Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

NN 139/2012 (15.12.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

139 15.12.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2939

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 4. prosinca 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                                 2.151.985.215 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                                3.096.385.215 kuna,

– deficit u iznosu od                                                                  944.400.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                                  2.483.397.673 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                                  2.785.697.673 kuna,

– deficit u iznosu od                                                                   302.300.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                                  3.729.915.583 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                                  3.631.915.583 kuna,

– suficit u iznosu od                                                                      98.000.000 kuna.


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/11

Zagreb, 4. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2013. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

PRIHODI POSLOVANJA

2.151.885.215

2.483.297.673

3.729.815.583

PRIHODI OD II IMOVINE

100.000

100.000

100.000

RASHODI POSLOVANJA

1.616.170.205

1.828.622.921

3.175.315.583

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.480.215.010

957.074.752

456.600.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-944.400.000

-302.300.000

98.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.174.400.000

602.300.000

175.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

230.000.000

300.000.000

273.000.000

NETO FINANCIRANJE

944.400.000

302.300.000

-98.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.151.885.215

2.483.297.673

3.729.815.583

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

424.143.215

761.397.673

1.777.915.583

 

 

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

16.000.000 

 

633

Pomoći iz proračuna

408.143.215 

64

 

Prihodi od imovine

25.580.000

25.580.000

25.580.000

 

 

641

Prihodi od financijske imovine

23.000.000 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

2.500.000 

 

643

Prihodi od kamata na dane zajmove

80.000 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.633.562.000

1.626.320.000

1.926.320.000

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

1.633.562.000 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

68.600.000

70.000.000

0

 

 

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

68.600.0007

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

100.000

100.000

 

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

100.000

100.000

 

 

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.
3

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.616.170.205

1.828.622.921

3.175.315.583

 

31

 

Rashodi za zaposlene

127.725.000

133.892.000

140.269.750

 

 

311

Plaće (Bruto)

104.750.000 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000 

 

313

Doprinosi na plaće

18.375.000 

32

 

Materijalni rashodi

851.177.063

813.006.563

813.058.441

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

7.625.000 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

17.437.000 

 

323

Rashodi za usluge

815.412.063 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.703.000 

34

 

Financijski rashodi

85.320.000

105.320.000

90.775.250

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

82.000.000 

 

343

Ostali financijski rashodi

3.320.000 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

81.200.000

156.300.000

163.000.000

 

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna

81.200.000 

38

 

Ostali rashodi

470.748.142

620.104.358

1.968.212.142

 

 

381

Tekuće donacije

1.000.000 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

2.000.000 

 

386

Kapitalne pomoći

467.748.1424

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.480.215.010

957.074.752

456.600.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

18.500.000

18.300.000

18.000.000

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

18.500.000 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.298.915.010

758.674.752

398.500.000

 

 

421

Građevinski objekti

1.266.915.010 

 

422

Postrojenja i oprema

8.400.000 

 

423

Prijevozna sredstva

17.000.000 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.600.000 

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

162.800.000

180.100.000

40.100.000

 

 

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

162.800.000 

 

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

162.800.000

180.100.000

40.100.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

944.400.000

302.300.000

-98.000.000

8

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.174.400.000

602.300.000

175.000.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

1.174.400.000

602.300.000

175.000.000

 

 

842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

80.000.000 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

350.000.000 

 

847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

744.400.0005

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

230.000.000

300.000.000

273.000.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

230.000.000

300.000.000

273.000.000

 

 

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

18.264.844 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

184.098.792 

 

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

27.636.364II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

01

HRVATSKE VODE

3.326.385.215

3.085.697.673

3.904.915.583

 

 

 

 

 

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

217.000.000

222.167.000

226.000.000

 

 

 

 

 

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

192.000.000

198.167.000

204.000.000

31

Rashodi za zaposlene

127.725.000

133.892.000

140.269.750

311

Plaće (Bruto)

104.750.000312

Ostali rashodi za zaposlene

4.600.000313

Doprinosi na plaće

18.375.00032

Materijalni rashodi

59.975.000

59.975.000

59.975.000

321

Naknade troškova zaposlenima

7.625.000322

Rashodi za materijal i energiju

8.600.000323

Rashodi za usluge

37.050.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.700.00034

Financijski rashodi

3.300.000

3.300.000

2.755.250

343

Ostali financijski rashodi

3.300.00038

Ostali rashodi

1.000.000

1.000.000

1.000.000

381

Tekuće donacije u novcu

1.000.000 

 

 

 

 

K2000

OPREMANJE

5.400.000

5.400.000

5.400.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.400.000

5.400.000

5.400.000

422

Postrojenja i oprema

5.400.000 

 

 

 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

9.600.000

8.600.000

6.600.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.600.000

8.600.000

6.600.000

422

Postrojenja i oprema

3.000.000426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.600.000 

 

 

 

 

K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

2.000.000

2.000.000

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000

2.000.000

2.000.000

423

Prijevozna sredstva

2.000.000 

 

 

 

 

K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.000.000

8.000.000

8.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.000.000

8.000.000

8.000.000

421

Građevinski objekti

8.000.000 

 

 

 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

302.657.021

392.948.977

361.000.000

 

 

 

 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

25.373.637

12.142.529

10.319.841

34

Financijski rashodi

7.108.793

7.943.833

7.731.595

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

7.108.79354

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

18.264.844

4.198.696

2.588.246

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

18.264.844 

 

 

 

 

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

234.774.174

316.962.346

288.888.088

34

Financijski rashodi

59.507.747

75.357.146

63.840.073

342

Kamate za primljene zajmove

59.507.74754

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

175.266.427

241.605.200

225.048.015

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

175.266.427 

 

 

 

 

A1013

ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

42.509.210

63.844.102

61.792.071

34

Financijski rashodi

14.872.846

18.480.363

16.428.332

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

14.872.84654

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

27.636.364

45.363.739

45.363.739

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

27.636.364 

 

 

 

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

9.342.979

9.051.023

0

 

 

 

 

 

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

9.342.979

9.051.023

0

34

Financijski rashodi

510.614

218.658

0

342

Kamate za primljene zajmove

510.61454

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

8.832.365

8.832.365

0

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

8.832.365103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA (PROGRAMI ODRŽAVANJA VODA I OBRANE OD POPLAVA)

793.222.063

755.051.563

755.103.441

 

 

 

 

 

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I JAVNOG VODNOG DOBRA

560.000.000

540.000.000

540.000.000

32

Materijalni rashodi

559.000.000

539.000.000

539.000.000

323

Rashodi za usluge

558.450.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

550.00038

Ostali rashodi

1.000.000

1.000.000

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000 

 

 A1005

OBRANA OD POPLAVA

40.000.000

40.000.000

40.000.000

32

Materijani rashodi

40.000.000

40.000.000

40.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

6.800.000323

Rashodi za usluge

33.000.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000 

 

 

 

 

A1006

OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

60.000.000

20.000.000

20.000.000

32

Materijalni rashodi

60.000.000

20.000.000

20.000.000

323

Rashodi za usluge

60.000.000 

 

 

 

 

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

44.222.063

65.051.563

65.103.441

32

Materijalni rashodi

44.222.063

65.051.563

65.103.441

323

Rashodi za usluge

44.222.063 

 

 

 

 

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

2.000.000

2.000.000

2.000.000

32

Materijalni rashodi

2.000.000

2.000.000

2.000.000

323

Rashodi za usluge

2.000.000 

 

 

 

 

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU VODNIH NAKNADA

65.000.000

65.000.000

65.000.000

32

Mterijalni rashodi

64.980.000

64.980.000

64.980.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.100.000323

Rashodi za usluge

63.700.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

180.00034

Financijski rashodi

20.000

20.000

20.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000 

 

 

 

 

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

4.000.000

4.000.000

4.000.000

32

Materijalni rashodi

4.000.000

4.000.000

4.000.000

322

Rashodi za materijal i energiju

937.000323

Rashodi za usluge

3.040.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

23.000 

 

 

 

 

A1011

UPRAVLJANJE JAVNIM VODNIM DOBROM I SREĐIVANJE VLASNIŠTVA

14.000.000

15.000.000

15.000.000

32

Materijalni rashodi

14.000.000

15.000.000

15.000.000

323

Rashodi za usluge

13.950.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000 

 

 

 

 

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

4.000.000

4.000.000

4.000.000

32

Materijalni rashodi

3.000.000

3.000.000

3.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000.00038

Ostali rashodi

1.000.000

1.000.000

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

1.000.000 

 

 

 

 

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI U VODNOM GOSPODARSTVU

2.004.163.152

1.706.479.110

2.562.812.142

 

 

 

 

 

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

180.100.000

180.100.000

40.100.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

12.000.000

0

0

363

Pomoć unutar općeg proračuna

12.000.000

0

0

38

Ostali rashodi

5.300.000

0

0

386

Kapitalne pomoći

5.300.00045

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

162.800.000

180.100.000

40.100.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

162.800.000 

 

 

 

 

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

373.267.000

228.250.000

239.317.000

38

Ostali rashodi

193.267.000

228.250.000

239.317.000

386

Kapitalne pomoći

193.267.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

180.000.000

0

0

421

Građevinski objekti

180.000.000 

 

 

 

 

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

165.800.142

22.500.142

56.000.142

38

Ostali rashodi

65.800.142

22.500.142

56.000.142

386

Kapitalne pomoći

65.800.14242

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine

100.000.000

0

0

421

Građevinski objekti

100.000.000 

 

 

 

 

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

288.300.000

310.500.000

13.000.000

38

Kapitalne pomoći

13.000.000

13.000.000

13.000.000

386

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

13.000.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

260.300.000

297.500.000

0

421

Građevinski objekti

260.300.000423

Prijevozna sredstva

15.000.000 

 

 

 

 

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

18.000.000

18.000.000

18.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

18.000.000

18.000.000

18.000.000

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

18.000.000 

 

 

 

 

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

148.392.000

259.800.000

264.500.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

69.200.000

156.300.000

163.000.000

363

Pomoć unutar općeg proračuna

69.200.00041

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

300.000

0

411

Materijalna imovina-prirodna bogatstva

500.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

78.692.000

103.200.000

101.500.000

421

Građevinski objekti

78.692.000 

 

 

 

 

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

31.500.000

0

0

42

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

31.500.000

0

0

421

Građevinski objekti

31.500.000K2013

IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

190.381.000

353.354.216

1.656.895.000

38

Ostali rashodi

190.381.000

353.354.216

1.656.895.000

386

Kapitalne pomoći

190.381.000 

 

 

 

 

K2054

NERETVA – TREBIŠNICA

8.423.010

13.974.752

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.423.010

13.974.752

0

421

Građevinski objekti

8.423.010 

 

 

 

 

K2060

PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOM. INFRASTRUKTURE

600.000.000

300.000.000

75.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

600.000.000

300.000.000

75.000.000

421

Građevinski objekti

600.000.000 

 

 K2061

PROJEKTI CEB OBRANA OD POPLAVA

0

20.000.000

200.000.000

42

Rashodi za proizvedene dugotrajne imovine

0

20.000.000

200.000.000

139 15.12.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 139 15.12.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu