Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

NN 142/2012 (19.12.2012.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3021

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 25. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH PREŽIVAČA I GENETSKOG MATERIJALA PODRIJETLOM OD PREŽIVAČA IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE RADI SPRJEČAVANJA UNOŠENJA U REPUBLIKU HRVATSKU BOLESTI PLAVOG JEZIKA

I.

Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske:

a) živih domaćih i divljih preživača;

b) zametaka/jajnih stanica preživača;

c) sjemena za umjetno osjemenjivanje preživača;

radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika.

Zabrana iz stavka prvog ove točke ne odnosi se na pošiljke živih preživača, zametaka/jajnih stanica i sjemena za umjetno osjemenjivanje preživača koji potječu iz drugih država ili dijelova država, a provoze se preko područja navedenih u točki II. ove Naredbe, pod uvjetom da su životinje i prijevozna sredstva tretirani insekticidima na mjestu utovara ili u svakom slučaju prije ulaska u zabranjenu zonu, što na certifikatu mora potvrditi službeni veterinar zemlje izvoznice navodeći naziv korištenog insekticida. Provoz je dozvoljen samo glavnim cestama i bez zaustavljanja.

II.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe primjenjuje se na pošiljke podrijetlom iz država, odnosno njihovih regija navedenih u Dodatku ove Naredbe.

III.

Iz država članica Europske unije odnosno njihovih regija iz točke II. ove Naredbe dozvoljava se uvoz pod sljedećim uvjetima:

1. Živi preživači:

Životinje moraju biti zaštićene od napada vektora Culicoides vrsta tijekom prijevoza do mjesta odredišta te mora biti ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

1. životinje su za vrijeme razdoblja sezonski slobodnog od vektora držane u zoni sezonski slobodnoj od bolesti plavog jezika od rođenja ili najmanje 60 dana prije datuma otpreme te su pretražene testom identifikacije uzročnika u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine, s negativnim rezultatom, provedenim najranije sedam dana prije otpreme;

2. životinje su bile zaštićene od napada vektora najmanje 60 dana prije datuma otpreme;

3. životinje su prije otpreme bile držane u zoni sezonski slobodnoj od bolesti plavog jezika za vrijeme razdoblja sezonski slobodnog od vektora ili su bile zaštićene od napada vektora najmanje 28 dana te su tijekom tog perioda serološki testirane u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine na prisutnost protutijela za virus bolesti plavog jezika s negativnim rezultatom. Testiranje mora biti provedeno najmanje 28 dana od datuma početka zaštite životinja od napada vektora ili razdoblja sezonski slobodnog od vektora;

4. životinje su prije otpreme bile držane u zoni sezonski slobodnoj od bolesti plavog jezika za vrijeme razdoblja sezonski slobodnog od vektora ili su bile zaštićene od napada vektora najmanje 14 dana te su tijekom tog perioda pretražene testom identifikacije uzročnika u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine, s negativnim rezultatom, provedenim najmanje 14 dana od datuma početka zaštite životinja od napada vektora ili razdoblja sezonski slobodnog od vektora;

5. životinje potječu iz stada cijepljenih u skladu s programom cijepljenja odobrenim od nadležnog tijela i životinje cijepljene protiv serotipa(ova) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla, te životinje su još uvijek unutar vremenskog razdoblja imuniteta garantiranog u specifikaciji cjepiva odobrenog za program cijepljenja i udovoljavaju barem jednom od sljedećih uvjeta:

(a) cijepljene su prije više od 60 dana prije otpreme;

(b) cijepljene su inaktiviranim cjepivom prije barem onoliko dana koliko je potrebno za početak stvaranja imuniteta što je određeno u specifikaciji cjepiva odobrenog za program cijepljenja te su pretražene testom identifikacije uzročnika u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine, s negativnim rezultatom, provedenim najmanje 14 dana od početka stvaranja imuniteta određenog u specifikaciji cjepiva odobrenog za program cijepljenja;

(c) prethodno cijepljene i nadocijepljene s inaktiviranim cjepivom unutar vremena trajanja imuniteta garantiranog u specifikaciji cjepiva odobrenog za program cijepljenja;

(d) držane za vrijeme razdoblja sezonski slobodnog od vektora u zoni sezonski slobodnoj od rođenja ili najmanje 60 dana prije datuma cijepljenja te su cijepljene inaktiviranim cjepivom prije barem onoliko dana koliko je potrebno za stvaranje imuniteta što je određeno u specifikaciji cjepiva odobrenog za program cijepljenja;

6. životinje nisu nikad bile cijepljene protiv bolesti plavog jezika i uvijek su bile držane na epidemiološki relevantom zemljopisnom području podrijetla gdje nije bilo, nema ili vjerojatno nema više od jednog serotipa virusa bolesti plavog jezika i:

(a) serološki su dva puta testirane u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine na prisutnost protutijela za serotip virusa bolesti plavog jezika s pozitivnim rezultatom,a prvo testiranje uzoraka je provedeno između 60 i 360 dana prije datuma otpreme dok je drugo testiranje uzoraka provedeno najranije sedam dana prije datuma otpreme; ili

(b) serološki su testirane u skladu s OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine na prisutnost protutijela za serotip virusa bolesti plavog jezika s pozitivnim rezultatom, a testiranje je provedeno najmanje 30 dana prije datuma otpreme i životinje su podvrgnute testu identifikacije uzročnika u skladu s OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine s negativnim rezultatom, koji je proveden najranije sedam dana od datuma otpreme;

7. životinje nikad nisu bile cijepljene protiv bolesti plavog jezika i bile su dva puta podvrgnute serološkom testiranju u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine za otkrivanje specifičnih protutijela za sve serotipove virusa bolesti plavog jezika s pozitivnim rezultatom za serotipove prisutne ili vjerojatno prisutne u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla, i:

(a) prvo serološko testiranje uzoraka je provedeno između 60 i 360 dana prije datuma otpreme dok je drugo testiranje uzoraka provedeno najranije sedam dana prije datuma otpreme; ili

(b) serološko testiranje za određeni serotip je provedeno najmanje 30 dana prije datuma otpreme i životinje su bile podvrgnute testu identifikacije uzročnika u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine, s negativnim rezultatom, provedenim najranije sedam dana od datuma otpreme.

U slučaju uvoza bređih životinja barem jedan od uvjeta iz točaka 5., 6. i 7. mora biti ispunjen prije osjemenjivanja ili parenja, ili mora biti ispunjen uvjet iz točke 3., a testiranje mora biti obavljeno najranije 7 dana prije datuma otpreme.

2. Sjeme preživača pod uvjetom da je dobiveno od životinja donora koje ispunjavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:

(a) držane su izvan zone ograničenja najmanje 60 dana prije početka i tijekom sakupljanja sjemena;

(b) zaštićene su od napada vektora najmanje 60 dana prije početka uzimanja i tijekom sakupljanja sjemena;

(c) držane su tijekom sezonskog razdoblja slobodnog od vektora u zoni sezonski slobodnoj od virusa bolesti plavog jezika, najmanje 60 dana prije početka i tijekom sakupljanja sjemena te su bile podvrgnute testu identifikacije uzročnika u skladu s važećim OIE Priručnikom, s negativnim rezultatom, provedenim najranije 7 dana prije datuma početka sakupljanja sjemena;

(d) serološki su pretražene u skladu s važećim OIE Priručnikom kako bi se otkrila protutijela grupe virusa uzročnika bolesti plavog jezika, s negativnim rezultatom najmanje svakih 60 dana tijekom razdoblja prikupljanja i između 21 i 60 dana od zadnjeg sakupljanja sjemena;

(e) pretražene testom za identifikaciju uzročnika bolesti plavog jezika, u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine, s negativnim rezultatom, u uzorcima krvi uzetim:

(i) kod prvog i zadnjeg prikupljanja sjemena koje se šalje; i

(ii) tijekom razdoblja prikupljanja sjemena:

– najmanje svakih sedam dana, u slučaju testa izolacije virusa,

– najmanje svakih 28 dana, u slučaju testa lančane reakcije polimerazom (PCR);

3. Zametci/jajne stanice preživača, i to:

1. in vivo dobiveni zametci i jajne stanice goveda moraju biti prikupljeni od životinja donora koje ne pokazuju nikakve kliničke znakove bolesti plavog jezika na dan prikupljanja;

2. in vivo zametci i jajne stanice životinja koje nisu goveda i in vitro proizvedeni zametci goveda moraju biti dobiveni od životinja donora koje udovoljavaju barem jednom od sljedećih uvjeta:

(a) držane su izvan zone ograničenja najmanje 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja zametaka/jajnih stanica, što se ne odnosi na zametke i jajne stanice dobivene od životinja donora držanih na gospodarstvima u kojima postoji veterinarska zabrana ili mjere karantene vezane za bolest plavog jezika;

(b) zaštićene su od napada vektora bolesti plavog jezika najmanje 60 dana prije početka uzimanja i tijekom prikupljanja zametaka/jajnih stanica;

(c) serološki pretražene u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine, kako bi se otkrila protutijela za virus bolesti plavog jezika, između 21 i 60 dana nakon sakupljanja zametaka/jajnih stanica s negativnim rezultatom;

(d) pretražene su testom identifikacije uzročnika u skladu s važećim OIE Priručnikom za dijagnostičke testove i vakcine, s negativnim rezultatom, na uzorku krvi uzetom na dan prikupljanja zametaka/jajnih stanica.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika (»Narodne novine«, br. 97/12).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/192

Urbroj: 525-10/0488-12-1

Zagreb, 5. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK

Zona pod

ograničenjem

Serotip(ovi)

Država

Područje

Zona A

2, 4, 9, 16

IT (Italija)

Regije: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Bassilicata, Calabria, Sicilia (osim zone V)

Zona B

2, 16

IT (Italija)

Regije: Umbria i Lazio (osim provincije Rieti)

Zona F

8

IT (Italija)

Regija Piemonte: provincija Torino

Zona G

1, 2, 4, 16

IT (Italija)

Regija Sardegena (osim zone T)

Zona H

Nije određen

MT (Malta)

Cijelo područje

Zona I

1,4

ES (Španjolska)

Provincija Huelva, provincija Cádiz: ostatak lokalne veterinarske jedinice nije uključen u zonu S, provincija Málaga, provincija

Sevilla: Utrera (Bajo Guadalquivir), Osuna (Campiña/Sierra Sur), Lebrija (Las Marismas), Sanlucar la Mayor (Poniente de Sevilla), Marchena (Serranía Sudoeste) lokalne veterinarske jedinice

Zona J

1

PT (Portugal)

Cijelo kopneno područje

Zona J

1

ES (Španjolska)

Cijelo područje (osim zona I i S) osim Kanarskih i Balearskih otoka

Zona K

1,8

FR (Francuska)

Cijelo područje kontinentalne Francuske

Zona K

1, 8

UK (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Bailiwick Guernseya (kanalski otoci)

Zona S

1, 4, 8

ES (Španjolska)

Provincija Cádiz: Campo de Gibraltar lokalna veterinarska jedinica

Zona T

1, 2, 4, 8, 16

FR (Francuska)

département de Haute-Corse

département de Corse-du-Sud

Zona T

1, 2, 4, 8, 16

IT (Italija)

Regija Sardegna: provincija Olbia Tempio

Zona V

2, 4, 8, 9, 16

IT (Italija)

Regija Sicilia: provincija Caltanissetta:

komune Gela, Niscemi; provincija Catania: komune Caltagirone, Grammichele, Locodia Eubea, Lazzarone; provincija Ragusa komune: Acate, Chiaramonte Gulfi. Comiso, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria.

Zona W

1,8,16

EL (Grčka)

Otok Lesbos

Zona X

4,16

CY (Cipar)

Cijelo područje

Zona X

4,16

EL (Grčka)

Otoci Chios, Dodekanisa, Samos

142 19.12.2012 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika