Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

NN 139/2012 (15.12.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

139 15.12.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2940

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 4. prosinca 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                        1.455.872.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                        3.648.368.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                                       2.192.496.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                         1.474.500.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                         3.890.604.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                                        2.416.104.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                                         1.481.000.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                                        3.915.509.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                                        2.434.509.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/11

Zagreb, 4. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2013. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

PRIHODI POSLOVANJA

1.455.872.000

1.474.500.000

1.481.000.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

0

0

RASHODI POSLOVANJA

1.375.468.000

1.467.604.000

1.571.359.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

2.272.900.000

2.423.000.000

2.344.150.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-2.192.496.000

-2.416.104.000

-2.434.509.000

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.898.696.000

3.273.204.000

3.666.579.000

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

706.200.000

857.100.000

1.232.070.000

NETO FINANCIRANJE

2.192.496.000

2.416.104.000

2.434.509.000

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.455.872.000

1.474.500.000

1.481.000.000

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.387.872.000

1.400.000.000

1.400.000.000

 

 

633

Pomoći iz proračuna

1.387.872.000 

64

 

Prihodi od imovine

56.980.000

63.080.000

69.580.000

 

 

641

Prihodi od financijske imovine

8.200.000 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

48.780.000 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

10.200.000

10.600.000

10.600.000

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

10.200.000 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

820.000

820.000

820.000

 

 

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

820.000RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.375.468.000

1.467.604.000

1.571.359.000

 

31

 

Rashodi za zaposlene

91.155.000

93.456.000

95.720.000

 

 

311

Plaće (Bruto)

76.739.000 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.751.650 

 

313

Doprinosi na plaće

11.664.350 

32

 

Materijalni rashodi

459.603.000

479.588.000

500.729.000

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

4.254.000 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

13.845.000 

 

323

Rashodi za usluge

437.861.000 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.643.000 

34

 

Financijski rashodi

572.810.000

641.060.000

721.410.000

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

518.500.000 

 

343

Ostali financijski rashodi

54.310.000 

38

 

Ostali rashodi

251.900.000

253.500.000

253.500.000

 

 

382

Kapitalne donacije - Ž U C

240.000.000 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

11.900.0004

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.272.900.000

2.423.000.000

2.344.150.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

148.100.000

117.000.000

108.500.000

 

 

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

146.100.000 

 

412

Nematerijalna imovina

2.000.000 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.124.800.000

2.306.000.000

2.235.650.000

 

 

421

Građevinski objekti

2.103.050.000 

 

422

Postrojenja i oprema

6.850.000 

 

423

Prijevozna sredstva

2.000.000 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

12.900.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-
red

Sku-
pina

Podskupina

 

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

2.192.496.000

2.416.104.000

2.434.509.000

8

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.898.696.000

3.273.204.000

3.666.579.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

2.898.696.000

3.273.204.000

3.666.579.000

 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.898.696.000 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

706.200.000

857.100.000

1.232.070.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

706.200.000

857.100.000

1.232.070.000

 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

706.200.000II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan
za 2013.

Projekcija plana
za 2014.

Projekcija plana
za 2015.

 

 

 

 

 

03

HRVATSKE CESTE

4.354.568.000

4.747.704.000

5.147.579.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

258.268.000

260.054.000

264.659.000


A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

220.968.000

229.854.000

233.259.000

31

Rashodi za zaposlene

91.155.000

93.456.000

95.720.000

311

Plaće (Bruto)

76.739.000312

Ostali rashodi za zaposlene

2.751.650313

Doprinosi na plaće

11.664.35032

Materijalni rashodi

63.603.000

63.588.000

64.729.000

321

Naknade troškova zaposlenima

4.254.000322

Rashodi za materijal i energiju

13.845.000323

Rashodi za usluge

41.861.000329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.643.00034

Financijski rashodi

54.310.000

59.310.000

59.310.000

343

Ostali financijski rashodi

54.310.00038

Ostali rashodi

11.900.000

13.500.000

13.500.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

11.900.000

 

 

 

K2000

OPREMANJE

6.850.000

6.900.000

6.900.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.850.000

6.900.000

6.900.000

422

Postrojenja i oprema

6.850.000

 

 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

14.900.000

6.550.000

6.550.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

2.000.000

2.000.000

412

Nematerijalna imovina

2.000.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.900.000

4.550.000

4.550.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

12.900.000

 

 

 

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

2.000.000

2.000.000

2.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000

2.000.000

2.000.000

423

Prijevozna sredstva

2.000.000

 

 

 

K2003

POSLOVNE ZGRADE

13.550.000

14.750.000

15.950.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

13.550.000

14.750.000

15.950.000

421

Građevinski objekti

13.550.000

 101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.075.100.000

1.278.750.000

1.706.070.000 

 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.075.100.000

1.278.750.000

1.706.070.000

34

Financijski rashodi

472.500.000

538.250.000

595.100.000

342

Kamate za primljene zajmove

472.500.00054

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

602.600.000

740.500.000

1.110.970.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

602.600.000

 

 

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

149.600.000

160.100.000

188.100.000 

 

 

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

149.600.000

160.100.000

188.100.000

34

Financijski rashodi

46.000.000

43.500.000

67.000.000

342

Kamate za primljene zajmove

46.000.00054

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

103.600.000

116.600.000

121.100.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

103.600.000

 

 

 

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

2.235.600.000

2.392.800.000

2.312.750.000

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

153.000.000

385.500.000

224.000.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

1.500.000

500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.000.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

151.000.000

384.000.000

223.500.000

421

Građevinski objekti

151.000.000 

 

 

 

 

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

783.500.000

648.900.000

574.600.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

46.500.000

22.000.000

10.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

46.500.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

737.000.000

626.900.000

564.600.000

421

Građevinski objekti

737.000.000

 

 

 

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

442.090.000

642.150.000

785.900.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

73.100.000

70.000.000

70.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

73.100.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

368.990.000

572.150.000

715.900.000

421

Građevinski objekti

368.990.000 

 

 

 

 

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

23.450.000

39.500.000

74.100.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

6.500.000

18.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.000.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

21.450.000

33.000.000

56.100.000

421

Građevinski objekti

21.450.000
K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

10.000.000

1.400.000

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000.000

1.400.000

0

421

Građevinski objekti

10.000.000 

 

 

 

 

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

6.500.000

71.500.000

11.350.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

2.000.000

500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.000.000

69.500.000

10.850.000

421

Građevinski objekti

6.000.000 

 

 

 

 

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

31.560.000

51.050.000

42.800.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

7.000.000

8.000.000

7.500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

7.000.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

24.560.000

43.050.000

35.300.000

421

Građevinski objekti

24.560.000

 

 

 

K2010

BETTERMENT

435.500.000

252.800.000

0

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000.000

5.000.000

0

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.00042

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

420.500.000

247.800.000

0

421

Građevinski objekti

420.500.000

 

 

 

K2012

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA

350.000.000

300.000.000

600.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

350.000.000

300.000.000

600.000.000

421

Građevinski objekti

350.000.000104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

396.000.000

416.000.000

436.000.000 

 

 

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

390.000.000

410.000.000

430.000.000

32

Materijalni rashodi

390.000.000

410.000.000

430.000.000

323

Rashodi za usluge

390.000.000

 

 

 

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

6.000.000

6.000.000

6.000.000

32

Materijalni rashodi

6.000.000

6.000.000

6.000.000

323

Rashodi za usluge

6.000.000

 

 

 

105

SUFINANCIRANJE

240.000.000

240.000.000

240.000.000

 

 

 

 

 

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

240.000.000

240.000.000

240.000.000

38

Ostali rashodi

240.000.000

240.000.000

240.000.000

382

Kapitalne donacije

240.000.000139 15.12.2012 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu