Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 140/2012 (17.12.2012.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2946

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine« br. 37/2001, 38/2001-ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012 i 124/2012), u članku 10.a podstavku a) Radna mjesta I. vrste, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. viši stručni savjetnik – savjetnik Povjerenstva 2,00

Stručni uvjeti za točku 4.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 4. koja postaje točka 5. broj: »4« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 2.

U članku 26.a stavku 1. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije u smislu stavka 1. ovoga članka su tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske utvrđeni Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 97/2012).«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »Ministarstvo financija« briše se točka i dodaju riječi: »i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.«.

Članak 3.

U članku 26.b stavku 3. iza riječi: »Europske unije« dodaju se riječi: »i u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije«.

Članak 4.

Tablica »OSNOVNI ELEMENTI OPISA RADNIH MJESTA I UVJETI ZA RASPORED DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE U STRUKTURI TIJELA KOJA SU DOBILA DOZVOLU ZA RAD OD EUROPSKE KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE« koja je sastavni dio Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, zamjenjuje se novom tablicom koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03

Urbroj: 50301-09/06-12-41

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OSNOVNI ELEMENTI OPISA RADNIH MJESTA I UVJETI ZA RASPORED DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI RADE U STRUKTURI TIJELA KOJA SU DOBILA DOZVOLU ZA RAD OD EUROPSKE KOMISIJE ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Naziv radnog mjesta

Osnovni elementi opisa radnog mjesta

Uvjeti za raspored

načelnik

sektora

– upravlja radom sektora (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u sektoru i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u sektoru,

– koordinira obavljanje poslova temeljem nacionalne razvojne strategije i strateških dokumenata za korištenje sredstava Europske unije (Nacionalni strateški referentni okvir i drugi jednogodišnji/višegodišnji programi) ili poslova financijskog upravljanja temeljem regulative Europske unije i potpisanih financijskih sporazuma;

– organizira i sudjeluje u partnerskim konzultacijama za strateške dokumente za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i/ili u nadzoru provedbe programa Europske unije;

– daje smjernice za pripremu evaluacija za programske dokumente (operativne programe) ili smjernice za rješavanje revizorskih nalaza i unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja;

– sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata;

– surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije;

– izvještava nadređene službenike/dužnosnike o stanju izvršavanja poslova u sektoru i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;

– redovno surađuje s rukovodećim službenicima državnih tijela i višim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz djelokruga sektora.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– izvrsno poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– izvrsno znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– visokorazvijene analitičke i pregovaračke sposobnosti i vještine,

– znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

voditelj službe

– upravlja radom službe (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u odjelu) i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u službi;

– koordinira pripremu internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije, izradu planova, izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku,

– sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga službe;

– neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga službe koji obuhvaćaju sudjelovanje u izradi strateških dokumenata, proučavanje i analizu nacrta dokumentacije, predlaganje inovativnih rješenja problema, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;

– izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u službi i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;

– redovno surađuje s rukovodećim službenicima državnih tijela i po potrebi s višim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz djelokruga službe.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– dobro znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

voditelj

odjela

– upravlja radom odjela (organizira, koordinira, prati i nadzire obavljanje poslova u odsjeku) i obavlja poslove upravljanja ljudskim potencijalima u odjelu;

– neposredno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga odjela koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;

– sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga odjela;

– izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;

– redovno surađuje s nižim rukovodećim službenicima državnih tijela i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz djelokruga odjela.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 1 godina na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– odlično poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– odlično poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– odlično znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

viši stručni savjetnik

– sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranih iz sredstava Europske unije iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku u provedbi programa i projekata iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– analizira podatke iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka;

– obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika;

– redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije,

– znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

stručni

savjetnik

– izrađuje nacrte složenijih izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku;

– prikuplja, obrađuje i analizira složenije podatke na hrvatskom i engleskom jeziku iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka;

– obavlja složenije stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje, analizu dokumentacije, praćenje provedbe programa i projekata, uz češći nadzor, opće i specifične upute nadređenog službenika;

– surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije radi prikupljanja ili razmjene informacija;

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

stručni

suradnik

– prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga ustrojstvene jedinice;

– izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku;

– prevodi pisane tekstove i dokumente s hrvatskog jezika na engleski i s engleskog na hrvatski;

– priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnosa s javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima;

– obavlja druge, manje složene poslove, s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz djelokruga ustrojstvene jedinice i uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;

– surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili razmjene informacija;

– odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika.

– magistar struke ili stručni specijalist odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku,

– poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije,

– napredno znanje rada na osobnom računalu,

– položen državni stručni ispit,

– završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta i koji su propisani pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela,

– ostali uvjeti prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu.

140 17.12.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi