Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu

NN 136/2012 (7.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu

HRVATSKI SABOR

2878

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/151

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNU

Članak 1.

U Zakonu o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) u članku 3. iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

»4.a doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije dio je ukupnih prihoda proračuna Europske unije koji uplaćuje Republika Hrvatska,«.

Točka 32. mijenja se i glasi:

»32. plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna,«.

Točke 34., 35. i 36. mijenjaju se i glase:

»34. sredstva Europske unije su sredstva koja Republika Hrvatska prima kroz pretpristupne programe i fondove Europske unije,

35. pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske je pravna osoba čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest Republika Hrvatska koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju Republika Hrvatska ima osnivačka i vlasnička prava,

36. pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je pravna osoba čiji imatelj dionica ili poslovnih udjela jest jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja pritom ima odlučujući utjecaj na upravljanje ili u odnosu na koju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima osnivačka i vlasnička prava,«.

Točka 50. mijenja se i glasi:

»50. proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini i obvezama,«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »proračuna« riječi: »i projekcije« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske, odnosno internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se u »Narodnim novinama«, odnosno službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. suglasnost Ministarstva financija ako prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja imaju fiskalni učinak na proračun, odnosno mišljenje Ministarstva financija na izjavu predlagatelja da prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja nemaju fiskalni učinak na proračun, u skladu s posebnim propisima.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja ne mogu sadržavati odredbe o namjenskom korištenju prihoda, osim uz suglasnost Ministarstva financija.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.«.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. riječi: »sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za razvojnu strategiju« zamjenjuju se riječima: »s ministarstvom nadležnim za strukturne reforme«.

U stavku 2. iza riječi: »razdoblje« dodaju se riječi: »na temelju sektorskih strateških dokumenata i programskih dokumenata namijenjenih korištenju sredstava Europske unije, a«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Strateški planovi za trogodišnje razdoblje sadrže misije, vizije, strateške ciljeve i načine ispunjavanja ciljeva te njihovu vezu s organizacijskom i programskom klasifikacijom, i mjere procjene rezultata.«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 1. riječi: »sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za razvojnu strategiju« zamjenjuju se riječima: »s ministarstvom nadležnim za strukturne reforme«.

U stavku 2. točki a) iza riječi: »viziju« briše se zarez i dodaje se riječ: »i«, a riječi: »i makroekonomski okvir« brišu se.

U točki c) riječi: »i programskom« brišu se.

Članak 7.

U članku 29. stavku 2. točki 3. umjesto zareza stavlja se točka, a točka 4. briše se.

Članak 8.

U članku 32. iza riječi: »plana« dodaje se riječ: »nadležnom«, a riječi: »za financije« brišu se.

Članak 9.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Upravna tijela u suradnji s upravnim tijelom za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao koordinatorom, a na temelju strateških dokumenata namijenjenih razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izrađuju plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje.

(2) Upravna tijela iz stavka 1. ovoga članka obvezna su pri izradi plana razvojnih programa uključiti proračunske i izvanproračunske korisnike iz svoje nadležnosti.«.

Članak 10.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

(2) Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, pravilnikom propisuje sadržaj i metodologiju izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa.«.

Članak 11.

U članku 38. stavku 3. iza riječi: »zalihe« riječ: »ili« briše se i stavlja se zarez, a iza riječi: »zaduživanja« briše se točka i dodaju riječi: »ili već ranije preuzetih obveza.«.

Članak 12.

U članku 39. stavku 2. iza riječi: »Izmjene i dopune proračuna« riječi: »i projekcije« brišu se.

Članak 13.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Načelnik, gradonačelnik, župan dostavlja proračun i projekcije, odluku o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu.«.

Članak 14.

U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Privremeno financiranje, u smislu stavka 1. ovoga članka, obavlja se razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do 1/4 ukupno izvršenih rashoda bez izdataka.«.

Članak 15.

U članku 43. stavku 1. iza teksta u zagradi dodaju se riječi: »najduže 45 dana«.

U podstavku 2. iza riječi: »rokova plaćanja« dodaju se riječi: »u skladu s posebnim propisima«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 16.

U članku 44. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, uz suglasnost ministra financija, do iznosa ukupne obveze po ugovoru utvrđenog zakonom o izvršavanju državnog proračuna.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »sporazuma« briše se točka i dodaju riječi: »i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 17.

U članku 45. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vlada će uredbom propisati način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata.«.

Članak 18.

U članku 46. stavku 1. iza riječi: »ovim Zakonom« stavlja se točka, a riječi: »i zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Sabora, odnosno predstavničkog tijela koja se umanjuje, ako to odobri ministar financija, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan.«.

U stavku 3. riječ: »državnog« briše se, a iza riječi: »financija« dodaju se riječi: »,odnosno upravnom tijelu za financije«.

U stavku 4. iza riječi: »se« zarez i riječi: »osim pod uvjetima propisanima zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna,« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan o preraspodjelama izvještava Sabor, odnosno predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.«.

Članak 19.

U članku 50. stavcima 3. i 4. riječ: »državnom« briše se, iza riječi: »financija« umjesto točka stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno upravnog tijela za financije.«.

U stavku 5. iza riječi: »primjenjuju na« dodaju se riječi: »izvanproračunske korisnike i«.

Članak 20.

U članku 52. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

(4) Uplaćeni, a neplanirani vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 21.

U članku 53. stavku 2. iza riječi: »proračuna« briše se točka i dodaju se riječi: »te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.«.

Članak 22.

U članku 55. stavku 2. iza riječi: »jamstava« dodaju se riječi: »te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije«.

Članak 23.

U članku 59. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se proračunskim nadzorom utvrdi da proračunska sredstva, za koje je posebnim propisom utvrđena obveza uplate u državni proračun, nisu uplaćena u državni proračun ili su uplaćena u manjem iznosu od propisanog, inspektor proračunskog nadzora donosi rješenje kojim se nalaže njihova uplata u državni proračun.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »stavka 2.« dodaju se riječi: »i 3.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 24.

U članku 67. stavku 4. iza riječi: »točke« dodaje se brojka: »1.,«.

Članak 25.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada može na prijedlog nadležnog tijela, a na zahtjev dužnika, uz suglasnost ministra financija, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

(2) Vlada će uredbom propisati vrstu duga, odnosno potraživanja, kriterije, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja iz stavka 1. ovoga članka za državu i za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministar financija može na prijedlog nadležnog tijela, a na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje do iznosa utvrđenog uredbom iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 26.

U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i od naknade štete s osnova osiguranja koriste se za kapitalne rashode države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja.«.

U stavku 2. iza riječi: »imovinu« umjesto zarez stavlja se točka, a riječi: »te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.« brišu se.

Članak 27.

U članku 71. stavku 4. riječi: »koji je potreban za otplatu dospjele glavnice državnog duga u tom razdoblju« zamjenjuju se riječima: »utvrđenog u odluci o privremenom financiranju iz članka 42. ovoga Zakona.«.

Članak 28.

U članku 72. stavku 1. točki 6. riječi: »valutnom rezervom« zamjenjuju se riječima: »međunarodnom pričuvom.«.

Članak 29.

U članku 77. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ministar financija može, uz suglasnost Vlade, zaduživanjem u tekućoj proračunskoj godini stjecati sredstva potrebna za povrat državnog duga čije je dospijeće u sljedećoj proračunskoj godini. Prikupljena sredstva deponiraju se kod Hrvatske narodne banke.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »radi prijevremenog otkupa obveznica te prijevremene otplate kredita i zajmova« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 2. i 3. ovoga članka«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 79. mijenja se i glasi:

»UVJETI I NAČIN SKLAPANJA UGOVORA O KREDITU I UGOVORA O ZAJMU S DRŽAVNIM JAMSTVOM«.

U članku 79. stavku 1. riječi: »i daje jamstva« zamjenjuju se riječima: »s državnim jamstvom«.

U stavku 2. iza riječi: »ugovore« riječi: »i jamstva« brišu se.

Članak 31.

U članku 80. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Način davanja državnih jamstava propisuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna za svaku pojedinu godinu.«.

Članak 32.

U članku 82. stavku 1. riječi: »izravnom ili neizravnom državnom« brišu se, a iza riječi: »vlasništvu« dodaju se riječi: »ili suvlasništvu Republike Hrvatske«.

Članak 33.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Izmjene i dopune ugovora o kreditu, ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu, kada su državna jamstva već dana, dopuštene su samo uz suglasnost Vlade.«.

Članak 34.

U članku 86. stavak 2. briše se.

Članak 35.

Iza članka 86. dodaje se članak 86.a koji glasi:

»Članak 86.a

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 1. ovoga članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.«.

Članak 36.

U članku 88. stavku 5. riječi: »u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju« zamjenjuju se riječima: »i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 37.

U članku 90. stavcima 1. i 2. riječi: »izravnom ili neizravnom« brišu se, a iza riječi: »vlasništvu« dodaju se riječi: »ili suvlasništvu«.

Članak 38.

U članku 108. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,«.

Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. deficit općeg proračuna.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrže:

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.«.

U stavku 3. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 6. i 8.«, a riječi: »i odredba stavka 2. ovoga članka osim točke 3.« brišu se.

Članak 39.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga donese predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.«.

Članak 40.

U naslovu iznad članka 114. riječ: »POMOĆI« zamjenjuje se riječju: »SREDSTVA«.

U članku 114. stavku 1. riječ: »pomoći« briše se.

U stavku 2. riječ: »pomoći« zamjenjuje se riječju: »sredstava«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječ: »pomoći« zamjenjuje se riječju: »sredstava«.

U točki f) riječ: »pomoći« briše se.

Stavak 4. briše se.

Članak 41.

Iza članka 114. dodaje se članak 114.a koji glasi:

»Članak 114.a

(1) Republika Hrvatska kao korisnica sredstava Europske unije osigurava zaštitu financijskih interesa Europske unije uspostavljanjem sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS).

(2) Vlada će uredbom propisati institucionalni okvir sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 42.

U članku 115. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Proračunski nadzor je inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava, pravodobnosti i potpunosti naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijski nadzor pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama.«.

U stavku 2. iza riječi: »dokumenata« riječi: »subjekata nadzora« zamjenjuju se riječima: »te pregled poslovnih prostorija, zgrada, predmeta, robe i drugih stvari u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.«.

U stavku 3. iza riječi: »izvanproračunskih korisnika,« dodaju se riječi: »trgovačkih društava te drugih«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Uredbu iz članka 17., članka 25. i članka 41. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će donijeti u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona ministar financija će donijeti u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 25. ovoga Zakona primjenjuje se Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (»Narodne novine«, br. 76/12.).

Članak 44.

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 18., 19., 20., 26. i 35. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

(2) Članci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 18. se primjenjuju u proračunskim procesima počevši od 2013. godine koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu i nadalje.

(3) Odredbe članaka 16., 23., 24., 29., 32., 33., 34., 38. i 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) primjenjuju se u proračunskim procesima koji se odnose na izradu i donošenje proračuna i financijskih planova za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu te izmjena i dopuna proračuna i financijskih planova za 2013. godinu.

Klasa: 400-06/12-01/12

Zagreb, 30. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.