Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

NN 136/2012 (7.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

HRVATSKI SABOR

2879

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/152

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Općem poreznom zakonu (»Narodne novine«, br. 147/08., 18/11. i 78/12.) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Drugim javnim davanjima smatraju se trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.«.

Članak 2.

U članku 43. stavku 1. iza riječi: »Porezne uprave« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i Financijske policije« brišu se.

Članak 3.

Iza članka 54. dodaje se naslov iznad članka i članak 54.a koji glasi:

»Računi za gotovinski promet

Članak 54.a

Računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje ove podatke:

1. broj i nadnevak izdavanja,

2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.),

3. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,

4. ukupni iznos naknade i poreza razvrstani po poreznoj stopi.«.

Članak 4.

U članku 63. stavku 6. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. svi obveznici poreza na dodanu vrijednost.«.

Članak 5.

U članku 94. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je u tijeku postupka ispitivanja izvora imovine utvrđeno da ima osnove za oporezivanje.

(5) Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je utvrđena zlouporaba prava u porezno-dužničkom odnosu«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 6.

U članku 96. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata u postupku ispitivanja izvora imovine u kojem je utvrđeno da ima osnove za oporezivanje nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći.

(4) Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata u postupku utvrđivanja zlouporabe prava u porezno-dužničkom odnosu nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći.«.

Članak 7.

U članku 114. stavku 1. iza riječi: »glavni porezni dug» briše se točka i dodaju riječi: »iste vrste poreza.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) S uplatom poreznog obveznika u kojoj je naznačena vrsta obveze koja se plaća porezno tijelo postupit će na način propisan u stavcima 1. do 3. ovoga članka ukoliko postoje ranije nepodmirene obveze.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 118. i članak 118. brišu se.

Članak 9.

Naslov iznad članka 119. i članak 119. brišu se.

Članak 10.

U članku 120. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravima poreznog tijela iz porezno-dužničkog odnosa u postupku predstečajne nagodbe čija vrijednost predmeta prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna ovlašten je raspolagati ministar financija«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravima poreznog tijela iz porezno-dužničkog odnosa u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe čija vrijednost predmeta ne prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna i skraćenom postupku predstečajne nagodbe ovlašten je raspolagati čelnik poreznog tijela.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 11.

U članku 135. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako se otvori postupak predstečajne nagodbe,«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 136. i članak 136. brišu se.

Članak 13.

U članku 137. stavku 1. točki 2. iza riječi: »poreznog jamstva« briše se točka, dodaje zarez i točke 3. i 4. koje glase:

»3. ako postoji pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi kojom je utvrđeno da se dug otpisuje,

4. ako postoji pravomoćno rješenje o brisanju iz sudskog registra, a ne postoji osiguranje duga po osnovi poreznog jamstva.«.

Članak 14.

Iza članka 211. dodaje se naslov glave i glava XI.a te članak 211.a koji glase:

»XI.a OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 211.a

Uvjete, način i postupak odlučivanja o pravima poreznog tijela iz porezno-dužničkog odnosa u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe i skraćenom postupku predstečajne nagodbe propisat će Uredbom Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 5. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 410-01/12-01/12

Zagreb, 30. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.