Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

NN 142/2012 (19.12.2012.), Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

3023

Na osnovi odredbi čl. 18. i 19. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/94), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 117/08, 75/09 i 18/11), te ispravka Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 50/09) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na sjednici 27. listopada 2012. godine donio je

TARIFU

O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA

GLAVA PRVA

Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih usluga i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Troškovi zastupanja su odvjetničke usluge, uvećane za porez na dodanu vrijednost i izdaci potrebni za izvršenje posla. Troškove zastupanja dužan je platiti naručitelj usluge (stranka).

I. KAZNENI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

Tbr. 1.

1.

Sastav privatne tužbe i kaznene prijave, te sastav optužnog prijedloga temeljem kojeg se pokreće prekršajni postupak – 50 bodova

2.

Sastav zahtjeva oštećenika kao tužitelja za poduzimanjem dokaznih radnji od strane suca istrage, te sastav optužnog prijedloga ili optužnice u ime oštećenika radi nastavljanja kaznenog progona u odnosu na osumnjičenika – po Tbr. 4. t. 1. – prema težini kaznenih djela.

3.

Sastav podnesaka s navođenjem činjenica i obrazloženim dokaznim prijedlozima, te sastav prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza iz spisa po Tbr. 4. t. 1.

4.

Sastav podneska kojim se postavlja imovinskopravni zahtjev oštećenika – 50 bodova

5.

Ostali podnesci – 25 bodova

Tbr. 2.

1.

Sastav prijedloga za odgodu izvršenja kazne, za prekid izdržavanja kazne, sastav zahtjeva za uvjetni otpust, te brisanje osude

– 50 bodova

2.

Sastav prijedloga za rehabilitaciju i sastav molbe za pomilovanje

– 50 bodova

Zastupanje i obrana u predistražnom postupku

Tbr. 3.

1.

Za sudjelovanje u predistražnom postupku koji se vodi pred tijelima redarstvenih vlasti ili kod nadležnog državnog odvjetništva, za prisustvovanje izvidima koje provodi državno odvjetništvo ili tijela policije, prisustovanje ročištu koje vodi sudac istrage glede odluke o određivanju, produljenju ili ukidanju istražnog zatvora, odvjetniku kao branitelju ili opunomoćeniku oštećenog kao tužitelju, pripada nagrada kao za obranu iz Tbr. 4. t. 1. prema djelu za koje se vodi postupak, te za drugi i svaki sljedeći započeti sat prisutnosti u postupku naknada od – 50 bodova

2.

Za radnje iz t. 1 koje se izvode izvan suda ili državnog odvjetništva ili sjedišta redarstvenih vlasti odvjetniku pripada, osim naknade po utrošenom satu, i naknada po Tbr. 34. te svi gotovi izdaci i naknada po Tbr. 45.

Obrana okrivljenog, zastupanje privatnog tužitelja, zastupanje oštećenog i/ili oštećenog kao tužitelja tijekom poduzimanja dokaznih radnji od strane državnog odvjetnika ili policije, te na raspravi koja se vodi pred nadležnim sudom

Tbr. 4.

1.

Obrana optuženog, obrana optužene pravne osobe, zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog kao tužitelja na dokaznom ročištu koje se održava pred sucem istrage, na sjednici pred optužnim vijećem, na pripremnom ročištu, te na raspravi pred sudovima ili sucem za prekršaje, zastupanje na ročištima kod suca izvršenja kazne, za svaki dan rasprave:

za kaznena djela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna do 3 godine zatvora

100 bodova

za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 5 godina zatvora

200 bodova

za kaznena djela za koja je predviđena kazna do 10 godina zatvora

300 bodova

za kaznena djela za koja je predviđena kazna preko 10 godina zatvora

400 bodova

za obranu pred sucem za prekršaje

50 bodova

– za obranu pred sucem za prekršaje ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela, odnosno ako se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastala izvršenjem ili prekršajnog djela – odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., u zavisnosti od vrijednosti oduzetog predmeta odnosno imovinske koristi.

– za obranu pravne osobe u kaznenom ili prekršajnom postupku protiv pravnih osoba, prema visini predviđene novčane kazne, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1.

– kada odvjetnika u kaznenom postupku za predstavnika pravne osobe postavi sud, pripada mu nagrada od 100 bodova za svaki dan rasprave, a ako ga postavi pravna osoba ima pravo na nagradu prema odredbi alineje 7 ovog tarifnog broja.

Ako rasprava traje dulje od jednog sata, za svaki sljedeći započeti sat odvjetniku pripada naknada od – 50 bodova

2.

Obrana optuženog i zastupanje oštećenog kao tužitelja ili privatnog tužitelja:

– na sjednici vijeća drugog stupnja – kao za obranu pred sudom prvog stupnja

– na raspravi pred sudom drugog stupnja – kao za obranu pred sudom prvog stupnja s povišenjem od 25%

3.

U postupku prema maloljetniku, odvjetniku kao branitelju pripada ista nagrada kao za obranu po t. 1. ovog tarifnog broja.

4.

Ako je poslije podignute optužnice, optužnog prijedloga ili privatne tužbe, a prije izvođenja dokaza na raspravi, došlo do obustave postupka, ili do odgode rasprave, odvjetniku pripada 50% nagrade iz t. 1. ovog tarifnog broja.

5.

Za svaki obavljeni razgovor s okrivljenikom koji se nalazi u pritvoru odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova te za drugi i svaki sljedeći započeti sat naknada od – 50 bodova.

6.

Za prisutnost očevidima i rekonstrukcijama, kao i ostalim sudskim radnjama, koje tijela redarstvenih vlasti, nadležno državno odvjetništvo ili nadležni sud izvode izvan zgrade suda ili državnog odvjetništva, odvjetniku pripada nagrada kao za obranu po t. 1. ovog tarifnog broja kao i naknada po Tbr. 34. i 45.

7.

Nagrada za rad odvjetnika koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti, sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu, određuje se Pravilnikom Ministarstva pravosuđa.

8.

Odvjetniku koji zastupa oštećenog na raspravi u kaznenom postupku pripada 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Pravni lijekovi

Tbr. 5.

1.

Za žalbu okrivljenog protiv presude, privatnog tužitelja, oštećenog kao tužitelja, žalbu na rješenje kojim je odbijen prijedlog za izdvajanje iz spisa nezakonitih dokaza, žalbu na rješenja o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, te za žalbu protiv odluke o primjeni odgojno popravnih mjera, o primjeni mjera sigurnosti i o upućivanju u zavod za čuvanje i liječenje odvjetniku pripada ista nagrada kao po Tbr. 4., uvećana za 50%.

2.

Za odgovore na žalbu protiv presude odvjetniku pripada 50% nagrade iz t. 1 ovog tarifnog broja.

3.

Za žalbu protiv rješenja o određivanju ili produljenju istražnog zatvora, žalbu protiv rješenja o određivanju mjera opreza i rješenja o određivanju privremene mjere kojom se okrivljeniku ili drugim osobama zabranjuje raspolaganje imovinom, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 4. t. 1.

4.

Za žalbe protiv odluke o trošku odvjetniku pripada nagrada od 50 bodova.

5.

Za sastavljanje odgovora protiv optužnice odvjetniku pripada 75% nagrade iz Tbr. 4. t. 1.

Izvanredna pravna sredstva

Tbr. 6.

1.

Prijedlozi za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti – nagrada po Tbr. 5 toč.1.

2.

Prijedlozi za obnovu postupka, izvanredno preispitivanje pravomoćne presude izvanredno ublažavanje kazne, te žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga – nagrada po Tbr. 4. t. 1.

3.

Odgovor na prijedloge iz t. 1. i 2. ovog Tbr.– 50% nagrade iz Tbr. 4. t. 1.

II. PARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje tužbi i podnesaka

Tbr. 7.

Odvjetniku pripada nagrada za sastavljanje tužbe, protutužbe, prijedloga ili zahtjeva:

1.

Ako je vrijednost predmeta spora:

OD KUNA

DO KUNA

BODOVA

0

2.500,00

25

2.500,01

5.000,00

50

5.000,01

10.000,00

75

10.000,01

100.000,00

100

100.000,01

250.000,00

250

250.000,01

500.000,00

500

Ako vrijednost spora prelazi iznos od 500.000,00 kn do iznosa od 5,000.000,00 kn, odvjetnik pored nagrade od 500 bodova ima pravo obračunati nagradu od 1 boda na svakih započetih 1.000,00 kn. Iznad vrijednosti spora od 5,000.000,00 kn do iznosa od 10,000.000,00 kn za svaki započetih 2.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati nagradu od 1 boda. Iznad vrijednosti spora od 10,000.000,00 kn za svakih započetih 5.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati nagradu od 1 boda, ali ne više od 10.000 bodova.

2.

Odvjetniku pripada jednokratna nagrada za svaki prvostupanjski postupak, bez obzira na broj radnji koje je poduzeo, u visini od 200 bodova u sljedećim postupcima:

– radi smetanja posjeda

– radi služnosti

– iz stambenih odnosa (otkazi, iseljenja, utvrđenja)

– radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka

– za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, te o tome s kime će živjeti maloljetna djeca

– iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.), osim u procjenjivim predmetima na koje se primjenjuje Tbr. 7. t. 1.

– za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja

3. U sporovima:

– iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava nagrada po Tbr. 7. t. 1., ali ne manje od 50 bodova

– za utvrđivanje rente kao vrijednost spora uzima se iznos petogodišnje rente.

4.

Za tužbe na izdavanje platnog naloga na osnovi računa ili izvoda iz poslovnih knjiga odvjetniku pripada 50% nagrade iz t. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 100 bodova.

5.

Za tužbu na izdavanje mjeničnih, čekovnih i platnih naloga na osnovi drugih vrijednosnih papira, javnih i privatnih isprava,osim onih koji su navedeni u t. 4. ovog tarifnog broja, odvjetniku pripada puna nagrada iz t. 1. ovog tarifnog broja.

6.

Tužbe i obrazloženi podnesci pred domaćom arbitražom po Tbr. 7. t. 1.

Tužbe i obrazloženi podnesci pred međunarodnom arbitražom i arbitražom s međunarodnim elementom po Tbr. 7. t. 1. s povišenjem od 100%.

7.

Zastupanje pred medijacijom po Tbr. 7. t. 1.

8.

Za zastupanje u parničnom postupku u kojem je vrijednost predmeta spora manja od 1.000,00 kn, neovisno o odredbi Tbr. 7. t. 1. ove Tarife, ukoliko prethodnim točkama od 2 do 7 istog Tbr. za pojedine postupke i sporove nije drugačije određeno, odvjetniku pripada jednokratna nagrada za cijeli prvostupanjski postupak u visini od – 50 bodova.

Tbr. 8.

1.

Za sastavljanje odgovora na tužbu, prigovora protiv platnog naloga i obrazloženih podnesaka u kojima se odgovara na navode prigovora ili odgovora na tužbu ili se očituje na nalaze i mišljenja vještaka, ali ne više od sveukupno 4 takva podneska u prvostupanjskom postupku – nagrada kao za tužbu po Tbr. 7. t. 1., 3., 6. i 7.

2.

Za sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje, prijedloga za izdavanje privremenih mjera – 50% nagrade iz t. 1. ovog tarifnog broja, ali ne više od 100 bodova

3.

Sastavljanje ostalih podnesaka – 25% nagrade iz t. Tbr. 7. t. 1., 3., 6. i 7. ali ne više od 50 bodova

Zastupanje na ročištima

Tbr. 9.

1.

Za svako ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se

izvodili dokazi, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. t. 1., 3., 6. i 7.

2.

Za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe ili prigovora, presudom na osnovi priznanja ili na osnovi izostanka – 50 % nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3., 6. i 7.

3.

Za ročište na kojem se objavljuje presuda – 50% nagrade iz Tbr. 7 t. 1., 3., 6. i 7., ali ne više od 50 bodova

4.

Za svako ročište pred arbitražom na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi – nagrada iz Tbr. 7. t. 6., a sva ostala ročišta 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 6.

5.

Za pristup na ročište koje je odgođeno prije početka raspravljanja 25% od Tbr. 7. t. 1., 3.,6. i 7. ali ne više od 50 bodova

6.

Za raspravu pred sudom drugog stupnja, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3., 6. i 7.

7.

Za nazočnost očevidu odvjetniku pripada ista nagrada kao za zastupanje na ročištu, te naknada po Tbr. 35 i po Tbr. 45.

Pravni lijekovi

Tbr. 10

1.

Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3. i 6. s povećanjem od 25%.

2.

Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. t. 2. odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 60 bodova.

3.

Za sastavljanje redovnih pravnih lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, u parnicama iz Tbr. 7. t. 8. odvjetniku pripada jednokratna nagrada u visini od 30 bodova.

4.

Za sastavljanje odgovora na žalbu i reviziju – nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3. i 6.

Za sastavljanje odgovora na žalbu i reviziju u predmetima iz Tbr. 7. t. 2. i t. 8. – nagrada od 30 bodova.

5.

Za sastavljanje žalbe protiv rješenja, odvjetniku pripada 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6.

6.

Za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova, odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 7. t. 1, 3. i 6., s povećanjem od 50%.

Za sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova u predmetima iz Tbr. 7. t. 2. i t. 8. ove Tarife odvjetniku pripada nagrada u visini od 80 bodova.

7.

Za odgovore na izvanredne pravne lijekove, odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., odnosno nagrada po Tbr. 5. st. 2.

III. OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA

Tbr. 11

1.

Prijedlozi za izdavanje rješenja o ovrsi, prijedlozi za protuovrhu, prijedlozi za osiguranje, prijedlozi za izdavanje privremenih i prethodnih mjera, prigovori protiv navedenih prijedloga, te odgovori na prigovore – nagrada iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6.

2.

Ovršni postupak u postupcima iz Tbr. 7. t. 2. – jednokratna nagrada za cjelokupni postupak u visini od 80 bodova,

a u postupcima iz Tbr 7. t. 8., – jednokratna nagrada za cjelokupni postupak u visini od 50 bodova,

3.

Sastav prijedloga za prokaznu izjavu i prokazni popis imovine – 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova.

4.

Sastav prijedloga za odgodu ovrhe – 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova

5.

Sastav prijedloga radi dostave pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi banci (izvansudska ovrha) ili sudu (sudska ovrha), odnosno drugim sudionicima u provođenju ovrhe, te sastav pritužbe ovršenika – 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova

6.

Sastav zahtjeva za naplatu temeljem zadužnice – 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., ali ne više od 500 bodova

7.

Sastav dražbenih uvjeta – nagrada iz Tbr. 7. t. 1.

8.

Sastav ostalih podnesaka u ovršnom postupku ili postupku osiguranja – 25% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., ali ne više od 250 bodova

Tbr. 12

1.

Za zastupanje na ročištu – nagrada iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., u vezi s Tbr. 9.

2.

Za sudjelovanje u provođenju ovrhe ili postupku osiguranja – nagrada iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., u vezi s Tbr. 9.

Tbr. 13

1.

Za sastavljanje pravnih lijekova – nagrada iz Tbr. 7. t. 1., 3. i 6., u vezi s Tbr. 10.

2.

Za sastavljanje pravnih lijekova u ovršnim postupcima iz Tbr. 7. t. 2. i t. 8. – nagrada u visini od 60 bodova

IV. STEČAJNI POSTUPAK

Tbr. 14

1.

Prijedlozi za pokretanje stečajnog postupka, prema vrijednosti prijavljene tražbine – nagrada po Tbr. 7. t. 1.

2.

Prijave tražbina, sastav podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge – nagrada iz t. 1. ovog tarifnog broja.

3.

Za sastavljanje pravnih lijekova – nagrada po Tbr. 7. t. 1. uvećana za 25%.

Tbr. 15

Za zastupanje na ročištima te sudjelovanje u radu sjednica vjerovnika odvjetniku pripada nagrada po Tbr. 7. t. 1. u svezi s Tbr. 9.

V. IZVANPARNIČNI POSTUPAK

Tbr. 16

1.

Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak:

– za diobu zajedničke imovine ili bračne stečevine, razvrgnuće zajednice nekretnina, određivanje naknade za ekspropriranu imovinu, utvrđivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima – 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., ali ne manje od 50 bodova

– uređenje međe 50 bodova

– u ostalim neprocjenjivim predmetima 50 bodova

– za amortizaciju isprava – 50% nagrade iz Tbr. 7. t. 1., ali ne više od 50 bodova

2.

Za protestiranje mjenice 25% nagrade iz Tbr. 7. t. 1.

Tbr. 17.

1.

Za zastupanje na ročištu u procjenjivim predmetima – 75% nagrade iz Tbr. 7. t. 1, u svezi s Tbr 9., ali ne manje od 25 bodova, a u ostalim predmetima nagrada iz Tbr. 16.

Tbr. 18

1.

Za sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova odvjetniku pripada nagrada iz Tbr. 16. uvećana za 25%.

VI. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

Tbr. 19

1.

Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga na osnovi kojih se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi ili zabilježbi nekog prava i za svako ročište, odvjetniku pripada 25% nagrade iz Tbr. 7. t. 1.

2.

Za prijedlog iz t. 1. ako je vrijednost neprocjenjiva – nagrada od 50 bodova

3.

Za sastav ostalih podnesaka – 25% nagrade iz Tbr. 7. t. 1. ali ne

manje od 25 bodova

4.

Za sastavljanje pravnih lijekova – nagrada kao u t. 1. i 2. uvećana za 25%.

VII. UPRAVNI POSTUPAK

Tbr. 20

1.

Sastav zahtjeva kojima se pokreće upravni postupak, sastav podnesaka s činjeničnim navodima, sastav obrazloženih prijedloga i sastav prijedloga za izvršenje rješenja:

– u neprocjenjivim predmetima 50 bodova

2.

U svim procjenjivim predmetima, kao npr. porezne prijave na osnovi podataka iz knjiga koje je obveznik poreza dužan voditi, obrazloženi podnesci u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku izvlaštenja, u postupku pribavljanja lokacijske i građevinske dozvole, u postupcima iz stambenih odnosa, u postupku naknade za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine, kao i u drugim upravnim postupcima – nagrada po Tbr. 7. t. 1. Osnovicu za obračun čini ukupan prihod, odnosno vrijednost imovine, odnosno iznos jednogodišnje najamnine ili zakupnine.

3.

Ostali podnesci – 50% nagrade iz t. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

Tbr. 21

1.

Zastupanje u ispitnom postupku, u postupku osiguranja dokaza, zastupanje na usmenoj raspravi te očevidu u prvostupanjskom upravnom postupku – nagrada iz Tbr. 20. t. 1. i 2. te naknada po Tbr. 35.

2.

Obrana u postupcima radi poreznih, carinskih ili deviznih prekršaja – nagrada po Tbr. 20. t. 1. i 2., te naknada po Tbr. 35.

Tbr. 22

Sastav žalbe, sastav prigovora, sastav prijedloga upravnog ugovora, sastav prijedloga za obnovu postupka, sastav prijedloga radi oglašivanja rješenja ništavim, sastav prijedloga za poništavanje i ukidanje rješenja, sastav prijedloga radi pravne zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga, zastupanje u postupku pred drugostupanjskim tijelom – nagrada po Tbr. 20. t. 1. i 2. uvećana za 25%.

VIII. UPRAVNI SPOROVI

Tbr. 23

1.

Tužbe, odgovori na tužbe, prijedlozi za donošenje privremene mjere, sastav prijedloga za nagodbu te podnesaka koji sadrže činjenična i pravna razlaganja u prvostupanjskom upravnom sporu:

– kod procjenjivih predmeta – nagrada po Tbr. 7. t. 1

– u neprocjenjivim predmetima: 250 bodova

2.

Zastupanje na raspravi – nagrada iz t. 1. ovog tarifnog broja

Sastav zahtjeva za izvršenje presude – 50% nagrade iz t. 1. ovog tarifnog broja.

3.

Sastav žalbe protiv presude i rješenja, sastav odgovora na žalbu, sastav zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude, zastupanje na raspravi pred Visokim upravnim sudom, sastav zahtjeva za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općih akata,

– nagrada iz t. 1. ovog tarifnog broja uvećana za 25%.

IX. POSTUPAK ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

Tbr. 24

1.

Podnesci kojima se na osnovi akta o osnivanju traži upis u sudski registar kod trgovačkog suda – 50 bodova

2.

Podnesci kojima se traži promjena upisa u sudskom registru – 50 bodova

3.

Za sastav akata (Izjava o osnivanju društva, društveni ugovor, statut, te ostali ugovori) potrebnih za upis osnivanja ili promjena u sudskom registru, nagrada prema Tbr. 29. t. 1. i 2.

4.

Ostali podnesci tijekom postupka za upis – 50 bodova

5.

Pravni lijekovi (redovni i izvanredni) – nagrada kao za podneske iz t. 1. i 2., uvećana za 50%.

Tbr. 25

1.

Za sastavljanje tužbe na poništaj upisa u registar, za odgovore na tužbu i obrazložene podneske o činjeničnim i pravnim navodima odvjetniku pripada nagrada od 100 bodova

2.

Za ročište na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari, ili su se izvodili dokazi – nagrada iz t. 1, a za sva ostala ročišta na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili za ročište na kojem se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe, nagodbom ili presudom na osnovi priznanja – 50% nagrade iz t. 1.

3.

Za sastavljanje pravnih lijekova (redovnih i izvanrednih) protiv presuda – nagrada iz t. 1. uvećana za 25%, a protiv rješenja – 50% nagrade iz t. 1. ovog tarifnog broja.

4.

Za zastupanje dioničara ili člana društva na skupštini trgovačkog društva, odvjetniku pripada nagrada prema dogovoru sa strankom, ali ne manje od 50 bodova, za svaki započeti sat skupštine.

X. POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED POSLODAVCEM

Tbr. 26

U postupku koji prethodi donošenju odluke kod poslodavca odvjetniku pripada:

1.

Za obrazložene podneske 50 bodova

2.

Za sastavljanje zahtjeva za zaštitu prava – nagrada iz t. 1. ovog tarifnog broja.

3.

Za izradu nacrta odluka, kada odvjetnik zastupa poslodavca kao i pod t. 1. i 2. ovog tbr.

XI. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

Tbr. 27

1.

Podnesci kojima se pokreće postupak pred Ustavnim sudom, obrazloženi podnesci s činjeničnim i pravnim navodima 500 bodova

2.

Ostali podnesci u tijeku postupka – 50% nagrade iz t. 1. ovog tarifnog broja.

3.

Zastupanje i sudjelovanje na raspravama – nagrada iz t. 1. ovog tarifnog broja.

4.

Za rasprave na kojima se raspravljalo samo o procesnim pitanjima, ili je postupak obustavljen prije raspravljanja o glavnoj stvari, odvjetnik ima pravo na 50% nagrade iz t. 1. ovog tarifnog broja.

XII. OSTALI POSTUPCI

Tbr. 28

Odvjetniku pripada nagrada za podneske i zastupanje u predmetima i postupcima koji se vode po postojećim zakonskim propisima prije sudskog ili upravnog postupka, kao što su npr. po zahtjevu za naknadu štete protiv države ili općine, odnosno druge upravne jedinice, po zahtjevu protiv osiguravajućih društava, poduzeća, socijalnog osiguranja i drugih pravnih osoba, po zahtjevima za naknadu štete neopravdano osuđenim osobama i nezakonito pritvorenim osobama, u postupku koji prethodi eksproprijaciji i sl. – nagrada se odmjerava po Tbr. 7 t. 1.

XIII. RAZNO

Sastavljanje isprava

Tbr. 29

1.

Za sastavljanje ugovora – nagrada iz Tbr. 7. t. 1. i 2. uvećana za 25%.

2.

Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi:

– ortački ugovori, ugovori o zajedničkoj gradnji, ugovori o načinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom uzdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i sl.:

– ako je u ugovoru naznačena vrijednost ugovora, nagrada iz t. 1.

– ako u ugovoru nije naznačena vrijednost ugovora, nagrada od 200 bodova

3.

Za jednostavne i jednostrane izjave volje nagrada u visini od 50 bodova

4.

Za sastavljanje oporuke 50 bodova

– za složene izjave posljednje volje može se nagrada povisiti do 100%.

Pravni savjeti i mišljenja

Tbr. 30

1.

Usmena pravna mišljenja i pravno savjetovanje – za svaki započeti sat 50 bodova

2.

Pisani pravni savjeti i pisana pravna mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima – nagrada iz Tbr. 7. t. 1. i 3.

Pisani pravni savjeti i pisana pravna mišljenja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima u neprocjenjivim predmetima – nagrada ne manja od 200 bodova

Za pisane pravne savjete i mišljenja odvjetniku pripada nagrada samo ako je to stranka od njega zatražila.

Za pisani pravni savjet i mišljenje koje je po zahtjevu stranke dano na stranom jeziku pripada još i naknada za prevođenje prema troškovniku stalnih sudskih tumača.

Za pravne upute, mišljenja i savjetovanja radi pokretanja postupka, te za vrijeme trajanja postupka, odvjetniku ne pripada posebna nagrada iz t. 1. i 2. ovog tarifnog broja.

Sudjelovanje na konferencijama

Tbr. 31

Za sudjelovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravljalo o činjeničnim i pravnim pitanjima sa strankom, protustrankom i drugim sudionicima u pravnim pitanjima stranke, odvjetniku pripada naknada od 50 bodova za svaki započeti sat.

Razmatranje spisa, izvid pravomoćnosti i izvršnosti, pribava isprava za stranku

Tbr. 32

Za razmatranje i pregled spisa u svim postupcima, uvid u zemljišne knjige, registre i ostale javne knjige, odvjetniku pripada za svaki započeti sat 25 bodova.

Za izvid ili pribavu pravomoćnost ili izvršnosti presude, rješenja i platnih naloga 25 bodova.

Za pribavu izvadaka iz zemljišnjih knjiga, registra poduzeća ili drugih organizacija ili pribavu drugih isprava, odvjetniku pripada nagrada od 25 bodova.

Dopisi i opomene

Tbr. 33

Za dopise stranci, zamjeniku, protustranci i drugim sudionicima u pravnim poslovima stranke:

1.

Obavijesti i opomene s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom za svaku stranicu 25 bodova

2.

Tipizirane opomene protustranci da plati određeni iznos, ispuni neku obvezu ili činidbu 10 bodova

XIV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Nagrada po utrošenom satu

Tbr. 34

Ako pojedinim tarifnim odredbama, prema kojima se određeni poslovi naknađuju po utrošenom satu, nije drugačije određeno, naknada za utrošeni sat iznosi 25 bodova.

Tbr. 35

Za čekanje na raspravu ili za vrijeme vijećanja suda, za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja i sl. odvjetniku pripada naknada od 25 bodova za svaki započeti sat ali najviše do 7 sati dnevno.

Zastupanje više osoba

Tbr. 36

1.

Kad odvjetnik u istom postupku brani ili zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje tarifnih stavaka za drugu i svaku sljedeću osobu za 10% – uz uvjet da to povišenje može iznositi najviše 50%.

Iznos povišene nagrade dijeli se na jednake dijelove prema broju branjenika, odnosno zastupanih osoba.

2.

Ukoliko postoji očiti nerazmjer u obrani ili zastupanju pojedine stranke u odnosu na druge stranke u postupku, koju zastupa ili brani isti odvjetnik, odvjetnik može sa strankama sporazumno odrediti drugi način obračuna troškova.

Povisivanje i snižavanje tarifnih stavaka

Tbr. 37

1.

Za posebno stručno i specijalističko znanje, koje zahtijeva obrađeni predmet, osobitu težinu predmeta ili posebnu odgovornost za obavljeni rad, tarifne stavke mogu se povisiti za 100%.

Posebna stručnost i specijalističko znanje priznaje se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora, kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava, ili pravne literature, proučavanja ili obrađivanja stručnih pitanja iz područja tehnike, kemije, tehnologije, prirodnih i fizičkih znanosti, medicine, društvenih znanosti, i upotrebe stranog jezika i sl.

2.

Uzimajući u obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima stranka, pojedine tarifne stavke odvjetnik može sniziti za 50%.

Posebna vrsta ugovaranja nagrade za rad

Tbr. 38

Pružanje pravne pomoći može odvjetnik ugovoriti s pravnom osobom ili osobom koja obavlja samostalnu djelatnost u paušalnom iznosu, osim za radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima.

Ugovor o pružanju pravne pomoći u paušalnom iznosu sklapa se pismeno i mora sadržavati opis radova ili poslova koje će odvjetnik za stranku obavljati.

Ugovor mora odvjetnik prijaviti Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Tbr. 39.

Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu nagrade za odvjetnički rad. Ugovor je valjan samo ako je zaključen u pismenoj formi. Ugovor ne obvezuje sud kod dosuđivanja troška stranci koja je uspjela u sporu.

1.

U kaznenopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice koja može biti veća, ali ne i manja, od naknade iz Tbr 34.

2.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad na bazi satnice koja može biti veća, ali ne i manja, od naknade iz Tbr 34.

3.

U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pismeno ugovoriti nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, koje će za stranku poduzeti. Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30% od ukupno ostvarenog uspjeha.

Tbr. 40

Za pružanje pravne pomoći u inozemstvu hrvatskom državljaninu ili hrvatskoj pravnoj osobi odvjetnik ima pravo tražiti naknadu troškova i nagradu po tarifi koja vrijedi u zemlji u kojoj je zastupao stranku, pa čak i kada je to zastupanje obavljao pismenim putem.

Tbr. 41

U neprocjenjivim predmetima koji nisu predviđeni tarifnim odredbama Tarife (npr. tužbe na utvrđenje), a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi način utvrditi, odvjetnik ima pravo za svaku poduzetu radnju na nagradu:

1.

U postupku pred općinskim sudom i organima u visini 50 bodova

2.

U postupku pred županijskim i trgovačkim sudovima, te tijelima istog ranga u visini od 100 bodova

3.

U postupku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske i državnim tijelima istog ranga 500 bodova

Tbr. 42

Na sve obavljene radnje odvjetnik ima pravo obračunati pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Tbr. 43

Odmjeravanje i naplata troškova na teret protivne stranke ne utječe na obračun troškova između odvjetnika i stranke za izvršeni rad i izdatke u vezi s izvršenim radom.

Na zahtjev stranke odvjetnik je dužan sastaviti pismeni obračun naknade za izvršeni rad i gotovih izdataka, uz predočenje Tarife.

Odvjetnik, kojeg Hrvatska odvjetnička komora imenuje kao zastupnika ili branitelja stranke iz socijalnih razloga nema pravo od stranke tražiti nagradu za zastupanje.

GLAVA DRUGA

XV. NAKNADA TROŠKOVA

Tbr. 44

Odvjetniku pripada naknada troškova za stvarne izdatke koji su bili potrebni za obavljanje povjerenih mu poslova.

U troškove koji se imaju nadoknaditi po odredbama Tarife, spadaju i izdaci za poštanske, telefonske i bankarske usluge te ostali troškovi.

Tbr. 45

Za obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničke pisarnice, odvjetniku pripada na ime putnih troškova naknada za prijevoz, te stvarni troškovi koje odvjetnik ima prilikom izbivanja iz odvjetničke pisarnice.

Tbr. 46

Odvjetnik ima pravo na nadoknadu troškova prijevoza u visini cijene karte I. razreda ekspresnog vlaka ili broda, avionsku kartu za poslovni razred i za spavaća kola u vlaku, odnosno kabinu na brodu, ukoliko putovanje mora obaviti noću.

Naknada iz prethodnog stava pripada odvjetniku u visini prijevoznih putnih troškova za putovanje najkraćim mogućim putem.

Za upotrebu vlastitog automobila odvjetniku pripada nadoknada u visini 30% cijene bezolovnog benzina od 98 oktana za svaki prevaljeni kilometar.

Tbr. 47

Odvjetnik ima pravo obračunati dnevnicu u visini dnevnice suca Županijskog suda na području kojeg se nalazi odvjetnička pisarnica.

Ukoliko odvjetnik mora ostati na putu izvan sjedišta ureda više od jednog dana ili mora prenoćiti u hotelu, odvjetnik ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja osim hotela s pet zvjezdica.

GLAVA TREĆA

XVI. PRIMJENA TARIFE

Tbr. 48

Odvjetnik primjenjuje tarifu koja je na snazi u trenutku naplate odvjetničke nagrade.

Vrijednost boda se obračunava prema vrijednosti boda u trenutku naplate odvjetničke nagrade.

Kada sud ili drugo tijelo odlučuje o nagradi troškova zastupanja na teret protivne strane, primjenjuje tarifu i vrijednost boda koja je na snazi u vrijeme donošenja odluke o trošku postupka.

Za postupke iz Tbr. 7. t. 2. odvjetnik primjenjuje tarifu koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka bez obzira kada je postupak okončan.

Naplata odvjetničke usluge u svim postupcima, osim kaznenim ili prekršajnim, dospijeva okončanjem ovršnog postupka ili pravomoćnim okončanjem postupka ukoliko se ne provodi ovrha, otkazom punomoći, opozivom punomoći ili raskidom ugovora o zastupanju.

Naplata odvjetničke usluge u kaznenim i prekršajnim postupcima dospijeva pravomoćnim okončanjem postupka, opozivom punomoći, otkazom punomoći ili raskidom ugovora.

Odvjetnik tijekom obavljanja odvjetničke usluge ima pravo na naplatu predujma za obavljanje pojedine radnje iz ove Tarife.

XVII. NAČIN DONOŠENJA TARIFE I IZMJENE VRIJEDNOSTI BODA

Tbr. 49

Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika donosi Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore.

Vrijednost boda utvrđuje Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore.

Novoutvrđena vrijednost boda stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Tbr. 50

Vrijednost boda iznosi 10,00 kn.

XVIII. OBJAŠNJENJE O PRIMJENI TARIFE

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore ili tijelo koje Upravni odbor odredi daje objašnjenje o primjeni Tarife i njezino tumačenje.

Objašnjenje ili mišljenje za primjenu Tarife daje se na zahtjev stranke, odvjetnika, suda ili drugog ovlaštenog organa u zemlji ili inozemstvu.

XIX. STUPANJE NA SNAGU TARIFE

Tarifa stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 10350/2012

Zagreb, 27. listopada 2012.

Predsjednik

Hrvatske odvjetničke komore

Robert Travaš, v. r.

142 19.12.2012 Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 142 19.12.2012 Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika