Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

NN 131/2012 (29.11.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

131 29.11.2012 Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju statusa specijalista hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2804

Na temelju članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/12 i 70/12) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA SPECIJALISTA HITNE MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (»Narodne novine«, broj 116/10) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Doktoru medicine specijalistu interne medicine ili opće kirurgije ili anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja s više od 10 godina rada u djelatnosti hitne medicine koji ima znanstveno-nastavno zvanje profesora ili docenta i kontinuirano publicirane stručne i znanstvene radove iz područja hitne medicine kroz tih 10 godina može se na temelju pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu na području hitne medicine priznati status specijalista hitne medicine.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U stavku 4. riječi: »stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 3.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«

Članak 3.

Zahtjev za stjecanje statusa specijalista hitne medicine sukladno članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika doktor medicine može podnijeti ministru do 30. travnja 2013. godine.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/136

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-12-01

Zagreb, 20. studenoga 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.