Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

NN 137/2012 (12.12.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2907

Na temelju članka 34. stavka 2., a u svezi s člankom 56. stavkom 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 34/95) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE USLUGA U PODRUČJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (»Narodne novine« br. 7/97 i 57/00), u članku 6. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Prilikom prvog izvoza za izdavanje Svjedodžbe o kakvoći i podrijetlu grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se izvoze, izvoznik plaća naknadu za dodatne parametre analize ovlaštenom laboratoriju prema cjeniku usluga tog laboratorija.

Za izdavanje svjedodžbe kod prvog izvoza izvoznik plaća naknadu Zavodu u iznosu od 200,00 kuna.

Izvoznik je prilikom prvog izvoza dužan dostaviti 2 boce uzorka na analizu originalne pretpakovine označene sukladno Zakonu o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11).

Za svaki naredni izvoz, izvozniku se izdaje prijepis Svjedodžbe o kakvoći i podrijetlu grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se izvoze.

Izvoznik za prijepis Svjedodžbe plaća Zavodu naknadu u iznosu od 100,00 kn.

U slučaju dodatnih parametara analize, izvoznik plaća naknadu ovlaštenom laboratoriju prema cjeniku usluga tog laboratorija.

Zavod zadržava pravo naknadnih kontrola kakvoće, ukoliko za to postoji opravdana potreba.

(3) Usluga iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća uzimanje/preuzimanje uzoraka, analizu, degustaciju i ocjenu proizvoda te izdavanje svjedodžbe o kakvoći i podrijetlu proizvoda. Za slučaj da se analiza ne mora raditi, naplaćuje se do 50% cijene iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 6a. riječi: »članka 6. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/124

Urbroj: 525-07/0034-12-1

Zagreb, 3. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.