Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tlačnoj opremi

NN 140/2012 (17.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tlačnoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2960

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/2010) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TLAČNOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 58/10) u članku 1. stavku 3. u točki 3.2. riječ: »cjevovode« zamjenjuje se riječima: »sustav cjevovoda«.

U točki 3.6. brojka »10.« zamjenjuje se brojkom »9.«.

U točki 3.8. riječi: »uporabu u nuklearnim postrojenjima« zamjenjuju se riječima: »nuklearnu uporabu«.

U točki 3.10. riječi: »drugi radni uvjeti« zamjenjuju se riječima: »druge radne karakteristike«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. na početku rečenice između riječi: »i« i »sklopovi« neposredno iza slova »i« dodaje se: »/ili«.

Između riječi: »stavkom 1.1.« iza riječi »stavkom« dodaju se riječi: »1. točkama«

Članak 3.

U članku 9. ispred riječi: »Za potrebe klasifikacije fluidi se dijele u dvije grupe 2.1. i 2.2.« dodaje se broj stavka: »(2)«.

Članak 4.

U članku 10. na početku se dodaje broj stavka: »(1)«.

U istom članku iza riječi: »kako slijedi:« oznaka podstavka »1.2.« zamjenjuje se sa oznakom »1.1.«.

U istom stavku u točki 1.5. iza riječi: »članka 3.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

U točki 1.6. iza riječi: »u članku 3.« dodaju se riječi: »stavku 1.«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 5. riječi: »ili kada« zamjenjuju se riječju: »ako«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/278

Urbroj: 526-03-01-01-01/1-12-1

Zagreb, 6. prosinca 2012.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.