Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

NN 140/2012 (17.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2961

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/2010) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM TLAČNIM POSUDAMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, broj 58/10) u Dodatku I na kraju točke 1.1.1. Čelične posude dodaju se riječi:

»U slučaju čelika koji se koriste u proizvodnji posuda kojima je minimalna radna temperatura niža od –10 °C i debljina stijenke prelazi 5 mm, to svojstvo mora se provjeriti.«.

Članak 2.

U Dodatku II. točki 2.1.1. Proračunska metoda druga alineja mijenja se i glasi:

»– dozvoljeno glavno membransko naprezanje ne smije biti veće od 0,6 RET ili 0,3 Rm. Proizvođač posude mora uzeti minimalne vrijednosti RET ili Rm za izabrani materijal, garantirane od strane proizvođača materijala, kad određuje dozvoljena naprezanja.«.

Točka 4. Nazivi i oznake mijenja se i glasi:

»4.1. Nazivi

1. Proračunski tlak »P« je pretlak s kojim su određene debljine dijelova posude pod tlakom i kojeg odabire proizvođač.

2. Maksimalni radni tlak »PS« je maksimalni pretlak koji se može pojaviti u posudi kod normalne uporabe.

3. Minimalna radna temperatura »Tmin« je najniža dopuštena ustaljena temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

4. Maksimalna radna temperatura »Tmax« je najviša dopuštena ustaljena temperatura stijenke posude u normalnim uvjetima uporabe.

5. »RET« granica razvlačenja, označava vrijednost na maksimalnoj radnoj temperaturi za:

– gornju granicu razvlačenja »ReH«, materijala koji imaju gornju i donju granicu razvlačenja,

– konvencionalnu granicu razvlačenja »Rp0,2« kod čeličnih materijala,

– konvencionalnu granicu razvlačenja »Rp1,0« kod nelegiranog aluminija.

6. Familija posuda:

Posude čine familiju kad se od prototipa razlikuju jedino u promjeru, pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi iz točaka 2.1.1. ili 2.1.2. Dodatka I. ovoga Pravilnika i/ili u duljini cilindričnog dijela unutar sljedećih ograničenja:

– kad prototip ima jedan ili više prstenastih ojačanja plašta povrh krajeva varijante unutar familije smiju imati najmanje jedno prstenasto ojačanje,

– kad prototip ima samo dvije ispupčene podnice, varijante unutar familije ne smiju imati prstenasto ojačanje.

Razlike u duljini cilindričnog dijela posude koje uzrokuju izmjene na otvorima i/ili priključcima moraju se prikazati na crtežu svake varijante.

7. Serija posuda sadrži najviše 3000 posuda istog tipa.

8. Serijska proizvodnja, prema ovom Pravilniku je, kad se tijekom određenog vremenskog razdoblja kontinuiranim proizvodnim postupkom proizvede više od jedne posude istog tipa, prema prihvaćenom crtežu koristeći iste proizvodne postupke.

9. Zapisnik o kontroli materijala je dokument kojim proizvođač materijala potvrđuje da dostavljeni proizvodi zadovoljavaju zahtjevima iz narudžbe. U njemu se navode rezultati kontrole tijekom proi-zvodnje, a posebno kemijski sastav i mehanička svojstva materijala izrađenih istim proizvodnim postupkom kao i isporučeni materijal, ali ne nužno i na onom dostavljenom.

4.2. Oznake

A produljenje nakon loma (Lo = 5,65√So)

%

A 8omm produljenje nakon loma (Lo=80 mm)

%

KCV energija loma

J/cm2

P proračunski tlak

bar

PS radni tlak

bar

Ph ispitni tlak

bar

Rp0,2 konvencionalna granica razvlačenja kod 0,2%

N/mm2

RET granica razvlačenja na maksimalnoj temperaturi

N/mm2

ReH gornja granica razvlačenja

N/mm2

Rm vlačna čvrstoća

N/mm2

Rm,max maksimalna vlačna čvrstoća

N/mm2

Rp1,0 konvencionalna granica razvlačenja kod 1,0%

N/mm2

Tmax maksimalna radna temperatura

°C

Tmin minimalna radna temperatura

°C

V volumen posude

litra

«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/279

Urbroj: 526-03-01-01-01/1-12-1

Zagreb, 6. prosinca 2012.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.

140 17.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama