Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za opremu pod tlakom

NN 140/2012 (17.12.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za opremu pod tlakom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2948

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 15. stavka 1. Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (»Narodne novine«, br. 132/2008, 29/2011 i 90/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

I.

Daje se suglasnost na Statut Agencije za opremu pod tlakom, koji je Upravno vijeće Agencije za opremu pod tlakom donijelo na sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/12-01/03

Urbroj: 50301-05/05-12-3

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.