Pravilnik o upisniku lučkih korisnika

NN 136/2012 (7.12.2012.), Pravilnik o upisniku lučkih korisnika

136 07.12.2012 Pravilnik o upisniku lučkih korisnika

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2888

Na temelju članka 156. stavka 2. alineje 6. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07 i 132/07), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU LUČKIH KORISNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja upisnika lučkih korisnika kojima je odobreno obavljanje lučkih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upisnik) u lukama i pristaništima unutarnjih voda.

Članak 2.

Upisnik predstavlja službenu evidenciju u kojoj se evidentiraju:

• važeće Odluke o dodjeli koncesije te Ugovori o koncesiji u lukama unutarnjih voda

• sva izdana Odobrenja i na temelju njih sklopljeni ugovori o obavljanju lučkih djelatnosti između davatelja Odobrenja i lučkog korisnika (u daljnjem tekstu: Ugovori) u lukama i pristaništima unutarnjih voda.

Članak 3.

Upisnik sadrži podatke o davatelju Odobrenja, lučkom korisniku, podatke o lučkoj djelatnosti za koju je izdano Odobrenje, podatke o Ugovoru, podatke o fiksnom i varijabilnom iznosu lučke pristojbe, evidenciju plaćanja lučke pristojbe kao i sve izmjene koje su nastale u tijeku trajanja Ugovora.

Članak 4.

Upisnik se vodi u elektronskom obliku na način da podatke iz čl. 3 st. 1. ovog Pravilnika upisuje lučka uprava za sve luke i pristaništa unutarnjih voda u području svoje nadležnosti, a središnja baza podataka nalazi se u Ministarstvu nadležnom za luke unutarnjih voda (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Podatke u upisnik lučka uprava dužna je upisati u roku 30 dana od zaključenja Ugovora o obavljanju lučke djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 2 ovog članka, ako se obavlja lučka djelatnost u tovarištu, podatke u upisnik lučka uprava dužna je upisati u roku 7 dana od dana izdavanja Odobrenja o obavljanju lučke djelatnosti.

Članak 5.

Za svako pojedinačno Odobrenje ili Ugovor dodjeljuje se Evidencijski broj prema redoslijedu izdavanja, a označavanje počinje od broja 1 s obveznom oznakom Lučke uprave koja je izdala Odobrenje ili sklopila Ugovor s lučkim korisnikom.

Sve promjene podataka iz Upisnika evidentiraju se u posebnom polju predviđenom za evidentiranje promjena.

Ukoliko prije isteka ugovorenog roka, dođe do ukidanja Odobrenja, izmjene ili prestanka Ugovora u Upisniku se u za to predviđenom polju upisuje broj rješenja o ukidanju Odobrenja ili datum izmjene ili prestanka Ugovora te razlozi ukidanja Odobrenja, izmjene ili prestanka Ugovora.

Članak 6.

Svi podaci iz Upisnika javnog su karaktera osim podataka o evidenciji plaćanja lučke pristojbe.

Ministarstvu je dostupan cjelokupan pregled podataka iz Upisnika koji se odnose na sva pojedinačna Odobrenja i Ugovore te evidencije plaćanja lučke pristojbe u svim lukama i pristaništima unutarnjih voda.

Lučkoj upravi dostupan je pregled svih podataka koji se odnose na izdana Odobrenja ili potpisane Ugovore na području njene nadležnosti i evidencije njihovih plaćanja lučke pristojbe.

Izvršnom tijelu županije iz područja nadležnosti iste županije dostupan je pregled podataka iz Upisnika koji se odnose na sve pojedinačne Ugovore te evidencije plaćanja lučke pristojbe u lukama i pristaništima od županijskog značaja na području svoje nadležnosti.

Članak 7.

Ministarstvo će u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika ustrojiti Upisnik i izvršiti upis svih važećih:

• Odluka o dodjeli koncesija i Ugovora o koncesiji,

• Odobrenja i Ugovora.

Članak 8.

Ministarstvo će jednom godišnje izvršiti analizu učinkovitosti sustava i izvršiti nadogradnju elektronskog oblika Upisnika, ukoliko se ukaže potreba za istim.

Članak 9.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve ranije donesene Odluke o dodjeli koncesije te Ugovore o koncesiji kojima nije istekao rok trajanja koncesije u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 345-01/12-01/79

Urbroj: 530-03-3-2-12-2

Zagreb, 27. studenoga 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.