Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

NN 143/2012 (20.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

HRVATSKI SABOR

3036

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/171

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10.) u članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) »U upravnim sporovima pred upravnim sudovima odlučuje sudac pojedinac.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

U članku 30. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. da je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora.«.

Članak 3.

U članku 36. točki 4. riječ: »materijalnog« briše se.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. ako se stranke o tome izrijekom suglase, a sud utvrdi da nije potrebno izvoditi nove dokaze.«.

Članak 4.

U članku 37. stavku 1. riječi: »predsjednik vijeća ili« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Predsjednik vijeća ili sudac« zamjenjuju se riječju: »Sudac«.

Članak 5.

U članku 39. stavcima 1., 2. i 4. riječi: »Predsjednik vijeća ili sudac« zamjenjuju se riječju: »Sudac«.

U stavku 5. iza riječi: »zaključuje« stavlja se točka, a riječi: »a vijeće povlači na vijećanje i glasovanje.« brišu se.

Članak 6.

U članku 41. stavak 3. mijenja se i glasi:

»U slučaju povlačenja tužbe spor se obustavlja.«.

Članak 7.

U članku 46. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »i odlučiti o troškovima spora« brišu se.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. kad tužitelj umre ili prestane postojati, a spor se s obzirom na narav upravne stvari ne može nastaviti,«.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. kada se iz cjelokupnog stanja spora može zaključiti da je tužitelj odustao od tužbenog zahtjeva.«.

Članak 8.

U članku 53. stavku 1. riječi: »zapisnika o vijećanju i glasovanju i drugih« brišu se.

U stavku 3. riječi: »predsjednik vijeća, odnosno« brišu se.

Članak 9.

U članku 54. stavku 1. riječi: »Predsjednik vijeća ili sudac« zamjenjuju se riječju: »Sudac«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 56. koji glasi: »Donošenje presude« i članak 56. brišu se.

Članak 11.

U članku 60. stavku 2. točki 3. riječi: »predsjednika i članova sudskog vijeća, odnosno« brišu se.

U stavku 6. riječi: »predsjednik vijeća, odnosno« brišu se.

Članak 12.

U članku 61. stavku 2. riječi: »predsjednik vijeća, odnosno« brišu se.

U stavku 3. riječi: »Predsjednik vijeća, odnosno sudac« zamjenjuju se riječju: »Sudac«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 13.

U članku 63. stavku 1. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: »odnosno danom donošenja, ako žalba nije dopuštena.«.

Članak 14.

U članku 65. stavku 2. riječi: »predsjednik vijeća, odnosno« brišu se.

Članak 15.

Članak 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) »Na sadržaj presude Visokog upravnog suda odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o sadržaju presude, s time da uvod presude sadrži ime i prezime predsjednika i članova sudskog vijeća.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

(2) »Vijeće donosi presudu većinom glasova.

(3) O vijećanju i glasovanju vodi se poseban zapisnik koji potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 16.

U članku 78. stavcima 1. i 2. riječi: »sudske odluke« zamjenjuju se riječju: »presude«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Sud protiv čije presude je podnesen zahtjev iz stavka 2. ovoga članka i javnopravno tijelo kao tuženik dužni su bez odlaganja dostaviti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na njegov zahtjev, sve spise predmeta.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 17.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»U upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove.«.

Članak 18.

Upravni sporovi pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona, osim kada je ovim Zakonom drugačije određeno.

U upravnim sporovima u kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona postupalo vijeće, kao sudac pojedinac nastavlja postupati sudac koji je kao izvjestitelj naveden u odgovarajućem upisniku upravnog suda.

Članak 19.

Odredba članka 18. ovoga Zakona ne primjenjuje se na upravne sporove u kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona zaključena rasprava.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 034-01/12-01/01

Zagreb, 7. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.