Pravilnik o dopuni Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

NN 134/2012 (5.12.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2861

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBRAČUNU I NAPLATI VODNOGA DOPRINOSA

Članak 1.

U Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, broj 79/2010) u članku 7. iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»Na građenje etaža garaže, odnosno parkirališnih prostora koja se s najmanje 75% svojeg obujma nalazi ispod površine konačnog uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade vodni doprinos se obračunava prema tarifnom broju 1. do 5., ovisno o vrsti građevine za koju se isti obračunava, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25.

Na građenje podruma s pomoćnim prostorom vodni doprinos se obračunava prema tarifnom broju 1. do 5., ovisno o vrsti građevine za koju se isti obračunava, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,50.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Upravni postupci započeti nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunu površine i obujma u projektima zgrada (»Narodne novine«, broj 55/2012) dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/07

Urbroj: 525-12/0920-12-3

Zagreb, 23. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.