Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

NN 143/2012 (20.12.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

143 20.12.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

3067

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. podstavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, brojevi 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONIČKIM UREĐAJIMA I OPREMOM

Članak 1.

(1) U Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09 i 156/09) u članku 18.a. mijenja se stavak 1. i glasi:

»(1) Obveznik plaćanja naknade koji izveze određenu količinu EE opreme iz Republike Hrvatske ima pravo na povrat dijela uplaćene naknade za izvezenu EE opremu temeljem jedinstvene carinske deklaracije (JCD). Iznos dijela uplaćene naknade za povrat jednak je iznosu uplaćene naknade umanjenom za troškove obrade zahtjeva i troškove financijskih transakcija. Odluku o iznosu troškova obrade zahtjeva donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«

(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na temelju podataka iz stavka 2. i 3. ovog članka Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade u roku od 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 2. ovog članka.«

(3) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je mjesec dana od datuma izvoza.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-04/69

Urbroj: 517-01-12-5

Zagreb, 10. prosinca 2012.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.