Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

NN 137/2012 (12.12.2012.), Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2906

Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09, 127/10, 50/12 i 120/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje sustav integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, način i uvjeti upisa u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, nadzor nad integriranom poljoprivrednom proizvodnjom, označavanje, sadržaj, veličina i izgled znaka integrirane proizvodnje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda te druga pitanja značajna za provođenje ovoga sustava.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda« (u daljnjem tekstu: integrirana proizvodnja) podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjerama.

2. »Integrirana zaštita bilja« je procjena i primjena svih raspoloživih metoda zaštite bilja te potom integriranih u odgovarajuće mjere kojima se sprečava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba sredstava za zaštitu bilja i drugih oblika suzbijanja na razini koja je ekonomski i ekološki opravdana, te smanjuju ili svode na najmanju moguću mjeru rizici za zdravlje ljudi i za okoliš. Kod »integrirane zaštite bilja« stavlja se naglasak na uzgoj zdravih usjeva i nasada uz najmanje moguće ometanje agroekoloških sustava i potiču prirodni mehanizmi kontroliranja štetnih organizama.

3. »Proizvođač u integriranoj proizvodnji« (u daljnjem tekstu: proizvođač) jest pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvode po principima integrirane proizvodnje sukladno ovom Pravilniku i upisana je u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji.

4. »Poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje« (u daljnjem tekstu: integrirani proizvod) jest svaki poljoprivredni proizvod proizveden i označen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama propisa o hrani.

II. TEHNOLOŠKE UPUTE ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU

Članak 3.

1) Integrirana proizvodnja obuhvaća područja ratarstva, povrćarstva, voćarstva i vinogradarstva.

2) Proizvođač mora uključiti u integriranu proizvodnju sve površine prijavljene u ARKOD sustav iz pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje osim površina koje su u postupku uključivanja ili su uključene u ekološku proizvodnju sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

1) Tehnološke upute sadrže opis agrotehničkih mjera u integriranoj proizvodnji i izrađuju se za pojedina područja integrirane proizvodnje.

2) Proizvođač mora poštivati Tehnološke upute za integriranu proizvodnju.

Članak 5.

1) Za izradu Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) osniva stručna povjerenstva za pojedina područja integrirane proizvodnje.

2) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) rješenjem imenuje predsjednika, tajnika i članove stručnog povjerenstva iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika za područje tehnologije proizvodnje i biljnoga zdravstva.

3) Stručna povjerenstva izrađuju Tehnološke upute za sljedeću godinu najkasnije do 20. prosinca tekuće godine.

Članak 6.

Tehnološke upute donosi ministar svake godine za sljedeću godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine koje se objavljuju na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 7.

U integriranoj proizvodnji zabranjena je uporaba genetski modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.

III. UPISNIK PROIZVOĐAČA U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Članak 8.

Integriranom proizvodnjom mogu se baviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) kojeg vodi Ministarstvo u elektroničkom sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Agencija za plaćanja).

Članak 9.

1) Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača podnosi se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

2) Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je fizička ili pravna osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

b) da su poljoprivredne površine u posjedu poljoprivrednog gospodarstva evidentirane u ARKOD sustav;

c) da je obavljen stručni nadzor;

d) da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje.

3) Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se:

a) preslika zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD zapisnik);

b) zapisnik o provedenom stručnom nadzoru;

c) analiza tla ne starija od 5 godina za svaku poljoprivrednu površinu koja je u ARKOD sustavu.

Članak 10.

1) U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:

a) upisni broj proizvođača;

b) naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime vlasnika obrta ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, prebivalište (mjesto, ulica i broj), županija i osobni identifikacijski broj (OIB);

c) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

d) vrsta proizvodnje;

e) površina (ha);

f) broj i datum rješenja o upisu u Upisnik proizvođača i rješenja o brisanju iz Upisnika proizvođača.

2) Promjene nastale u podacima iz stavka 1. točke b. ovoga članka proizvođač je dužan, uz dokaze, dostaviti Ministarstvu u roku od trideset (30) dana od dana nastanka promjene.

Članak 11.

1) Ministarstvo će rješenjem brisati pravnu ili fizičku osobu iz Upisnika proizvođača na njegov zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom temeljem:

a) prijedloga Nadzornog tijela o isključivanju i/ili

b) pravomoćnog rješenja inspekcija Ministarstva i/ili

c) neizdavanja ili poništavanja potvrde dvije godine zaredom.

2) Popis pravnih i fizičkih osoba koje su na temelju pravomoćnog rješenja upisane u Upisnik ili brisane iz Upisnika, objavljuje se na službenim web stranicama Ministarstva.

IV. STRUČNI NADZOR U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Članak 12.

1) Integrirana proizvodnja podliježe stručnom nadzoru kojeg provodi Poljoprivredna savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Nadzorno tijelo).

2) Stručni nadzor podrazumijeva kontrolu udovoljavanja zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom i Tehnološkim uputama.

3) Stručni nadzor obuhvaća:

a) kontrolu na terenu najmanje jednom godišnje kod svih proizvođača u vrijeme vegetacije i

b) kontrolu vođenja evidencije kod svih proizvođača sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

1) Proizvođač koji je u sustavu integrirane proizvodnje prijavljuje se za stručni nadzor Nadzornom tijelu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu.

2) Proizvođač koji se želi uključiti u sustav integrirane proizvodnje prijavljuje se za stručni nadzor tijekom cijele kalendarske godine.

3) Proizvođač je dužan Nadzornom tijelu u prijavi za stručni nadzor dostaviti sljedeće

podatke:

a) ime i prezime proizvođača, odnosno naziv tvrtke;

b) adresu, telefonski broj i/ili e mail adresu i OIB;

c) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

d) popis ARKOD parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

e) prikaz stanja ili okvirni plan poljoprivredne proizvodnje po ARKOD parcelama što uključuje popis kultura.

4) Nadzorno tijelo na osnovu zahtjeva, proizvođaču dostavlja obavijest o osobi koja je zadužena za stručni nadzor, obrazac nadzorne liste koju je proizvođač dužan ispuniti prije stručnog nadzora te iznos naknade stručnog nadzora.

5) Nadzorno tijelo dužno je obrazac nadzorne liste objaviti na svojim službenim web stranicama najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 14.

1) Nadzorno tijelo sastavlja zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru.

2) Zapisnik o izvršenom stručnom nadzoru sastavlja se u dva primjerka, od koji se jedan dostavlja proizvođaču, a drugi ostaje nadzornom tijelu.

3) Zapisnik najmanje mora sadržavati:

a) ime i prezime proizvođača, odnosno naziv tvrtke;

b) adresu, telefonski broj i/ili e-mail adresu i OIB;

c) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

d) popis ARKOD parcela na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

e) utvrđeno stanje u odnosu na zahtjeve koji moraju biti zadovoljeni za integriranu proizvodnju iz nadzorne liste;

f) korektivne mjere koje se određuju proizvođaču u slučaju nepravilnosti i rok za njihovo izvršenje;

g) preporuku za isključenje proizvođača iz sustava integrirane proizvodnje u slučaju neizvršavanja korektivnih mjera u zadanom roku.

Članak 15.

1) Ukoliko je poljoprivredna proizvodnja u skladu sa ovim Pravilnikom, odnosno Tehnološkim uputama, Nadzorno tijelo izdaje potvrdu.

2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka daje pravo proizvođaču da poljoprivredni proizvod može označiti riječima »poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje« te da poljoprivredni proizvod može označiti znakom integrirane proizvodnje.

3) Potvrda se izdaje za proizvodnju tijekom jedne proizvodne godine.

Članak 16.

Potvrda sadrži sljedeće podatke:

a) ime i prezime proizvođača, odnosno naziv tvrtke;

b) adresu proizvođača;

c) broj potvrde;

d) matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

e) popis poljoprivrednih kultura iz integrirane proizvodnje (ha);

f) razdoblje valjanosti;

g) datum izvršenja stručnog nadzora;

h) datum izdavanja potvrde.

Članak 17.

1) Ukoliko se ustanove nepravilnosti s obzirom na udovoljavanje zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom i Tehnološkim uputama, Nadzorno tijelo neće izdati potvrdu.

2) Nadzorno tijelo može uzimati uzorke ukoliko posumnja da su korištena sredstva koja nisu u skladu s pravilima integrirane proizvodnje.

Članak 18.

1) Proizvođač snosi troškove stručnog nadzora.

2) Visinu naknade stručnog nadzora određuje Nadzorno tijelo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

3) Nadzorno tijelo dužno je cjenik stručnog nadzora objaviti na svojim službenim web stranicama najkasnije do 20. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 19.

1) Ako inspektor Ministarstva u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe ovoga Pravilnika, ima pravo i obveze, u skladu s Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine«, br.149/09, 127/10, 50/12 i 120/12) rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci otklone u određenom roku.

2) Ukoliko inspektor Ministarstva ustanovi nepravilnosti nakon izdavanja Potvrde rješenjem će poništiti Potvrdu a proizvođač gubi pravo označavanja poljoprivrednog proizvoda kao »poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje« te korištenja znaka integrirane proizvodnje.

VI. OZNAČAVANJE PROIZVODA IZ INTEGRIRANE PROIZVODNJE

Članak 20.

1) Proizvođač nakon dobivanja potvrde o integriranoj proizvodnji može koristiti znak integrirane proizvodnje pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju proizvoda za jednu proizvodnu godinu.

2) Proizvod iz integrirane proizvodnje, koji prethodno nije podvrgnut procesu prerade, pri stavljanju na tržište mora biti označen sukladno posebnom propisu o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i posebnim propisima o kakvoći za pojedine poljoprivredne proizvode.

3) Pored podataka navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka, proizvod iz integrirane proizvodnje može se označiti riječima »poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje«.

4) Sadržaj, veličina i izgled znaka iz stavka 1. ovoga članka navedeni su u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

VII. VOĐENJE EVIDENCIJE U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Članak 21.

1) Proizvođač je obvezan voditi evidenciju o integriranoj proizvodnji od početka proizvodnje do prodaje.

2) Evidencija o integriranoj proizvodnji mora sadržavati sljedeće podatke za svaku ARKOD parcelu:

a) uporaba poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (kultivar, količina, datum sjetve/sadnje, porijeklo sjemena/sadnica);

b) uporaba gnojiva i poboljšivača tla (datum primjene, količina, vrsta gnojiva i način primjene);

c) primjena agrotehničkih mjera (obrada tla, plodored, njega usjeva);

d) uporaba sredstava za zaštitu bilja (trgovački naziv, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja, veličina površine i tretirana kultura);

e) nadzornu listu iz članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika.

3) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan čuvati najmanje pet (5) godina.

4) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan na zahtjev Nadzornog tijela i nadležne inspekcije dati na uvid.

5) Evidencija se vodi u elektroničkom ili papirnatom obliku.

6) Obrazac evidencije o integriranoj proizvodnji naveden je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, proizvođač može voditi sve ili pojedine evidencije iz stavka 2. točke a, b, c, i d i na drugim obrascima u papirnatom ili elektroničkom obliku ali takve evidencije moraju sadržavati propisane podatke iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

1) Nadzorno tijelo najkasnije do 1. ožujka svake godine dostavlja Ministarstvu popis proizvođača i statističko izvješće o provedenim nadzorima obavljenim do 31. prosinca prethodne godine što podrazumijeva:

– naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime vlasnika obrta ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, prebivalište (mjesto, ulica i broj), županija;

– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

– datum izvršenja stručnog nadzora;

– vrstu proizvodnje i zastupljenost pojedinih poljoprivrednih kultura (ha);

– ukupna površina nadziranog proizvođača (ha);

– broj proizvođača s preporukom nadzornog tijela o isključivanju;

– broj proizvođača kojima nije izdana potvrda;

– broj proizvođača kojima su izrečene korektivne mjere od strane nadzornog tijela u slučaju nepravilnosti i rok za njihovo izvršenje.

VIII. EDUKACIJA PROIZVOĐAČA UKLJUČENIH U INTEGRIRANU PROIZVODNJU

Članak 23.

1) Svake godine proizvođači trebaju prisustvovati predavanjima o integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji i predavanjima vezanim uz tu proizvodnju u trajanju od 5 sati te za to dobiti odgovarajuću potvrdu.

2) Edukaciju provode Poljoprivredna savjetodavna služba i druge znanstvene i stručne institucije.

3) Institucije iz stavka 2. ovoga članka dužne su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti izvješće o provedenim edukacijama za kalendarsku godinu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

1) Nadzorno tijelo dužno je obrazac nadzorne liste za 2013. godinu iz članka 13. stavka 4. ovoga Pravilnika objaviti na svojim službenim web stranicama u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

2) Iznimno od odredbe članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika za 2013. godinu, proizvođač se mora prijaviti za stručni nadzor Nadzornom tijelu najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

3) Iznimno od odredbe članka 18. stavka 3. ovoga Pravilnika, Nadzorno tijelo objavit će na svojim službenim web-stranicama cjenik stručnog nadzora za 2013. godinu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema odredbama Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 32/10).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 32/10).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2013., a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

Klasa: 011-02/12-01/93

Urbroj: 525-08/0459-12-11

Zagreb, 29. studenoga 2012.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

Znak integrirane proizvodnje

1. Znak integrirane proizvodnje je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je zelenim slovima na bijeloj podlozi »INTEGRIRANI«, a iznad donjeg dijela ruba ispisano je zelenim slovima »PROIZVOD«, a između natpisa nalazi se zelena točka s lijeve i desne strane. Cjelokupan tekst izražen je u Comic Sans MS fontu. U centru znaka nalazi se korisni organizam »MREŽOKRILKA« (Nineta flava), referentna boja je Pantone 802C ili Zelena (C:69%, M:0%, Y:100%, K:0%) ako se koristi četverobojni tisak. Minimalna veličina znaka integrirane proizvodnje promjera je 15 mm (vanjska zelena linija je širine 1mm, širina bijelog okvira ispunjena tekstom »INTEGRIRANI PROIZVOD« iznosi 4 mm a promjer kruga u centru iznosi 9 mm). Referentna boja je Pantone 363C ili Zelena (C:85%, M:15%, Y:99%, K:2%) ako se koristi četverobojni tisak.

2. Znak integrirane proizvodnje se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva.

3. Ukoliko je boja pozadine na ambalaži tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži.

4. Ukoliko se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

PRILOG 3.137 12.12.2012 Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda 137 12.12.2012 Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda