Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za čelične konstrukcije

NN 136/2012 (7.12.2012.), Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za čelične konstrukcije

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2893

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENAMA I DOPUNAMA TEHNIČKOG PROPISA ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

(1) U Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (»Narodne novine« br. 112/08, 125/10 i 73/12) u članku 17. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2012. godine« mijenjaju se riječima: »30. lipnja 2013. godine«.

Članak 2.

(1) U članku 35. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2012. godine« mijenjaju se riječima: »30. lipnja 2013. godine«.

(2) U članku 35. stavku 2. podstavku 1. i 2. riječi: »30. lipnja 2013. godine« mijenjaju se riječima: »31. prosinca 2013. godine«.

Članak 3.

(1) U Prilogu »H« točka H.4.1 mijenja se i glasi:

»H.4.1 Norme za projektiranje i proračun

HRN EN 1990:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010)

HRN EN 1990:2011/NA:2011

Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1991-1-1:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Prostorne težine, vlastita težina i uporabna opterećenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002)

HRN EN 1991-1-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002)

HRN EN 1991-1-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenje snijegom (EN 1991-1-3:2003)

HRN EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005)

HRN EN 1991-1-5:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja (EN 1991-1-5:2003)

HRN EN 1991-1-6:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe (EN 1991-1-6:2005+AC:2008)

HRN EN 1991-1-7:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja (EN 1991-1-7:2006)

HRN EN 1991-2:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 2. dio: Prometna opterećenja mostova (EN 1991-2:2003)

HRN EN 1991-3:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima (EN 1991-3:2006)

HRN EN 1991-4:2008

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- 4. dio: Silosi i spremnici tekućina (EN 1991-4:2006)

HRN EN 1993-1-1:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1993-1-1:2005+AC:2006)

HRN EN 1993-1-2:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-3:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-3: Opća pravila -- Dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove (EN 1993-1-3:2006)

HRN EN 1993-1-4:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-4: Opća pravila -- Dodatna pravila za nehrđajuće čelike (EN 1993-1-4:2006)

HRN EN 1993-1-5:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-5: Pločasti konstrukcijski elementi (EN 1993-1-5:2006)

HRN EN 1993-1-6:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-6: Čvrstoća i stabilnost ljuskastih konstrukcija (EN 1993-1-6:2007)

HRN EN 1993-1-7:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-7: Pločaste konstrukcije izložene opterećenju izvan ravnine (EN 1993-1-7:2007)

HRN EN 1993-1-8:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Projektiranje priključaka (EN 1993-1-8:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-9:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor (EN 1993-1-9:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-10:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva kroz debljinu elementa (EN 1993-1-10:2005+AC:2005)

HRN EN 1993-1-11:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-11: Projektiranje konstrukcija s vlačnim komponentama (EN 1993-1-11:2006)

HRN EN 1993-1-12:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje EN 1993 na vrste čelika do S700 (EN 1993-1-12:2007)

HRN EN 1993-2:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 2. dio: Čelični mostovi (EN 1993-2:2006)

HRN EN 1993-3-1:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci -- Tornjevi i jarboli (EN 1993-3-1:2006)

HRN EN 1993-3-2:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 3-2: Tornjevi, jarboli i dimnjaci -- Dimnjaci (EN 1993-3-2:2006)

HRN EN 1993-4-1:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-1: Silosi (EN 1993-4-1:2007)

HRN EN 1993-4-2:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-2: Spremnici (EN 1993-4-2:2007)

HRN EN 1993-4-3:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 4-3: Cjevovodi (EN 1993-4-3:2007)

HRN EN 1993-5:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 5. dio: Piloti (EN 1993-5:2007)

HRN EN 1993-6:2008

Eurokod 3 -- Projektiranje čeličnih konstrukcija -- 6. dio: Kranske staze (EN 1993-6:2007)

HRN EN 1997-1:2012

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje — 1. dio: Opća pravila (EN 1997-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1997-1:2012/NA:2012

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1997-2:2012

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje — 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnoga tla (EN 1997-2:2007+AC:2010)

HRN EN 1998-1:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004+AC:2009)

HRN EN 1998-1:2011/NA:2011

1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade –Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-2:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi (EN 1998-2:2005+AC:2010+A1:2009+A2:2011)

HRN EN 1998-2:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-3:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada (EN 1998-3:2005+AC:2010)

HRN EN 1998-3:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-4:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (EN 1998-4:2006)

HRN EN 1998-4:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 4. dio: Silosi, spremnici i cjevovodi -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-5:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (EN 1998-5:2004)

HRN EN 1998-5:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1998-6:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 6. dio: Tornjevi, jarboli i dimnjaci (EN 1998-6:2005)

HRN EN 1998-6:2011/NA:2011

Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 6. dio: Tornjevi, jarboli i dimnjaci -- Nacionalni dodatak«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

(1) Tipski projekti u kojima je tehničko rješenje čelične konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz članka 35. stavka 1. Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (»Narodne novine« br. 112/08, 125/10 i 73/12) i za koje je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za početak radova na jednostavnoj građevini koja se gradi prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, ako investitor prijavi početak građenja do 31. prosinca 2013. godine.

(2) Glavni projekt kojeg je sastavni dio tipski projekt u kojem je tehničko rješenje čelične konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz članka 35. stavka 1. Tehničkog propisa za čelične konstrukcije (»Narodne novine« br. 112/08, 125/10 i 73/12) i za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za:

– početak radova na zgradi čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², za koju investitor ima pravomoćno rješenje o uvjetima građenja, ako prijavi početak građenja do 31. prosinca 2013. godine,

– izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno izdavanje građevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te potvrde odnosno dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 31. prosinca 2013. godine.

Članak 5.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/12-04/19

Urbroj: 531-01-12-1

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

136 07.12.2012 Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za čelične konstrukcije 136 07.12.2012 Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za čelične konstrukcije