Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina

NN 137/2012 (12.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2908

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANOLEPTIČKOM (SENZORNOM) OCJENJIVANJU MOŠTA I VINA

Članak 1.

U Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (»Narodne novine« br. 106/04), u nazivu Pravilnika riječi: »mošta i vina« zamjenjuju se riječima: »vina i voćnih vina«.

Članak 2.

U članku 1. riječi: »mošta i vina« zamjenjuju se riječima: »vina i voćnih vina«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. riječi: »mošta i vina« zamjenjuju se riječima: »vina i voćnih vina«, a riječi: Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu poljoprivrede«.

U stavku 4. riječi: »ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministar poljoprivrede«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. riječi: »svake tri« zamjenjuju se riječima: »svakih pet«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. riječi: »mošta i vina« zamjenjuju se riječima: »vina i voćnih vina«.

Članak 6.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Uvjeti za provedbu organoleptičkog ocjenjivanja trebaju biti sukladni ISO/DIS Normi 8589.

U jednom danu ocjenjivači smiju ocijeniti najviše pedeset uzoraka.

Tijekom rada Komisije predsjednik je obavezan odrediti stanke za odmor.

Uzorci se ocjenjuju pripremljeni na odgovarajućim temperaturama, i to:

– pjenušava, biser i gazirana vina od 8 do 10 °C,

– bijela i ružičasta vina: 10 do 12 °C,

– predikatna, specijalna vina i voćna vina od 10 do 14 °C,

– crna vina od 15 do 18 °C.«

Članak 7.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Organoleptička ocjena podrazumijeva:

– kod vina bez oznake kontroliranog zemljopisnog podrijetla i voćnih vina: utvrđivanje organoleptičke prikladnosti za promet glede boje, bistroće, mirisa i okusa;

– kod vina s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla ocjenu vanjskog izgleda vina (boje i bistroće), mirisa, okusa i ukupnog dojma vina te prepoznatljivosti sorte od koje je vino proizvedeno, ukoliko je sorta navedena;

– kod pjenušavih, biser i gaziranih vina, uz parametre iz prethodnog podstavka, još i pjenušavost i perlanje (iskričavost).

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Organoleptičko ocjenjivanje vina bez oznake zemljopisnog podrijetla i voćnih vina provodi se opisnom metodom »da/ne«. Odgovorom »da« ocjenjivač potvrđuje pozitivnu kakvoću, sukladno stručnim standardima.

Proizvod iz stavka 1. ovoga članka može dobiti prolaznu ocjenu ukoliko najmanje tri od pet ocjenjivača odgovori s »da«.

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. podstavak 1. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 10.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Kada uzorak dobije negativnu ocjenu ili nije ocijenjen sukladno podnesenom zahtjevu, podnositelj zahtjeva se pisanim putem obavještava o rezultatima ocjenjivanja.

Podnositelj zahtjeva može zatražiti ponovno ocjenjivanje uzorka najkasnije u roku od tri mjeseca od prvog ocjenjivanja.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne zatraži ponovno ocjenjivanje uzorka u gore navedenom roku, Centar donosi Rješenje za stavljanje vina u promet (u daljnjem tekstu: Rješenje) sukladno rezultatima prvog organoleptičkog ocjenjivanja.

Ukoliko podnositelj zahtjeva zatraži ponovno ocjenjivanje uzorka, a uzorak na ponovljenom ocjenjivanju dobije negativnu ocjenu ili nije ocijenjen sukladno podnesenom zahtjevu Centar donosi Rješenje ovisno o rezultatima ponovljenog organoleptičnog ocjenjivanja.

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Na Rješenje Centra, podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Ocjenjivanje uzorka na osnovi žalbe obavlja Komisija koju imenuje ministar, a u čijem sastavu ne smiju sudjelovati ocjenjivači iz članka 29. ovoga Pravilnika.

Ukoliko uzorak ne zadovoljava uvjete za promet vlasnik uzorka mora proizvod:

– upotrijebiti za preradu u druge proizvode ako zadovoljava uvjete,

– uništiti bez štete za okoliš.

Vlasnik proizvoda mora Ministarstvu i nadležnoj vinarskoj inspekciji dostaviti dokaz o provedenom postupku iz stavka 3. ovoga članka za svu količinu ocijenjenog proizvoda, u roku od 7 dana.

Članak 12.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)« u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Dosadašnji Obrasci za organoleptičko ocjenjivanje zamjenjuju se Obrascem metode 100 bodova, mirna vina i Obrascem metode 100 bodova, pjenušava i gazirana vina iz Priloga 1. i dodaje se Obrazac metode »da/ne« iz Priloga 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/163

Urbroj: 525-07/0034-12-6

Zagreb, 3. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac metode 100 bodova, mirna vina

Komisija br.


Ocjenjivač br.


Oznaka uzorka:


Vrsta proizvoda:


Sorta:


Berba:


Podrijetlo proizvodnje:
MIRNA VINA


Odlično

Vrlo dobro

Dobro

Prolazno

Loše

Primjedbe

IZGLED

Bistroća

5

4

3

2

1


Boja

10

8

6

4

2


MIRIS

Čistoća

6

5

4

3

2


Intenzitet

8

7

6

4

2


Kvaliteta

16

14

12

10

8


OKUS

Čistoća

6

5

4

3

2


Intenzitet

8

7

6

4

2


Trajnost

8

7

6

5

4


Kvaliteta

22

19

16

13

10


Harmoničnost/Opći dojam

11

10

9

8

7Mjesto i datum:

Potpis ocjenjivača:Obrazac metode 100 bodova, pjenušava i gazirana vina

Komisija br.


Ocjenjivač br.


Oznaka uzorka:


Vrsta proizvoda:


Sorta:


Berba:


Podrijetlo proizvodnje:
PJENUŠAVA VINA


Odlično

Vrlo dobro

Dobro

Prolazno

Loše

Primjedbe

IZGLED

Bistroća

5

4

3

2

1


Boja

10

8

6

4

2


Iskrenje

10

8

6

4

2


MIRIS

Čistoća

7

6

5

4

3


Intenzitet

7

6

5

4

3


Kvaliteta

14

12

10

8

6


OKUS

Čistoća

7

6

5

4

3


Intenzitet

7

6

5

4

3


Trajnost

7

6

5

4

3


Kvaliteta

14

12

10

8

6


Harmoničnost/Opći dojam

12

11

10

9

8Mjesto i datum:

Potpis ocjenjivača:PRILOG 2.

Obrazac metode »da/ne«

Komisija br.


Ocjenjivač br.


Oznaka uzorka:


Vrsta proizvoda:


Podrijetlo proizvodnje:
SVOJSTVO (zaokružiti)

NAPOMENA

(obvezna uz odgovor NE)

Boja

DA / NE


Bistroća

DA / NE


Miris

DA / NE


Okus

DA / NE


Konačni odgovor

DA / NEMjesto i datum:

Potpis ocjenjivača:137 12.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina 137 12.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina