Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

NN 134/2012 (5.12.2012.), Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2862

Na temelju članka 137. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila prema kojima su zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost obvezna primati zdravstvene radnike na pripravnički staž.

Članak 2.

Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.

Specijalne bolnice u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža, obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema mjerilu – 1 pripravnik na 50 bolesničkih postelja.

Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave, poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, domovi zdravlja i zavodi za javno zdravstvo obvezni su primati na pripravnički staž doktore medicine prema sljedećim mjerilima:

– Zavod za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora medicine,

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora medicine,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 4 zaposlena doktora medicine,

– zavodi za javno zdravstvo – 1 pripravnik na 10 zaposlenih doktora medicine.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) obvezne su primati na pripravnički staž doktore dentalne medicine prema sljedećim mjerilima:

– kliničke zdravstvene ustanove – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora dentalne medicine,

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih doktora dentalne medicine,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 2 zaposlena doktora dentalne medicine.

Članak 4.

Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž magistre farmacije prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 4 zaposlena magistra farmacije.

Članak 5.

Kliničke zdravstvene ustanove, opće i specijalne bolnice obvezne su primati na pripravnički staž magistre medicinske biokemije prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 5 zaposlenih magistara medicinske biokemije.

Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb i domovi zdravlja obvezni su primati na pripravnički staž stručne prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike prema sljedećim mjerilima:

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih stručnih prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na 3 zaposlena stručna prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Članak 6.

Kliničke zdravstvene ustanove, opće i specijalne bolnice obvezne su primati na pripravnički staž stručne prvostupnike/ice sestrinstva prema mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.

Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb i domovi zdravlja obvezni su primati na pripravnički staž stručne prvostupnike/ice sestrinstva prema sljedećim mjerilima:

– poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb – 1 pripravnik na 5 zaposlenih stručnih prvostupnika/ica sestrinstva,

– domovi zdravlja – 1 pripravnik na svaka 3 zaposlena stručnih prvostupnika/ica sestrinstva.

Članak 7.

Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 12 bolesničkih postelja.

Specijalne bolnice u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža, obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja.

Poliklinike čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb, domovi zdravlja, zavodi za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave te ustanove za zdravstvenu njegu obvezne su primati na pripravnički staž medicinske sestre/medicinske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 6 zaposlenih medicinskih sestara/medicinskih tehničara.

Medicinske sestre/medicinski tehničari mogu obavljati pripravnički staž u trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost.

Članak 8.

Kliničke zdravstvene ustanove i opće bolnice obvezne su primati na pripravnički staž primalje prema sljedećem mjerilu – 1 primalja na 8 zaposlenih primalja.

Članak 9.

Zdravstvene ustanove sa sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom obvezne su primati na pripravnički staž inženjere medicinske radiologije, stručne prvostupnike medicinske radiologije, stručne prvostupnike radiološke tehnologije, fizioterapeute, dentalne tehničare, laboratorijske tehničare, inženjere medicinsko-laboratorijske dijagnostike, stručne prvostupnike medicinsko-laboratorijske dijagnostike, fizioterapeutske tehničare, sanitarne tehničare, sanitarne inženjere te stručne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, prema registriranoj djelatnosti, prema sljedećim mjerilima:

– 1 pripravnik na 5 zaposlenih zdravstvenih radnika odgovarajuće struke te još 1 pripravnik na svakih daljnjih 8 zaposlenih zdravstvenih radnika odgovarajuće struke.

Trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, prema registriranoj djelatnosti, mogu primati na pripravnički staž po 1 pripravnika odgovarajuće struke iz stavka 1. ovoga članka.

Državni zdravstveni zavodi koji obavljaju zdravstvenu djelatnost prema registriranoj djelatnosti, mogu primati na pripravnički staž po 1 pripravnika odgovarajuće struke iz stavka 1. ovoga članka.

Kliničke zdravstvene ustanove i specijalne bolnice, prema registriranoj djelatnosti obvezne su primati na pripravnički staž radne terapeute prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 3 zaposlena radna terapeuta.

Članak 10.

Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji je osnivač županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž farmaceutske tehničare prema sljedećem mjerilu – 1 pripravnik na 5 zaposlenih farmaceutskih tehničara te još 1 pripravnik na svakih daljnjih 8 zaposlenih farmaceutskih tehničara.

Ljekarničke zdravstvene ustanove čiji osnivač nije županija, odnosno Grad Zagreb obvezne su primati na pripravnički staž 1 farmaceutskog tehničara.

Članak 11.

Zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu i koji ispunjavaju uvjete iz članka 137. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti mogu primiti u radni odnos na pripravnički staž po jednog pripravnika istog zdravstvenog usmjerenja.

Trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, poliklinike i ljekarničke zdravstvene ustanove te druge zdravstvene ustanove čiji osnivač nije županija, odnosno Grad Zagreb prema registriranoj djelatnosti mogu primati na pripravnički staž po 1 pripravnika visoke stručne spreme odgovarajućeg zdravstvenog usmjerenja.

Državni zdravstveni zavodi prema registriranoj djelatnosti mogu primati na pripravnički staž po 1 pripravnika visoke stručne spreme odgovarajućeg zdravstvenog usmjerenja.

Članak 12.

Zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti svoje opće akte kojima se utvrđuje obvezni broj pripravničkih mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 7/07).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/149

Urbroj: 534-10-1-1-1-12-1

Zagreb, 27. studenoga 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.