Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta

NN 138/2012 (14.12.2012.), Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta

MINISTARSTVO FINANCIJA

2934

Na temelju članka 9.a Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09 i 111/12), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O KRETANJU TROŠARINSKIH PROIZVODA U SUSTAVU ODGODE PLAĆANJA TROŠARINE UZ PRIMJENU ELEKTRONIČKOG TROŠARINSKOG DOKUMENTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se posebnosti provedbe postupka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koje započinje i završava u Republici Hrvatskoj i koje se od 1. ožujka 2013. godine odvija uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta u Sustavu kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS (Excise Movement Control System).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i kojom se ukida Direktiva 92/12/EEZ (SL L 9, 14. 1. 2009.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29. 7. 2009.).

Članak 3.

Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta (u daljnjem tekstu: e-TD) započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta, a završava kada primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta primi trošarinske proizvode odnosno kada trošarinski proizvodi istupe iz carinskog područja Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu e-TD-a kojim se dokazuje da je u njemu navedene vrste i količine trošarinskih proizvoda otpremio ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta.

(2) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u obvezi je ispostaviti e-TD za trošarinske proizvode kada se:

1. otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište,

2. otpremaju iz trošarinskog skladišta u izvoz,

3. otpremaju iz trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište, preko teritorija druge države.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i za kretanja trošarinskih proizvoda čija visina trošarine iznosi nula kuna.

Članak 5.

(1) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u, a najkasnije na dan otpreme.

(2) Sadržaj i struktura nacrta e-TD-a mora odgovarati zahtjevima navedenim u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu e-TD-a. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome odmah šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave dokumentu dodjeljuje jedinstvenu referentnu oznaku i šalje elektroničku poruku verifikacije podataka sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

(4) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u obvezi je osigurati tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku. Tijekom kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine dokumenti prate trošarinske proizvode i na zahtjev se moraju predočiti nadležnim tijelima.

(5) U slučaju izvoza trošarinskih proizvoda, carinarnica izvoza kod koje se provodi postupak izvoza vrši putem računalnog sustava Carinske uprave uvid u e-TD kojeg je pošiljatelj podnio prema stavku 1. ovoga članka, te provjerava da li je u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji za izvoz (u daljnjem tekstu: JCD za izvoz) u polje 44, u prvi redak upisan kao priloženi dokument jedan od dokumenata iz stavka 4. ovoga članka i jedinstvena referentna oznaka e-TD-a te uspoređuje istovjetnost podataka s podacima u JCD za izvoz. Nakon izvršene provjere, carinarnica izvoza ovjerava tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku.

(6) Iznimno od stavaka 1. i 4. ovoga članka, kada pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi, koristeći računalni sustav, na dan otpreme a nakon prolaska kroz mjerni sustav za dinamičko i neprekidno mjerenje količina kapljevina različitih od vode i/ili mjernu posudu i spremnik s odgovarajućom opremom kojom je moguće jednoznačno odrediti obujam medija u mjernoj posudi ili spremniku i/ili mjerilom mase, a ovisno o vrsti trošarinskih proizvoda za koju su namijenjena. Tiskana inačica e-TD-a ili komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku mora stići do mjesta odredišta najkasnije u roku od 24 sata od otpreme trošarinskih proizvoda na koje se odnosi.

Članak 6.

(1) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD, koristeći računalni sustav, sve dok trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz trošarinskog skladišta u sustavu odgode plaćanja trošarine. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o otkazivanju e-TD-a i istu podnijeti Carinskoj upravi koristeći računalni sustav.

(2) Sadržaj i struktura nacrta poruke o otkazivanju e-TD-a mora odgovarati zahtjevima navedenim u Prilogu 2 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu poruke o otkazivanju e-TD-a. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome odmah šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave dodjeljuje datum i vrijeme ovjere poruke o otkazivanju i šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

Članak 7.

(1) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine, koristeći računalni sustav izmijeniti mjesto odredišta i navesti novo koje može biti drugo trošarinsko skladište ili nadležna carinarnica izvoza. Pošiljatelj mora ispuniti polja u nacrtu poruke o promjeni odredišta i istu podnijeti Carinskoj upravi koristeći računalni sustav.

(2) Sadržaj i struktura nacrta poruke o promjeni odredišta mora odgovarati zahtjevima navedenim u Prilogu 3 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u nacrtu poruke o promjeni odredišta. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome odmah šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

(4) Ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave dodjeljuje datum i vrijeme ovjere te slijedni broj (sequnce number) poruci o promjeni odredišta i šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Računalni sustav Carinske uprave ažurira izvorni e-TD u skladu s podacima iz poruke o promjeni odredišta.

(5) Ako ažurirani e-TD ne uključuje novog primatelja već samo promjenu mjesta isporuke, računalni sustav Carinske uprave prosljeđuje elektroničku poruku sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

(6) Ako ažurirani e-TD uključuje novog primatelja računalni sustav Carinske uprave šalje elektroničku poruku sustavu »novog primatelja«, te obavještava primatelja koji je naveden u izvornom e-TD o promjeni odredišta putem »obavijesti o promjeni odredišta« čiji sadržaj i struktura mora odgovarati zahtjevima navedenim u Prilogu 4 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta šalje računalnom sustavu Carinske uprave potvrdu o primitku odmah odnosno najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.

(2) Računalni sustav Carinske uprave vrši elektroničku provjeru podataka u potvrdi o primitku. Ako podaci nisu ispravni, računalni sustav Carinske uprave o tome odmah šalje elektroničku poruku sustavu primatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta. Ako su podaci ispravni, računalni sustav Carinske uprave sustavu primatelja potvrđuje primitak potvrde o primitku i o tome šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

(3) U slučaju izvoza, carinarnica izvoza potvrđuje izvoz trošarinskih proizvoda koristeći računalni sustav Carinske uprave temeljem potvrde nadležne carinarnice izlaza o stvarnom istupu trošarinskih proizvoda iz carinskog područja Republike Hrvatske. Računalni sustav Carinske uprave o tome šalje elektroničku poruku sustavu pošiljatelja – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta.

(4) Sadržaj i struktura potvrde o primitku odnosno potvrde o izvozu mora odgovarati zahtjevima navedenim u Prilogu 5 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) U posebno opravdanim slučajevima kada ne postoji potvrda o primitku iz razloga koji su različiti od onih iz članka 9. i 10. ovoga Pravilnika, carinarnica nadležna prema sjedištu odnosno prebivalištu primatelja može prihvatiti od primatelja i drugi dokaz o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine pod uvjetom da taj dokument sadrži iste podatke kao i potvrda o primitku.

(6) U slučaju kada prihvati dokument iz stavka 5. ovoga članka, nadležna carinarnica će koristeći računalni sustav Carinske uprave potvrditi da je kretanje trošarinskih proizvoda završeno.

Članak 9.

(1) U slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan, pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći rezervni postupak, pod uvjetom da prije početka kretanja:

1. obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o otpremi trošarinskih proizvoda i dostavi presliku papirnatog dokumenta koji prati trošarinske proizvode i sadrži iste podatke kao i nacrt e-TD-a;

2. dobije suglasnost Carinske uprave – Trošarinskog ureda za vezu;

3. omogući provjeru podataka iz papirnatog dokumenta.

(2) Obrazac A dokumenta iz stavka 1. točke 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu 6 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Ako je računalni sustav pošiljatelja nedostupan, pošiljatelj je dužan, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine informacije o razlozima nedostupnosti svog računalnog sustava.

(4) Kada je računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja dostupan, pošiljatelj odmah podnosi nacrt e-TD-a u skladu sa člankom 5. ovoga Pravilnika, pri čemu podaci koje unosi u sustav moraju odgovarati podacima navedenim u dokumentu iz stavka 1. ovoga članka. Kada računalni sustav Carinske uprave potvrdi podatke u e-TD-u, isti zamjenjuje papirnati dokument iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Pošiljatelj je dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji.

(6) U slučaju kada pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 7. ovoga Pravilnika, a računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja nije dostupan, u obvezi je prije promjene odredišta obavijestiti Carinsku upravu – Trošarinski ured za vezu o novom mjestu odredišta te dostaviti presliku papirnatog dokumenta koji sadrži iste podatke kao i poruka o promjeni odredišta. Kada računalni sustav Carinske uprave i/ili pošiljatelja postane dostupan, na odgovarajući način se primjenjuju stavci 4. i 5. ovoga članka.

(7) Obrazac B dokumenta iz stavka 6. ovoga članka tiskan je u Prilogu 7 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) U slučaju kada je računalni sustav primatelja i/ili računalni sustav Carinske uprave nedostupan te primatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta nije u mogućnosti poslati potvrdu o primitku sukladno članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika, primatelj mora odmah po isteku petog radnog dana od dana primitka trošarinskih proizvoda podnijeti Carinskoj upravi – Trošarinskom uredu za vezu papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o primitku i potvrđuje da je kretanje završilo.

(2) Carinska uprava – Trošarinski ured za vezu šalje presliku papirnatog dokumenta iz stavka 1. ovoga članka pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta

(3) Ako pri završetku izvoza računalni sustav primatelja i/ili računalni sustav Carinske uprave nije dostupan, zbog čega nije moguće postupiti sukladno članku 8. stavku 3. ovoga Pravilnika, carinarnica izvoza kod koje su obavljene izvozne formalnosti šalje pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta papirnati dokument koji sadrži iste podatke kao potvrda o izvozu i tako potvrđuje da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine završeno.

(4) Obrazac C dokumenta iz stavaka 1. i 3. ovoga članka tiskan je u Prilogu 8 koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Kada računalni sustav primatelja i/ili računalni sustav Carinske uprave postane dostupan, primatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta/ carinarnica izvoza) odmah postupa u skladu sa člankom 8. ovoga Pravilnika, pri čemu podaci koje unosi u sustav moraju odgovarati podacima navedenim u dokumentu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.

Članak 11.

Poslove Trošarinskog ureda za vezu iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika, sukladno unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Carinske uprave, izvan uredovnog vremena obavlja ustrojstvena jedinica Carinske uprave, Središnjeg ureda, nadležna za operativnu komunikaciju i podršku informacijsko-komunikacijskim sustavima (Help-Desk).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2013. godine.

Klasa: 011-02/12-01/29

Urbroj: 513-02-1710/1-12-5

Zagreb, 30. studenoga 2012.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

NAPOMENE I POJAŠNJENJA UZ PRILOGE 1 – 5

1. Dijelovi podataka elektroničkih poruka koje se koriste za potrebe računalnog sustava iz članka 7. stavak 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09 i 111/12) i članka 1. ovoga Pravilnika podijeljene su u podatkovne skupove i po potrebi, daljnje podskupine podataka. Pojedinosti koje se odnose na podatke i njihovo korištenje predstavljene su u prilozima 1 – 5, u kojima:

(a) stupac A sadrži brojčanu oznaku (broj) koja se odnosi na pojedini podatkovni skup i podskupinu podataka; svaka podskupina prati slijed brojeva podataka i podskupinu čiji dio sačinjava (na primjer: kada je broj podatkovnog skupa 1, jedna od podskupina navedenog podatkovnog skupa je 1.1 i jedna od daljnjih podskupina podataka navedene podskupine podataka je 1.1.1);

(b) stupac B sadrži abecednu oznaku (slova) koji se odnosi na svaki dio podataka u (pod)skupini podataka;

(c) stupac C utvrđuje (pod)skupinu podataka ili dijelova podataka;

(d) stupac D sadrži svaku (pod)skupinu podataka ili dijelova podataka, s vrijednosti koja označava da li je unošenje odgovarajućih podataka:

– »5R« (required – obvezan), što znači da se podaci moraju podnijeti. Kada je podatkovni (pod)skup »O« (optional – opcionalan), ili »C« (conditional – uvjetovan), dijelovi podataka unutar navedene skupine i dalje mogu biti »R« kada nadležna tijela države članice odluče da se podaci u tom (pod)skupu moraju unijeti ili kada se primjenjuje određeni uvjet;

– »O« (optional – opcionalan), znači da je unošenje podataka opcionalno za osobu koja upućuje poruku (pošiljatelj ili primatelj), osim kada država članica odredi da su podaci potrebni u skladu s mogućnošću navedenom u stupcu E za neke od opcionalnih podataka (pod)skupina ili dijelova podataka,

– »C« (conditional – uvjetovan), znači da korištenje podatkovnog (pod)skupa ili dijelova podataka ovisi o drugim (pod)skupinama podataka ili dijelovima podataka u istoj poruci,

– »D« (dependent – ovisan), znači da korištenje podatkovnog (pod)skupa ili dijelova podataka ovisi o uvjetu koji ne može biti provjeren putem računalnog sustava, kako je navedeno u stupcima E i F.

(e) stupac E sadrži uvjet(e) za podatke čije je unošenje uvjetovano, te opisuje korištenje opcionalnih i ovisnih podataka gdje je primjenjivo te ističe koje podatke moraju navesti nadležna tijela;

(f) stupac F sadrži pojašnjenja, po potrebi, s obzirom na dopunu poruke;

(g) stupac G sadrži:

– za neke podatkovne (pod)skupove broj nakon kojeg slijedi znak »x« koji pokazuje koliko se puta (pod)skupina podataka može ponoviti u poruci (početna vrijednost = 1), i

– za svaki dio podatka, osim za dijelove podataka koji pokazuju vrijeme i/ili datum, osobine koje ukazuju vrstu i duljinu podataka. Oznake za vrste podataka su sljedeće:

a abecedni

n numerički

an alfanumerički.

Broj koji slijedi nakon oznake, predstavlja dopustivu duljinu podataka za pojedine dijelove podataka.

Opcionalne dvije točke koje se nalaze prije oznake duljine ukazuju na to da podaci nemaju određenu duljinu, no mogu imati određeni broj znamenki, kako je određeno oznakom duljine. Zarez u duljini podataka znači da podaci mogu sadržavati decimale, znamenka ispred zareza označava ukupnu duljinu oznake, znamenka nakon zareza označava maksimalni broj znamenki nakon decimalne točke.

– za dijelove podataka koji označavaju vrijeme i/ili datum, navođenje pojmova »datum«, »vrijeme« ili »datum i vrijeme«, znači da se datum, vrijeme, ili datum i vrijeme trebaju unijeti koristeći standard ISO 8601 za prikazivanje datuma i vremena.

2. Sljedeće se skraćenice koriste u prilozima

e-TD – elektronički trošarinski dokument

JRO – jedinstvena referentna oznaka

SEED – Sustav za razmjenu podataka o trošarinskim subjektima koji posluju s trošarinskim proizvodima u sustavu odgode plaćanja trošarine

KN oznaka – Oznaka kombinirane nomenklature.

PRILOG 1 – PRILOG 8

138 14.12.2012 Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta 138 14.12.2012 Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta 138 14.12.2012 Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta 138 14.12.2012 Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta 138 14.12.2012 Pravilnik o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta