Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni

NN 134/2012 (5.12.2012.), Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2859

Na temelju članka 89. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O UGOVORU O VREMENSKI OGRANIČENOJ UPORABI, DUGOTRAJNIM PROIZVODIMA ZA ODMOR, PONOVNOJ PRODAJI I ZAMJENI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obavijesti koju je, u primjerenom roku, trgovac dužan dostaviti potrošaču prije prihvaćanja ponude ili sklapanja ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i razmjeni.

Članak 2.

Oblik i sadržaj obavijesti iz članka 1. uređeni su standardnim informacijskim obrascem koji se nalazi u Prilogu I – IV. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/253

Urbroj: 526-04-02-02-01/5-12-1

Zagreb, 15. studenoga 2012.

Zamjenica

ministra gospodarstva

Tamara Obradović Mazal, v. r.

PRILOG I.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA UGOVORE O PRAVU NA VREMENSKI OGRANIČENU UPORABU (TIMESHARE)

Dio 1.

Naziv i sjedište trgov(a)ca koji će biti ugovorna strana:

Kratak opis proizvoda (npr. opis nekretnine):

Oblik i sadržaj prava:

Razdoblje u kojem se može koristiti pravo koje je predmet ugovora i, po potrebi, njegovo trajanje:

Datum od kojega potrošač može početi koristiti pravo iz ugovora:

Ako se ugovor odnosi na određeni objekt koji je u izgradnji, datum kada će smještaj i usluge/objekti biti dovršeni/spremni za uporabu:

Cijena koju potrošač plaća da bi stekao pravo/a:

Pregled dodatnih obveznih troškova koji proizlaze iz ugovora; vrsta troškova i naznaka iznosa (npr. godišnje pristojbe, ostale pristojbe i naknade, porezi):

Ostale usluge dostupne potrošaču (npr. električna energija, voda, održavanje, odvoz smeća) i iznos koji mora platiti potrošač za takve usluge:

Sažeti opis objekata koji potrošaču stoje na raspolaganju (npr. bazen ili sauna):

Je li korištenje navedenih objekata uključeno u gore navedene troškove?

Ako nije, potrebno je navesti što je uključeno i što treba platiti:

Je li moguće uključenje u program zamjene?

Ako jest, navesti naziv programa zamjene:

Navedeni troškovi za članstvo/zamjenu:

Je li trgovac potpisao kodeks(e) ponašanja i ako je, gdje ga/ih je moguće pronaći?

Dio 2.

Opće informacije:

Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Za vrijeme trajanje roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plaćanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Potrošač ne plaća nikakve troškove ili obveze osim onih navedenih u ugovoru.

U skladu s međunarodnim privatnim pravom, ugovor može biti uređen pravom neke druge države članice, a ne one u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište, a eventualni sporovi mogu biti u nadležnosti drugih sudova a ne sudova države članice u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište.

Potpis potrošača:

Dio 3.

Dodatne informacije na koje potrošač ima pravo i gdje ih može pronaći (npr. u kojem poglavlju općenite brošure) ako nisu ovdje navedene:

1. INFORMACIJE O STEČENIM PRAVIMA

– uvjeti kojima se uređuje korištenje prava koje je predmet ugovora na području države/a članice/a u kojoj/kojima se nalazi predmetna imovina i informacije o tome jesu li ti uvjeti ispunjeni ili, ako nisu, koje još uvjete treba ispuniti,

– ako se ugovorom stječu prava na smještaj u izabranom objektu, informacije o ograničenjima potrošačeve mogućnosti korištenja ponuđenih vrsta smještaja u određenom razdoblju.

2. INFORMACIJE O NEKRETNINI

– kada se ugovor odnosi na određenu nekretninu, točan i detaljan opis te nekretnine i njene adrese; ako se ugovor odnosi na više nekretnina (»više odmarališta«), odgovarajući opis nekretnina i njihovih adresa; ako se ugovor odnosi na smještaj koji nije nekretnina, adresa i odgovarajući opis smještaja i objekata.

– javne usluge (npr. električna energija, voda, održavanje, odvoz smeća) koje jesu ili će biti potrošaču na raspolaganju, kao i uvjeti pod kojima mu jesu ili će biti na raspolaganju,

– ako postoje, zajedničke prostorije, poput bazena, saune i sl., kojima se potrošač ima ili će imati pravo koristiti i pod kojim uvjetima.

3. DODATNI ZAHTJEVI U VEZI SA SMJEŠTAJEM U IZGRADNJI (po potrebi)

– stanje dovršenosti smještaja i usluga koje omogućavaju potpuno korištenje smještaja (plin, električna energija, voda i telefonski priključci) te sadržaja kojima će potrošač imati pristup,

– rok završetka smještaja i usluga koje omogućavaju normalno korištenje smještaja (plin, električna energija, voda i telefonski priključci) i razumna procjena roka završetka objekata kojima će potrošač imati pristup,

– broj građevinske dozvole te naziv(i) i adresa/e jednog ili više nadležnih tijela,

– jamstvo da će se zgrada izgraditi te jamstvo na povrat iznosa u slučaju da se zgrada ne izgradi, te uvjeti pod kojima se ta jamstva mogu ostvariti.

4. INFORMACIJE O TROŠKOVIMA

– točan opis svih troškova povezanih s ugovorom o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare); način na koji će potrošač sudjelovati u raspodjeli troškova, kako i kada se takvi troškovi mogu povećati; metoda izračunavanja iznosa naknada vezanih uz korištenje imovine, obvezna zakonska davanja (primjerice porezi, takse i pristojbe) i režijski troškovi (primjerice upravljanje, održavanje i opravci),

– eventualne informacije o tome postoje li ikakve naknade, hipoteke, tereti ili druga založna prava koja se odnose na objekt ili smještaj.

5. INFORMACIJE O RASKIDU UGOVORA

– po potrebi, informacije o postupcima za raskid povezanih ugovora i posljedicama takvog raskida,

– uvjeti za raskid ugovora, posljedice raskida i informacije o odgovornosti potrošača za troškove koji mogu nastati zbog raskida.

6. DODATNE INFORMACIJE

– informacije o načinu održavanja i popravaka imovine te njezinog upravljanja i vođenja, uključujući i to mogu li potrošači i kako mogu sudjelovati u odlučivanju o tim pitanjima,

– informacije o postojanju mogućnosti uključivanja u sustav za ponovnu prodaju ugovornih prava, informacije o tome sustavu i naznaka troškova vezanih uz ponovnu prodaju u okviru toga sustava,

– naznaka jednoga ili više jezika na kojima se potrošač može dogovarati s trgovcem u vezi s pojedinim ugovornim odredbama, primjerice u odnosu na odluke o upravljanju, povećanje troškova te rješavanju upita ili pritužbi,

– ako postoji, mogućnost izvansudskog rješavanja sporova.

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača:

PRILOG II.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA UGOVORE O DUGOTRAJNIM PROIZVODIMA ZA ODMOR

Dio 1.

Naziv i sjedište trgov(a)ca koji će biti ugovorna strana:

Kratak opis proizvoda:

Oblik i sadržaj prava:

Razdoblje u kojem se može koristiti pravo koje je predmet ugovora i, po potrebi, njegovo trajanje:

Datum od kojega potrošač može početi koristiti ugovorno pravo:

Cijena koju potrošač plaća da bi stekao pravo/a, uključujući povremene troškove koji mogu nastati iz prava korištenja smještaja, putovanja i drugih povezanih proizvoda ili usluga:

Plan obročne otplate kojim su utvrđeni jednaki iznosi obroka u okviru cijene za svaku godinu trajanja ugovora i datumi njihova dospijeća:

Nakon prve godine iznosi se mogu prilagoditi radi očuvanja stvarne vrijednosti iznosa obroka, na primjer, uzimajući u obzir inflaciju.

Pregled dodatnih obveznih troškova koji proizlaze iz ugovora; vrsta troškova i naznaka iznosa (npr. godišnje članarine):

Sažetak glavnih usluga dostupnih potrošaču (npr. popusti na boravke u hotelu i letove):

Jesu li one uključene u gore navedene troškove?

Ako nisu, navesti što je uključeno i što je potrebno platiti (primjerice 3 noćenja su uključena u godišnju članarinu, a svi ostali boravci moraju se posebno platiti):

Je li trgovac potpisao kodeks(e) ponašanja i ako je, gdje ga/ih je moguće naći?

Dio 2.

Opće informacije:

Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

– Za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plaćanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije. Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

– Potrošač ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja ugovorne kazne ako pošalje trgovcu obavijest o raskidu u roku od 14 dana od primitka zahtjeva za plaćanje svakog godišnjeg obroka.

– Potrošač ne plaća nikakve troškove ili obveze osim onih navedenih u ugovoru.

– U skladu s međunarodnim privatnim pravom, ugovor može biti uređen pravom neke druge države članice, a ne one u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište, a eventualni sporovi mogu biti u nadležnosti drugih sudova, a ne sudova države članice u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište.

Potpis potrošača:

Dio 3.

Dodatne informacije na koje potrošač ima pravo i gdje ih se može naći (primjerice: brošura, letak i sl.) ako nisu ovdje navedene:

1. INFORMACIJE O STEČENIM PRAVIMA

– odgovarajući i točan opis popusta za buduće rezervacije, ilustriran nizom primjera nedavnih ponuda,

– informacije o ograničenim mogućnostima potrošača u odnosu na korištenje prava, kao što su: ograničena raspoloživost, ponude po načelu »prvi dođe – prvi poslužen«, kao i vremenska ograničenja za određene promotivne i posebne popuste.

2. INFORMACIJE O RASKIDU UGOVORA

– po potrebi, informacije o postupcima za raskid povezanih ugovora i posljedicama takvoga raskida,

– uvjeti pod kojima se ugovor može raskinuti, posljedice raskida i informacije o odgovornosti potrošača za troškove koji nastanu uslijed raskida ugovora.

3. DODATNE INFORMACIJE

– navođenje jednog ili više jezika na kojima se može dogovarati s trgovcem u vezi s pojedinim odredbama ugovora, primjerice vezano uz rješavanje upita i pritužbi,

– ako postoji, mogućnost izvansudskog rješavanja sporova.

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača:

PRILOG III.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA UGOVORE O PONOVNOJ PRODAJI

Dio 1.

Naziv i sjedište trgov(a)ca koji će biti ugovorna strana:

Kratak opis usluga (npr. marketing):

Trajanje ugovora:

Cijena koju potrošač plaća za dobivanje usluga:

Pregled dodatnih obveznih troškova koji proizlaze iz ugovora; vrsta troškova i naznaka iznosa (primjerice porezi, bilježničke pristojbe, oglašavanje):

Je li trgovac potpisao kodeks(e) ponašanja i ako je, gdje ga/ih je moguće naći?

Dio 2.

Opće informacije:

Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

– Za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plaćanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije, prije nego što ponovna prodaja prava bude izvršena, odnosno ugovor o ponovnoj prodaji prestane na neki drugi način. Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

– Potrošač ne snosi nikakve troškove ili obveze osim onih navedenih u ugovoru.

– U skladu s međunarodnim privatnim pravom, ugovor može biti uređen pravom neke druge države, a ne države članice u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište, a eventualni sporovi mogu biti u nadležnosti drugih sudova, a ne sudova države članice u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište.

Potpis potrošača:

Dio 3.

Dodatne informacije na koje potrošač ima pravo i gdje ih može pronaći (primjerice: brošura, letak i sl.) ako nisu ovdje navedene:

– uvjeti raskida ugovora, posljedice raskida i odgovornost potrošača za troškove koji mogu nastati zbog raskida,

– navođenje jednog ili više jezika na kojima se potrošač može dogovarati s trgovcem u vezi s pojedinim odredbama ugovora, primjerice vezano uz rješavanje upita i pritužbi,

– ako postoji, mogućnost izvansudskog rješavanja sporova.

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača:

PRILOG IV.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA UGOVORE O ZAMJENI

Dio 1.

Naziv i sjedište trgov(a)ca koji će biti ugovorna strana:

Kratak opis proizvoda:

Oblik i sadržaj prava:

Razdoblje u kojem se može koristiti pravo koje je predmet ugovora i, po potrebi, njegovo trajanje:

Datum od kojega potrošač može početi koristiti ugovorno pravo:

Cijena koju potrošač plaća za članarinu za sustav razmjene:

Pregled dodatnih obveznih troškova koji proizlaze iz ugovora; iznos i vrsta troškova (primjerice naknade za produženje, druge obročne naknade, posebni nameti, porezi):

Sažetak glavnih usluga dostupnih potrošaču:

Jesu li one uključene u gore navedene troškove?

Ako nisu, navesti što je uključeno, odnosno navesti iznose i vrste troškova koje treba platiti (primjerice: iznos troškova pojedinih transakcija, uključujući sve dodatne pristojbe):

Je li trgovac potpisao kodeks(e) ponašanja i ako je, gdje ga/ih je moguće naći?

Dio 2.

Opće informacije:

Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

– Za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plaćanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije. Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

– Ako je potrošaču istodobno s ugovorom o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare) ponuđen ugovor o zamjeni, na oba ugovora primjenjuje se samo jedan rok za jednostrani raskid ugovora

– Potrošač ne plaća nikakve druge troškove ili obveze osim onih navedenih u ugovoru.

– U skladu s međunarodnim privatnim pravom, ugovor može biti uređen pravom neke druge države, a ne države članice u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište, a eventualni sporovi mogu biti u nadležnosti drugih sudova, a ne sudova države članice u kojoj potrošač ima prebivalište ili boravište.

Potpis potrošača:

Dio 3.

Dodatne informacije na koje potrošač ima pravo i gdje ih može pronaći (primjerice: brošura, letak i sl.) ako nisu ovdje navedene:

1. INFORMACIJE O STEČENIM PRAVIMA

– objašnjenje kako funkcionira sustav zamjene; mogućnosti i modaliteti zamjene; naznaka vrijednosti koja se odnosi na ugovor o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare) u sustavu zamjene i navesti nekoliko primjera mogućih zamjena,

– naznaka broja dostupnih turističkih destinacija i broj članova u sustavu zamjene, uključujući ograničenja raspoloživosti određenog smještajnog objekta koji potrošač odabere, na primjer, zbog razdoblja najveće potražnje, potencijalne potrebe da se rezervira ranije unaprijed i naznake ograničenja izbora koja proizlaze iz prava na vremenski ograničenu uporabu koja je uključena u sustav zamjene.

2. INFORMACIJE O IMOVINI

– adresa i kratki opis imovine; ako se ugovor ne odnosi na nekretninu, potrebno je navesti adresu i odgovarajući opis smještaja i objekata, kao i oznaku mjesta gdje potrošač može dobiti daljnje informacije.

3. INFORMACIJE O TROŠKOVIMA

– informacije o obvezi trgovca da dostavi pojedinosti prije nego se ugovori zamjena, u pogledu svake predložene zamjene, kao i o dodatnim naknadama koje snosi potrošač a vezane su uz zamjenu.

4. INFORMACIJE O RASKIDU UGOVORA

– po potrebi, informacije o postupcima za raskid povezanih ugovora i posljedicama takvog raskida,

– uvjeti za raskid ugovora, posljedice raskida i informacije o odgovornosti potrošača za troškove koji mogu nastati zbog raskida.

5. DODATNE INFORMACIJE

– navođenje jednoga ili više jezika na kojima se može potrošač dogovarati s trgovcem u vezi s pojedinim odredbama ugovora, primjerice rješavanje upita ili pritužbi,

– ako postoji, mogućnost izvansudskog rješavanja sporova.

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača:

134 05.12.2012 Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni