Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

NN 133/2012 (3.12.2012.), Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

133 03.12.2012 Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranog organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2829

Ministarstvo zdravlja, na temelju članka 15. Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika (»Narodne novine« broj 39/08) utvrđuje

POPIS

PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZRADE PROCJENE RIZIKA U SVRHU STAVLJANJA NA TRŽIŠTE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA I/ILI PROIZVODA KOJI SADRŽE I/ILI SE SASTOJE ILI POTJEČU OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA

I.

Pravne osobe koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama su:

NAZIV
PRAVNE OSOBE

RJEŠENJE O
OVLAŠTENJU

DATUM ISTEKA OVLAŠTENJA

Institut »Ruđer Bošković«,

Bijenička 54,

10 000 Zagreb

Klasa: UP/I-541-02/11-03/5

Urbroj: 534-08-1-5/1-12-7

od 2. svibnja 2012. godine

9. svibnja 2017. godine

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

Rockefellerova 7,

10 000 Zagreb

Klasa: UP/I -541-01/12-07/1

Urbroj: 534-08-1-5/1-12-10

od 13. srpnja 2012. godine

23. srpnja 2017. godine

II.

Ovaj popis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/145

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-12-01

Zagreb, 20. studenoga 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.