Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

NN 137/2012 (12.12.2012.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2905

Na temelju članka 142. točka 4. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA HRVATSKOG REGISTRA CIVILNIH ZRAKOPLOVA

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Registar), uvjeti za provođenje upisa i postupak upisa zrakoplova, upis činjenica važnih za pravni promet zrakoplova, upis brisanja zrakoplova i upis promjene podataka upisanih u Registru.

(2) Kada se u ovom Pravilniku koristi pojam Registar, on se odnosi i na elektronički oblik i na knjigu Registra.

(3) Registar vodi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(4) Kad zakon određuje da je za stjecanje, prenošenje, ograničenje i ukidanje prava nužan upis u Registar, ta se pretpostavka ispunjava samo upisom u Registar.

(5) Kad se na temelju odluke suda, odluke drugog tijela, nasljeđivanjem ili na temelju zakona steklo pravo bez upisa u Registar, stjecatelj je ovlašten ishoditi upis stečenog prava u Registar po odredbama ovoga Pravilnika.

Zrakoplovi

Članak 2.

(1) U Registar se upisuju:

a) avioni

b) helikopteri

c) žirokopteri

d) jedrilice

e) mahokrilci

f) slobodni baloni

g) vezani baloni

h) zračni brodovi.

(2) U Registar se ne upisuju:

a) parajedrilice

b) ovjesne jedrilice

c) jedrilice prazne mase do 80/100 kg

d) padobrani s pogonom

e) baloni bez posade

f) bespilotni zrakoplovi čija operativna masa nije veća od 150 kg.

Javnost Registra

Članak 3.

(1) Registar je javan. Javnost Registra ne odnosi se na one podatke za koje je posebnim zakonom propisana njihova tajnost.

(2) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa tražiti i dobiti izvadak iz Registra. Izvadak iz Registra može se tražiti za sve ili samo neke upisane podatke (izvadak iz upisnog, vlasničkog ili teretnog lista).

Dokazna snaga Registra

Članak 4.

(1) Smatra se da Registar istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zrakoplova.

(2) Registar uživa javnu vjeru. Izvaci iz Registra imaju dokaznu snagu javnih isprava.

(3) Nitko se ne može pozivati na to da mu nije bilo poznato nešto što je upisano u Registar.

(4) Stjecatelj koji je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u Registar pravno je zaštićen ako nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da ono što je upisano nije potpuno ili da je različito od izvanregistarskog stanja.

(5) Osoba koja je u dobroj vjeri upisala u Registar neko svoje pravo postupajući s povjerenjem u potpunost Registra, stekla ga je neopterećeno tuđim pravima, teretima i ograničenjima koji nisu bili upisani u trenutku kad je zatražen upis niti je tada iz Registra bilo vidljivo da je zatražen njihov upis. Osoba koja je, makar i postupajući s povjerenjem u Registar, u dobroj vjeri stjecala neko svoje pravo, ne uživa zaštitu povjerenja u potpunost glede onih prava, tereta i ograničenja koji postoje na temelju zakona, a ne upisuju se u Registar.

(6) Osoba koja je u dobroj vjeri upisala u Registar neko svoje pravo postupajući s povjerenjem u istinitost Registra uživa zaštitu svoga povjerenja utoliko što joj nitko neće moći osporavati valjanost njezina stjecanja zbog nevaljanosti prednikova upisa.

DIO DRUGI

OBLIK, DIJELOVI I SADRŽAJ REGISTRA

Glava 1.

Oblik Registra

Oblik Registra

Članak 5.

Registar se vodi u obliku knjige (u daljnjem tekstu: knjiga Registra) i u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: elektronički Registar).

Glava 2.

Dijelovi Registra

Dijelovi knjige Registra

Članak 6.

(1) Knjiga Registra sastoji se od svezaka koji se označavaju rednim brojevima.

(2) Svaki svezak knjige Registra sastoji od registarskih uložaka. Svaki zrakoplov upisuje se u poseban registarski uložak i to pod sljedeći slobodni redni broj registarskog uloška. Svesci se popunjavaju do zadnjeg registarskog uloška. Kada se popuni zadnji registarski uložak, počinje se popunjavati novi svezak.

(3) Registarski uložak sastoji se od upisnog, vlasničkog i teretnog lista. Podaci upisani u upisni, vlasnički i teretni list čine sadržaj Registra.

(4) Izgled korica sveska knjige Registra propisan je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(5) Izgled prve stranice sveska knjige Registra propisan je u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Elektronički Registar

Članak 7.

(1) Elektronički Registar vodi se upisivanjem podataka u elektroničkim zapisima registarskih uložaka.

(2) Zapisi iz stavka 1. ovoga članka sadržajem su identični registarskim ulošcima iz knjige Registra.

Upisni list

Članak 8.

(1) U upisni list registarskog uloška upisuju se podaci o: registracijskoj oznaci, proizvođaču, proizvođačevoj oznaci zrakoplova, ICAO opisu tipa zrakoplova, serijskom broju zrakoplova, godini proizvodnje, operatoru, datumu upisa u Registar i brisanja zrakoplova iz Registra, najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM), država prethodne registracije, prethodna registracijska oznaka, datum ispisa iz prethodnog registra te napomene vezane uz upisane podatke.

(2) Izgled upisnog lista knjige Registra propisan je u Dodatku 3. ovoga Pravilnika.

Vlasnički list

Članak 9.

(1) U vlasnički list registarskog uloška upisuju se podaci o vlasniku, suvlasnicima ili zajedničkim vlasnicima (u daljnjem tekstu: vlasnik), datum upisa podatka te napomene vezane uz provedene upise.

(2) Podaci o vlasniku zrakoplova upisuju se navođenjem imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva, adrese prebivališta ili redovnog boravišta odnosno sjedišta, državljanstva odnosno državne pripadnosti te njegovog OIB-a.

(3) U vlasnički list upisuju se ograničenja kojima je vlasnik osobno podvrgnut u pogledu slobodnog upravljanja ili raspolaganja zrakoplovom ili suvlasničkim dijelom.

(4) U vlasničkom listu naznačit će se veza sa zabranom opterećenja, otuđenja ili ograničenja raspolaganja zrakoplovom ili njegovim suvlasničkim dijelom, koji su upisani u teretnom listu, a tiču se svagdašnjeg vlasnika.

(5) U vlasnički list unijet će se datum svakog upisa podatka, upisa promjene ili brisanja podatka, a mogu se unijeti i napomene vezane uz provedene upise.

(6) Izgled vlasničkog lista propisan je u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

Teretni list

Članak 10.

(1) U teretni list registarskog uloška upisuju se založno pravo kojim je opterećen zrakoplov ili idealni dio nekog suvlasnika, zatim pravo prvokupa i nazadkupa, ograničenja raspolaganja, naznaku subjekata na koje se odnosi upis, datum upisa, iznos kada je relevantan za upis, a mogu se unijeti i napomene vezane uz provedene upise.

(2) Zabrane opterećenja, otuđenja ili ograničenja raspolaganja zrakoplovom ili suvlasničkim dijelom upisat će se u teretni list.

(3) Podaci o nositelju prava iz stavka 1. ovoga članka upisuju se navođenjem njegovog imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva, adrese prebivališta ili redovnog boravišta odnosno sjedišta, državljanstva odnosno državne pripadnosti te njegovog OIB-a.

(4) Izgled teretnog lista registarskog uloška propisan je u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.

Podaci o operatoru

Članak 11.

(1) Prilikom privremenog ili trajnog upisa u Registar, vlasnik zrakoplova smatra se operatorom, osim ako vlasnik ne podnese zahtjev da se kao operator upiše netko drugi ili ako operator ne podnese zahtjev da ga se upiše kao operatora.

(2) Ako je operator osoba različita od vlasnika zrakoplova, upis podataka o operatoru provodi se na temelju izvornika ili ovjerene preslike potpisanog ugovora o zakupu odnosno drugog dokumenta na temelju kojeg vlasnik prenosi obaveze na operatora.

(3) Upisi podataka o operatoru ili upis brisanja operatora u Registar provest će se na zahtjev vlasnika zrakoplova ili na zahtjev operatora zrakoplova na temelju posebne pisane punomoći vlasnika zrakoplova, kojom ovlašćuje operatora da zatraži upis, i ako je istinitost potpisa vlasnika zrakoplova na punomoći javno ovjerena.

Glava 3.

Registarski upisi

Odjeljak 1.

Općenito

Vrste upisa

Članak 12.

(1) Registarski upisi su: upis zrakoplova, upis brisanja zrakoplova, upis predbilježbe, upis zabilježbe i upis promjene podataka.

(2) Upis zrakoplova može biti privremeni i trajni. Zrakoplov se upisuje trajno, osim ako nisu ispunjene pretpostavke propisane ovim Pravilnikom kada se može dopustiti privremeni upis.

(3) U registar se može upisati samo zrakoplov koji nije upisan u Registar, ili u registar neke druge države, odnosno vojni registar.

(4) Privremeni upis zrakoplova je upis kojim se zrakoplov upisuje u Registar privremeno, najduže na razdoblje od 12 mjeseci od dana provedenog upisa.

(5) Upisom brisanja zrakoplova, iz Registra se briše zrakoplov koji je do tada u njemu bio upisan.

(6) Upis predbilježbe je upis kojim se registarska prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana.

(7) Upis zabilježbe je upis kojim se čine vidljivima osobni odnosi i osobna stanja te druge pravne činjenice za koje je zakonom ili ovim Pravilnikom određeno da ih se može zabilježiti u Registru. Zabilježbom se mogu osnovati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom ili ovim Pravilnikom.

(8) Upis promjene podataka je upis promjene svakog podatka upisanog u Registru.

(9) Agencija propisuje koju dokumentaciju je potrebno priložiti uz zahtjev za pojedinu vrstu upisa. Propisana dokumentacija za pojedinu vrstu upisa bit će navedena na odgovarajućim obrascima Agencije koji su dostupni podnositeljima zahtjeva.

Odjeljak 2.

Isprave

Opće odredbe

Članak 13.

(1) Upisi u Registar dopustit će se samo na temelju isprava sastavljenih u obliku propisanom za njihovu valjanost, uključujući i mogućnost upisa na temelju elektroničkih isprava sastavljenih u obliku i na način propisan odredbama posebnih propisa kojima se uređuju elektroničke isprave i elektronički potpis.

(2) Za upis registarskog prava, njegove promjene, ograničenja ili prestanka mora za to iz isprave biti vidljiva i valjana pravna osnova.

(3) Upis u Registar dopustit će se samo na temelju isprave koja nema očitih nedostataka koji dovode u sumnju njezinu vjerodostojnost. Ako se isprave sastoje od više listova, oni moraju biti tako spojeni da se ne može umetnuti niti jedan list.

(4) Osobe protiv kojih i u čiju se korist upis zahtijeva, u ispravama moraju biti navedene tako da ne postoji opasnost da ih se zamijeni s drugima (navođenje datuma rođenja, OIB-a i sl.), a moraju biti navedeni i mjesto, dan, mjesec i godina gdje su isprave sastavljene.

(5) Upis se vrši na temelju izvornika ili ovjerene preslike izvornika.

(6) Ako se izvornik isprave nalazi u službenim spisima kod nekog drugog tijela ili suda ili ako je već podnesen Agenciji u drugom predmetu, dovoljno je podnijeti presliku i navesti gdje se izvornik nalazi.

(7) Ako se izvornik isprave ne može odmah podnijeti zato što se nalazi kod drugog tijela ili suda, treba to u prijedlogu navesti i priložiti presliku isprave popraćenu potvrdom tijela uprave ili suda da se preslika slaže s izvornikom.

(8) Inozemna javna isprava, uz uvjet uzajamnosti, ima istu dokaznu snagu kao i domaća javna isprava ako drugačije nije propisano međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(9) Ovjeravanje inozemnih privatnih isprava uređuje se međunarodnim ugovorima ili zakonom.

(10) Isprave mogu biti sastavljene na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(11) Ako je to potrebno radi provođenja upisa, Agencija će ispravu koja je sastavljena na engleskom jeziku ili dijelove te isprave iz kojih se može utvrditi ispunjenje pretpostavki koje su potrebne za provođenje toga upisa, dati, na trošak podnositelja zahtjeva, na prevođenje ovlaštenom sudskom tumaču, o čemu će obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(12) Ako isprava nije sastavljena na engleskom jeziku, uz ispravu sastavljenu na nekom drugom jeziku podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti Agenciji ovjereni prijevod te isprave na hrvatski jezik, pisan latiničnim pismom.

(13) Upis u Registar dopustit će se samo na temelju javnih isprava ili privatnih isprava na kojima je istinitost potpisa ovjerena na način propisan posebnim zakonom. Ovom zahtjevu udovoljeno je ako je ovjeren potpis osobe čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi.

(14) Iznimno od stavka 13. ovoga članka, ako se zahtijeva upis prava vlasništva, upis će se dopustiti i na temelju privatne isprave na kojoj istinitost potpisa nije javno ovjerena, ako je riječ o novom zrakoplovu, koji do tada nije bio upisan niti u jednom registru, a iz privatne isprave na temelju koje se upis zahtijeva vidljivo je da stjecatelj stječe zrakoplov od njegovog proizvođača, odnosno od ovlaštenog zastupnika proizvođača.

(15) Upisi na temelju rješenja suda o nasljedstvu i legatu, upisuju se na temelju pravomoćnog rješenja nadležnoga ostavinskog suda.

(16) Zrakoplovi koji su uvezeni u Republiku Hrvatsku obavezno moraju imati i Jedinstvenu carinsku deklaraciju.

Posebni zahtjevi za privatne isprave

Članak 14.

(1) Privatna isprava na temelju koje se dopušta upis mora, osim zahtjeva propisanih u članku 11. ovoga Pravilnika, sadržavati i:

a) točnu oznaku zrakoplova ili prava u pogledu kojeg se upis zahtijeva i

b) izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da pristaje na upis. Ta se izjava može dati i u posebnoj ispravi ili u zahtjevu za upis.

(2) Odredba stavka 1. točke b) ovoga članka ne odnosi se na isprave o stjecanju prava vlasništva na zrakoplovu ako se traži prvi upis zrakoplova u Registar.

Javne isprave

Članak 15.

(1) Javne isprave na temelju kojih se dopušta upis su:

a) isprave koje su o pravnim poslovima sastavili za to nadležno tijelo ili javni bilježnik u granicama svojih ovlasti i u propisanom obliku, ako sadrže sve što se zahtijeva za upis na temelju privatnih isprava,

b) pravomoćne odluke suda ili drugog nadležnog tijela kojima se određenoj osobi nalaže izvršenje određene činidbe, odnosno pred njima sklopljene nagodbe, koje se prema propisima o ovrsi smatraju ovršnim ispravama prikladnim za upis prava u Registar ili na temelju kojih se prema posebnim propisima može obaviti upis u javne knjige, ako sadrže točnu oznaku zrakoplova ili prava na koje se odnosi upis,

c) pravomoćne odluke suda ili konačne odluke upravnog tijela kojima se utvrđuje postojanje određenog prava ili pravnog odnosa, odnosno pravomoćne odluke suda ili konačne odluke upravnog tijela kojima se osniva, mijenja ili ukida određeno pravo, odnosno pravni odnos.

(2) Upis na temelju odluke stranog suda može se obaviti ako je ta odluka priznata u posebnom za to propisanom postupku.

Upis temeljem punomoći

Članak 16.

(1) Kad se zahtjeva upis na temelju privatne isprave potpisane po opunomoćeniku, da bi se dopustio upis protiv opunomoćitelja nužno je da je opunomoćenikov potpis na toj ispravi ovjerilo tijelo nadležno za ovjeravanje potpisa.

(2) Upis će se dopustiti na temelju privatne isprave potpisane po opunomoćeniku, ako mu je opunomoćitelj dao punomoć za podnošenje zahtjeva za upis, koja u trenutku podnošenja zahtjeva nije starija od 6 mjeseci i ako je istinitost potpisa opunomoćitelja na punomoći ovjerilo tijelo nadležno za ovjeravanje potpisa.

(3) Ovjera potpisa na privatnoj ispravi nije potrebna ako se na ispravi nalazi odobrenje tijela nadležnog za zaštitu prava i interesa osobe čije pravo treba ograničiti, opteretiti ili prenijeti na drugu osobu.

Odjeljak 3.

Registarski prednik i sljednik

Utvrđivanje registarskog prednika i sljednika

Članak 17.

(1) Upis nekog prava i drugih pravno relevantnih činjenica dopušten je samo protiv osobe koja je u trenutku podnošenja prijedloga za upis u Registru upisana kao vlasnik zrakoplova ili nositelj prava u pogledu kojega se upis zahtijeva, ili koja bar istodobno bude kao takva upisana ili predbilježena (registarski prednik).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se zahtijeva upis prava vlasništva na novom zrakoplovu, koji do tada nije bio upisan niti u jednom registru, upis će se dozvoliti na temelju privatne isprave iz članka 11. stavka 14. ovoga Pravilnika kojom se dokazuje vlasništvo na tom zrakoplovu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako se zahtijeva upis prava vlasništva ili drugog prava na zrakoplovu koji se po prvi puta upisuje u Registar, a bio je do tada upisan u registar u nekoj drugoj državi, odnosno u vojni registar upis će se dopustiti jedino na temelju javne isprave izdane od nadležnog tijela strane države, odnosno tijela Republike Hrvatske ili strane države nadležnog za vođenje vojnog registra kojom se potvrđuje brisanje zrakoplova iz stranog registra, odnosno vojnog registra i to u korist osobe koja je u toj ispravi navedena kao vlasnik zrakoplova ili nositelj drugog prava na zrakoplovu, odnosno u korist osobe koja, sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka, može dokazati neprekinuti niz stjecanja od vlasnika zrakoplova, odnosno nositelja drugog prava na zrakoplovu upisanog u toj ispravi, do sebe.

(4) Ako je neko pravo preneseno izvanregistarskim putem na više osoba uzastopno, posljednji stjecatelj može zahtijevati da se registarski prijenos provede neposredno na njega, ako dokaže neprekinuti niz izvanregistarskih stjecanja od registarskog prednika do sebe.

Odjeljak 4.

Predmet upisa

Općenito o predmetu upisa

Članak 18.

(1) Predmet upisa u Registar su: zrakoplovi, stvarna i obvezna prava koja mogu postojati na zrakoplovu, osobni odnosi i osobna stanja te druge pravno relevantne činjenice.

(2) Stvarna prava koja se upisuju u Registar jesu: pravo vlasništva te založno pravo.

(3) Obvezna prava koja se upisuju u Registar jesu: zakup, pravo prvokupa i pravo nazadkupa zrakoplova.

(4) U Registar se upisuje bitni sadržaj prava koje se upisuje u Registar ili pravne činjenice te osobe u čiju se korist osniva pravo.

(5) Ako se bitni sadržaj prava ili pravne činjenice ne može ukratko izraziti, u Registru će se pozvati na točno označena mjesta u ispravama na kojima se temelji upis i to s učinkom kao da su upisana u Registru.

Predmet upisa zrakoplova te upisa brisanja zrakoplova

Članak 19.

Upisom zrakoplova te upisom brisanja zrakoplova, u Registar se upisuju ili iz njega brišu zrakoplovi pod pretpostavkama predviđenima Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

Predmet upisa predbilježbe

Članak 20.

Predmetom predbilježbe mogu biti stvarna i obvezna prava te ostala prava za koja je to zakonom dopušteno.

Predmet upisa zabilježbe

Članak 21.

Zabilježbe se mogu učiniti u svrhu:

a) da se učine vidljivim osobni odnosi i osobna stanja, naročito ograničenja glede upravljanja zrakoplovom (maloljetništvo, skrbništvo, produženje roditeljske skrbi, stečaj i dr.), kao i drugi odnosi i činjenice određeni zakonom i ovim Pravilnikom, s tim učinkom da se nitko ne može pozivati na to da za njih nije znao niti morao znati;

b) da se osnuju pravni učinci koje zabilježba proizvodi po odredbama zakona ili ovoga Pravilnika (zabilježba prvenstvenog reda, zajedničke hipoteke, otkaza hipotekarnih tražbina, spora, prisilne dražbe, zabrane otuđenja ili opterećenja, obveze zahtijevanja brisanja hipoteke, pridržaja prvenstvenog reda, zabilježbe određene po pravilima o ovrsi i osiguranju i dr.).

Posebne odredbe o vlasništvu

Članak 22.

(1) Suvlasništvo se upisuje po idealnim dijelovima određenima s obzirom na cjelinu, izraženima razlomkom.

(2) Zajedničko vlasništvo upisuje se u korist i na ime svih zajedničkih vlasnika, s naznakom da se radi o zajedničkom vlasništvu.

(3) Vlasništvo ograničeno rokom čijim će istekom vlasništvo prijeći na stjecatelja, odnosno uvjetom čijim bi se ispunjenjem trebalo to dogoditi, upisuje se u korist stjecatelja koji će, nakon isteka roka ili ispunjenja uvjeta, postati vlasnik, s time da će se pri upisu točno navesti rok ili uvjet te naznačiti stjecateljevo vlasništvo kao potonje. Upis potonjega vlasništva djeluje kao predbilježba vlasništva, s time da će se taj upis moći opravdati ako istekne rok ili se ispuni uvjet stjecanja.

(4) Ako se pravo vlasništva otuđuje tako da ga stjecatelj stekne uz ograničenje rokom zbog čijega bi isteka ono trebalo prijeći natrag otuđivatelju ili uz ograničenje uvjetom čijim bi se ispunjenjem trebalo to dogoditi, na upis se u svemu primjenjuje odredba stavka 3. ovoga članka, s time da se istodobno s upisom stjecateljevog vlasništva kao prethodnoga upisuje i otuđivateljevo vlasništvo kao potonje.

Odjeljak 5.

Prvenstveni red

Utvrđivanje prvenstvenog reda

Članak 23.

(1) Prvenstveni red upisa u Registar utvrđuje se prema datumu i satu kada je Agenciji stigao zahtjev za upis, odnosno odluka suda ili drugog nadležnog tijela kojom se određuje upis.

(2) Upisi provedeni povodom podnesaka koji su istodobno stigli, u istom su prvenstvenom redu, ako zakonom ili ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.

Ustup prvenstvenog reda

Članak 24.

(1) Upisom ustupa prvenstva ili predbilježbom ustupa prvenstva mogu se zamijeniti mjesta koja u prvenstvenom redu imaju pojedina prava upisana na istom zrakoplovu. Za to je potreban pristanak ovlaštenika prava koje stupa natrag i ovlaštenika prava koje stupa naprijed. Ako je pravo koje stupa natrag hipoteka, potreban je pristanak vlasnika, a ako je to pravo opterećeno pravom trećega, onda i njegov pristanak. Time se ne dira u opseg i prvenstveni red ostalih upisanih prava.

(2) Pravo koje stupa naprijed stječe bez ograničenja mjesto u prvenstvenom redu onoga prava koje stupa natrag, ako ono u Registru dolazi neposredno iza njega ili ako na to pristanu svi oni čija su prava upisana između njih.

(3) Ako je među pravima koja ne dolaze neposredno jedno iza drugoga došlo do ustupa prvenstva bez pristanka ovlaštenika čija su prava upisana između njih, pravo koje stupa naprijed stječe u prvenstvenom redu mjesto prava koje stupa natrag samo u granicama opsega i kakvoće potonjega (nitko ne može prenijeti na drugoga više prava nego što sam ima).

(4) Ako je pravo koje stupa natrag uvjetno ili s određenim rokom, moći će se tražbina osigurana pravom koje stupa naprijed namiriti iz opterećenog zrakoplova prije ispunjenja uvjeta ili isteka roka samo u onom iznosu koji otpada na nju po njezinu prvobitnom prvenstvenom redu.

(5) Ako kupac na javnoj prodaji bez uračunavanja u kupovninu (najveću ponudu) preuzima pravo koje stupa natrag s njegovim prijašnjim prvenstvenim redom, pri podjeli kupovnine pravo koje stupa naprijed uzimat će se u obzir prema svojem prvobitnom mjestu u prvenstvenom redu.

Ostatak prava

Članak 25.

(1) Ostatak prava čije je dio stupio naprijed dolazi na svojem prvobitnom mjestu prije prava koje je stupilo natrag, ako nije što drugo ugovoreno ili određeno zakonom.

(2) Ako na mjesto jednoga prava upisanog u Registar istodobnim ustupom prvenstva stupi više prava, sva ona imaju na mjestu koje im je ustupljeno dotadašnji međusobni redoslijed, ako nije što drugo ugovoreno ili određeno zakonom.

(3) Naknadne promjene u postojanju ili opsegu prava koje stupa natrag ne utječu na prvenstveni red prava koje stupa naprijed, ako nije što drugo ugovoreno ili određeno zakonom.

Odjeljak 6.

Upis zrakoplova

Podnošenje zahtjeva

Članak 26.

(1) Zahtjev za upis zrakoplova u Registar podnosi vlasnik zrakoplova ili operator uz javno ovjerenu pisanu punomoć vlasnika. Ako zahtjev za upis zrakoplova u Registar podnosi operator, istodobno je dužan zahtijevati upis vlasnika zrakoplova u vlasnički list registarskog uloška zrakoplova.

(2) Ako zahtjev za upis u Registar podnosi operator, upis će se dopustiti na temelju javno ovjerene pisane punomoći vlasnika zrakoplova sukladno članku 9. ovoga Pravilnika, kojom ovlašćuje operatora da zatraži upis zrakoplova u Registar te kojom ujedno ovlašćuje operatora da zatraži upis sebe kao operatora u upisni list registarskog uloška zrakoplova i upis vlasnika zrakoplova u vlasnički list registarskog uloška zrakoplova.

(3) Ako u zahtjevu za upis zrakoplova u Registar vlasnik zrakoplova zatraži i upis određenog operatora, dužan je uz zahtjev za upis priložiti i javno ovjerenu izjavu predloženog operatora o pristanku da ga se upiše kao operatora.

Dokaz o prvom upisu u Registar ili brisanju iz prethodnog registra

Članak 27.

(1) Ako se podnosi zahtjev za upis u Registar novoproizvedenog zrakoplova koji do tada nije bio upisan u registar niti jedne države, upis će se dopustiti na temelju isprave kojom se dokazuje da je riječ o novoproizvedenom zrakoplovu (npr. izjava proizvođača, ugovor sklopljen s proizvođačem, odnosno njegovim ovlaštenim zastupnikom kojim se novoizgrađeni zrakoplov prenosi na stjecatelja i sl.).

(2) Ako se podnosi zahtjev za upis zrakoplova koji je bio upisan u registar strane države ili u vojni registar Republike Hrvatske ili strane države, upis će se dopustiti na temelju isprave koju je izdalo nadležno tijelo stranog registra ili vojnog registra, a kojom se potvrđuje brisanje zrakoplova iz prethodnog registra odnosno vojnog registra.

Dokaz o državljanstvu ili sjedištu

Članak 28.

Upis zrakoplova u Registar dopustit će se na temelju domovnice ili druge jednakovrijedne isprave kojom se dokazuje državljanstvo vlasnika ili operatora, odnosno na temelju izvatka iz mjerodavnog registra ili druge jednakovrijedne isprave kojom se dokazuje sjedište.

Vlasništvo kao pretpostavka za upis

Članak 29.

Upis zrakoplova u Registar dopustit će se ako su, u korist osobe za koju se zahtijeva upis vlasništva, ispunjene pretpostavke za upis prava vlasništva propisane ovim Pravilnikom.

Obvezni podaci o zrakoplovu

Članak 30.

Iz isprava na temelju kojih se dopušta upis zrakoplova u Registar moraju biti vidljivi podaci o proizvođaču, serijskom broju, godini proizvodnje, proizvođačevoj oznaci zrakoplova i najvećoj dopuštenoj masi pri uzlijetanju (MTOM).

Mogućnost privremenog upisa

Članak 31.

(1) Ako Agencija utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za trajni upis zrakoplova, dopustit će se privremeni upis zrakoplova ako su ispunjene pretpostavke predviđene ovim Pravilnikom.

(2) Zrakoplov može biti privremeno upisan u Registar najduže dvanaest mjeseci.

Odjeljak 7.

Privremeni upis zrakoplova

Posebni uvjeti za privremeni upis

Članak 32.

(1) Agencija će dopustiti privremeni upis zrakoplova u Registar u sljedećim slučajevima:

a) ako je riječ o novom zrakoplovu kupljenom u inozemstvu koji se doprema u Republiku Hrvatsku, odnosno novom zrakoplovu proizvedenom u Republici Hrvatskoj koji se isporučuje izvan Republike Hrvatske, na temelju svjedodžbe o plovidbenosti ili dozvole za letenje ili dopuštenja za letenje koje izdaje Agencija, ili

b) ako se upis zahtijeva u svrhu ispitivanja i utvrđivanja letnih sposobnosti i osobina zrakoplova, na temelju dozvole za letenje odnosno dopuštenja za letenje koje izdaje Agencija.

(2) Uz posebne uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za privremeni upis zrakoplova moraju biti ispunjeni i opći uvjeti za upis zrakoplova u Registar.

Podnošenje zahtjeva

Članak 33.

Zahtjev za privremeni upis zrakoplova u Registar mogu podnijeti vlasnik zrakoplova ili operator, sukladno članku 24. ovoga Pravilnika.

Vlasništvo kao pretpostavka za privremeni upis

Članak 34.

Privremeni upis zrakoplova u Registar dopustit će se ako su, u korist osobe za koju se zahtjeva upis vlasništva, ispunjene pretpostavke za upis prava vlasništva.

Dodjela registracijske oznake za privremeni upis

Članak 35.

(1) Ako Agencija utvrdi da su ispunjeni uvjeti za privremeni upis zrakoplova u Registar, donijet će privremeno rješenje o upisu u Registar i izdati privremenu potvrdu o registraciji, te izvršiti upis u Registar s napomenom da se radi o privremenom upisu.

(2) U napomenu upisnog lista upisat će se datum do kojeg vrijedi privremeni upis.

Učinci privremenog upisa

Članak 36.

(1) Privremeni upis zrakoplova proizvodi od dana privremenog upisa iste pravne učinke kao i upis zrakoplova sve dok je zrakoplov privremeno upisan.

(2) Ako za vrijeme trajanja privremenog upisa zrakoplova u Registar budu ispunjene pretpostavke za upis zrakoplova u Registar, Agencija će na zahtjev stranke privremeni upis pretvoriti u trajni upis tako što će uz napomenu iz članka 33. stavka 2. ovoga Pravilnika upisati novu napomenu da je zrakoplov trajno upisan i uz to naznačiti datum od kada je privremeni upis postao trajni upis.

(3) Ako protekom razdoblja na koji je zrakoplov privremeno upisan ne budu ispunjene pretpostavke za trajni upis zrakoplova, Agencija će izvršiti upis brisanja zrakoplova iz Registra tako što će u napomenu upisnog lista upisati datum od kojeg se zrakoplov smatra obrisanim iz Registra.

Odjeljak 8.

Upis brisanja zrakoplova

Opće pretpostavke za upis brisanja zrakoplova

Članak 37.

(1) Agencija će izvršiti upis brisanja zrakoplova iz Registra:

1) po službenoj dužnosti:

a) ako zrakoplov više ne udovoljava uvjetima propisanima za upis zrakoplova, ili

b) ako protekom razdoblja na koji je zrakoplov privremeno upisan ne budu ispunjene pretpostavke za upis zrakoplova ili,

c) na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda, ili

d) ako je zrakoplov nestao duže od 3 mjeseca, a potraga i spašavanje su obustavljeni, ili

2) na temelju zahtjeva vlasnika zrakoplova ili operatora uz suglasnost vlasnika.

(2) Registracijska oznaka brisanog zrakoplova više se neće dodjeljivati.

Upis brisanja po službenoj dužnosti ako zrakoplov više ne udovoljava uvjetima propisanima za upis zrakoplova

Članak 38.

(1) Smatra se da zrakoplov više ne udovoljava uvjetima propisanima za upis zrakoplova u sljedećim slučajevima:

1) ako prestane vrijediti svjedodžba o plovidbenosti ili

2) ako je u izvješću nakon provedene istrage o nesreći zrakoplova utvrđeno da je zrakoplov uništen.

(2) Za zrakoplov kojem svjedodžba o plovidbenosti ne vrijedi duže od 5 godina, Agencija će pokrenuti postupak brisanja po službenoj dužnosti.

(3) Agencija će na početku postupka brisanja po službenoj dužnosti obavijestiti vlasnika o tome da su nastupili uvjeti za upis brisanja zrakoplova iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, po službenoj dužnosti i odrediti mu rok od godinu dana da ishodi svjedodžbu o plovidbenosti.

(4) Ukoliko nakon proteka roka od godine dana vlasnik ne ishodi svjedodžbu o plovidbenosti ili ako se očituje da ne namjerava ishoditi svjedodžbu o plovidbenosti, Agencija će izvršiti upis brisanja zrakoplova iz Registra.

(5) Zrakoplov za koji je u izvješću nakon provedene istrage o nesreći zrakoplova utvrđeno da je zrakoplov uništen, bit će brisan iz Registra u roku od mjesec dana od kada Agencija zaprimi izvješće.

Brisanje zrakoplova s upisanim teretom

Članak 39.

Zrakoplov za koji je u teretnom listu Registra upisan kakav teret, može se brisati iz Registra samo uz suglasnost ovlaštenika upisanog tereta ili na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda.

Ovlaštenje operatora za podnošenje zahtjeva za upis brisanja

Članak 40.

Ako zahtjev za upis brisanja zrakoplova iz Registra podnosi operator, upis će se dopustiti na temelju javno ovjerene pisane punomoći vlasnika zrakoplova kojom ovlašćuje operatora da zatraži upis brisanja zrakoplova iz Registra.

Odjeljak 9.

Predbilježba

Opće pretpostavke za upis predbilježbe

Članak 41.

(1) Predbilježba će se dopustiti na temelju zahtjeva za upisom predbilježbe.

(2) Predbilježba će se dopustiti samo na upis promjene podataka upisanih u Registar.

(3) Predbilježba će se dopustiti ako je predmet upisa dovoljno određen da se sa sigurnošću može utvrditi upis kojeg prava se zahtijeva.

(4) Predbilježba se može dopustiti na temelju:

a) nepravomoćne sudske odluke kojima se pravo bezuvjetno utvrđuje ili dosuđuje ili se bezuvjetno odbija, ili

b) odluke sudova, odnosno s njima izjednačene odluke drugih tijela vlasti kojim se predbilježba određuje kao mjera osiguranja, ili

c) ostalih javnih isprava određenih posebnim zakonom, ili

d) privatnih isprava koje udovoljavaju zahtjevima iz članka 11. ovoga Pravilnika ako su dovoljno određeni i ispravom dokazani pravni temelj i volja stranaka da se upiše predbilježba.

Djelovanje predbilježbe

Članak 42.

(1) Predbilježba djeluje dok ne bude opravdana ili izbrisana. Opravdanjem će se predbilježba prava pretvoriti u upis, s učinkom od trenutka kad je Agencija zaprimila zahtjev na temelju kojeg je upisana predbilježba.

(2) Predbilježba se opravdava:

a) na temelju isprave prikladne za upis, kojom se otklanja nedostatak radi kojega nije bio dopušten upis,

b) na temelju potvrde o ovršnosti odluke suda ili drugog tijela vlasti,

c) na temelju pravomoćne presude kojom je predbilježba opravdana,

d) javnom ili javno ovjerenom ispravom kojom se dokazuje da je ostvaren uvjet kojim je bio uvjetovan pristanak za upis odnosno da je istekao rok.

(3) Uz dostavljanje isprave iz stavka 2. ovoga članka, stranka mora podnijeti i zahtjev da se predbilježba pretvori u upis prava.

(4) Ako se u postupku utvrdi da je predbilježba opravdana, u Registar će upisati pravo koje je bilo predmet predbilježbe.

(5) Ako je više osoba podnijelo više zahtjeva za predbilježbom istog prava, opravdanjem i upisom tog prava u korist jednog od podnositelja zahtjeva, ostale upisane predbilježbe brisat će se po službenoj dužnosti.

Upis brisanja predbilježbe

Članak 43.

(1) Predbilježba se briše po službenoj dužnosti sukladno članku 40. stavku 5. ovoga Pravilnika ili na zahtjev stranke na čiji zahtjev je upisana.

(2) Izostane li opravdanje predbilježbe, osoba protiv koje je predbilježba bila dopuštena može zahtijevati njezino brisanje.

(3) Ako se predbilježba izbriše zato što je u sudskom postupku pravomoćno utvrđeno da tužitelju ne pripada predbilježeno pravo ili da predbilježba nije opravdana ili se osoba u čiju je korist predbilježba bila dopuštena odrekla predbilježenoga prava, odbit će se po službenoj dužnosti svaka predbilježba toga prava koja bi bila kasnije zahtijevana na temelju te isprave. Ako se ipak dopusti nova predbilježba, ona će se izbrisati čim druga strana prijavi da je predbilježba već jednom bila izbrisana.

(4) Ako na hipotekarnoj tražbini u vrijeme kad se zahtijeva njezino brisanje još postoji nadhipoteka, brisanje tražbine može se dopustiti samo s tim da će pravni učinak brisanja u pogledu nadhipoteke nastupiti tek onda kad nadhipoteka bude izbrisana.

(5) Daljnji upisi na ovu hipotekarnu tražbinu ne mogu se više dopustiti nakon što se upiše brisanje. Bude li brisanje hipotekarne tražbine samo predbilježeno, na nju se mogu provoditi daljnji upisi, ali samo s pravnim učinkom koji će ovisiti o sudbini predbilježbe.

Odjeljak 10.

Zabilježba

Određivanje zabilježbe

Članak 44.

(1) Zabilježba se može odrediti kad je to predviđeno zakonom ili ovim Pravilnikom.

(2) Zabilježba se upisuje u Registar na prijedlog ovlaštene osobe, suda ili drugog nadležnog tijela.

Zabilježba otkaza hipotekarne tražbine i zabilježba hipotekarne tužbe

Članak 45.

(1) Zabilježbu otkaza hipotekarne tražbine dopustit će se na zahtjev vjerovnika koji je otkaz dao svom dužniku upisanom kao vlasnik opterećenog zrakoplova, ako je taj otkaz dao u obliku javno ovjerene isprave.

(2) Zabilježbu hipotekarne tužbe dopustit će se na zahtjev vjerovnika koji je podigao hipotekarnu tužbu protiv osobe upisane kao vlasnik opterećenog zrakoplova, ako je dokazano da je sudu ponesena hipotekarna tužba.

(3) Agencija će na temelju rješenja suda upisati zabilježbu hipotekarne tužbe.

(4) Zabilježba otkaza hipotekarne tražbine i otkaza hipotekarne tužbe ima za posljedicu da otkaz ili tužba djeluju i protiv svakoga kasnijega vlasnika založenog zrakoplova, pa će se ovrha namirenjem iz zrakoplova moći neposredno provesti bez obzira tko je u međuvremenu postao njezinim vlasnikom.

Brisanje zabilježbe hipotekarne tužbe

Članak 46.

(1) Zabilježba hipotekarne tužbe izbrisat će se na zahtjev hipotekarnog dužnika ako ta tužba bude pravomoćno odbijena ili odbačena.

(2) Zabilježba hipotekarne tužbe izbrisat će se po službenoj dužnosti s brisanjem hipotekarne tražbine.

Zabilježba odbijanja ovrhe

Članak 47.

(1) Kad sud odbije prijedlog da se odobri ovrha na zrakoplovu radi naplate tražbine za koju nije bila upisana hipoteka, sud koji je odbio prijedlog naredit će po službenoj dužnosti zabilježbu odbijenoga prijedloga.

(2) Učinak ove zabilježbe je da će u slučaju ako povodom žalbe ovršni prijedlog bude usvojen, ta tražbina imati prilikom namirivanja ono mjesto u prvenstvenom redu koje joj je zabilježbom osigurano.

(3) Zabilježba će se izbrisati po službenoj dužnosti kad rješenje o odbijanju postane pravomoćno, odnosno kad umjesto te zabilježbe bude zabilježeno rješenje o ovrsi s tim prvenstvenim redom.

Zabilježba dosude

Članak 48.

(1) Sud koji u ovršnom postupku donese odluku o tome tko je kupac na javnoj dražbi (rješenje o dosudi) naredit će po službenoj dužnosti da se dosuda prodanog zrakoplova zabilježi u Registru.

(2) Nakon zabilježbe dosude moći će se prava steći daljnjim upisima protiv dosadašnjeg vlasnika samo uz uvjet da dosuda izgubi učinak.

(3) Kad na temelju pravomoćnoga rješenja o predaji zrakoplova kupcu bude upisano pravo u njegovu korist, na zahtjev novog vlasnika će se izbrisati svi upisi koji su bili provedeni protiv dotadašnjeg vlasnika nakon zabilježbe dosude, kao i svi daljnji upisi koji su učinjeni s obzirom na njih.

DIO TREĆI

POSTUPAK U REGISTARSKIM STVARIMA

Glava 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 49.

Upise u Registar provodi Agencija.

Članak 50.

U registarskim stvarima Agencija postupa po pravilima ovog dijela Pravilnika, a podredno po općim pravilima upravnog postupka.

Glava 2.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPISE U REGISTAR

Ovlaštena osoba

Članak 51.

(1) Tko postavlja zahtjev u ime drugoga mora na to biti ovlašten, što mora i dokazati ispravom.

(2) Zahtjev za upis zrakoplova i privremeni upis zrakoplova može podnijeti osoba koja će u Registru biti upisana kao vlasnik zrakoplova ili operator na temelju javno ovjerene pisane punomoći vlasnika zrakoplova.

(3) Zahtjev za upis brisanja zrakoplova može podnijeti vlasnik zrakoplova ili operator, dok postupak upisa brisanja zrakoplova po službenoj dužnosti pokreće Agencija ako je ispunjen neki od razloga iz članka 35. točke 1. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za upis predbilježbe kojom bi se steklo, promijenilo ili izgubilo pravo koje se upisuje u Registar može podnijeti osoba koja bi time stekla, promijenila ili izgubila to pravo.

(5) Zahtjev za upis zabilježbe i brisanje zabilježbe može podnijeti osoba koja ima pravni interes za provedbu te zabilježbe, odnosno njezinog brisanja, te sud ili drugo nadležno tijelo, odnosno druga osoba koja je na to ovlaštena ovim Pravilnikom ili drugim propisom.

(6) Zahtjev za upis promjene podataka dužna je podnijeti osoba koja je upisana u Registar kao vlasnik ili operator, a može ga podnijeti i osoba koja ima pravni interes za upis promjene podatka. Upis promjene podataka može pokrenuti i Agencija po službenoj dužnosti.

(7) Obrasce zahtjeva propisuje Agencija.

Članak 52.

(1) Onaj čije bi se pravo upisom prenijelo, ograničilo ili opteretilo u korist drugoga može u svoje ime i bez posebne ovlasti taj upis zahtijevati u korist drugoga.

(2) Ako je izvanregistarski stjecatelj prava to pravo prenio na drugoga ili ga je u njegovu korist ograničio ili opteretio, taj drugi je ovlašten zahtijevati upis prava svoga prednika.

(3) Kad je za isti dug dano osiguranje u vidu jamstva i u vidu založnog prava, a vjerovnik ne zahtijeva upis založnog prava, zahtjev za upis hipoteke u korist vjerovnika ovlašten je postaviti i jamac.

(4) Upis zajedničkog prava može zahtijevati bilo koji od zajedničara u korist svih. Ako je riječ o upisu prava djeljivih razmjerno prema cjelini, svaki nositelj prava može zahtijevati upis odgovarajućega dijela u svoju korist, a može zahtijevati upis ostalih dijelova u korist ostalih nositelja toga prava, ako za to ima javno ovjerenu punomoć ostalih nositelja toga prava.

Prilozi

Članak 53.

(1) Isprave koje bi trebale poslužiti kao temelj za dopuštenje upisa, odnosno kao dokaz za ispunjenje pretpostavaka upisa, predočuju se Agenciji u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

(2) Preslika isprave čiji je sadržaj ovjeren na način propisan posebnim zakonom izjednačena je s izvornikom.

(3) Ako se izvornik već nalazi kod Agencije, dovoljno je u zahtjevu uputiti na taj izvornik i po mogućnosti priložiti presliku.

(4) Ako nije moguće izvornik odmah predočiti jer se nalazi kod nekog nadležnog tijela, potrebno je to u zahtjevu navesti i priložiti presliku na kojoj je nadležno tijelo potvrdilo da je vjerna izvorniku koji se kod njih nalazi.

(5) Kad se zahtjevu ne bi moglo udovoljiti niti da je izvorna isprava predočena, zahtjev će se odbiti ne čekajući izvornik.

(6) Kad Agencija nije dužna pribaviti izvornik isprave, podnositelju zahtjeva odredit će se primjeren rok u kojem mora predočiti izvornik. Iz opravdanih razloga Agencija će taj rok na zahtjev produžiti. Ako izvornik ne bude predočen u određenom ili produženom roku, zahtjev će se odbiti.

Glava 3.

ODLUČIVANJE

Članak 54.

(1) Upisi u Registar provode se na temelju rješenja Agencije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Agencija ne donosi rješenje o upisu kad je registarski upis odredio nadležni sud ili drugo tijelo u granicama svoje nadležnosti.

Članak 55.

(1) Agencija će, nakon što pregleda zahtjev za upis i priloge, dopustiti upis ako:

– iz Registra nije vidljivo da bi u pogledu predmeta upisa postojala zapreka tom upisu,

– je osoba koja je zahtjev podnijela na to ovlaštena,

– utemeljenost zahtjeva proizlazi iz sadržaja podnesenih isprava i

– isprave imaju oblik propisan ovim Pravilnikom.

(2) Kad registarski upis određuje nadležni sud ili drugo nadležno tijelo, Agencija će se ograničiti na ispitivanje je li upis odredilo za to nadležno tijelo te je li upis provediv s obzirom na stanje u Registru, a u pogledu ostalih pretpostavki odlučuje onaj sud ili drugo tijelo koje upis dopušta.

Članak 56.

(1) U rješenju moraju biti označeni registarski uložak u kojem će se provesti upis, osoba u čiju će se korist provesti upis i njezina adresa, vrsta upisa, predmet u pogledu kojega će se provesti, isprave na kojima se upis temelji, pravo koje treba upisati s njegovim bitnim sadržajem, odnosno osobni odnos, osobno stanje ili drugu pravnu činjenicu koju treba upisati s njezinim bitnim sadržajem.

(2) U rješenju kojim se određuje upis zrakoplova u Registar, uz podatke navedene u stavku 1. ovoga članka, mora biti naznačen broj registarskog uloška u kojem će zrakoplov biti upisan, zrakoplov u pogledu kojeg se upis određuje, njegova registracijska oznaka, proizvođač, proizvođačeva oznaka zrakoplova, ICAO opis tipa zrakoplova, serijski broj, godina proizvodnje, operator ukoliko je zatraženo da se upiše operator. U tom će se rješenju ujedno odrediti upis prava vlasništva na upisanom zrakoplovu, uz navođenje osobe u čiju se korist to pravo upisuje.

Članak 57.

Proizlazi li iz isprave da bi se stjecatelju prava koje se upisuje u Registar mogao dopustiti upis, ali da su mu ujedno nametnuta ograničenja glede raspolaganja stečenim pravom ili su mu nametnute dužnosti ili tereti glede kojih je ugovoren istodobni upis, neće se dopustiti upis prava ako se istodobno ne zahtijeva upis nametnutih ograničenja, odnosno dužnosti ili tereta.

Glava 4.

PROVEDBA UPISA

Članak 58.

(1) Tekst upisan u Registru ne smije se naknadno mijenjati niti učiniti nečitljivim.

(2) Pogriješi li se pri upisu, a pogreška se opazi pri upisu ili nakon provedenog upisa, ispravit će se na način da se dio teksta kojeg treba ispraviti precrta vodoravnom linijom, ali tako da taj dio teksta i dalje ostane čitljiv, a na kraju upisa će se izričito navesti kojim riječima se ispravlja taj dio teksta. Uz ispravak mora stajati potpis službene osobe koja je odredila ispravak. Takvo će se ispravljanje provesti bez posebnoga rješenja Agencije.

Glava 5.

POSTUPAK SA HIPOTEKAMA

Odjeljak 1.

Založno pravo (hipoteka)

Opće odredbe

Članak 59.

(1) Založno pravo (hipoteka) može se upisati kao teret cijeloga zrakoplova ili kao teret idealnoga dijela nekog suvlasnika.

(2) Ako je ugovorom o hipoteci predviđeno ovlaštenje hipotekarnog vjerovnika da, ne bude li mu dug isplaćen, namiri svoju dospjelu nepodmirenu tražbinu iskorištavanjem zrakoplova, to će se u Registru izrijekom zabilježiti.

(3) Hipoteka može biti upisana u domaćoj ili stranoj valuti.

(4) Tekst upisa hipoteke sadržajno mora biti identičan tekstu u ispravi kojom je hipoteka utvrđena s točno naznačenim brojčanim iznosom koji se upisuje u rubriku „iznos“ teretnog lista registarskog uloška. Iznos hipoteke će se riječima upisati u zagradu zajedno s ostalim tekstom.

(5) Upis prijenosa hipotekarne tražbine i stjecanje nadhipoteke dopušteni su u pogledu cijele tražbine kao i pojedinoga dijela tražbine određenoga razlomkom ili iznosom.

(6) Ako se osniva založno pravo uz ograničenje rokom ili uvjetom, to se zabilježuje zajedno s upisom sadržaja toga prava, a naknadno ograničenje već postojećega prava zabilježit će se.

(7) Odredbe ovoga Pravilnika o upisu založnog prava, na odgovarajući se način primjenjuju i u pogledu upisa nadhipoteke.

(8) Svaki suvlasnik može za sebe i u ime ostalih suvlasnika zatražiti upis zajedničkih prava koja se ne mogu podijeliti u razmjeru prema cjelini.

Članak 60.

(1) Hipoteka stečena za određenu tražbinu osigurava ujedno i troškove parnice i ovrhe, ako nije što drugo određeno ili ugovoreno.

(2) Trogodišnji zaostaci kamata, koje vjerovniku pripadaju na osnovi ugovora ili zakona, imaju isti prvenstveni red kao i glavnica.

(3) Trogodišnji zaostali zahtjevi godišnjih renta, doprinosa za uzdržavanje i drugih periodičnih plaćanja imaju isti prvenstveni red kao i samo upisano pravo iz kojega ti zahtjevi proizlaze.

Članak 61.

(1) Hipoteka se može za istu tražbinu upisati nepodijeljeno, kao teret dvaju ili više zrakoplova ili hipotekarnih tražbina (zajednička ili simultana hipoteka).

(2) Vjerovnik zajedničke hipoteke može slobodno birati hoće li cijelu tražbinu osiguranu zajedničkom hipotekom namirivati iz svih zrakoplova koje ona tereti ili samo iz jednoga ili više njih.

(3) Ako su radi namirenja tražbine prodani svi zrakoplovi opterećeni zajedničkom hipotekom u korist te tražbine, iz kupovnine dobivene prodajom svakog pojedinog zrakoplova najprije će se namiriti one tražbine koje imaju raniji prvenstveni red u tom ulošku. Iz ostatka svake pojedine kupovnine namirit će se tražbina osigurana zajedničkom hipotekom razmjerno udjelu ostatka postignutih kupovnina za pojedine prodane zrakoplove u zbroju ostataka svih postignutih kupovnina.

Odjeljak 2.

Postupak sa zajedničkim hipotekama

Određivanje glavnoga uloška

Članak 62.

(1) Za upis zajedničke hipoteke, službena osoba će jedan registarski uložak označiti kao glavni uložak, a ostale kao sporedne uloške. Ako nema oznake glavnog i sporednih uložaka, glavnim uloškom smatrat će se onaj koji je u zahtjevu naveden na prvom mjestu.

(2) U glavnom i u svakom sporednom ulošku hipoteka se upisuje za osiguranje cijele hipotekarne tražbine.

(3) Ako se zahtijeva da se hipoteka koja je već osnovana za osiguranje neke tražbine proširi i na druge registarske uloške, s prvobitno opterećenim uloškom postupat će se kao s glavnim.

(4) U glavnom ulošku zabilježbom će se uputiti na sporedne uloške, a u svakom sporednom ulošku na glavni uložak.

Prijava i upis zajedničkih hipoteka

Članak 63.

(1) Zahtijeva li vjerovnik proširenje založnoga prava koje osigurava njegovu tražbinu i na druge zrakoplove, dužan je prijaviti hipoteku koju za tu tražbinu već ima da bi se zabilježila zajednička hipoteka. Povrijedi li vjerovnik tu svoju dužnost, odgovara za štetu koja zbog toga nastane.

(2) Izostane li zabilježba zajedničke hipoteke iz bilo kojega razloga, hipotekarni dužnik može zahtijevati upis te zabilježbe. Time prouzročene troškove snosi vjerovnik, ako je odgovoran što zajednička hipoteka nije bila upisana.

(3) Ako Agencija prilikom odlučivanja o zahtjevu za upis založnoga prava za osiguranje neke tražbine ili prilikom provedbe upisa utvrdi da je za osiguranje iste tražbine već upisano založno pravo u nekom registarskom ulošku, po službenoj će dužnosti upisati zajedničku hipoteku. Uložak u kojem je već bilo upisano založno pravo smatrat će se glavnim uloškom.

Članak 64.

Kod zajedničke hipoteke upis dobiva prvenstveni red posebno za svaki uložak, prema trenutku kad je zahtjev za upis stigao Agenciji.

Upisi promjena u glavnom ulošku

Članak 65.

(1) Sve promjene zajedničke hipoteke kao što su prijenos, ograničenje, opterećenje, brisanje ili druge upisat će se samo u glavnom ulošku, a u sporednim ulošcima će se staviti napomena kojom se upućuje na glavni uložak.

(2) Upis promjena u glavnom ulošku vrijedit će kao da je proveden u svim već postojećim ili budućim sporednim ulošcima. Ali djelomično ili potpuno brisanje zajedničke hipoteke, a i hipoteke u pojedinom sporednom ulošku, zabilježit će se u pogledu svih hipotekarnih predmeta i u svim sporednim ulošcima.

Članak 66.

Bude li založno pravo izbrisano u glavnom ulošku, u tom će se ulošku izbrisati i svi daljnji upisi koji se odnose na to založno pravo, pa će ih se prenijeti u koji od sporednih uložaka. S tim će se uloškom ubuduće postupati kao s glavnim u skladu sa člankom 60. ovoga Pravilnika, ako zajednička hipoteka još postoji.

Registarski izvaci o zajedničkoj hipoteci

Članak 67.

U registarskim izvacima koji se s obzirom na zajedničku hipoteku vode kao sporedni uputit će se na glavni uložak i napomenuti da su promjene koje su učinjene u pogledu zajedničke hipoteke upisane samo u glavnom ulošku.

DIO ČETVRTI

EVIDENCIJE KOJE SE VODE UZ REGISTAR

Popis evidencija

Članak 68.

(1) Uz Registar, Agencija vodi i sljedeće evidencije:

a) Imenik zrakoplova,

b) Imenik vlasnika zrakoplova,

c) Imenik operatora zrakoplova.

(2) Način vođenja evidencije utvrđuje Agencija.

DIO PETI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dodaci

Članak 69.

(1) Dodaci 1, 2, 3, 4, 5 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka su:

a) Dodatak 1: Korica sveska glavne knjige Registra

b) Dodatak 2: Prva stranica sveska glavne knjige Registra

c) Dodatak 3: Upisni list uloška glavne knjige Registra

d) Dodatak 4: Vlasnički list uloška glavne knjige Registra

e) Dodatak 5: Teretni list uloška glavne knjige Registra.

Prijelazni rokovi

Članak 70.

(1) Vlasnici mikrolakih zrakoplova koji ne ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovoga Pravilnika vezano za dokazivanje vlasništva, mogu ostvariti pravo za upis zrakoplova u Registar bez dokazivanja neprekinutog niza stjecanja od prednika do sebe sukladno članku 15. ovoga Pravilnika. Za upis je potrebno priložiti javno ovjerenu izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva jamči da je on vlasnik zrakoplova.

(2) Postupanje po stavku 1. ovog članka ne isključuje obavezu posjedovanja Jedinstvene carinske deklaracije.

(3) Da bi vlasnik ostvario pravo iz stavka 1. ovoga članka, mora podnijeti zahtjev za upis najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Postupci vezani za upis mikrolakih zrakoplova u Registar, započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

(5) Za zrakoplove za koje Agencija utvrdi da im je svjedodžba o plovidbenosti prestala vrijediti duže od 5 godina prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, Agencija će postupiti po službenoj dužnosti u skladu s člankom 38. ovoga Pravilnika.

(6) Nakon što se uspostavi elektronički Registar, prestat će se voditi knjiga Registra i evidencije iz članka 68. ovoga Pravilnika.

Prijelazni rok za usklađivanje s odredbama ovoga Pravilnika

Članak 71.

Agencija je dužna u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 72.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju glavne knjige registra zrakoplova (»Narodne novine«, broj 21/92).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/151

Urbroj: 530-06-1-1-12-2

Zagreb, 21. studenoga 2012.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

DODATAK 2.


DODATAK 3.

DODATAK 4.

DODATAK 5.

137 12.12.2012 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova