Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni

NN 134/2012 (5.12.2012.), Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2860

Na temelju članka 90. stavka 7. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU OBAVIJESTI O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O VREMENSKI OGRANIČENOJ UPORABI, DUGOTRAJNIM PROIZVODIMA ZA ODMOR, PONOVNOJ PRODAJI I ZAMJENI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora koje mora sadržavati ugovor o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i razmjeni.

Članak 2.

Oblik i sadržaj obavijesti uređeni su standardnim informacijskim obrascem koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/254

Urbroj: 526-04-02-02-01/5-12-1

Zagreb, 15. studenoga 2012.

Zamjenica

ministra gospodarstva

Tamara Obradović Mazal, v. r.

PRILOG I.

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na odustajanje počinje teći od ................... (popunjava trgovac prije nego što dostavi obrazac potrošaču).

Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.

Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta).

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plaćanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

– Za (naziv i adresa trgovca)(*):

– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

– Datum zaključenja ugovora (*):

– Ime(na) potrošača (***):

– Adresa/e potrošača (***):

– Potpis(i) potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru) (***):

– Datum (***):

(*) Popunjava trgovac prije predaje obrasca potrošaču.

(***) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača:

134 05.12.2012 Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni