Zakon o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

NN 136/2012 (7.12.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

HRVATSKI SABOR

2885

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/158

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA

Članak 1.

U Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (»Narodne novine«, br. 69/09. i 128/10.) u članku 1. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2012.« zamjenjuju se riječima: »30. lipnja 2013.«, a brojke: »76/07 i 38/09« zamjenjuju se brojkama: »76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.«,

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva« zamjenjuju se riječima: »ministar graditeljstva i prostornoga uređenja«.

Članak 4.

U članku 28. riječi: »Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. riječi: »kao da je njegov zahtjev odbijen« brišu se.

Članak 6.

Naslov iznad članka 43. koji glasi: »KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-01/12-01/02

Zagreb, 30. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.