Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 140/2012 (17.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

140 17.12.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

2945

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/175
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 14. prosinca 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.) u članku 2. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Dragovoljac iz Domovinskog rata je i u obrani suvereniteta Republike Hrvatske zatočeni ili nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, i smrtno stradali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je ubijen prilikom zatočenja ili u neprijateljskom logoru u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, koji je umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, koji je umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i koji je izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske do 15. siječnja 1992. godine, ako je njegovo sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske započelo najkasnije 8. listopada 1991. godine u slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, odnosno ako je njegovo sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske započelo najkasnije 16. prosinca 1991. godine u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka.«.

U stavku 6. iza riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« dodaju se riječi: »i status dragovoljca iz Domovinskog rata iz stavaka 3., 4,. i 5. ovoga članka«, a riječ: »dokazuje« zamjenjuje se riječju: »dokazuju«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točke 4. i 6. mijenjaju se i glase:

»4. umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najkasnije do 31. prosinca 1997. godine, a nakon toga roka uzročna veza između smrti i sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđena je u postupku vještačenja u ustanovama za vještačenje, odnosno pred nadležnim vijećem liječničkog povjerenstva;

6. umro kao HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ili je umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe po tome osnovu.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Status člana obitelji osoba iz stavka 2. ovoga članka kao i prednost u ostvarivanju prava priznaje se sukladno članku 6. ovoga Zakona.

(4) Članovima obitelji osoba iz stavka 2. ovoga članka, kada ispune propisane uvjete, pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona:

– pravo na obiteljsku invalidninu,

– pravo na povećanu obiteljsku invalidninu,

– pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu.«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Status člana obitelji osoba iz stavka 2. ovoga članka kao i prednost u ostvarivanju prava priznaje se sukladno članku 6. ovoga Zakona.

(4) Članovima obitelji osoba iz stavka 2. ovoga članka, kada ispune propisane uvjete, pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona:

– pravo na novčanu naknadu obiteljske invalidnine,

– pravo na novčanu naknadu povećane obiteljske invalidnine,

– pravo na novčanu naknadu uvećane obiteljske invalidnine.«.

Članak 4.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Osobi iz stavka 3. ovoga članka, kada ispuni propisane uvjete, pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona:

– pravo na osobnu invalidninu

– pravo na posebni doplatak

– pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe

– pravo na ortopedski doplatak

– pravo na naknadu troškova prijevoza.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 6. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Novčana prava iz ovoga Zakona pripadaju članovima obitelji istog nasljednog reda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u jednakim sukorisničkim dijelovima kada nije moguće utvrditi prednost u ostvarivanju prava iz stavka 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 6.

U članku 10. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osobe imaju pravo na status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za razdoblje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske koje nije obuhvaćeno zaprekama iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 7.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Udovice umrlih HRVI-a iz Domovinskog rata I. i II. skupine sa 100% oštećenja organizma, kojima je do smrti bilo priznato pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe po osnovi ovoga Zakona, a koji su umrli zbog bolesti ili ozljede nastale izvan okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, imaju pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetom da su u trenutku njihove smrti imale navršenih 40 godina starosti, a visina obiteljske mirovine određuje se sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju.«.

Članak 8.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: tijela javne uprave), obvezna su prilikom zapošljavanja na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prilikom zapošljavanja na određeno vrijeme temeljem oglasa, dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom i to sljedećim redoslijedom:

– djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,

– HRVI iz Domovinskog rata,

– članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– dragovoljcu iz Domovinskog rata,

– hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.

(2) Prednost pri zapošljavanju iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta u tijelima javne uprave.

(3) Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: pravne osobe), koje su prilikom zapošljavanja obvezne raspisati javni natječaj ili oglas temeljem zakona, drugog propisa ili kolektivnog ugovora, obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost osobi iz stavka 1. ovoga članka, po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjava uvjete propisane ovim člankom Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno oglasa.

(4) Prednost pri zapošljavanju iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na slučajeve zapošljavanja na poslovima radnih mjesta koja su zakonom ili drugim pravnim propisom utvrđena kao rukovodeća radna mjesta.

(5) Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz članka 2. ovoga Zakona o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, dokaz da je nezaposlena odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj, odnosno oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

(6) Provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka nadzire upravna inspekcija, a provedbu odredbe stavka 3. ovoga članka nadzire inspekcija rada.

(7) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ne bude primljena u tijela javne uprave, ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata.

(8) Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, može u roku od petnaest dana od dana podnošenja žalbe iz stavka 7. ovoga članka, podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu inspekcijskog nadzora.

(9) Upravna inspekcija obvezna je u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za nadzor obavijestiti donositelja rješenja o prijmu u službu o pokretanju postupka inspekcijskog nadzora radi ostvarenja prava prednosti pri zapošljavanju.

(10) Rješenje o rasporedu donijeto prije okončanja postupka inspekcijskog nadzora upravna inspekcija oglasit će ništavim.

(11) Upravna inspekcija po provedbi inspekcijskog nadzora ovlaštena je u slučaju postojanja povrede prava prednosti pri zapošljavanju iz stavka 1. ovoga članka rješenjem poništiti rješenje o prijmu u službu. Protiv toga rješenja može se voditi upravni spor.

(12) Ukoliko upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, izvijestit će podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika tijela o rezultatima provedenoga inspekcijskog nadzora.

(13) Pravna osoba obvezna je u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom o istome obavijestiti osobu iz stavka 1. ovoga članka koja je po raspisanom javnom natječaju ili oglasu podnijela prijavu, odnosno ponudu za to radno mjesto.

(14) Osoba iz stavka 13. ovoga članka kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju, može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 13. ovoga članka.

(15) U slučaju zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu, nadležna inspekcija obvezna je razmotriti zahtjev podnositelja u roku predviđenim zakonom kojim je reguliran upravni postupak.

(16) Ako nadležna inspekcija utvrdi da je sklapanjem ugovora o radu povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju osobe iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti, koje izvršno rješenje predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu čijim sklapanjem je to pravo povrijeđeno.

(17) Prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o:

– izrečenoj kazni prestanka službe

– otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu

– pisanom otkazu kojega podnese službenik

– sporazumu o prestanku službe i

– izvanrednom otkazu službe.

(18) Pod pojmom prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca krivnjom radnika smatra se otkaz ugovora o radu temeljem pravomoćnog rješenja ili odluke o skrivljenom ponašanju radnika i sporazumni raskid ugovora o radu.«.

Članak 9.

U članku 36. stavku 2. iza riječi: »za poboljšanje uvjeta stanovanja« dodaju se riječi: »dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, dodjelom subvencije na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine«, a iza riječi: »i rokova otplate« dodaju se riječi: »i pravom na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na rok od 10 godina uz mogućnost produljenja nakon isteka, odnosno uz mogućnost kupnje ukoliko najmoprimac ispunjava zakonske pretpostavke za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje dvije godine, ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, u novčanom iznosu koji je propisima predviđen za HRVI iz Domovinskog rata sa 20 % oštećenja organizma, a dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje tri godine i više, ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu, u novčanom iznosu koji je propisima predviđen za HRVI iz Domovinskog rata sa 30 % oštećenja organizma.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »i rokova otplate«, dodaju se riječi: »dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine, subvencijom na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine, te ostvarenjem prava na javni najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 10.

U članku 37. riječi: »dodjelom stambenog kredita« brišu se.

Iza riječi: »ako osoba iz članka 36. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »i članovi njenog obiteljskog kućanstva«, a riječ: »nema« zamjenjuje se riječju: »nemaju«.

Iza podstavka 8. briše se točka i dodaje podstavak 9. koji glasi:

»– ako je stambeno zbrinuta po drugom posebnom propisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Zapreke propisane stavkom 1. ovog članka ne primjenjuju se kada se stambeno zbrinjavaju djeca smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djeca smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.«.

Članak 11.

U članku 38. stavku 1. riječi: »stavka 3.« brišu se.

U točki 2. brojka: »50%« zamjenjuje se brojkom: »20%«.

Točka 3. briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Financijska sredstva ostvarena s osnove utvrđenog prava na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita izuzeta su od ovrhe«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 12.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Organizirana izgradnja provodi se putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, a u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo i prostorno uređenje, sukladno poslovima iz njihova djelokruga«.

U stavku 4. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »4«.

Članak 13.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sredstva ostvarena otplatom kredita (glavnica i kamate) i obročnom prodajom stanova i kuća uplaćivat će se na račun Ministarstva do završetka provođenja programa stambenog zbrinjavanja sukladno ovom Zakonu.«.

Članak 14.

U članku 44. stavku 1., iza riječi: »kuće ili stana« dodaju se riječi: »te iznos subvencije na kamate za kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine«, a brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznos financijske potpore koju prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu ostvaruju osobe iz članka 36. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, kao i drugo važno za priznavanje prava na financijsku potporu, regulirat će se uredbom Vlade Republike Hrvatske iz članka 47. ovoga Zakona.«.

Članak 15.

U članku 45. brojka: »3« zamjenjuje se brojkom: »4«.

Članak 16.

U članku 47. na kraju teksta briše se točka i dodaje novi tekst koji glasi: »i uvjete i način ostvarenja prava na dodjelu i korištenje stanova u javnom najmu koji su u vlasništvu Republike Hrvatske.«.

Članak 17.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada Republike Hrvatske odlukom će prenijeti pravo upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske, a na upravljanju: Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva pravosuđa, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Agencije za upravljanje državnom imovinom, Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Hrvatskih voda, pravne osobe za upravljanje vodama Zagreb, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a na koje stanove se ne odnose odredbe Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (»Narodne novine«, br. 116/11.), i koriste ih osobe iz članka 36. ovoga Zakona, na Ministarstvo.

(2) Od primjene stavka 1. ovoga članka izuzeti su stanovi i kuće koji se nalaze na područjima od posebne državne skrbi.«.

Članak 18.

U članku 51. riječi: »Hrvatskog fonda za privatizaciju« zamjenjuju se riječima: »Agencije za upravljanje državnom imovinom«.

Članak 19.

U članku 57. stavku 1. iza riječi: »i njihova djeca« stavlja se zarez i dodaju riječi: »djeca umrlih HRVI iz Domovinskog rata«, a brojka: »5.« se zamjenjuje brojkom: »8.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pravo na besplatne obvezatne udžbenike iz stavka 1. ovoga članka imaju i djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja, bez obzira na ostvarene redovne mjesečne prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 20.

U članku 59. stavku 2. riječi: »Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva« zamjenjuju se riječima »ministarstvo nadležno za branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

U stavku 3. riječi: »ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za branitelje (u daljnjem tekstu: ministar branitelja)«.

Članak 21.

U članku 73. stavku 3. riječ: »konačnim« zamjenjuje se riječju: »izvršnim«.

Članak 22.

U članku 76. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. djeca, posvojenici i pastorčad do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovitog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života, a ako su nesposobna za privređivanje, dok ta nesposobnost traje, uz uvjet da je nesposobnost nastupila prije navršene 15. godine života, odnosno za vrijeme redovitog školovanja prije navršene 26. godine života. Ako je školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo na obiteljsku invalidninu ove osobe mogu koristiti i za vrijeme trajanja bolesti do navršene 26. godine života, a nakon toga najviše još za onoliko vremena koliko su zbog bolesti izgubile od redovitog školovanja, ako je redovito školovanje nastavljeno prije 26. godine života,«.

Točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. koja postaje točka 3. mijenja se i glasi:

»3. djeca koja završe redovito trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a nastave školovanje u četvrtom razredu u redovitom školovanju ili po programu za obrazovanje odraslih, zadržavaju to pravo ako nisu zaposleni.«.

Članak 23.

U članku 80. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Pravo na povećanu obiteljsku invalidninu ima i dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

(4) Ako obiteljsku invalidninu po stavku 3. ovoga članka koristi više djece – sukorisnika obiteljske invalidnine, iznos invalidnine određen po članku 78. stavak 4. ovoga Zakona povećava se za 50%.«.

Članak 24.

U članku 87. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Pravo na puni mjesečni iznos opskrbnine udovica umrlog HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. da nema priznato pravo na invalidsku, starosnu, prijevremenu ili drugu vrstu mirovine

2. da pravo na obiteljsku mirovinu temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju nije priznato djeci umrlog HRVI iz Domovinskog rata

3. da je u trenutku smrti HRVI iz Domovinskog rata imala navršenih 45 godina života

4. da je nezaposlena, da nije korisnica novčane naknade zbog nezaposlenosti i da nema druge redovite prihode iz članka 97. ovoga Zakona godišnje veće od 30% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

(3) Pravo iz stavka 2. ovoga članka udovica može koristiti najduže do navršene 50. godine života.

(4) Udovac umrle HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na puni mjesečni iznos opskrbnine ako ispunjava uvjete iz stavka 2. točke 1. do 4. ovoga članka.

(5) Na postupak početka i prestanka prava iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovoga Zakona kojima je propisano priznavanje prava na opskrbninu.«.

Članak 25.

U članku 88. stavku 1. iza riječi: »iz članka 87.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. da nisu temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u dom socijalne skrbi ili u zdravstvenu ustanovu ili da nisu smješteni u udomiteljsku obitelj,

10. da nisu na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.«.

Članak 26.

U članku 91. stavku 5. riječi: »po različitim osnovama« brišu se.

Članak 27.

U članku 99. stavku 2. brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 28.

Iza članka 101. podnaslov: »5. PREDNOST PRI SMJEŠTAJU U UMIROVLJENIČKE DOMOVE« mijenja se i glasi: »PREDNOST PRI SMJEŠTAJU U DOMOVE SOCIJALNE SKRBI«.

Članak 29.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»Roditelji, udovica ili udovac smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata od 100% oštećenja organizma I. skupine do 80% oštećenja organizma, po navedenom redoslijedu, imaju prednost pri smještaju u domove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 30.

Iza članka 103. podnaslov: »7. OSIGURANJE TROŠKOVA POGREBA UZ ODAVANJE VOJNE POČASTI« mijenja se i glasi: »OSIGURANJE TROŠKOVA POGREBA UZ ODAVANJE VOJNE POČASTI I ODRŽAVANJE GROBNIH MJESTA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KOJI SU SMRTNO STRADALI U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE«.

Članak 31.

U članku 104. stavku 1. riječ: »poginuloga« zamjenjuje se riječima: »smrtno stradaloga«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta Republike Hrvatske smatraju se povijesno značajnim osobama u smislu Zakona o grobljima (»Narodne novine«, br. 19/98.).

(4) Obveznici održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba iz stavka 3. ovoga članka su vlasnici groblja u kojima se nalaze grobna mjesta povijesno značajnih osoba iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Obveza održavanja grobnih mjesta povijesno značajnih osoba iz stavka 3. ovoga članka odnosi se na grobna mjesta povijesno značajnih osoba iz stavka 3. ovoga članka iza kojih nema živih nasljednika.

(6) Vlasnici groblja dužni su do kraja mjeseca siječnja tekuće godine izvijestiti Ministarstvo o grobnim mjestima povijesno značajnih osoba iz stavka 3. ovoga članka koja su preuzeli na održavanje u prethodnoj kalendarskoj godini. Izvješće sadrži: ime i prezime, datum i godinu pokopa, oznaku grobnog mjesta, reda, polja i grobnog mjesta za svaku povijesno značajnu osobu iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 32.

U članku 108. stavku 1. točki 3. brojka: »37.« zamjenjuje se riječima: »36. stavak 4.«.

Točka 11. briše se.

Dosadašnje točke 12., 13. i 14. postaju točke 11., 12. i 13.

Dosadašnja točka 15. koja postaje točka 14., mijenja se i glasi:

»14. o načinu prikupljanja, vođenju i ažuriranju podataka u Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Registar branitelja), a osobito o tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim uvjetima za objavu i javno pretraživanje popisa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Registra branitelja, kao i o drugom važnom za Registar branitelja,«.

Iza dosadašnje točke 16. koja postaje točka 15., dodaje se nova točka 16. koja glasi:

»16. o uvjetima, načinu i postupku priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, a osobito o kriterijima za utvrđivanje iznosa za dodjelu jednokratne novčane pomoći,«.

U stavku 2. riječi: »i 12.« brišu se, a riječi: »ministar zdravstva i socijalne skrbi« zamjenjuju se riječima: »ministar zdravlja«.

Članak 33.

U članku 109. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Osnova za priznavanje prava iz ovoga Zakona, uz ispunjenje drugih uvjeta propisanih Zakonom, je potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata, koja ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva.

(3) Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na priznavanje prava iz ovoga Zakona osobama iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 34.

Iza članka 109. dodaje se podnaslov i članci 109.a, 109.b, 109.c i 109.d koji glase:

»REGISTAR HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 109.a

(1) Registar branitelja je službena evidencija svih osoba koje imaju priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Registar branitelja se ustrojava u svrhu jačanja digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i promicanja vrijednosti Domovinskog rata, kao i jačanja časti i ugleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, ali i prikupljanja podataka o svim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u jednoj jedinstvenoj evidenciji Ministarstva radi bržeg i efikasnijeg ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(3) Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se temeljem službenih podataka Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, koje su Ministarstvu dužni dostavljati po službenoj dužnosti.

Članak 109.b

(1) Registar branitelja sastoji se od općeg i posebnog dijela i pomoćnih podataka.

(2) Opći dio sadrži sljedeće podatke o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata:

– ime, prezime, ime jednog roditelja,

– datum, mjesto i država rođenja,

– spol,

– mjesto prebivališta i adresa stanovanja,

– status (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata),

– ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu,

– pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru,

– pripadnost Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane.

(3) U posebni se dio unose sljedeći podaci o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata:

– naziv postrojbe kojoj je pripadao tijekom Domovinskog rata

– razdoblje sudjelovanja u Domovinskom ratu.

(4) Pomoćni podaci u Registru branitelja su podaci koji služe za tehničku podršku, obradu te razmjenu podataka s drugim tijelima i pravnim osobama sukladno pravnim propisima. Popis pomoćnih podataka propisat će se Pravilnikom iz članka 108. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo će podatke iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ažurirati sukladno podacima dostavljenim iz Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 109.c

(1) U svrhu jačanja digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i promicanja vrijednosti Domovinskog rata, kao i jačanja časti i ugleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo će učiniti javno dostupnim u elektroničkom obliku popis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Registra branitelja, sa sljedećim podacima:

– ime, ime jednog roditelja, prezime, godina rođenja i mjesto rođenja

– ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu

– pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru prikazanu po broju dana i pripadnosti Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane.

(2) U svrhu propisanu stavkom 1. ovoga članka Ministarstvo će učiniti javno dostupnim u elektroničkom obliku i podatke iz posebnog dijela Registra branitelja na temelju pisane privole hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pisanog zahtjeva nasljednika smrtno stradaloga ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno na osnovi pisanog zahtjeva članova uže obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i uz deklasifikaciju od strane vlasnika podataka.

(3) U slučaju postojanja dviju ili više osoba s istim imenom, istim imenom roditelja i istim prezimenom, istom godinom i mjestom rođenja, bit će dostupan i dan i mjesec rođenja.

(4) Ministarstvo je voditelj zbirke osobnih podataka iz Registra branitelja.

Članak 109.d

Osim svrhe iz članka 109.c ovoga Zakona, podaci iz Registra branitelja upotrijebit će se i u sljedeće svrhe:

– za potrebe upravnih postupaka koje vodi Ministarstvo,

– u druge svrhe predviđene zakonom.«.

Članak 35.

U članku 117. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Bračni i izvanbračni drug iz članka 6. ovoga Zakona, stupanjem u brak ili izvanbračnu zajednicu ne gubi prava iz ovoga Zakona koja su ostvarena priznavanjem statusa člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrloga HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine.«.

Članak 36.

U članku 122. stavku 1. riječi: »Nadležno upravno tijelo« zamjenjuju se riječima: »Nadležni ured državne uprave«.

Iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»– o pravu na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 74. ovoga Zakona«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U cilju očuvanja i zaštite digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u društvu, te prevladavanja i ublažavanja posljedica Domovinskog rata, Ministarstvo provodi sljedeće programe i projekte:

– Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata

– Program liječenja HRVI 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori

– Program za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

– Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

– Projekt sufinanciranja izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

– Projekt sufinanciranja troškova pripremnih tečajeva za upis na visoka učilišta

– Program potpora projektima udruga proisteklim iz Domovinskog rata.

(7) Odluku o uvjetima i kriterijima za provođenje programa i projekata iz stavka 6. ovog članka donosi ministar.«.

Članak 37.

U članku 123. stavku 1. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. Medicinska dokumentacija da je samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske je dokumentacija izdana od zdravstvene ustanove, liječničke ordinacije ili načelnika ratnog saniteta postrojbe koja potječe iz vremena njegovog sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili iz razdoblja prestanka sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske do počinjenja samoubojstva, a u nedostatku medicinske dokumentacije drugi dokazi koje zatraži vijeće liječničkog povjerenstva iz članka 127. ovoga Zakona.«.

Članak 38.

U članku 144. stavku 2. riječ: »konačno« zamjenjuje se riječju: »izvršno«.

Članak 39.

Iza članka 144. naziv glave XII. koji glasi: »KAZNENE ODREDBE« mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 40.

U članku 145. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako ne postupe prema odredbi članka 23. stavka 7. ovoga Zakona«.

Iza točke 2. dodaju se nova točka 3. i točka 4. koje glase:

»3. Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, ako ne postupe prema odredbi članka 35. stavka 3. ovoga Zakona.

4. Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, ako ne postupe prema odredbi članka 35. stavka 13. ovoga Zakona.«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 5.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odgovorne osobe u tijelima javne uprave kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 15.000,00 kuna ako ne postupe prema odredbi članka 35. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 41.

U članku 146. točki 1. riječi: »umirovljeničke domove« zamjenjuju se riječima: »domove socijalne skrbi«.

Točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

(1) Ništavo je rješenje o statusu ratnog vojnog invalida odnosno HRVI iz Domovinskog rata kao i statusu člana obitelji poginulog ili umrlog hrvatskog branitelja, te o pravu na osobnu i obiteljsku invalidninu i druge novčane naknade po osnovi oštećenja organizma, odnosno rečenih statusa, ako sadržava sljedeću nepravilnost:

– osoba kojoj se priznaje ili od koje se izvodi status i pripadajuća prava temeljem rješenja iz ovoga članka, nije sudjelovala u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sukladno članku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.) odnosno nije sudjelovala u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sukladno članku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 108/96. i 23/01.).

(2) O oglašavanju ništavim pojedinačnih rješenja iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će donijeti rješenja u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja o oglašavanju ništavim rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda.

Članak 43.

Povijesno značajne osobe iz članka 31. ovoga Zakona čiji su posmrtni ostaci iz grobnih mjesta uklonjeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona temeljem članka 14. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, br. 19/98.), vlasnici groblja su obvezni ponovo pokopati u odgovarajuće grobno mjesto s odgovarajućim natpisom na grobnom mjestu o trošku vlasnika groblja u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

(1) Pravilnike iz članka 32. ovoga Zakona ministar branitelja donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske uskladit će uredbu iz članaka 16. ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 45.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 46.

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.), riječi: »ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »ministar branitelja« u odgovarajućim padežima, a riječi: »Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti« u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za branitelje« u odgovarajućim padežima.

Članak 47.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.).

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/12-01/02
Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.