Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

NN 143/2012 (20.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

HRVATSKI SABOR

3033

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/168

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

Članak 1.

U Zakonu o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11.) u članku 10. stavku 9. riječi: »a obveze iz točke 14. i 15. stavka 2. ovog članka nadzire policija« zamjenjuju se riječima: »iz točke 14. stavka 2. ovog članka nadležna ustanova za osposobljavanje vozača, a iz točke 15. stavka 2. ovog članka policija«.

Članak 2.

U članku 25. stavku 3. riječi: »(članak 56. Kaznenog zakona)« zamjenjuju se riječima: »(prema Kaznenom zakonu)«.

Članak 3.

U članku 29. stavku 3. iza riječi: »stjecaj kaznenih djela« dodaju se riječi: »iz članka 26. ovog Zakona.«.

Članak 4.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Prema maloljetniku sud može uz odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničkog zatvora izreći sigurnosne mjere sukladno odredbama Kaznenog zakona. Sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana i zabrane približavanja može biti izrečena samo uz zavodsku odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničkog zatvora, a zabrana upravljanja motornim vozilom samo prema starijem maloljetniku. Maloljetniku ne mogu biti izrečene sigurnosne mjere kojima mu se zabranjuje obavljanje djelatnosti ili dužnosti, odnosno nalaže udaljenje iz zajedničkog kućanstva.

(2) Sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.) traju do prestanka razloga zbog kojih su primijenjene, ali u svakom slučaju do prestanka izvršenja kazne maloljetničkog zatvora, proteka vremena provjeravanja primjenom pridržaja izricanja maloljetničkog zatvora i izvršenja odgojnih mjera. U svim slučajevima sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti ne mogu trajati dulje od tri godine.

(3) Na trajanje i ispitivanje opravdanosti primjene sigurnosnih mjera iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11.) primjenjuju se odredbe tog zakona, a odlučuje sud za mladež koji je u prvom stupnju donio odluku o sigurnosnoj mjeri.«.

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »dvadeset i jednu godinu života« dodaju se riječi: »odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar«.

Članak 6.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O žalbi protiv rješenja suca za mladež općinskog suda kojim je odbijen prijedlog državnog odvjetnika za provođenje dokaznog ročišta, odlučuje vijeće za mladež općinskog suda iz članka 45. stavka 2. ovog Zakona. O žalbi protiv rješenja suca za mladež županijskog suda kojim je odbijen prijedlog državnog odvjetnika za provođenje dokaznog ročišta, odlučuje vijeće za mladež županijskog suda iz članka 45. stavka 4. ovog Zakona.«.

Članak 7.

U naslovu članka 63. riječi: »i pritvor« brišu se.

U članku 63. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: »Državni odvjetnik će naložiti da se uhićenog maloljetnika pusti na slobodu ili dovede sucu za mladež radi ispitivanja.«.

Članak 8.

U članku 76. stavku 1. iza riječi: »opasnost od odgode« dodaju se riječi: »i ako je ispitan prema članku 63. ovog Zakona«.

Članak 9.

U članku 82. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »Prije stavljanja prijedloga maloljetnik mora biti ispitan.«.

Članak 10.

U članku 84. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Prema maloljetniku se ne primjenjuje odredba Zakona o kaznenom postupku o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji.«

Članak 11.

U članku 88. stavku 3. iza riječi: »opravdavaju primjenu izrečene odgojne mjere« stavlja se zarez i dodaju riječi: »neovisno o odricanju od prava na žalbu.«.

Članak 12.

U članku 91. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako drugostupanjski sud ukine odluku suda prvog stupnja, a maloljetnik se nalazi na izvršavanju zavodske odgojne mjere prije njezine pravomoćnosti (članak 90. stavak 4.), ispitat će postoje li razlozi za privremeni smještaj maloljetnika u ustanovu socijalne skrbi (članak 65.) ili istražni zatvor (članak 66.) i o tome donijeti rješenje ili će naložiti da se maloljetnika odmah pusti na slobodu.«.

Članak 13.

U članku 99. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Rješenje o uvjetnom otpustu s izvršavanja zavodske odgojne mjere sud za mladež će po pravomoćnosti dostaviti ustanovi, odnosno tijelu u kojem se odgojna mjera izvršavala te policijskoj upravi i centru za socijalnu skrb mjesta prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika.«.

Članak 14.

U članku 103. stavku 2. riječi: »ravnatelja kaznenog zavoda« zamjenjuju se riječima: »upravitelja kaznionice«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kaznionica će uvjetno otpustiti maloljetnika s datumom koji je naveden u pravomoćnoj sudskoj odluci.«.

Članak 15.

U članku 105. stavku 1. iza riječi: »navršio dvadeset i jednu godinu života,« dodaju se riječi: »odgojnu mjeru upućivanja u disciplinski centar«.

U stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: »ili uvjetnu osudu« dodaju se riječi: »i kada je žalba izjavljena samo u njegovu korist«.

U stavku 4. riječi: »članka 10. stavka 1. do 9., članka 11. i 12., članka 15. do 31.« zamjenjuju se riječima: »članka 10. do 31.«.

Članak 16.

U članku 106. stavku 3. riječi: »zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti« zamjenjuju se riječima: »kojom se zabranjuje obavljanje djelatnosti ili dužnosti«.

Članak 17.

U članku 107. stavku 1. iza riječi: »odredbe članka 54. stavka 2.« riječi: »4. i 5.« brišu se.

Članak 18.

U članku 113. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Sudovi za mladež (članci 37. – 43. i članak 121.) sude počiniteljima za sljedeća kaznena djela na štetu djece propisana Kaznenim zakonom:

1) Iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

– kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.),

– kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (Glava XVI.),

– teško ubojstvo (članak 91.),

– čedomorstvo (članak 93.),

– sudjelovanje u samoubojstvu (članku 96.),

– protupravno oduzimanje slobode (članak 124.),

– otmica (članak 125.),

– zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti (članak 127.),

– trgovanje ljudima i ropstvo (članak 175.),

– međunarodna prostitucija (članak 178.),

– prenošenje spolne bolesti (članak 239.),

– nasilničko ponašanje (članak 331.).

2) Iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11.)

– kaznena djela protiv života i tijela (Glava X.),

– kaznena djela protiv spolne slobode (Glava XVI.),

– kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII.),

– kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (Glava XVIII.),

– mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (članak 104.),

– ropstvo (članak 105.),

– trgovanje ljudima (članak 106.),

– protupravno oduzimanje slobode (članak 136.),

– otmica (članak 137.),

– širenje i prenošenje zarazne bolesti (članak 180.). «.

Članak 19.

U članku 114. stavku 1. iza riječi: »protiv« dodaje se riječ: »odraslih«.

Članak 20.

U članku 115. stavku 1. riječi: »za kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i protiv braka, obitelji i mladeži« zamjenjuju se riječima: »za kaznena djela protiv spolne slobode, kaznena djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i kaznena djela protiv braka, obitelji i djece«.

U stavku 5. riječi: »kaznenim djelima protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa« zamjenjuju se riječima: »kaznenim djelima protiv spolne slobode i kaznenim djelima protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.«.

Članak 21.

U članku 116. stavku 2. riječi: »kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa« zamjenjuju se riječima: »kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta«.

Članak 22.

U članku 120. iza riječi: »do 43.« dodaju se riječi: »i članka 59.«.

Članak 23.

U članku 125. stavku 1. točki 2. brišu se riječi: »ustanovljavanju, strukturiranju i«.

Članak 24.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »zavod za socijalnu skrb u županiji« zamjenjuju se riječima: »centar za socijalnu skrb« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 25.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Zakona o sudovima za mladež.

Članak 26.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 711-01/12-01/07

Zagreb, 7. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.