

KARLOVAČKA

5533777

5006777

1500

KARLOVAČKA

5545328

5035483

1000

KARLOVAČKA

5549046

5027594

1500

KARLOVAČKA

5523764

5025023

1500

KARLOVAČKA

5543896

5007462

1500

KARLOVAČKA

5533743

5049088

1500

KARLOVAČKA

5543194

5012389

1500

KARLOVAČKA

5536504

5030375

1000

KARLOVAČKA

5541151

5033714

500

KARLOVAČKA

5532253

5058978

1500

KARLOVAČKA

5561710

5027650

1500

KARLOVAČKA

5545886

5039732

1500

KARLOVAČKA

5553561

5020485

1500

KARLOVAČKA

5555125

5021000

500

KARLOVAČKA

5538362

5042931

1500

KARLOVAČKA

5527358

5051663

1500

KARLOVAČKA

5553194

5025217

1500

KARLOVAČKA

3.2.6. Koprivničko-križevačka županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

6390403

5113043

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6399142

5104368

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6442498

5097941

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6426991

5092770

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6389015

5095587

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6426313

5095246

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6424003

5093781

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6412503

5123998

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6416305

5117934

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6416691

5119218

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6402578

5115473

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6428382

5100249

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6436870

5103394

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6437916

5102052

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5608133

5108903

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6424279

5113066

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6425003

5118413

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6421925

5119741

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6428801

5104241

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6419627

5098401

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6420492

5112602

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5608710

5099615

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6409596

5124583

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6408142

5105506

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6415455

5101632

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6431911

5098268

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6430986

5096698

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6435143

5093509

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6393892

5100730

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6410424

5111834

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6409458

5112339

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6408258

5112075

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6408029

5112726

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6412272

5115747

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6409513

5115228

750

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6408843

5114200

750

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6410638

5116824

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6411268

5113329

750

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6415719

5110672

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6408943

5118099

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6432354

5088190

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6429384

5086842

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6386560

5098040

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6387829

5098534

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6387190

5100700

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6388264

5099770

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6386477

5099195

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5605895

5102705

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6406315

5118171

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6404605

5122265

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6410584

5127158

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6412180

5128836

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6389368

5108605

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6423671

5096007

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6418978

5100095

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6425420

5107376

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6429830

5107062

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6419153

5104054

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6434630

5106169

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6384701

5100020

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6414640

5117424

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6437994

5095751

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6388884

5101644

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6432238

5092407

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6407737

5121336

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6394032

5117428

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6400517

5116492

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6406865

5111385

500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6405452

5110231

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6429748

5110546

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6406408

5128422

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6431878

5103326

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6418369

5116263

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6432280

5106865

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6402701

5101784

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6409200

5109703

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6401061

5109300

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6401361

5104479

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6402626

5117830

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6403738

5116855

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6428339

5090103

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6396864

5096905

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6391570

5090903

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6397169

5111260

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5612947

5104179

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6414643

5120398

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6397870

5102206

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5614238

5095482

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6422171

5102948

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

5607610

5100450

1000

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

6434086

5114290

1500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

3.2.7. Krapinsko-zagorska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5578924

5095568

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5577674

5099972

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5588208

5111909

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5562814

5109655

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5558197

5116909

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5576200

5103947

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5550765

5115488

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5593369

5110507

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5571859

5104327

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5564359

5096365

750

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5572641

5108605

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5565632

5120291

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5564956

5097469

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5574102

5098130

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5563614

5100759

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5555216

5113844

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5590712

5096855

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5548148

5114346

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5575247

5113740

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5585932

5108794

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5575149

5100774

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5568339

5108519

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5578492

5093537

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5570444

5119031

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5566510

5124786

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5553668

5117493

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5552797

5113213

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5590796

5112953

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5567203

5099366

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5582199

5096970

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5594726

5108383

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5580462

5092571

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5553845

5109762

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5592748

5100314

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5556186

5095476

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5567830

5112370

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5567923

5112973

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5564964

5103957

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5564378

5106460

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5569715

5093647

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5549057

5109196

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5557811

5099883

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5588128

5102105

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5561122

5099834

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5578689

5102149

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5547795

5111922

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5557720

5117788

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5581640

5105737

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5587914

5105958

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5560825

5107161

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5590493

5106846

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5582514

5109903

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5576002

5087950

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5576727

5108436

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5548298

5110619

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5569641

5095875

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5557663

5093069

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5562350

5099112

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5555247

5117894

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5551556

5112745

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5568604

5098025

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5579816

5109392

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5564077

5114879

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5559934

5116229

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5559705

5100126

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5588879

5098059

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5552117

5117839

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5558680

5114310

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5556679

5105962

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5562161

5116622

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5560313

5094434

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5571190

5113418

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5551972

5104229

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5592955

5106707

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5585712

5111525

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5555160

5102158

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5566560

5107951

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5571167

5091280

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5572354

5093293

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5570911

5105139

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5583027

5091037

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5560871

5110045

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5568686

5099932

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5558634

5104442

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5579003

5112304

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5566450

5094943

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5568259

5110723

1250

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5562824

5097453

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5569535

5097503

500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5583844

5101373

1500

KRAPINSKO-ZAGORSKA

5553530

5115711

1000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

3.2.8. Ličko-senjska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5492730

4989243

2000

LIČKO-SENJSKA

5496330

4983020

2000

LIČKO-SENJSKA

5493610

4987310

2000

LIČKO-SENJSKA

5501816

4981026

2000

LIČKO-SENJSKA

5543029

4965296

1500

LIČKO-SENJSKA

5543360

4921289

1500

LIČKO-SENJSKA

5553484

4910159

1000

LIČKO-SENJSKA

5515350

4930600

1500

LIČKO-SENJSKA

5535607

4930611

1500

LIČKO-SENJSKA

5559159

4949651

1500

LIČKO-SENJSKA

5557434

4947782

1500

LIČKO-SENJSKA

5554983

4957849

1500

LIČKO-SENJSKA

5520675

4928783

1500

LIČKO-SENJSKA

5551374

4949699

1500

LIČKO-SENJSKA

5539712

4954909

1500

LIČKO-SENJSKA

5526764

4978926

1500

LIČKO-SENJSKA

5582514

4929933

1500

LIČKO-SENJSKA

5580409

4943441

1500

LIČKO-SENJSKA

5542494

4947263

2000

LIČKO-SENJSKA

5578876

4930506

1500

LIČKO-SENJSKA

5527669

4934018

1500

LIČKO-SENJSKA

5527754

4959611

1500

LIČKO-SENJSKA

5552098

4957714

2000

LIČKO-SENJSKA

5530091

4955822

1500

LIČKO-SENJSKA

5494026

4976152

1500

LIČKO-SENJSKA

5513542

4977073

1500

LIČKO-SENJSKA

5554158

4964058

1500

LIČKO-SENJSKA

5492895

4964148

1500

LIČKO-SENJSKA

5515302

4971559

1500

LIČKO-SENJSKA

5517636

4955187

2000

LIČKO-SENJSKA

5516517

4951820

1500

LIČKO-SENJSKA

5507339

4964605

1000

LIČKO-SENJSKA

5553479

4941460

1500

LIČKO-SENJSKA

5549250

4958390

1500

LIČKO-SENJSKA

5497114

4986664

1500

LIČKO-SENJSKA

5496438

4989974

1500

LIČKO-SENJSKA

5558649

4927440

1500

LIČKO-SENJSKA

5509477

4965246

1000

LIČKO-SENJSKA

5531482

4950422

1500

LIČKO-SENJSKA

5533510

4940865

1500

LIČKO-SENJSKA

5554894

4914798

1500

LIČKO-SENJSKA

5525781

4962566

1500

LIČKO-SENJSKA

5560125

4960354

2000

LIČKO-SENJSKA

5534536

4946086

1500

LIČKO-SENJSKA

5492359

4967772

1500

LIČKO-SENJSKA

5515431

4921763

1500

LIČKO-SENJSKA

5544989

4947005

1500

LIČKO-SENJSKA

5503042

4928524

2000

LIČKO-SENJSKA

5574560

4948936

1500

LIČKO-SENJSKA

5519039

4967341

500

LIČKO-SENJSKA

5499908

4969325

1500

LIČKO-SENJSKA

5561714

4926795

1500

LIČKO-SENJSKA

5510610

4931945

1500

LIČKO-SENJSKA

5526320

4931868

2000

LIČKO-SENJSKA

5522512

4942237

1500

LIČKO-SENJSKA

5519647

4969096

500

LIČKO-SENJSKA

5493554

4934336

1500

LIČKO-SENJSKA

5492735

4932568

500

LIČKO-SENJSKA

5480501

4949230

1500

LIČKO-SENJSKA

5491313

4933809

1500

LIČKO-SENJSKA

5490977

4936034

1500

LIČKO-SENJSKA

5483906

4944466

1500

LIČKO-SENJSKA

5515290

4943495

2000

LIČKO-SENJSKA

5528299

4944349

1500

LIČKO-SENJSKA

5531130

4944075

2000

LIČKO-SENJSKA

5549588

4970259

1500

LIČKO-SENJSKA

5550920

4938019

1500

LIČKO-SENJSKA

5553963

4966282

1500

LIČKO-SENJSKA

5497850

4940061

1500

LIČKO-SENJSKA

5561590

4908676

1500

LIČKO-SENJSKA

5493792

4981812

1500

LIČKO-SENJSKA

5491964

4952844

1500

LIČKO-SENJSKA

5535519

4959165

2000

LIČKO-SENJSKA

5514585

4969229

1500

LIČKO-SENJSKA

5491659

4985378

1500

LIČKO-SENJSKA

5499784

4964826

2000

LIČKO-SENJSKA

5534211

4967135

1500

LIČKO-SENJSKA

5554206

4951671

1500

LIČKO-SENJSKA

5498459

4963407

1500

LIČKO-SENJSKA

5538211

4942814

1500

LIČKO-SENJSKA

5550921

4921108

1500

LIČKO-SENJSKA

5505786

4980816

1500

LIČKO-SENJSKA

3.2.9. Međimurska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

6386806

5141385

1000

MEĐIMURSKA

5604111

5153915

1000

MEĐIMURSKA

5608477

5138362

500

MEĐIMURSKA

5609421

5138543

500

MEĐIMURSKA

5611511

5139910

500

MEĐIMURSKA

5609336

5139363

500

MEĐIMURSKA

6391894

5144255

1500

MEĐIMURSKA

6408230

5131695

1500

MEĐIMURSKA

6398108

5134648

1500

MEĐIMURSKA

6390450

5140847

1000

MEĐIMURSKA

5606194

5139705

1000

MEĐIMURSKA

6386009

5148864

1000

MEĐIMURSKA

6399387

5138612

1500

MEĐIMURSKA

6399510

5141979

1500

MEĐIMURSKA

5603722

5152014

1000

MEĐIMURSKA

6395633

5140327

1500

MEĐIMURSKA

5614331

5137709

1000

MEĐIMURSKA

5600438

5151918

1000

MEĐIMURSKA

5615052

5150699

1000

MEĐIMURSKA

5608304

5132622

500

MEĐIMURSKA

5606299

5144356

1500

MEĐIMURSKA

5602088

5139297

1500

MEĐIMURSKA

5610733

5142025

1000

MEĐIMURSKA

6388462

5138459

1500

MEĐIMURSKA

5608161

5147360

1000

MEĐIMURSKA

5609427

5153841

1500

MEĐIMURSKA

5607066

5137872

1000

MEĐIMURSKA

5611018

5145131

1000

MEĐIMURSKA

5613531

5143681

1000

MEĐIMURSKA

6385157

5132879

1000

MEĐIMURSKA

6392226

5140192

1000

MEĐIMURSKA

5613303

5151819

1000

MEĐIMURSKA

6387961

5133053

1000

MEĐIMURSKA

6389206

5147279

1500

MEĐIMURSKA

6394664

5133395

1000

MEĐIMURSKA

6393429

5134294

500

MEĐIMURSKA

6392871

5133197

500

MEĐIMURSKA

5599099

5143461

1500

MEĐIMURSKA

5614568

5139909

1500

MEĐIMURSKA

5605004

5134197

1500

MEĐIMURSKA

5609227

5133034

500

MEĐIMURSKA

5608575

5142015

750

MEĐIMURSKA

5609597

5141114

750

MEĐIMURSKA

6385170

5146263

1500

MEĐIMURSKA

5609933

5137305

750

MEĐIMURSKA

6403572

5132886

1500

MEĐIMURSKA

5605433

5154029

1000

MEĐIMURSKA

5598583

5147547

1500

MEĐIMURSKA

5603265

5151262

1500

MEĐIMURSKA

5611248

5133588

1000

MEĐIMURSKA

5612302

5149061

1250

MEĐIMURSKA

5602299

5145516

1500

MEĐIMURSKA

5608954

5145454

1000

MEĐIMURSKA

5609642

5149060

1000

MEĐIMURSKA

5600759

5149544

1000

MEĐIMURSKA

3.2.10. Osječko-baranjska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

6576608

5042617

2500

OSJEČKO-BARANJSKA

6537349

5068119

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6565865

5078679

3000

OSJEČKO-BARANJSKA

6565941

5078741

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6537714

5034997

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6501763

5046610

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6514125

5054850

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6558414

5051333

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6536478

5049885

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6527054

5055910

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6522019

5032206

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6546151

5072979

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6552776

5042361

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6525625

5035369

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6535169

5014922

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6552421

5059979

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6546856

5042841

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6538754

5041571

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6531769

5015721

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6531859

5018519

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6576960

5038793

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6577377

5042526

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6554278

5053604

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6501988

5038618

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6512945

5068881

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6524959

5012191

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6562009

5077738

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6583745

5042349

2500

OSJEČKO-BARANJSKA

6551804

5034392

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6500861

5041689

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6539395

5023216

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6524196

5020879

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6494763

5068418

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6558104

5061441

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6503080

5032364

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6527963

5014979

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6547157

5031705

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6529324

5052819

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6545456

5063016

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6546341

5048287

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6544119

5050661

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6553786

5067697

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6565532

5037345

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6508983

5047190

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6558130

5067738

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6550304

5078327

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6557875

5071446

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6553084

5063921

2000

OSJEČKO-BARANJSKA

6536272

5053373

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6556607

5030314

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6554218

5030276

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6548361

5042985

800

OSJEČKO-BARANJSKA

6542265

5070983

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6560681

5057465

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6524682

5040604

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6558614

5059112

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6515083

5057299

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6512372

5052658

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6522967

5057772

2000

OSJEČKO-BARANJSKA

6510219

5039488

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6510999

5022417

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6563523

5062139

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6499270

5070813

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6537036

5057941

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6506896

5039514

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6560963

5044544

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6519972

5044674

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6584335

5041466

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6527820

5012252

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6530949

5066460

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6558082

5045349

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6546006

5052534

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6552310

5045922

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6556177

5045567

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6557018

5045274

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6557553

5046158

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6554320

5046094

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6552232

5045373

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6550610

5046653

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6550553

5046656

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6553623

5045325

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6554959

5044942

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6555395

5044719

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6556508

5045084

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6541868

5067813

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6541660

5051113

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6547673

5056277

2000

OSJEČKO-BARANJSKA

6531782

5012549

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6517772

5033957

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6557025

5075426

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6563864

5054437

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6531612

5038795

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6532962

5031971

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6515328

5062758

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6505610

5048702

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6565684

5042377

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6529585

5023327

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6543001

5024116

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6514674

5036672

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6535665

5009693

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6544846

5065992

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6519228

5066285

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6549336

5028426

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6558042

5040302

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6529847

5046704

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6557151

5080537

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6542393

5038309

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6533309

5056649

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6505526

5066791

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6505476

5064512

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6536167

5022167

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6548058

5047435

500

OSJEČKO-BARANJSKA

6549745

5046759

1000

OSJEČKO-BARANJSKA

6545679

5033980

1250

OSJEČKO-BARANJSKA

6539982

5031628

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6515065

5013394

2000

OSJEČKO-BARANJSKA

6560829

5031306

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6563904

5058613

2000

OSJEČKO-BARANJSKA

6528900

5068306

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6554376

5082663

2000

OSJEČKO-BARANJSKA

6563065

5074051

1500

OSJEČKO-BARANJSKA

6563113

5074192

2000

OSJEČKO-BARANJSKA

3.2.11. Požeško-slavonska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

6477041

5024211

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6422414

5039890

1250

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6437281

5041256

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6494778

5027610

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6469781

5019881

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6467402

5021435

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6453409

5036204

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6435246

5028236

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6432866

5039736

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6424619

5037615

1250

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6434355

5043347

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6488954

5024013

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6485589

5018434

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6464118

5021815

2000

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6482998

5023954

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6459661

5033618

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6478565

5032674

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6428440

5030411

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6428905

5034235

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6440040

5035585

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6491570

5031235

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6435096

5030419

500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6501987

5020087

1250

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6473182

5023912

1250

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6436177

5038444

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6436854

5033628

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6457806

5039966

3000

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6464471

5024161

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6485464

5015775

1000

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6487901

5016419

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6421239

5037538

1250

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6474907

5022270

1000

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6448117

5027042

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6473123

5021322

1000

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6417739

5042299

2500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6499660

5018377

1250

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6444314

5036850

2000

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6474469

5028573

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6431280

5044057

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6469063

5025411

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6473276

5034119

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6484103

5030871

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6477753

5021054

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6462439

5044570

1500

POŽEŠKO-SLAVONSKA

3.2.12. Primorsko-goranska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5492131

4991919

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5478213

5003569

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5473979

5007250

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5471908

5009836

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5469037

5014566

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5490526

4994688

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5469905

5011924

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5488559

4997835

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5466921

5017595

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5480390

5000769

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5468435

5012816

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5445202

5021996

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5479186

5004676

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5475186

5017464

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5505818

5037753

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5445377

5023338

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5449133

5031245

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5490128

5004418

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5499074

5034082

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5498186

5036260

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5488900

5034100

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5440283

5004458

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5460589

5022790

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5460183

5023267

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5448874

5025020

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5450477

4989237

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5450477

4989237

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5454902

4959994

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5449650

4996477

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5448824

4991673

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5454735

4975133

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5456129

4979756

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5447016

5000231

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5454404

4971599

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5453864

4952241

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5456973

4947508

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5460149

4943831

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5451093

4961504

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5450086

4973339

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5447343

4994187

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5453421

4968969

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5477352

5029831

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5472128

5050653

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5515179

5030615

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5486380

5024936

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5459294

5027948

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5479170

5018437

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5470984

4994483

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5471447

5040224

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5510097

5021952

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5491904

5034466

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5470318

5024550

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5471401

5023874

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5459857

5025260

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5456684

5026332

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5457260

5025264

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5468974

5020834

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5443990

5018724

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5470187

5008892

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5495544

5002966

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5446307

5026302

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5456561

5038376

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5450162

5025734

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5451211

5032400

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5452099

5027868

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5461905

5017198

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5443268

5035276

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5465810

5010670

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5478483

4981532

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5482107

4984408

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5469200

4998569

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5466104

4995974

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5467163

5001066

1000

PRIMORSKO-GORANSKA

5464210

4993849

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5464345

5000674

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5458826

4992509

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5464516

5001722

1000

PRIMORSKO-GORANSKA

5465521

5007289

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5468748

5002148

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5471711

4983362

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5474310

5000268

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5460925

4988786

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5475733

4979496

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5473717

4981208

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5481850

4981906

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5474474

4987684

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5473970

4992039

1000

PRIMORSKO-GORANSKA

5463469

4989084

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5475999

5034392

1000

PRIMORSKO-GORANSKA

5490283

5029714

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5492090

5026605

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5488092

5000599

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5495054

5041368

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5478442

5014980

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5476021

5014020

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5446841

5036577

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5504379

5026030

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5449924

5037578

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5476414

5021556

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5476810

5023078

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5481640

5024540

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5453267

4937846

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5449770

4947650

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5461995

4927973

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5442441

5017996

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5442272

5016201

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5441015

5015284

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5447811

4971976

1000

PRIMORSKO-GORANSKA

5473699

5021954

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5458434

4931542

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5459258

4930988

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5457806

4931302

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5453162

5028038

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5491940

5018050

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5454562

5028056

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5461541

5021691

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5443197

5014465

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5445906

5024825

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5441232

5009425

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5493804

5005070

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5436097

5035006

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5458822

5022655

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5468521

5021174

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5467500

5020392

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5464164

5027551

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5465897

5029773

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5506763

5035777

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5487155

4997253

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5468591

5053975

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5456891

5022721

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5484976

4954889

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5476816

4961835

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5487399

4951349

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5502346

5036013

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5475133

5010623

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5449943

5024567

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5449682

5024180

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5455649

5023928

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5455189

5023817

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5456192

5022733

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5454996

5025184

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5455851

5022861

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5456273

5021032

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5453150

5023250

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5451130

5023248

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5453247

5021942

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5452244

5028991

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5469919

5004419

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5445271

5025432

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5446650

5030850

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5481132

5028264

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5453419

5026884

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5490611

4989189

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5471592

5011849

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5493346

5031691

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5493133

5032795

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5463639

5020458

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5454471

5026461

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5478762

5040072

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5489705

5022095

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5452727

5031388

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5484313

5037410

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5486271

5019864

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5444870

4930233

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5448594

5033624

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5466559

5026572

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5468464

5025183

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5475994

5008830

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5473567

5020367

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5437795

5016071

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5485067

5007891

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5465204

5024540

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5452435

5026680

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5450983

5026392

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5449863

5027770

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5498633

4996583

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5507414

5026741

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5505923

5028911

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5493962

5000186

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5508356

5033685

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5517796

5030652

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5437284

5033246

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5491924

5032299

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5476038

5025594

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5475156

5036936

1500

PRIMORSKO-GORANSKA

5490746

5024073

500

PRIMORSKO-GORANSKA

5472485

5015777

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

5473866

5019022

2000

PRIMORSKO-GORANSKA

3.2.13. Sisačko-moslavačka županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5599223

5026206

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6424946

5025979

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6415370

5034107

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5576738

5023273

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5594111

5015488

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5616162

5029574

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6396761

5024728

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6396643

5026325

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5573942

5030217

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5595701

4999861

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6383729

5040121

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5613300

5037970

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5616130

5003336

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6396532

5040723

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5588651

5051765

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5604998

5056481

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5597112

5044912

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607765

4993874

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6396553

5014304

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5588227

5023079

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5585855

5022154

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5585368

5021683

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5611580

5000029

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5604849

5003081

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5577306

5036240

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5582633

5024820

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6386632

5017733

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5598871

5022173

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5600964

5041899

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5577392

5020384

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5603773

4994475

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6389080

5031836

2000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5566585

5022510

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5610830

5041084

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5563922

5014602

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5600841

5028876

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6405750

5007597

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6406174

5005725

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6407313

5037518

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6409950

5036561

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6402231

5023282

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6414882

5014449

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6398506

5051567

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5593051

5009963

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5572359

5011313

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5614640

5027377

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6386357

5010144

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607558

5022303

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5600975

5021583

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6408658

5019074

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6392676

5029414

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5617091

5015167

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6403454

5038733

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6405974

5036781

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6404115

5036637

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6404233

5039970

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6404629

5038660

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6405190

5042236

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5595143

5049015

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5592641

5039610

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5591223

5041602

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6399928

5025203

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5599805

5005481

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5610555

5047590

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5590042

5016324

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6384282

5013298

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5567511

5028205

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5581043

5011360

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5590071

5027308

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608157

5049063

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608214

4990741

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5582010

5029545

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6403273

5052942

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6418185

5027281

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6420714

5021515

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5604475

5040310

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5585166

5037862

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6392064

5043169

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5589856

5050662

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5603221

5033726

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5600530

5032745

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5599409

5033453

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5601006

5033759

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6384015

5025795

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5563879

5019470

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6409365

5032651

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5604171

5025107

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6391582

5047462

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6393217

5049069

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5605430

5038779

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5616714

5032305

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5616458

5034568

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6431067

5017307

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6391669

5013856

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6401228

5040047

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6391962

5011151

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5600270

4999693

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6399536

5012895

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608702

5038822

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607136

5039649

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608183

5039907

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608421

5039477

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607732

5036082

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608581

5036656

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607656

5039728

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607401

5041150

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5606248

5040248

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608404

5038079

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607786

5038919

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608700

5035749

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5609975

5037909

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607443

5035156

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5609868

5035329

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607202

5040262

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5607766

5037128

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6397357

5008272

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5588975

5007787

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5580178

5036320

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6395934

5016634

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6413815

5024663

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5595325

5031250

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5609502

5042419

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6387539

5043432

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6409510

5044717

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6415869

5028305

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6388447

5022273

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6387688

5026027

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5613463

5004219

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5599635

5019375

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5608740

5044993

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5611526

5034931

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5576717

5017378

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5575862

5015397

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5606223

5050425

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5613143

5017520

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5577400

5014364

1000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5610373

5021281

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6389855

5052643

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5581826

5008213

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5594703

5020389

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5616683

5006512

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

6396073

5046346

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5590326

5001713

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5615690

5025266

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5609569

5017825

2000

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5598069

5041741

1500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5609270

5035050

500

SISAČKO-MOSLAVAČKA

3.2.14. Splitsko-dalmatinska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

6417599

4828570

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6385686

4814577

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6420763

4815277

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6426778

4812157

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6423686

4800193

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6427398

4802712

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5582966

4760026

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6393741

4828597

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5588143

4828136

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5589291

4828295

2000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5616943

4828865

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5619075

4802495

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5619173

4801354

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5617967

4802694

250

SPLITSKO-DALMATINSKA

6413243

4803970

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5599880

4766038

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6392331

4838001

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5614483

4835793

2000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5621488

4784728

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5618187

4782495

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6403099

4796046

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6413751

4818744

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6450312

4783039

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6403493

4830044

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391239

4845438

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6380190

4823742

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6389950

4834965

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6432477

4814229

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6440298

4809529

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6438708

4789319

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6380742

4859075

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6428755

4786021

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6439659

4778981

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6392420

4811617

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6439082

4784986

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6378896

4819032

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6416055

4777592

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6393520

4841117

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6433534

4786165

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5604580

4838683

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6396919

4796014

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6422926

4795200

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6425661

4790831

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6419512

4809117

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6447123

4774298

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388614

4847314

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388096

4781512

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5618596

4781350

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5615918

4782706

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5620208

4780959

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5618187

4782495

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5613769

4783576

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6430457

4784328

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5617517

4784589

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6394869

4780296

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6434794

4809118

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5613900

4818952

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5611692

4823630

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5610771

4824641

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5610703

4823824

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5606667

4823967

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5607848

4823374

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5608559

4826416

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5609490

4824682

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6409235

4808083

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5620502

4829044

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6434138

4791946

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6407984

4815797

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6418266

4798349

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6403542

4810455

2000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5598515

4826741

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5610419

4833209

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5608252

4832861

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5608854

4834856

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6431136

4800332

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5588686

4833941

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6401448

4807658

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6424846

4813472

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6418563

4817295

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6386823

4842155

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5592696

4831926

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6419577

4797216

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6421864

4793876

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6421108

4795360

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381350

4853600

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6386929

4855592

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5589694

4818117

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5590833

4819045

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5598916

4806590

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5618769

4800097

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6379679

4805011

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6437380

4804752

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6393755

4802125

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5591274

4770134

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5598623

4817100

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5602647

4817081

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6395782

4810820

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6452883

4787454

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5617080

4797130

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6398589

4838048

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5613265

4780673

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6445731

4783125

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5603307

4823796

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6443897

4776086

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6425735

4788474

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5590723

4820441

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6382698

4817654

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6403121

4779421

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6441082

4794173

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5614156

4841473

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6387960

4803967

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6406102

4799969

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391428

4798391

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5593514

4833326

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6453714

4779740

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6427938

4816463

2000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6417030

4800223

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6417376

4799011

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6398935

4801691

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6398057

4800874

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5608296

4830609

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5612120

4842955

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5588020

4824163

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6443478

4785578

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6428972

4818872

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6432445

4787630

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6399329

4808062

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6393217

4772589

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6411826

4814422

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6414886

4810866

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5584481

4817635

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391939

4842387

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6387694

4818446

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5607617

4818026

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5617210

4783013

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5620841

4822018

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6379388

4822468

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5618790

4822620

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5602604

4805555

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5611859

4800899

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5615741

4818485

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6386614

4818391

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6397239

4808609

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6384242

4785223

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6387140

4784254

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6444194

4789296

2000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381308

4819102

750

SPLITSKO-DALMATINSKA

6423548

4820417

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6433074

4776689

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6431810

4776530

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6407966

4793819

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6383614

4804297

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5619820

4805425

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5606500

4806543

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6387854

4777544

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6415675

4824303

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5585571

4820768

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6398222

4829173

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5601168

4819335

250

SPLITSKO-DALMATINSKA

5601853

4819432

250

SPLITSKO-DALMATINSKA

5602990

4821288

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

5601057

4819876

250

SPLITSKO-DALMATINSKA

5603238

4831493

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6424411

4791028

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5609930

4802446

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5592684

4811638

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381037

4781627

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6388392

4793700

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5596290

4835347

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6441963

4813707

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6438950

4815346

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5596720

4768918

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5591324

4766358

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5590820

4767790

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6411662

4834459

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6402129

4818387

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5596561

4819904

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6392747

4783334

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6451979

4782951

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6449682

4784501

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

5616867

4864454

500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6411280

4805854

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6408405

4830450

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6424171

4807394

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6391390

4813132

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6396466

4813200

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6407463

4779001

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6393392

4776900

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6381162

4844802

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6425169

4816958

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6423058

4810976

2000

SPLITSKO-DALMATINSKA

6383445

4820668

1500

SPLITSKO-DALMATINSKA

6432626

4782173

1000

SPLITSKO-DALMATINSKA

3.2.15. Šibensko-kninska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5573479

4847708

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5574668

4831000

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5598801

4862473

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5581781

4867295

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5595847

4842537

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586212

4832562

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5574187

4861279

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568044

4864949

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5608248

4848792

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586493

4838134

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580284

4840763

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580091

4843808

750

ŠIBENSKO-KNINSKA

5558559

4855558

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5570673

4870844

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5582590

4857171

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5593481

4857228

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5591154

4858347

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575982

4857193

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5579100

4884961

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5562320

4855331

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5598700

4886659

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5597791

4884495

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5604510

4841191

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5578064

4833869

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568802

4842904

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568463

4842888

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5551748

4850068

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5600357

4857385

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5557448

4838923

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5609880

4874892

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5578497

4871672

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5597453

4878776

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5571910

4877500

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5535457

4842608

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5535457

4842608

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5588785

4842565

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580512

4844834

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5581163

4826869

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5570805

4843329

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5570832

4843377

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5523670

4853942

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5589695

4847506

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5548173

4854106

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5549001

4851266

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580211

4853153

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5563657

4837862

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5585894

4869580

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5537299

4843796

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5582800

4833084

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5590350

4885960

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5588302

4883120

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5553797

4853606

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5528653

4846570

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5592428

4891462

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5579651

4822775

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5583320

4821614

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5547530

4851982

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5587256

4851716

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5605531

4873363

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575893

4836426

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5579460

4830420

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575303

4825710

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5594312

4865135

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5563561

4844165

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5559082

4857536

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568740

4851755

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5573904

4839282

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5589230

4866389

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5578830

4820203

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5577019

4863588

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575438

4861652

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5601762

4851807

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5573805

4840793

800

ŠIBENSKO-KNINSKA

5571152

4845866

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5572085

4843770

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575948

4845896

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568400

4846690

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5595570

4859692

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5574430

4853233

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5575212

4851631

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5571498

4840247

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5569815

4857007

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5565292

4845598

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5565394

4845559

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5580917

4832017

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5601326

4892994

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5572695

4842343

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5584174

4861631

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5606804

4865205

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5554152

4850702

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5557054

4852287

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5592402

4859402

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5560511

4846852

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5597268

4867392

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5607481

4844393

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5561699

4846670

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5562189

4847762

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5583030

4837800

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5565822

4849902

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5595647

4879621

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5568284

4838546

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5553770

4835344

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5549870

4835928

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5586305

4857326

2000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5584380

4847996

2000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5567798

4862708

1000

ŠIBENSKO-KNINSKA

5528304

4855253

500

ŠIBENSKO-KNINSKA

5525598

4857906

1500

ŠIBENSKO-KNINSKA

3.2.16. Varaždinska županija:

Zemljopisna duljina (Y)*

Zemljopisna širina (X)*

Polumjer (m)

Županija

5581211

5128780

1500

VARAŽDINSKA

5611170

5129271

500

VARAŽDINSKA

5581748

5122261

1500

VARAŽDINSKA

5601310

5124057

750

VARAŽDINSKA

6398803

5120787

1000

VARAŽDINSKA

6399377

5122202

1000

VARAŽDINSKA

5604772

5126695

1000

VARAŽDINSKA

5599558

5107844

1500

VARAŽDINSKA

5597958

5127579

1000

VARAŽDINSKA

5593500

5124000

1000

VARAŽDINSKA

5603181

5125638

750

VARAŽDINSKA

5607719

5116858

1000

VARAŽDINSKA

6384894

5121020

1500

VARAŽDINSKA

5586479

5130396

1500

VARAŽDINSKA

5582332

5131049

1500

VARAŽDINSKA

5590776

5129503

1500

VARAŽDINSKA

5589562

5134992

1500

VARAŽDINSKA

5593418

5136082

1500

VARAŽDINSKA

6399725

5128239

1500

VARAŽDINSKA

5583054

5137701

1500

VARAŽDINSKA

6391889

5119116

1500

VARAŽDINSKA

6396334

5122545

1000

VARAŽDINSKA

5576190

5128460

1500

VARAŽDINSKA

5589527

5131384

1500

VARAŽDINSKA

5606290

5127968

1000

VARAŽDINSKA

6387910

5127767

1500

VARAŽDINSKA

6390598

5129383

1500

VARAŽDINSKA

5586517

5122058

500

VARAŽDINSKA

5609113

5123243

1500

VARAŽDINSKA

5601845

5127604

1000

VARAŽDINSKA

5613874

5124139

1500

VARAŽDINSKA

5613080

5123240

1500

VARAŽDINSKA

5584423

5135529

1000

VARAŽDINSKA

5584821

5122125

1000

VARAŽDINSKA

5596657

5114760

1500

VARAŽDINSKA

5610978

5124867

1500

VARAŽDINSKA

5583864

5124918

1500

VARAŽDINSKA

5605432

5115329

1500

VARAŽDINSKA

5606164

5124622

1500

VARAŽDINSKA

6388970

5125606

1000

VARAŽDINSKA

6392562

5124075

1500

VARAŽDINSKA

5580568

5118591

500

VARAŽDINSKA

5596745

5122290

1000

VARAŽDINSKA

5603976

5121856

1500

VARAŽDINSKA

5608021

5114679

1000

VARAŽDINSKA

5600565

5114221

1000

VARAŽDINSKA

6387602

5125182

1000

VARAŽDINSKA

5586329

5134651

1000

VARAŽDINSKA

5599608

5128184

1000

VARAŽDINSKA

5588541

5125884

1500

VARAŽDINSKA

5603036

5112162

1000

VARAŽDINSKA

5603451

5109649

750

VARAŽDINSKA

5594819

5133969

1000

VARAŽDINSKA

5596223

5133443

1000

VARAŽDINSKA

5593902

5134909

1000

VARAŽDINSKA

5583606

5127460

1000

VARAŽDINSKA

5577029

5124480

1500

VARAŽDINSKA

5601950

5125577

1000

VARAŽDINSKA

5588383

5117986

1500

VARAŽDINSKA

5574166

5122428

1500

VARAŽDINSKA

5589904

5122261

1500

VARAŽDINSKA

5573888

5119892

1500

VARAŽDINSKA

5596725

5109088

1500

VARAŽDINSKA

5592736

5126387

1500

VARAŽDINSKA

5595919

5118503

1500

VARAŽDINSKA

5613462

5129227

1500

VARAŽDINSKA

6396049

5128262

1500

VARAŽDINSKA

6395929

5124308

1000

VARAŽDINSKA

5598630

5122053

1000

VARAŽDINSKA

5598403

5133456

1000

VARAŽDINSKA

5602793

5118169

1500

VARAŽDINSKA

5605892

5107247

1500

VARAŽDINSKA

5579216

5130791

1500

VARAŽDINSKA

6393269

5127125

1500

VARAŽDINSKA

5613114

5120926

1500

VARAŽDINSKA

5608630

5128726

1500

VARAŽDINSKA

5596230

5123917

1000

VARAŽDINSKA

5600991

5131301

1000

VARAŽDINSKA

5602293

5131560

500

VARAŽDINSKA

5602887

5130705

500

VARAŽDINSKA

5604501

5131218

500

VARAŽDINSKA

5604826

5129471

1000

VARAŽDINSKA

5602029

5129618

500

VARAŽDINSKA

5602492

5128870

500

VARAŽDINSKA

5609092

5118703

1000

VARAŽDINSKA

5603710

5128336

500

VARAŽDINSKA

5568595

5124524

1000

VARAŽDINSKA

5596520

5127152

1500

VARAŽDINSKA

5587353

5133096

1500

VARAŽDINSKA

5602526