Zakon o probaciji

NN 143/2012 (20.12.2012.), Zakon o probaciji

HRVATSKI SABOR

3029

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROBACIJI

Proglašavam Zakon o probaciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/164

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O PROBACIJI

Dio prvi

OPĆE ODREDBE

Glava I.

UVODNE ODREDBE

Osnovna odredba

Članak 1.

Ovaj Zakon propisuje svrhu i sadržaj probacijskih poslova, način izvršavanja tih poslova i tijela nadležna za njihovo izvršenje.

Svrha i sadržaj probacijskih poslova

Članak 2.

(1) Probacijski poslovi obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela, a od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Probacijski poslovi se obavljaju pri odlučivanju o kaznenom progonu, određivanju mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika, izboru vrste kaznenopravnih sankcija i izvršavanju kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela. O radu probacijske službe Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor jedanput godišnje.

Način izvršavanja probacijskih poslova

Članak 3.

Probacijske poslove obavljaju probacijski službenici u probacijskim uredima, na temelju zahtjeva, pravomoćnih i izvršnih odluka suda ili zahtjeva, odnosno odluka državnog odvjetnika te na zahtjev kaznionice ili zatvora, pojedinačno za svaku osobu uključenu u probaciju.

Tijela nadležna za izvršavanje probacijskih poslova

Članak 4.

(1) Provođenje probacijskih poslova je u nadležnosti jedinice za probaciju ustrojene u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa u čijem sastavu su probacijski uredi. Jedinica za probaciju u izvršavanju probacijskih poslova surađuje s tijelima državne vlasti, znanstvenim i drugim ustanovama, tijelima lokalne zajednice i drugim institucijama ili pravnim osobama te razmjenjuje informacije od važnosti.

(2) Za poslove probacije mjesno je nadležan probacijski ured prema mjestu prebivališta odnosno boravišta osobe uključene u probaciju. Poslove sudbene vlasti u vezi s provođenjem probacijskih poslova obavlja sudac izvršenja nadležan prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe uključene u probaciju.

(3) Probacijske poslove obavljaju probacijski službenici koji su obrazovani u području socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije, pravnih znanosti, a iznimno i drugih društvenih i humanističkih znanosti.

(4) Probacijskim službenicima izdaje se službena iskaznica, čiji se sadržaj i ovlasti za njezino korištenje propisuju Pravilnikom o načinu obavljanja probacijskih poslova koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Značenje izraza

Članak 5.

(1) Osoba uključena u probaciju je svaka osoba prema kojoj se na temelju odluke nadležnog tijela provode probacijski poslovi propisani ovim Zakonom.

(2) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Zakonu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Glava II.

TEMELJNA NAČELA

Zabrana nezakonitog postupanja i diskriminacije

Članak 6.

(1) Osobi uključenoj u probaciju jamče se prava utvrđena Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima i ovim Zakonom.

(2) Osobi uključenoj u probaciju zajamčena prava smiju se iznimno ograničiti ako je to propisano zakonom i prijeko potrebno radi postizanja svrhe probacijskih poslova.

Dobrovoljnost

Članak 7.

Osoba može biti uključena u probaciju na temelju osobnog pristanka, osim kada je zakonom drugačije propisano.

Glava III.

PRAVA I OBVEZE OSOBE UKLJUČENE U PROBACIJU

Prava osobe uključene u probaciju

Članak 8.

(1) Osobi uključenoj u probaciju jamči se zaštita osobnosti i tajnost osobnih podataka.

(2) Osoba uključena u probaciju ima pravo pritužbe na postupanje probacijskog službenika nadležnom uredu za probaciju koji je o pritužbi dužan riješiti u roku od trideset dana od dana zaprimanja pritužbe. Protiv rješenja nadležnog ureda za probaciju osoba uključena u probaciju ima pravo žalbe Središnjem uredu za probaciju.

(3) Osoba uključena u probaciju ne snosi troškove nastale primjenom ovoga Zakona.

Obveze osobe uključene u probaciju

Članak 9.

(1) Osoba uključena u probaciju svojim potpisom prihvaća pojedinačni program postupanja.

(2) Osoba uključena u probaciju dužna je bez odgode o promjeni mjesta prebivališta, odnosno boravišta obavijestiti probacijski ured koji provodi program.

Dio drugi

PROBACIJSKI POSLOVI

Glava IV.

PROBACIJSKI POSLOVI I DOKUMENTACIJA

Probacijski poslovi

Članak 10.

(1) Probacijski poslovi su:

1. nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti,

2. izrada izvješća na traženje državnog odvjetnika,

3. izrada izvješća za određivanja mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjera opreza te za izbor vrste i mjere kaznenopravne sankcije,

4. izvršavanje zaštitnog nadzora izrečenog uz uvjetnu osudu, uz rad za opće dobro, uz uvjetni otpust i po punom izvršenju kazne zatvora,

5. pribavljanje pristanka na zamjenu kazne zatvora radom za opće dobro te organiziranje i nadziranje izvršavanja rada za opće dobro,

6. izrada izvješća zatvoru, odnosno kaznionici kada za to postoji potreba,

7. izrada izvješća sudu u postupku odlučivanja o prekidu izvršavanja kazne te uvjetnom otpustu,

8. nadzor uvjetno otpuštenog osuđenika,

9. organiziranje i nadziranje izvršavanja posebnih obveza iz Kaznenog zakona i obveza iz Zakona o kaznenom postupku.

(2) Način izrade izvješća i dokumentacije koje u obavljanju probacijskih poslova izrađuje probacijski ured propisuje se Pravilnikom iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona.

Procjena kriminogenog rizika i tretmanskih potreba

Članak 11.

Radi izvršavanja probacijskih poslova probacijski ured izrađuje procjenu kriminogenog rizika i tretmanskih potreba za svaku osobu uključenu u probaciju kada za to postoji potreba.

Pojedinačni program postupanja

Članak 12.

(1) Pojedinačni program postupanja izrađuje probacijski ured za potrebe provođenja probacijskih poslova koji se odnose na izvršavanje zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro, uvjetni otpust, po punom izvršenju kazne zatvora i posebnih obveza iz Kaznenog zakona.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži posebne obveze koje je odredio nadležni sud ili državno odvjetništvo, a obuhvaća kada je to potrebno i identifikaciju čimbenika koji su kriminogeno utjecali na počinjenje kaznenog djela kod osobe uključene u probaciju, utvrđivanje mjera usmjerenih na njihovo otklanjanje, metoda i rokova za njihovo provođenje te nositelja pojedinih aktivnosti. Osoba uključena u probaciju sudjeluje u izradi programa iz stavka 1. ovoga članka, koji se temelji na ocjeni njezine osobnosti, osobnih prilika, zdravstvenog stanja te na stručnim kvalifikacijama, procjeni kriminogenog rizika i potreba te osobe i ostalim podacima važnim za izvršavanje sankcije.

(3) Kad je određen zaštitni nadzor i naložene posebne obveze uz izvršavanje rada za opće dobro izrečenog u zamjenu za kaznu zatvora, uvjetni otpust i po punom izvršenju kazne zatvora program iz stavka 1. ovoga članka bit će dostavljen sucu izvršenja nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osobe uključene u probaciju. U ostalim slučajevima program će biti dostavljen prvostupanjskom sudu koji je izrekao sankciju.

Matica i osobnik

Članak 13.

(1) Probacijski ured vodi maticu i osobnik osoba uključenih u probaciju.

(2) Matica sadrži:

1. podatke o osobi uključenoj u probaciju,

2. podatke o presudi ili rješenju na temelju kojeg je osoba uključena u probaciju.

(3) Osobnik osobe uključene u probaciju sadrži:

1. osobne podatke,

2. presudu ili rješenje na temelju kojeg je uključena u probaciju,

3. procjenu kriminogenog rizika i tretmanskih potreba kada je propisano zakonom,

4. pojedinačni program postupanja kada je propisano zakonom,

5. izvješća o tijeku provođenja probacijskih poslova,

6. stručne nalaze, mišljenja i procjene.

(4) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa vodi središnju maticu koja sadrži podatke iz stavka 2. ovoga članka.

Glava V.

IZVJEŠĆA

Izvješće državnom odvjetniku

Članak 14.

(1) Na zahtjev državnog odvjetnika u postupku odlučivanja o kaznenom progonu probacijski ured dostavit će izvješće o osobi za koju je to zatraženo.

(2) Ako je državni odvjetnik uvjetno odbacio kaznenu prijavu ili uvjetno odustao od kaznenog progona i počinitelju odredio obveze, dostavit će svoje rješenje probacijskom uredu radi nadzora nad izvršavanjem obveza.

(3) Probacijski ured izvješćuje državnog odvjetnika o provođenju utvrđenih obveza.

Izvješće sudu

Članak 15.

(1) Prilikom odlučivanja o određivanju mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjera opreza sud može od probacijskog ureda zatražiti izvješće s podacima bitnim za odlučivanje.

(2) Sud može zatražiti izvješće od probacijskog ureda i prilikom odlučivanja o izboru vrste i mjere kaznenopravne sankcije.

Izvješće sucu izvršenja

Članak 16.

(1) U postupku odlučivanja o prekidu izdržavanja kazne zatvora i uvjetnom otpustu probacijski ured će na zahtjev suca izvršenja dostaviti izvješće.

(2) Probacijski ured dostavit će sucu izvršenja izvješće ako su prestali razlozi zbog kojih je prekid izdržavanja kazne zatvora odobren ili ako ga osuđenik zlorabi.

Izvješće kaznionici, odnosno zatvoru

Članak 17.

(1) Kaznionica, odnosno zatvor može zatražiti od probacijskog ureda izvješće prigodom odlučivanja o pogodnosti izlaska zatvorenika u mjesto prebivališta ili boravišta.

(2) Izvješće kaznionici, odnosno zatvoru sadrži podatke o stanju u obitelji zatvorenika, okolnostima u zajednici, okolnostima važnim za odluku o pogodnosti i kada je to moguće o odnosu žrtve, odnosno obitelji žrtve prema počinjenom kaznenom djelu.

Glava VI.

IZVRŠAVANJE ZAŠTITNOG NADZORA

Započinjanje izvršavanja zaštitnog nadzora

Članak 18.

(1) Prvostupanjski sud će pravomoćnu i izvršnu odluku kojom je izrečen zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro ili uvjetni otpust, u roku od osam dana dostaviti probacijskom uredu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika, odnosno u mjesto otpusta zatvorenika, radi izvršavanja. Kad je zaštitni nadzor izrečen uz rad za opće dobro u zamjenu za kaznu zatvora ili uz uvjetni otpust, prvostupanjski sud će pravomoćnu i izvršnu odluku dostaviti i sucu izvršenja nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika.

(2) Po zaprimanju pravomoćne i izvršne odluke o izrečenom zaštitnom nadzoru probacijski ured započet će bez odgode provođenje zaštitnog nadzora.

Obveze probacijskog ureda u izvršavanju zaštitnog nadzora

Članak 19.

(1) Probacijski ured izvješćuje nadležnog suca izvršenja kod izrečenog zaštitnog nadzora uz uvjetni otpust i uz rad za opće dobro u zamjenu za kaznu zatvora, a prvostupanjski sud kod izrečenog zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu ili uz rad za opće dobro u zamjenu za novčanu kaznu, o ostvarivanju pojedinačnog programa postupanja svaka četiri mjeseca ako se zaštitni nadzor ima provoditi do jedne godine, a svakih šest mjeseci ako se zaštitni nadzor ima provoditi više od jedne godine.

(2) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti nadležni sud iz stavka 1. ovoga članka o neispunjavanju obveza utvrđenih pojedinačnim programom postupanja i predložiti preispitivanje izvršavanja zaštitnog nadzora.

(3) Kad sud iz stavka 1. ovoga članka primi izvješće o provođenju pojedinačnog programa postupanja kojim probacijski ured predlaže preispitivanje zaštitnog nadzora, pokrenut će postupak preispitivanja najkasnije u roku od sedam dana od dana primitka izvješća.

(4) Izvješće sadrži opis ponašanja osobe uključene u probaciju, opis tretmanskih postupaka i njihov utjecaj na tu osobu te kada probacijski ured ocijeni potrebnim, prijedlog promjene, produljenja ili prestanka provođenja zaštitnog nadzora prije isteka roka.

Izvršavanje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora

Članak 20.

Odredbe ove glave odgovarajuće će se primjenjivati na izvršavanje zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora izrečenog kao sigurnosna mjera uz kaznu zatvora na temelju članka 76. Kaznenog zakona.

Glava VII.

IZVRŠAVANJE RADA ZA OPĆE DOBRO

Upućivanje i započinjanje izvršavanja rada za opće dobro

Članak 21.

(1) Prvostupanjski sud dostavit će pravomoćnu i izvršnu presudu kojom je kazna zatvora ili novčana kazna zamijenjena radom za opće dobro u roku od osam dana probacijskom uredu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika, a nadležnom sucu izvršenja s nalogom za izvršenje kazne ako se radi o kazni zatvora. Probacijski ured će bez odgode pozvati osuđenika radi davanja pristanka za izvršenje rada za opće dobro.

(2) Ako se osuđenik niti u roku od osam dana od dana za koji je pozvan ne javi probacijskom uredu ili mu dostava nije mogla biti izvršena na adresu koju je osuđenik dao sudu ili ne dade pristanak, probacijski ured će dostaviti obavijest o tome sucu izvršenja radi izvršenja kazne zatvora, odnosno prvostupanjskom sudu radi zamjene novčane kazne kaznom zatvora.

(3) Kada državni odvjetnik naloži rad za opće dobro, dostavit će rješenje bez odgode probacijskom uredu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta okrivljenika radi izvršenja.

(4) Nakon davanja pristanka za izvršenje rada za opće dobro, u smislu stavka 1. ovoga članka probacijski ured će uputiti osuđenika na rad za opće dobro, o čemu će obavijestiti nadležnog suca izvršenja ako se radi o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, prvostupanjski sud ako se radi o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro ili državnog odvjetnika koji je naložio obvezu.

Obveze ureda za probaciju u izvršavanju rada za opće dobro

Članak 22.

(1) Probacijski ured izvijestit će suca izvršenja, kada se radi o zamjeni zatvorske kazne, prvostupanjski sud kada se radi o zamjeni novčane kazne ili državnog odvjetnika iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona, o izvršenom radu za opće dobro, a ako je rad za opće dobro određen u trajanju duljem od četiristo sati izvješće će dostaviti i nakon polovine izvršenog rada.

(2) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti sud iz stavka 1. ovoga članka ili državnog odvjetnika iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona o neizvršavanju rada za opće dobro.

(3) Kad primi izvješće o neizvršavanju rada za opće dobro ili obavijest da se osuđenik nije javio na poziv probacijskog ureda, ili mu dostava nije mogla biti izvršena na adresi koju je osuđenik dao sudu ili nije dao pristanak, sudac izvršenja pokrenut će postupak izvršavanja kazne zatvora, a prvostupanjski sud zamijenit će novčanu kaznu kaznom zatvora.

(4) Državni odvjetnik iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona će nakon primitka izvješća o neizvršavanju rada za opće dobro, donijeti odluku o nastavku kaznenog progona.

Način izvršavanja rada za opće dobro

Članak 23.

(1) Probacijski ured će rješenjem odrediti rok u kojem će rad za opće dobro, izrečen odlukom suda, biti izvršen te će utvrditi mjesto obavljanja rada, vodeći pri tome računa o opsegu i vrstama raspoloživih poslova, kao i o osobnim prilikama, zaposlenju osobe uključene u probaciju, njezinim sposobnostima i stručnosti.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je žalba u roku od tri dana, a o žalbi odlučuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Probacijski ured sklapa ugovor s ustanovama i drugim pravnim osobama za izvršavanje rada za opće dobro.

(4) Za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa osigurat će osuđenika od profesionalnog oboljenja i nesreće na radu.

Odgoda i prekid rada za opće dobro

Članak 24.

(1) Osoba kojoj je odlukom suda određen rad za opće dobro, može podnijeti molbu za odgodu započinjanja rada za opće dobro probacijskom uredu u roku od tri dana od primitka rješenja o rasporedu na rad.

(2) Tijekom rada za opće dobro osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj je određen rad za opće dobro može probacijskom uredu podnijeti molbu za prekid izvršavanja rada.

(3) Probacijski ured će u roku od tri dana od primitka molbe rješenjem odlučiti o odgodi, odnosno prekidu izvršavanja rada.

(4) Protiv odluke probacijskog ureda osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj je određen rad za opće dobro i državni odvjetnik, kada je rad za opće dobro određen njegovim rješenjem, mogu podnijeti žalbu središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa u roku od tri dana od primitka rješenja, koje će o žalbi odlučiti u roku od tri dana.

Razlozi za odgodu i prekid rada za opće dobro

Članak 25.

(1) Razlozi za odgodu ili prekid rada za opće dobro jesu:

1. akutno oboljenje osuđenika, nastanak teškog invaliditeta ili značajno pogoršanje kroničnog oboljenja,

2. smrtni slučaj člana obitelji, teška bolest, teški invaliditet ili obveza izbivanja člana uže obitelji osuđenika, čime osuđenik postaje jedini obvezni osiguravatelj skrbi djece, bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja, posvojitelja ili posvojenika, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega,

3. potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugim izvanrednim događajem zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta, a u užoj obitelji osuđenika nema druge radno sposobne osobe,

4. rizična trudnoća i roditeljstvo do šest mjeseci života djeteta.

(2) Prekid ili odgoda izvršavanja rada za opće dobro iz razloga označenih u stavku 1. točki 1. i 4. ovoga članka može biti odobreno dok stanje bolesti, odnosno rizična trudnoća traju, iz razloga označenog u točki 2. istog stavaka, najdulje do petnaest dana¸ iz razloga označenog u točki 3. do završetka posla, ali ne dulje od petnaest dana, a iz razloga roditeljstva označenog u točki 4. do šest mjeseci života djeteta ako drugi roditelj ne koristi rodiljni dopust.

(3) Ukupno trajanje odgoda i prekida izvršavanja rada za opće dobro ne može biti dulje od šezdeset dana, osim razloga utvrđenih u stavku 1. točki 1. i 4. ovoga članka.

Zastara izvršenja rada za opće dobro

Članak 26.

(1) Ako osuđenik nije započeo izvršavati rad za opće dobro ili ako ga nije izvršio u cijelosti, zastara izvršenja utvrđuje se prema odredbama Kaznenog zakona o zastari izvršenja kazne.

(2) U slučaju prekida izvršavanja rada za opće dobro vrijeme prekida rada ne uračunava se u ukupni rok određen za izvršenje rada za opće dobro.

Glava VIII.

IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA I UVJETNI OTPUST

Sudjelovanje u izvršavanju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora

Članak 27.

(1) Nadzor i organizaciju provođenja posebnih obveza utvrđenih rješenjem o korištenju pogodnosti u mjestu prebivališta, odnosno boravišta zatvorenika provodi nadležni probacijski ured.

(2) Ako zatvorenik, tijekom korištenja pogodnosti iz stavka 1. ovoga članka, ne ispunjava obveze utvrđene rješenjem o korištenju pogodnosti, probacijski ured će o tome izvijestiti kaznionicu, odnosno zatvor.

Prihvat poslije otpusta

Članak 28.

(1) Na zahtjev predsjednika vijeća za uvjetne otpuste probacijski ured će:

– izraditi procjenu uvjeta i rizika za prihvat zatvorenika u zajednici,

– utvrditi mogućnosti nastavka provođenja obveza utvrđenih pojedinačnim programom izvršavanja kazne zatvora (nastavak školovanja, nastavak liječenja ili odvikavanja od ovisnosti, nastavak drugih posebnih programa),

– prikupiti i dostaviti obavijesti o mogućnosti smještaja i zapošljavanja.

(2) O utvrđenim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će u roku od petnaest dana od zaprimanja zahtjeva izvijestiti predsjednika vijeća za uvjetne otpuste.

Nadzor uvjetno otpuštenog osuđenika

Članak 29.

(1) Rješenje o uvjetnom otpustu dostavlja se probacijskom uredu prema mjestu prebivališta ili boravišta osuđenika, odnosno mjestu u koje će zatvorenik biti otpušten. U roku propisanom Pravilnikom o načinu obavljanja probacijskih poslova iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona, probacijski ured će utvrditi način provođenja uvjetnog otpusta. O kršenju naloženih obveza probacijski ured će obavijestiti suca izvršenja.

(2) Ustanove i druge pravne osobe u kojima osuđenik izvršava obveze utvrđene rješenjem o uvjetnom otpustu obavještavaju probacijski ured o izvršavanju obveza.

(3) Probacijski ured ili osuđenik mogu sucu izvršenja predložiti izmjenu pojedinačnog programa postupanja i obveza utvrđenih rješenjem o uvjetnom otpustu, ukidanje obveza, produljenje ili smanjenje roka za izvršenje izrečenih obveza ili predložiti utvrđivanje obveza koje rješenjem o uvjetnom otpustu nisu bile utvrđene.

Glava IX.

IZVRŠAVANJE POSEBNIH OBVEZA

Započinjanje izvršavanja posebnih obveza

Članak 30.

(1) Prvostupanjski sud ili sudac izvršenja će pravomoćnu i izvršnu odluku kojom su, uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro ili uvjetni otpust, izrečene posebne obveze dostaviti u roku od osam dana probacijskom uredu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika, odnosno u mjesto otpusta zatvorenika radi izvršavanja.

(2) Po zaprimanju odluke iz stavka 1. ovoga članka probacijski ured će bez odgode izraditi pojedinačni program postupanja iz članka 12. ovoga Zakona.

Obveze probacijskog ureda u izvršavanju posebnih obveza

Članak 31.

(1) Probacijski ured izvješćuje nadležnog suca izvršenja o ostvarivanju pojedinačnog programa postupanja izrađenog za posebne obveze izrečene uz uvjetni otpust i rad za opće dobro kojim je zamijenjena kazna zatvora, a prvostupanjski sud kad su posebne obveze izrečene uz uvjetnu osudu ili uz rad za opće dobro u zamjenu za novčanu kaznu, svaka četiri mjeseca ako posebna obveza traje do jedne godine, a svakih šest mjeseci ako posebna obveza traje dulje od jedne godine. Ustanove i druge pravne osobe u kojima osuđenik izvršava posebne obveze obavještavaju probacijski ured o izvršavanju tih obveza.

(2) Probacijski ured će bez odgode izvijestiti suca izvršenja ili prvostupanjski sud o kršenju posebnih obveza.

(3) Kad nastupe opravdani razlozi zbog kojih se posebne obveze ne mogu ispuniti u roku, probacijski ured će bez odgode obavijestiti sud o nastupu razloga te predložiti produljenje ili smanjenje roka ili ukidanje posebne obveze ili zamjenu posebne obveze drugom.

Primjena odredbi na izvršavanje obveza naloženih rješenjem državnog odvjetništva

Članak 32.

Odredbe ove glave odgovarajuće će se primjenjivati i na izvršenje obveza propisanih Zakonom o kaznenom postupku na temelju rješenja državnog odvjetnika.

Glava X.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena odredbi na prekršajne kazne

Članak 33.

Odredbe glave VI odgovarajuće će se primjenjivati i na izvršenje odluka prekršajnih sudova.

Suradnja u izvršavanju probacijskih poslova

Članak 34.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa može s udrugama građana i drugim pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje humanitarnih i drugih sličnih poslova zaključiti ugovor o suradnji u izvršavanju probacijskih poslova.

Nadzor nad radom probacijske službe

Članak 35.

Kada probacijska služba u svome radu izvršava sudske odluke, nadzor nad zakonitošću rada probacijske službe obavlja sudac izvršenja.

Provedbeni propisi

Članak 36.

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 37.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o probaciji (»Narodne novine« br. 153/09.).

(2) Do donošenja Pravilnika iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona primjenjuju se:

– Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (»Narodne novine« br. 78/10.)

– Pravilnik o matici i osobniku osoba uključenih u probaciju (»Narodne novine« br. 78/10.)

– Pravilnik o izobrazbi službenika probacije (»Narodne novine« br. 78/10.)

– Pravilnik o službenoj iskaznici službenika probacije (»Narodne novine« br. 72/10.)

– Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom ureda za probaciju (»Narodne novine« br. 83/10.).

Članak 38.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 730-04/12-01/02

Zagreb, 7. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.