Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

NN 131/2012 (29.11.2012.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2805

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sestrinstvu (»Narodne novine«, broj 121/03, 117/08 i 57/11) na prijedlog Hrvatske komore medicinskih sestara, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SESTRINSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (»Narodne novine«, broj 79/11) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Kontrola kvalitete planirane i provedene zdravstvene njege obavlja se na temelju sestrinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sestrinska dokumentacija može se voditi u pisanom ili u elektroničkom obliku.

Ako se sestrinska dokumentacija vodi u elektroničkom obliku obvezno mora sadržavati sve podatke propisane odredbama ovoga Pravilnika i mora zadovoljiti u postupku provjere spremnosti programskih rješenja sukladno Odluci o provedbi provjere spremnosti programske podrške za vođenje sestrinske dokumentacije koju donosi ministar nadležan za zdravstvo.«.

Članak 3.

Bolničke zdravstvene ustanove koje vode sestrinsku dokumentaciju u elektroničkom obliku obvezne su uskladiti svoj rad sukladno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. ožujka 2013. godine.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/256

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-12-01

Zagreb, 15. studenoga 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.