Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo

NN 140/2012 (17.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2962

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 20/2010) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAHTJEVIMA ZA STUPNJEVE DJELOVANJA NOVIH TOPLOVODNIH KOTLOVA NA TEKUĆE I PLINOVITO GORIVO

Članak 1.

U Pravilniku o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (»Narodne novine«, broj 135/05) članak 6. briše se.

Članak 2.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi:

»Ovaj pravilnik je dio provedbenih mjera u smislu članka 15. Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom, s obzirom na energetsku učinkovitost tijekom uporabe, u skladu s tom Direktivom.«.

Članak 3.

U naslovu Dodatka I. »CE OZNAKA SUKLADNOSTI I DODATNE POSEBNE OZNAKE« riječi: »I DODATNE POSEBNE OZNAKE« brišu se.

U Dodatku I. točka 2. briše se.

Članak 4.

Dodatak II. briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/282

Urbroj: 526-03-01-01-01/1-12-1

Zagreb, 7. prosinca 2012.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.