Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 136/2012 (7.12.2012.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

2881

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/154

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09. i 22/12.) u članku 10.a stavku 1. brojka: »0« zamjenjuje se brojkom: »5«.

Iza točke g) umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka h) koja glasi:

»h) plovila za sport i razonodu koja se stavljaju u carinski postupak puštanja u slobodan promet do 31. svibnja 2013., a koja su prethodno bila u postupku privremenog uvoza.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.).

Članak 3.

Ovaj Zakon objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 410-19/12-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.