Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama

NN 133/2012 (3.12.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama

HRVATSKI SABOR

2824

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/145

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 28. studenoga 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08. i 90/11.) u članku 8. stavku 1. riječi: »sedam članova« zamjenjuju se riječima: »pet članova«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Zamjenik predsjednika Vijeća Agencije zamjenjuje predsjednika Vijeća Agencije u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim zakonom kojim je uređeno područje poštanskih usluga i Statutom Agencije, koje mu svojom odlukom povjeri predsjednik Vijeća Agencije.«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 7.

Članak 3.

(1) Vlada Republike Hrvatske objavit će u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona javni poziv za predlaganje kandidata za članove Vijeća Agencije te u roku od sljedećih 30 dana nakon objave javnog poziva predložiti Hrvatskome saboru imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća Agencije, koji su imenovani na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08. i 90/11.), nastavljaju s radom do dana imenovanja predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Agencije u skladu s ovim Zakonom.

(3) Članovi Vijeća Agencije, koji ne budu ponovno imenovani u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, ostvaruju prava iz članka 9. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08. i 90/11.).

Članak 4.

Vijeće Agencije će u roku od 30 dana od dana imenovanja uskladiti Statut Agencije s odredbama ovoga Zakona i dostaviti ga na prethodnu suglasnost Vladi Republike Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-03/12-01/03

Zagreb, 23. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.