Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

NN 132/2012 (30.11.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

HRVATSKI SABOR

2816

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 27. studenoga 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2012. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od               1.450.700.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od               2.918.700.000 kuna,

– deficit u iznosu od                              1.468.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/08

Zagreb, 27. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. I PROJEKCIJE

ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan
za 2012.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
za 2012.

PRIHODI POSLOVANJA

1.450.700.000

0

1.450.700.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

0

0

RASHODI POSLOVANJA

1.322.930.000

107.615.000

1.430.545.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.267.770.000

220.385.000

1.488.155.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-1.140.000.000

-328.000.000

-1.468.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan
za 2012.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
za 2012.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.133.410.000

328.000.000

2.461.410.000

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

993.410.000

0

993.410.000

NETO FINANCIRANJE

1.140.000.000

328.000.000

1.468.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan
za 2012.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
za 2012.

6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.450.700.000

0

1.450.700.000

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.403.643.224

-4.600.000

1.399.043.224

 

 

633

Pomoći iz proračuna

1.403.643.224

-4.600.000

1.399.043.224

 

64

 

Prihodi od imovine

39.880.000

2.660.000

42.540.000

 

 

641

Prihodi od financijske imovine

7.400.000

2.400.000

9.800.000

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

32.480.000

-340.000

32.140.000

 

 

643

Prihodi od kamata na dane zajmove

0

600.000

600.000

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

6.356.776

1.920.000

8.276.776

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

6.356.776

1.920.000

8.276.776

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

820.000

20.000

840.000

 

 

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

820.000

20.000

840.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan
za 2012.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
za 2012.

3

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.322.930.000

107.615.000

1.430.545.000

 

31

 

Rashodi za zaposlene

93.159.600

-4.341.100

88.818.500

 

 

311

Plaće (Bruto)

77.708.800

-1.913.700

75.795.100

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.085.000

-582.500

1.502.500

 

 

313

Doprinosi na plaće

13.365.800

-1.844.900

11.520.900

 

32

 

Materijalni rashodi

543.193.400

92.571.100

635.764.500

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

4.640.400

-876.900

3.763.500

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

12.975.000

45.000

13.020.000

 

 

323

Rashodi za usluge

520.565.000

93.943.000

614.508.000

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.013.000

-540.000

4.473.000

 

34

 

Financijski rashodi

435.627.000

-17.065.000

418.562.000

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

396.050.000

-35.300.000

360.750.000

 

 

343

Ostali financijski rashodi

39.577.000

18.235.000

57.812.000

 

38

 

Ostali rashodi

250.950.000

36.450.000

287.400.000

 

 

382

Kapitalne donacije – Ž U C

240.000.000

35.000.000

275.000.000

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

10.950.000

1.450.000

12.400.000

4

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.267.770.000

220.385.000

1.488.155.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

117.200.000

-200.000

117.000.000

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

115.000.000

0

115.000.000

 

 

412

Nematerijalna imovina

2.200.000

-200.000

2.000.000

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.150.570.000

220.585.000

1.371.155.000

 

 

421

Građevinski objekti

1.137.670.000

216.635.000

1.354.305.000

 

 

422

Postrojenja i oprema

7.600.000

620.000

8.220.000

 

 

423

Prijevozna sredstva

1.600.000

0

1.600.000

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.700.000

3.330.000

7.030.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Plan
za 2012.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan
za 2012.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

1.140.000.000

328.000.000

1.468.000.000

8

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.133.410.000

328.000.000

2.461.410.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

2.133.410.000

328.000.000

2.461.410.000

 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.133.410.000

328.000.000

2.461.410.000

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

993.410.000

0

993.410.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

993.410.000

0

993.410.000

 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

993.410.000

0

993.410.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan
za 2012.

Povećanje/smanjenje

Novi plan
za 2012.

03

HRVATSKE CESTE

3.584.110.000

328.000.000

3.912.110.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

231.380.000

16.165.000

247.545.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

207.380.000

12.415.000

219.795.000

311

Plaće (Bruto)

77.708.800

-1.913.700

75.795.100

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.085.000

-582.500

1.502.500

313

Doprinosi na plaće

13.365.800

-1.844.900

11.520.900

321

Naknade troškova zaposlenima

4.640.400

-876.900

3.763.500

322

Rashodi za materijal i energiju

12.975.000

45.000

13.020.000

323

Rashodi za usluge

41.065.000

-1.557.000

39.508.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.013.000

-540.000

4.473.000

343

Ostali financijski rashodi

39.577.000

18.235.000

57.812.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

10.950.000

1.450.000

12.400.000

K2000

OPREMANJE

7.600.000

620.000

8.220.000

422

Postrojenja i oprema

7.600.000

620.000

8.220.000

K2001

INFORMATIZACIJA

5.900.000

3.130.000

9.030.000

412

Nematerijalna imovina

2.200.000

-200.000

2.000.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.700.000

3.330.000

7.030.000

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.600.000

0

1.600.000

423

Prijevozna sredstva

1.600.000

0

1.600.000

K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.900.000

0

8.900.000

421

Građevinski objekti

8.900.000

0

8.900.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.249.920.000

-35.300.000

1.214.620.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.249.920.000

-35.300.000

1.214.620.000

342

Kamate za primljene zajmove

347.150.000

-35.300.000

311.850.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

902.770.000

0

902.770.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

139.540.000

0

139.540.000

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

139.540.000

0

139.540.000

342

Kamate za primljene zajmove

48.900.000

0

48.900.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

90.640.000

0

90.640.000

 

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.243.770.000

216.635.000

1.460.405.000

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

97.650.000

-77.217.000

20.433.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

-5.000.000

0

421

Građevinski objekti

92.650.000

-72.217.000

20.433.000

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

588.010.000

-128.645.000

459.365.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

51.145.000

66.145.000

421

Građevinski objekti

573.010.000

-179.790.000

393.220.000

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

172.530.000

9.967.000

182.497.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

67.500.000

-39.370.000

28.130.000

421

Građevinski objekti

105.030.000

49.337.000

154.367.000

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

18.400.000

123.937.000

142.337.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

-5.000.000

0

421

Građevinski objekti

13.400.000

128.937.000

142.337.000

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

15.500.000

-9.670.000

5.830.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.000.000

-2.000.000

0

421

Građevinski objekti

13.500.000

-7.670.000

5.830.000

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGUR. CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

1.410.000

-60.000

1.350.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

200.000

700.000

421

Građevinski objekti

910.000

-260.000

650.000

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

20.270.000

-11.677.000

8.593.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

25.000

5.025.000

421

Građevinski objekti

15.270.000

-11.702.000

3.568.000

K2010

BETTERMENT

330.000.000

-90.000.000

240.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

0

15.000.000

421

Građevinski objekti

315.000.000

-90.000.000

225.000.000

K2011

ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

0

400.000.000

400.000.000

421

Građevinski objekti

0

400.000.000

400.000.000

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

479.500.000

95.500.000

575.000.000

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

350.000.000

35.000.000

385.000.000

323

Rashodi za usluge

350.000.000

35.000.000

385.000.000

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

120.000.000

65.000.000

185.000.000

323

Rashodi za usluge

120.000.000

65.000.000

185.000.000

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

9.500.000

-4.500.000

5.000.000

323

Rashodi za usluge

9.500.000

-4.500.000

5.000.000

105

SUFINANCIRANJE

240.000.000

35.000.000

275.000.000

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

240.000.000

35.000.000

275.000.000

382

Kapitalne donacije

240.000.000

35.000.000

275.000.000

132 30.11.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu