Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

NN 136/2012 (7.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu

HRVATSKI SABOR

2880

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/153

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/09.) iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

»Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2007/64/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu kojom se izmjenjuju i dopunjuju direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te se ukida Direktiva 97/5/EZ (SL L 319, 5. 12. 2007.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 36. briše se.

Dosadašnja točka 37. postaje točka 36.

Članak 3.

U članku 69. stavku 2. točki 9. podtočka 1.d) briše se.

Dosadašnje podtočke 1.e) i 1.f) postaju podtočke 1.d) i 1.e).

Podtočka 2.d) mijenja se i glasi:

»d) podatke o tome je li pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti ili za neki od prekršaja, a ako jest, za koja kaznena djela i koje prekršaje te kad je nastupila pravomoćnost presude,«.

U točki 10. podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) podatke o tome je li pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti ili za neki od prekršaja, a ako jest, za koja kaznena djela i koje prekršaje te kad je nastupila pravomoćnost presude,«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podatkom iz stavka 2. točke 9. podtočke 2.d) i točke 10. podtočke b) smatrat će se podatak iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države ili, ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava fizičke osobe na koju se podatak odnosi, koji nije stariji od 90 dana.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno, podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj pribavlja Hrvatska narodna banka iz kaznene, odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva.«.

Članak 4.

U članku 70. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pri ocjenjivanju dobrog ugleda iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka osobito će voditi računa o sljedećim okolnostima:

– je li osoba svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom postigla uspješne rezultate i stekla poštovanje u okružju na koje je bio usmjeren njezin dosadašnji rad,

– je li osoba pravomoćno osuđena ili je protiv nje pokrenuta istraga ili se protiv nje vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, ako bi to moglo dovesti u pitanje povjerenje u pouzdanost i razboritost njezinog upravljanja, vođenja poslovanja institucije za platni promet, odnosno vođenja poslova pružanja platnih usluga te

– je li osoba pravomoćno osuđena za prekršaje predviđene zakonima koji uređuju financijsko poslovanje, ako bi to moglo dovesti u pitanje zakonitost, sigurnost, odnosno stabilnost pružanja platnih usluga.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 5.

U članku 76. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Pri ocjeni dobrog ugleda na odgovarajući način primjenjuje se članak 70. stavak 2. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 7., 8., 9. i 10.

Članak 6.

U članku 79. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Pri ocjeni dobrog ugleda na odgovarajući način primjenjuje se članak 70. stavak 2. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 7.

U članku 123. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pri ocjeni dobrog ugleda na odgovarajući način primjenjuje se članak 70. stavak 2. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

Naslov iznad članka 139. mijenja se i glasi: »Povrat u prijašnje stanje«.

U članku 139. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 9.

Naslov iznad članka 140. i članak 140. brišu se.

Članak 10.

U članku 141. druga rečenica mijenja se i glasi: »Protiv takvih rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 142. i članak 142. brišu se.

Članak 12.

U članku 151. stavku 1. točke 12. i 13. brišu se.

Dosadašnje točke 14. do 24. postaju točke 12. do 22.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. i članka 12. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 450-08/12-01/01

Zagreb, 30. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

136 07.12.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu