Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

NN 142/2012 (19.12.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3019

Na temelju članka 87. stavka 6. i 7. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVILIMA SLUŽBENOG UZORKOVANJA U SVRHU MONITORINGA ODREĐENIH TVARI I REZIDUA U ŽIVIM ŽIVOTINJAMA I PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Članak 1.

U Pravilniku o pravilima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 138/08)[1] u Dodatku, točki 1., podtočki 1.1. iza riječi »službeni veterinari« dodaju se riječi: »te ovlašteni veterinari kontrolnih tijela«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/180

Urbroj: 525-10-12-5

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća (EZ) br. 98/179/EZ od 23. veljače 1998. kojom se utvrđuju detaljna pravila službenog uzorkovanja u svrhu praćenja određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i životinjskim proizvodima.