Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 141/2012 (18.12.2012.), Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO BRANITELJA

2989

Na temelju članka 108. stavka 1. točke. 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011 i 140/2012), ministar branitelja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način prikupljanja, vođenja i ažuriranja podataka u Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljem tekstu: Registar branitelja), a osobito tehnički, sigurnosni i organizacijski uvjeti za objavu i javno pretraživanje popisa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Registra branitelja, kao i drugo važno za Registar branitelja.

Članak 2.

Registar branitelja je službena evidencija svih osoba koje imaju priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Službena evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se temeljem službenih podataka Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, koje su Ministarstvu branitelja (u daljem tekstu: Ministarstvo) dužni dostavljati po službenoj dužnosti.

Članak 3.

Registar branitelja sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela te pomoćnih podataka.

Članak 4.

Opći dio sadrži sljedeće podatke o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata:

– ime, prezime, ime jednog roditelja,

– datum, mjesto i država rođenja,

– spol,

– mjesto prebivališta i adresa stanovanja,

– status (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata),

– ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu,

– pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru,

– pripadnost Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane.

Članak 5.

Posebni dio sadrži sljedeće podatke:

– naziv postrojbe kojoj je pripadao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata tijekom Domovinskog rata,

– razdoblje sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u Domovinskom ratu u postrojbi.

Članak 6.

Pomoćni podaci u Registru branitelja su:

– OIB hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– podatak o datumu smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– podatak o broju udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– podaci o nasljednicima udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Podatke o nasljednicima udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i broju naslijeđenih udjela dostavljaju nasljednici smrtno stradalih, zatočenih i nestalih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 7.

Ministarstvo će podatke iz članaka 4. i 5. i članka 6. stavak 1. alineja 1. i 2. ovog pravilnika ažurirati sukladno podacima dostavljenim iz Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova u roku od 15 dana od dana prijma podataka.

Podatke o nasljednicima udjela iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Ministarstvo će dostavljati Društvu za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jedanput mjesečno.

Članak 8.

Ministarstvo će učiniti javno dostupnim u elektroničkom obliku popis hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz Registra branitelja, sa sljedećim podacima:

– ime, ime jednog roditelja, prezime, godina rođenja i mjesto rođenja,

– ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu,

– pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru prikazanu po broju dana i pripadnosti Ministarstvu unutarnjih poslova ili Ministarstvu obrane.

Članak 9.

Ministarstvo će učiniti javno dostupnim u elektroničkom obliku i podatke iz posebnog dijela Registra branitelja na temelju pisane privole hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pisanog zahtjeva nasljednika smrtno stradaloga ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno na osnovi pisanog zahtjeva članova uže obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz deklasifikaciju podataka iz članka 5. ovog pravilnika od strane vlasnika podataka.

Članak 10.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pisanu privolu-izjavu za javnu objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja može dati usmeno na zapisnik u uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, nadležnom za prava branitelja prema mjestu prebivališta.

Obrazac zapisničke izjave iz stavaka 1. i 3. ovog članka tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Zapisnička izjava iz stavka 1. ovog članka može se dati i u Ministarstvu.

Popunjen obrazac pisane privole za javnu objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može podnijeti Ministarstvu izravno ili je može predati u uredu državne uprave u županiji, odnosno u upravnom tijelu Grada Zagreba, nadležnom za prava branitelja prema mjestu prebivališta.

Obrazac pisane privole iz stavka 4. ovoga članka tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Upravna tijela iz stavaka 1. i 4. ovog članka obvezna su Ministarstvu odmah dostaviti uzetu zapisničku izjavu, odnosno zaprimljenu pisanu privolu.

Preslik zapisničke izjave, odnosno zaprimljene pisane privole, Ministarstvo dostavlja Ministarstvu obrane, odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova, ovisno o tome kojoj je postrojbi ili postrojbama tijekom Domovinskog rata pripadao davatelj privole, odnosno zapisničke izjave, uz zahtjev za deklasifikaciju podataka na koje se odnosi zapisnička izjava, odnosno pisana privola iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka.

Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova donose odluku o zahtjevu za deklasifikacijom podataka iz stavka 7. ovog članka sukladno propisima o tajnosti podataka i o odluci su dužni obavijestiti Ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana prijma zahtjeva.

Kada Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova odbije zahtjev za deklasifikaciju podataka, kao i u slučaju iz članka 12. ovog pravilnika, Ministarstvo je obvezno o tome obavijestiti davatelja pisane privole, odnosno davatelja zapisničke izjave u roku od osam dana od dana primitka obavijesti.

Na temelju pisane obavijesti o obavljenoj deklasifikaciji podataka, Ministarstvo će u roku od osam dana od primitka pisane obavijesti o obavljenoj deklasifikaciji podataka učiniti javno dostupnim i podatke iz posebnog dijela Registra branitelja za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na kojeg se odnosi izjava odnosno pisana privola iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka.

Davatelj pisane privole ili izjave iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka može uvijek povući danu privolu, odnosno izjavu, davanjem pisane izjave o povlačenju pisane privole odnosno izjave, nakon čega će Ministarstvo u roku od osam dana od primitka izjave o povlačenju privole odnosno izjave, podatke iz posebnog dijela Registra branitelja koji se odnose na davatelja pisane privole odnosno davatelja izjave, ukloniti iz javno dostupnog dijela Registra branitelja.

Članak 11.

Nasljednici, odnosno nasljednik smrtno stradaloga ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, član odnosno članovi uže obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pisani zahtjev za javnu objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja podnose Ministarstvu putem ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, nadležnog za prava branitelja prema mjestu prebivališta.

Pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti i izravno Ministarstvu.

Upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka obvezno je Ministarstvu odmah dostaviti zaprimljeni pisani zahtjev.

Obrazac pisanog zahtjeva iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnose svi nasljednici smrtno stradaloga ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno svi članovi uže obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Preslike zaprimljenih zahtjeva iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo dostavlja Ministarstvu obrane, odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova, ovisno o tome kojoj je postrojbi ili postrojbama tijekom Domovinskog rata pripadao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata za kojega je podnesen zahtjev za objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja, uz zahtjev za deklasifikaciju podataka na koje se odnosi pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka.

Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova donosi odluku o zahtjevu za deklasifikacijom podataka iz stavka 6. ovog članka sukladno propisima o tajnosti podataka i o odluci su dužni obavijestiti Ministarstvo u roku od tri mjeseca od dana prijma zahtjeva.

Kada Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova odbije zahtjev za deklasifikaciju podataka, kao i u slučaju iz članka 12. ovog pravilnika, Ministarstvo će obvezno o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva, odnosno prvog potpisanog podnositelja zahtjeva kad postoji više supotpisnika na podnesenom zahtjevu u roku od osam dana od dana primitka obavijesti.

Na temelju zaprimljene pismene obavijesti o obavljenoj deklasifikaciji podataka, Ministarstvo će u roku od osam dana od prijma pisane obavijesti učiniti javno dostupnim i podatke iz posebnog dijela Registra branitelja za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za kojeg je podnesen zahtjev za objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja.

Podnositelj, odnosno podnositelji zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, ili bilo koji supotpisnik zahtjeva, može uvijek pisanim zahtjevom zatražiti povlačenje zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, nakon čega će Ministarstvo u roku od osam dana od dana primitka pisanog zahtjeva, podatke iz posebnog dijela Registra branitelja koji se odnose na hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz stavka 1. ovog članka ukloniti iz javno dostupnog dijela Registra branitelja.

Članak 12.

U slučaju kada Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova provedu djelomičnu deklasifikaciju podataka iz članka 5. ovog pravilnika za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo neće objaviti podatke iz posebnog dijela Registra branitelja.

Članak 13.

Podaci iz članka 8. ovog pravilnika bit će javno dostupni putem internetske stranice Ministarstva za svakog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Podaci iz članka 9. ovog pravilnika bit će javno dostupni putem internetske stranice Ministarstva ako je obavljena deklasifikacija svih podataka za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata predviđena ovim pravilnikom.

Podaci iz stavka 1. i 2. ovog članka biti će dostupni osobi koja ispuni sljedeće uvjete:

– da na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno na početnoj stranici Registra branitelja započne pretraživanje podataka na način da upiše prezime, ime i godinu rođenja tražene osobe, kao i kontrolni tekst,

– da prihvati uvjete korištenja javno dostupnih podataka.

Uvjeti za korištenje javno dostupnih podataka odnose se na izričitu zabranu daljnje obrade i uporabe javno dostupnih podataka iz Registra branitelja ako za to ne postoji pravni temelj, sukladno propisu o zaštiti osobnih podataka, ili sukladno drugom pravnom propisu.

Osobi iz stavka 3. ovoga članka (u daljem tekstu: korisnik) mora biti dostupna i uputa za pretraživanje podataka.

Članak 14.

Kada korisnik u cilju pretrage podataka javno dostupnih iz Registra branitelja upiše samo prezime hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dobit će podatke s imenom, imenom roditelja, godinom rođenja i mjestom rođenja za najviše dvadeset hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata upisanih u Registar branitelja s istim prezimenom, poredanih po abecednom redu njihovih prezimena.

Ukoliko korisnik ne može identificirati traženu osobu na temelju podataka iz stavka 1. ovog članka, za dalje pretraživanje mora upisati osim prezimena i ime, te po potrebi i godinu rođenja tražene osobe – hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 15.

Kada korisnik na temelju podataka iz članka 14. ovog pravilnika izabere osobu – hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za kojeg traži daljnje podatke, za odabranu osobu bit će mu dostupni podaci iz članka 8. ovog pravilnika.

Podaci iz članka 9. ovoga pravilnika bit će javno dostupni korisniku pod uvjetom da je, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka napisana i riječ »Da« ispod riječi »Ratni tijek«.

Riječi »Ratni tijek« u smislu ovog pravilnika su podaci koji se odnose na posebni dio Registra branitelja.

Članak 16.

U slučaju postojanja dviju ili više osoba s istim imenom, istim imenom roditelja i istim prezimenom, istom godinom i mjestom rođenja u Registru branitelja, bit će dostupan i podatak o danu i mjesecu rođenja za navedene osobe – hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 43/2005).

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-0001/25

Urbroj: 522-04/1-3-12-1

Zagreb, 17. prosinca 2012.

Ministar
Predrag Matić, v. r.

Obrazac 1: Zapisnička izjava – Registar

REPUBLIKA HRVATSKA

(MINISTARSTVO BRANITELJA)
(URED DRŽAVNE UPRAVE U ____________ŽUPANIJI

Služba za ________________

________________________)

(GRAD ZAGREB

Gradski ured za zdravstvo i branitelje

Sektor za branitelje i obitelj

Odjel za branitelje

Odsjek za upravni postupak)

KLASA:

URBROJ:

U _____________, datum____________

ZAPISNIČKA IZJAVA

sastavljena dana________________ u _____________________ s početkom u ______________sati. Nazočni: službena osoba
________________________ i stranka_________________.

Utvrđujem da je nepozvan/a pristupio/la ________________, ime roditelja_____________, rođen/a_____________________, OIB: _________________________, iz___________________, identitet utvrđen na temelju osobne iskaznice/putovnice/ broj_________________, izdana u _______________, radi davanja privole – izjave za objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja i dao/la je sljedeću izjavu:

Ja ___________________________, rođen/a _______________ godine u ______________________, iz____________izjavljujem da svojom slobodnom voljom, pristajem da se podaci iz posebnog dijela Registra branitelja iz Domovinskog rata koji se odnose na naziv postrojbe/i kojima sam osobno pripadao/la tijekom Domovinskog rata i razdoblje sudjelovanja u Domovinskom ratu u istoj/istim postrojbama, javno objave na internetskoj stranici Ministarstva branitelja u javno dostupnim podacima iz Registra branitelja.

Ova zapisničku izjava mi je pročitana i na sadržaj iste nemam primjedbi.

Završeno u ________sati.

Službena osoba: Stranka – osoba koja je dala izjavu:

________________ __________________________


Obrazac 2: Pisana privola – Registar

______________________________

ime, ime jednog roditelja, prezime

___________________________

OIB

______________________________

mjesto i adresa stanovanja

PISANA PRIVOLA

kojom ja ___________________________, rođen/a _________ godine u ______________________, izjavljujem da, svojom voljom potvrđenu osobnim potpisom, pristajem da se podaci iz posebnog dijela Registra branitelja iz Domovinskog rata koji se odnose na naziv postrojbe/i kojima sam osobno pripadao/la tijekom Domovinskog rata i razdoblje sudjelovanja u Domovinskom ratu u istoj/istim postrojbama (ratni tijek), javno objave na internetskoj stranici Ministarstva branitelja u javno dostupnim podacima iz Registra branitelja.

U _______________, ________god.


POTPIS DAVATELJA/ICE PRIVOLE

_____________________________


Obrazac 3: Pisani zahtjev, nasljednici smrtno stradaloga ili
umrlog hrvatskog branitelja, članovi uže obitelji zatočenoga ili
nestaloga hrvatskog branitelja – Registar

______________________________
ime, ime jednog roditelja, prezime podnositelja
zahtjeva – prvog potpisanog

______________________________
OIB

______________________________
mjesto i adresa stanovanja

MINISTARSTVO BRANITELJA

ZAGREB

ZAHTJEV ZA JAVNU OBJAVU PODATAKA IZ POSEBNOG DIJELA REGISTRA BRANITELJA

1. Podaci o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za kojega tražim javnu objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja:

– ime, ime roditelja, prezime___________________________

– datum, godina i mjesto rođenja________________________

– datum smrti (za smrtno stradale i umrle hrvatske branitelje iz

Domovinskog rata)_________________________________

2. Podaci o podnositelju zahtjeva: (zaokružiti točan podatak)

– nasljednik smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

– nasljednik umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

– član uže obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Privitak: ___________________________________________

– priložiti dokaz o svojstvu nasljednika – pravomoćno rješenje o nasljeđivanju smrtno stradaloga odnosno umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preslik), ili pravomoćno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preslik), odnosno pravomoćno rješenje o statusu člana obitelji zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preslik).

Svojim potpisom/ima potvrđujem/o da su ovaj zahtjev osobno potpisali svi živući nasljednici, odnosno članovi uže obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata navedenog u točki 1. ovoga zahtjeva.

U ______________, _____________god.

Potpisi nasljednika članova obitelji umrlog ili smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili članova uže obitelji zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:

1) potpis:_________________________

čitko ime i prezime:__________________

2) potpis:_________________________

čitko ime i prezime:__________________

3) potpis:_________________________

čitko ime i prezime:__________________

4) potpis:_________________________

čitko ime i prezime:__________________

5) potpis:_________________________

čitko ime i prezime:__________________

6) potpis:_________________________

čitko ime i prezime:__________________

7) potpis:_________________________

čitko ime i prezime:__________________

141 18.12.2012 Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 141 18.12.2012 Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 141 18.12.2012 Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 141 18.12.2012 Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata