Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora

NN 142/2012 (19.12.2012.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3015

Na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine«, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ŠUMARSKOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice i izgled značke šumarskog inspektora Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), način i postupak njihova izdavanja i uporabe, te vođenje evidencije o izdanim iskaznicama i značkama.

Članak 2.

(1) Obrazac službene iskaznice, te obrazac značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Službena iskaznica šumarskog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se tehnikom »zaštitnog tiska«, od polikarbonatnog materijala, u obliku plastične kartice pravokutnog oblika veličine 55 × 85 mm, u nijansama bijele, zelene, plave i žute boje.

Članak 3.

Obrazac iskaznice sadrži:

a) na prednjoj strani iskaznice:

1. utisnut grb Republike Hrvatske

2. natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE«

3. naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA ŠUMARSKOG INSPEKTORA«

4. mjesto za fotografiju veličine 28×32 mm

5. ime i prezime

6. položaj i zvanje nositelja iskaznice

7. serijski broj značke.

b) na poleđini iskaznice:

1. tekst o ovlastima nositelja iskaznice

2. evidencijski broj iskaznice

3. nadnevak izdavanja iskaznice

4. mjesto za pečat Ministarstva i potpis ovlaštene osobe.

Članak 4.

(1) Značka je izvedena od kovine, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana. Veličina značke je 60×55 mm.

(2) Znak okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (mesing) na kojemu su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska).

(3) U središtu značke na zrakasto pozlaćenom prostoru smješten je hrvatski grb. Štit je izveden u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefni.

(4) Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst: »ŠUMARSKA INSPEKCIJA« u zlatnom emajlu.

(5) Donjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je crnim emajlom upisan troznamenkasti serijski broj značke.

(6) Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 5.

(1) Inspektori u obavljanju službenih poslova nose značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8×12 cm.

(3) Na prednjoj stranici kožnog poveza otisnut je zlatnom bojom grb Republike Hrvatske i ispod njega, u dva retka, natpis:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE.

Članak 6.

Iskaznice i značke s pripadajućim kožnim povezom inspektorima izdaje Ministarstvo.

Članak 7.

(1) O izdanim iskaznicama i značkama inspektorima vodi se očevidnik u Ministarstvu.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. redni broj (evidencijski broj)

2. ime i prezime inspektora

3. serijski broj iskaznice odnosno serijski broj značke

4. nadnevak izdavanja

5. nadnevak povratka

6. potpis inspektora

7. odjeljak za napomene.

Članak 8.

(1) Inspektor koji izgubi iskaznicu i/ili značku, ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog.

(2) Nova iskaznica i/ili značka izdat će se nakon što je u »Narodnim novinama« oglašeno da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica i/ili značka ne vrijede.

(3) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« iz stavka 2. ovog članka snosi inspektor koji je iskaznicu i/ili značku izgubio ili na drugi način ostao bez iskaznice i/ili značke, kao i troškove izdavanja nove iskaznice i/ili značke ako je ostanak bez njih bio posljedica namjere ili krajnje nepažnje inspektora.

Članak 9.

(1) Inspektor kojemu prestane državna služba ili koji bude postavljen u drugo zvanje obvezan je Ministarstvu vratiti iskaznicu i značku u roku od 3 dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja u drugo zvanje.

(2) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i značka, ako se protiv njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti.

Članak 10.

Ministarstvo povjerava tiskanje iskaznica i izradu znački pravnoj osobi koja obavlja tiskarsku odnosno djelatnost izrade znakova.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 1/06 i 17/07).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/05

Urbroj: 525-11/1026-12-1

Zagreb, 7. studenoga 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE ŠUMARSKOG INSPEKTORA

ZNAČKA ŠUMARSKOG INSPEKTORA

142 19.12.2012 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora