Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

NN 132/2012 (30.11.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

HRVATSKI SABOR

2815

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 27. studenoga 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2012. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od           1.936.538.932 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od           2.811.096.200 kuna,

– deficit u iznosu od                             874.557.268 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/08

Zagreb, 27. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA

ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Plan
za 2012.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
za 2012.

PRIHODI POSLOVANJA

1.976.542.732

-40.103.800

1.936.438.932

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.568.506.200

-15.326.887

1.553.179.313

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

614.248.800

643.668.087

1.257.916.887

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-206.112.268

-668.445.000

-874.557.268

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE


Plan
za 2012.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
za 2012.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

173.000.268

0

173.000.268

C. RAČUN FINANCIRANJA


Plan
za 2012.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
za 2012.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

248.112.000

598.445.000

846.557.000

IZDACI ZA FINANCIJ. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

215.000.000

-70.000.000

145.000.000

NETO FINANCIRANJE

33.112.000

668.445.000

701.557.000

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za 2012.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
za 2012.

6PRIHODI POSLOVANJA

1.976.542.732

-40.103.800

1.936.438.932


63


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

397.342.732

-74.416.397

322.926.335632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

3.000.000

0

3.000.000633

Pomoći iz proračuna

394.342.732

-74.416.397

319.926.335


64


Prihodi od imovine

33.580.000

0

33.580.000641

Prihodi od financijske imovine

31.000.000

-300.000

30.700.000642

Prihodi od nefinancijske imovine

2.500.000

0

2.500.000643

Prihodi od kamata na dane zajmove

80.000

300.000

380.000


65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.519.020.000

31.757.597

1.550.777.597652

Prihodi po posebnim propisima

1.519.020.000

31.757.597

1.550.777.597


66


Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

26.600.000

2.555.000

29.155.000663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

26.600.000

2.555.000

29.155.000

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000


72


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

0

100.000721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

0

100.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan
za 2012.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
za 2012.

3RASHODI POSLOVANJA

1.568.506.200

-15.326.887

1.553.179.313


31


Rashodi za zaposlene

121.200.000

0

121.200.000311

Plaće (Bruto)

99.700.000

0

99.700.000312

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000

0

4.000.000313

Doprinosi na plaće

17.500.000

0

17.500.000


32


Materijalni rashodi

855.828.000

41.559.000

897.387.000321

Naknade troškova zaposlenima

7.500.000

0

7.500.000322

Rashodi za materijal i energiju

18.717.500

0

18.717.500323

Rashodi za usluge

819.497.500

42.259.000

861.756.500329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.113.000

-700.000

9.413.000


34


Financijski rashodi

58.622.500

7.460.000

66.082.500342

Kamate za primljene kredite i zajmove

55.540.000

7.460.000

63.000.000343

Ostali financijski rashodi

3.082.500

0

3.082.500


36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

34.626.000

-2.253.887

32.372.113363

Pomoći unutar općeg proračuna

34.626.000

-2.253.887

32.372.113


38


Ostali rashodi

498.229.700

-62.092.000

436.137.700381

Tekuće donacije

950.000

500.000

1.450.000383

Kazne, penali i naknade štete

2.420.000

0

2.420.000386

Kapitalne pomoći

494.859.700

-62.592.000

432.267.700

4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

614.248.800

643.668.087

1.257.916.887


41


Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

22.500.000

10.500.000

33.000.000411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

22.500.000

10.500.000

33.000.000


42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

486.314.000

602.785.000

1.089.099.000421

Građevinski objekti

476.416.340

593.785.000

1.070.201.340422

Postrojenja i oprema

6.947.660

9.000.000

15.947.660426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.950.000

0

2.950.000


45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

105.434.800

30.383.087

135.817.887451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

105.434.800

30.383.087

135.817.887

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Plan
za 2012.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
za 2012.
NETO FINANCIRANJE

33.112.000

668.445.000

701.557.000

8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

248.112.000

598.445.000

846.557.000


83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

0

7.984.000

7.984.000834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava

0

7.984.000

7.984.000


84


Primici od zaduživanja

248.112.000

590.461.000

838.573.000844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0

590.461.000

590.461.000847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

248.112.000

0

248.112.000

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

215.000.000

-70.000.000

145.000.000


54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

215.000.000

-70.000.000

145.000.000542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

33.600.000

0

33.600.000544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

181.400.000

-70.000.000

111.400.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan
za 2012.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
za 2012.

01

HRVATSKE VODE

2.397.755.000

558.341.200

2.956.096.200

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

188.762.500

2.500.000

191.262.500

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

177.262.500

0

177.262.500

311

Plaće (Bruto)

99.700.000

0

99.700.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.000.000

0

4.000.000

313

Doprinosi na plaće

17.500.000

0

17.500.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.500.000

0

7.500.000

322

Rashodi za materijal i energiju

8.300.000

0

8.300.000

323

Rashodi za usluge

29.850.000

0

29.850.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.400.000

0

6.400.000

343

Ostali financijski rashodi

3.062.500

0

3.062.500

381

Tekuće donacije u novcu

950.000

0

950.000

K2000

OPREMANJE

4.700.000

1.500.000

6.200.000

422

Postrojenja i oprema

4.700.000

1.500.000

6.200.000

K2001

INFORMATIZACIJA

4.900.000

0

4.900.000

422

Postrojenja i oprema

1.950.000

0

1.950.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.950.000

0

2.950.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

1.900.000

1.000.000

2.900.000

421

Građevinski objekti

1.900.000

1.000.000

2.900.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

221.040.000

-62.540.000

158.500.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

36.030.000

0

36.030.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

2.430.000

0

2.430.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

33.600.000

0

33.600.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

185.010.000

-62.540.000

122.470.000

342

Kamate za primljene zajmove

35.810.000

7.460.000

43.270.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

149.200.000

-70.000.000

79.200.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

49.500.000

0

49.500.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

49.500.000

0

49.500.000

342

Kamate za primljene zajmove

17.300.000

0

17.300.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

32.200.000

0

32.200.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

806.218.000

42.832.000

849.050.000

A1013

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

413.560.000

34.742.000

448.302.000

323

Rashodi za usluge

412.800.000

34.642.000

447.442.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

100.000

300.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

560.000

0

560.000

A1014

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE

192.140.000

14.890.000

207.030.000

323

Rashodi za usluge

191.020.000

14.890.000

205.910.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

210.000

0

210.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

910.000

0

910.000

A1005

OBRANA OD POPLAVA

37.080.500

-4.000.000

33.080.500

322

Rashodi za materijal i energiju

8.380.500

0

8.380.500

323

Rashodi za usluge

28.500.000

-4.000.000

24.500.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

0

200.000

A1015

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

5.900.000

0

5.900.000

323

Rashodi za usluge

5.900.000

0

5.900.000

A1016

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

250.000

0

250.000

323

Rashodi za usluge

250.000

0

250.000

A1017

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

3.880.000

0

3.880.000

323

Rashodi za usluge

3.880.000

0

3.880.000

A1018

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

360.000

0

360.000

323

Rashodi za usluge

360.000

0

360.000

A1019

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

300.000

0

300.000

323

Rashodi za usluge

300.000

0

300.000

A1020

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

1.070.000

0

1.070.000

323

Rashodi za usluge

1.070.000

0

1.070.000

A1021

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

1.280.000

0

1.280.000

323

Rashodi za usluge

1.280.000

0

1.280.000

A1022

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

120.000

0

120.000

323

Rashodi za usluge

120.000

0

120.000

A1023

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

5.580.000

0

5.580.000

323

Rashodi za usluge

5.580.000

0

5.580.000

A1024

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

1.040.000

0

1.040.000

323

Rashodi za usluge

1.040.000

0

1.040.000

A1025

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

4.920.000

0

4.920.000

323

Rashodi za usluge

4.920.000

0

4.920.000

A1026

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZADARSKA ŽUPANIJA

530.000

0

530.000

323

Rashodi za usluge

530.000

0

530.000

A1027

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

13.050.000

0

13.050.000

323

Rashodi za usluge

13.050.000

0

13.050.000

A1028

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

110.000

0

110.000

323

Rashodi za usluge

110.000

0

110.000

A1029

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

8.990.000

0

8.990.000

323

Rashodi za usluge

8.990.000

0

8.990.000

A1030

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

750.000

0

750.000

323

Rashodi za usluge

750.000

0

750.000

A1031

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ISTARSKA ŽUPANIJA

210.000

0

210.000

323

Rashodi za usluge

210.000

0

210.000

A1032

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

1.280.000

0

1.280.000

323

Rashodi za usluge

1.280.000

0

1.280.000

A1033

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

280.000

0

280.000

323

Rashodi za usluge

280.000

0

280.000

A1034

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – GRAD ZAGREB

100.000

0

100.000

323

Rashodi za usluge

100.000

0

100.000

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

42.085.000

0

42.085.000

323

Rashodi za usluge

42.085.000

-1.273.000

40.812.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

773.000

773.000

381

Tekuće donacije

0

500.000

500.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOGA GOSPODAR.

4.750.000

-2.000.000

2.750.000

323

Rashodi za usluge

4.750.000

-2.000.000

2.750.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

55.000.000

0

55.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000

0

1.100.000

323

Rashodi za usluge

53.700.000

0

53.700.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.000

0

180.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000

0

20.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.000.000

0

4.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

937.000

0

937.000

323

Rashodi za usluge

3.040.000

0

3.040.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.000

0

23.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

3.802.500

0

3.802.500

323

Rashodi za usluge

3.752.500

0

3.752.500

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

3.800.000

-800.000

3.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.850.000

-800.000

2.050.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

950.000

0

950.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.132.234.500

575.549.200

1.707.783.700

K2014

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

103.391.550

20.037.450

123.429.000

363

Pomoć unutar općeg proračuna

7.980.000

-7.329.000

651.000

386

Kapitalne pomoći

1.600.000

75.000

1.675.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

93.811.550

27.291.450

121.103.000

K2015

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – JADRANSKO VODNO PODRUČJE

20.938.250

-2.267.250

18.671.000

363

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

765.000

-22.887

742.113

386

Kapitalne pomoći

0

14.000

14.000

421

Građevinski objekti

8.550.000

-5.350.000

3.200.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

11.623.250

3.091.637

14.714.887

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

59.275.250

345.680.000

404.955.250

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.090.000

0

2.090.000

386

Kapitalne pomoći

57.185.250

0

57.185.250

421

Građevinski objekti

0

345.680.000

345.680.000

K2016

VODOOPKSRBA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

21.375.000

-6.875.000

14.500.000

386

Kapitalne pomoći

21.375.000

-6.875.000

14.500.000

K2017

VODOOPSKRBA BISTRA

1.425.000

0

1.425.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.425.000

0

1.425.000

K2018

VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE

16.245.000

0

16.245.000

386

Kapitalne pomoći

16.245.000

0

16.245.000

K2019

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE

38.000.000

0

38.000.000

386

Kapitalne pomoći

38.000.000

0

38.000.000

K2020

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

6.650.000

0

6.650.000

386

Kapitalne pomoći

6.650.000

0

6.650.000

K2021

VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

4.275.000

0

4.275.000

386

Kapitalne pomoći

4.275.000

0

4.275.000

K2022

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE

6.650.000

0

6.650.000

386

Kapitalne pomoći

6.650.000

0

6.650.000

K2023

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

6.650.000

0

6.650.000

386

Kapitalne pomoći

6.650.000

0

6.650.000

K2024

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

2.850.000

0

2.850.000

386

Kapitalne pomoći

2.850.000

0

2.850.000

K2025

VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA – PELJEŠAC – LASTOVO – MLJET

4.000.000

0

4.000.000

386

Kapitalne pomoći

4.000.000

0

4.000.000

K2026

VODOOPSKRBA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

1.900.000

0

1.900.000

386

Kapitalne pomoći

1.900.000

0

1.900.000

K2027

VODOOPSKRBA – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

1.900.000

0

1.900.000

386

Kapitalne pomoći

1.900.000

0

1.900.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

86.956.350

187.996.000

274.952.350

363

Pomoći unutar općeg proračuna

9.500.000

0

9.500.000

386

Kapitalne pomoći

77.456.350

0

77.456.350

421

Građevinski objekti

0

187.996.000

187.996.000

K2028

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – ISPA KARLOVAC

11.781.000

-2.000.000

9.781.000

386

Kapitalne pomoći

11.781.000

-2.000.000

9.781.000

K2030

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

3.705.000

0

3.705.000

386

Kapitalne pomoći

3.705.000

0

3.705.000

K2031

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

38.000.000

-3.000.000

35.000.000

386

Kapitalne pomoći

38.000.000

-3.000.000

35.000.000

K2032

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA

300.000

0

300.000

386

Kapitalne pomoći

300.000

0

300.000

K2033

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

3.000.000

0

3.000.000

386

Kapitalne pomoći

3.000.000

0

3.000.000

K2034

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

4.750.000

0

4.750.000

386

Kapitalne pomoći

4.750.000

0

4.750.000

K2035

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF

13.659.100

0

13.659.100

386

Kapitalne pomoći

13.659.100

0

13.659.100

K2036

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

3.895.000

0

3.895.000

386

Kapitalne pomoći

3.895.000

0

3.895.000

K2037

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1.995.000

0

1.995.000

386

Kapitalne pomoći

1.995.000

0

1.995.000

K2038

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

1.900.000

0

1.900.000

386

Kapitalne pomoći

1.900.000

0

1.900.000

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

129.500.000

32.727.000

162.227.000

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

13.000.000

0

13.000.000

421

Građevinski objekti

116.500.000

25.227.000

141.727.000

422

Postrojenja i oprema

0

7.500.000

7.500.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

22.500.000

10.500.000

33.000.000

411

Materijalna imovina prirodna bogatstva

22.500.000

10.500.000

33.000.000

K2039

SUSTAV NAVODNJAVANJA – NAVODNJAVANJA BIĐ-BOSUTSKOG POLJA

8.000.000

37.153.000

45.153.000

421

Građevinski objekti

8.000.000

37.153.000

45.153.000

K2040

SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN OPATOVAC

250.000

-64.000

186.000

421

Građevinski objekti

250.000

-64.000

186.000

K2041

SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN KAŠTELA – TROGIR SEGET

500.000

-296.000

204.000

421

Građevinski objekti

500.000

-296.000

204.000

K2042

SUSTAV NAVODNJAVANJA – NPPN DONJA NERETVA

750.000

1.270.000

2.020.000

421

Građevinski objekti

750.000

1.270.000

2.020.000

K2044

SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠĆICA

300.000

411.000

711.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

300.000

411.000

711.000


K2045

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJVANJA PŠŠ VINKOVCI

100.000

-67.000

33.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

100.000

-67.000

33.000

K2046

SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI – VAŠKA

4.000.000

-3.744.000

256.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.000.000

-3.744.000

256.000

K2047

SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL

250.000

-3.000

247.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

250.000

-3.000

247.000

K2048

SUSTAV NAVODNJAVANJA – T568108

8.847.000

8.897.000

17.744.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.216.000

7.728.000

15.944.000

421

Građevinski objekti

631.000

1.169.000

1.800.000

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

335.910.000

0

335.910.000

421

Građevinski objekti

335.910.000

0

335.910.000

K2049

IPA – SLAVONSKI BROD

48.780.000

4.088.000

52.868.000

386

Kapitalne pomoći

48.780.000

4.088.000

52.868.000

K2050

IPA – DRNIŠ

23.373.000

-6.809.000

16.564.000

386

Kapitalne pomoći

23.373.000

-6.809.000

16.564.000

K2051

IPA – KNIN

45.885.000

-20.985.000

24.900.000

386

Kapitalne pomoći

45.885.000

-20.985.000

24.900.000

K2052

IPA – SISAK

100.000

-100.000

0

386

Kapitalne pomoći

100.000

-100.000

0

K2053

IPA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

4.000.000

0

4.000.000

386

Kapitalne pomoći

4.000.000

0

4.000.000

K2059

IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE

30.000.000

-27.000.000

3.000.000

386

Kapitalne pomoći

30.000.000

-27.000.000

3.000.000

K2054

NERETVA-TREBIŠNICA

3.723.000

0

3.723.000

421

Građevinski objekti

3.425.340

0

3.425.340

422

Postrojenja i oprema

297.660

0

297.660

132 30.11.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 132 30.11.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu