Zakon o registru birača

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o registru birača

HRVATSKI SABOR

3073

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REGISTRU BIRAČA

Proglašavam Zakon o registru birača, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/181

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O REGISTRU BIRAČA

TEMELJNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuje ustroj, sadržaj i način vođenja registra birača, postupak upisa, ispravka, brisanja, zaključivanje, izrada izvadaka i izdavanje isprava te način obrade podataka za potrebe izbora i referenduma.

(2) Na prikupljanje, obradu i korištenje podataka primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

2. Evidencija birača je dio registra birača u koju je upisana jedna od kategorija birača iz točke 1. ovoga članka.

3. Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra, a sastoji se od podataka iz evidencije hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju važeće osobne iskaznice, evidencije privremeno upisanih birača, birača kojima je izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, evidencije prethodno registriranih birača, popisa aktivno registriranih hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i evidencije državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj te služi kao temelj za glasovanje na dan izbora odnosno referenduma.

4. Aktivna registracija je postupak kojim se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

5. Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, bez pribavljanja potvrde o upisu u popis birača u Republici Hrvatskoj.

6. Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.

7. Opći izvadak iz popisa birača je izvadak na kojem se nalaze svi birači koji glasuju na određenom biračkom mjestu, neovisno o nacionalnosti.

Članak 4.

Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača.

Registar birača

Članak 5.

(1) Registar birača vodi se u obliku jedinstvene elektroničke baze podataka osoba koje imaju biračko pravo.

(2) Registar birača sastoji se od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te evidencije birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

Nadležnost za vođenje registra birača

Članak 6.

(1) Uredi državne uprave u županijama odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: uredi), vode dio registra birača za područje za koje su ustrojeni.

(2) Evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vodi Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba. Ova evidencija temelj je za upis u popis birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Uredi su nadležni za upis u registar birača, ispravke, dopune i promjenu podataka u registru birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača i obavljanje drugih poslova u skladu s ovim Zakonom.

Članak 7.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: središnje tijelo) utvrđuje jedinstveno programsko rješenje za vođenje registra birača.

(2) Središnje tijelo nadležno je za obradu podataka iz registra birača i u tu svrhu obavlja poslove koji se odnose na analizu podataka iz registra birača, poduzimanje mjera u svrhu usklađenosti i točnosti podataka, zaključivanje i druge poslove u skladu s ovim Zakonom.

(3) Središnje tijelo voditelj je zbirke osobnih podataka o biračkom pravu, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

NAČIN VOĐENJA, UPIS I SADRŽAJ REGISTRA BIRAČA

Način vođenja registra birača

Članak 8.

(1) Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu, a temelji se na načelu stalnosti.

(2) Unutar grada odnosno općine registar birača vodi se po naseljima, ulicama i trgovima, a adresni podaci temelje se na registru prostornih jedinica, sukladno posebnom zakonu.

Upis u evidencije birača

Članak 9.

(1) U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

(2) U evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku koji se za njih vodi u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj. Ukoliko tijela koja vode evidencije iz članka 11. ovoga Zakona nemaju podatak o adresi birača u inozemstvu, birači se upisuju u evidenciju bez podataka o državi i adresi u inozemstvu.

(3) U evidenciju birača državljana država članica Europske unije, koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, upisuju se državljani država članica Europske unije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonima.

Članak 10.

Birač u registru birača može biti upisan za samo jedan grad ili općinu odnosno državu.

Članak 11.

Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Evidencija birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Članak 12.

Evidencija birača iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. prezime i ime,

3. nacionalnost,

4. matični broj građana i osobni identifikacijski broj (OIB),

5. spol,

6. datum rođenja,

7. prebivalište (naselje, ulica, kućni broj i podbroj) i

8. primjedba.

Evidencija birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Članak 13.

Evidencija birača iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. prezime i ime,

3. nacionalnost,

4. matični broj građana i osobni identifikacijski broj (OIB),

5. spol,

6. datum rođenja,

7. adresa u inozemstvu (država, mjesto, ulica i kućni broj) i

8. primjedba.

Dostava podataka nadležnih tijela

Članak 14.

(1) Policijske uprave ili postaje koje vode zbirku podataka o prebivalištu i boravištu dužne su odmah uredu prema mjestu prebivališta birača (u daljnjem tekstu: nadležnom uredu) dostaviti podatke o:

– prijavljenim osobama s navršenih 18 godina koje imaju prebivalište,

– prijavi i odjavi prebivališta,

– promjeni adrese stanovanja osoba koje su navršile 18 godina,

– primitku ili prestanku hrvatskog državljanstva,

– promjeni ili poništenju matičnog broja građanina.

(2) Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je odmah nakon raspisivanja izbora odnosno referenduma nadležnom uredu dostaviti podatke o biračima koji su upisani u registar birača, a nemaju važeće osobne iskaznice odnosno kojima rok važenja osobne iskaznice ističe do roka utvrđenog u članku 24. stavku 1. ovoga Zakona, te nakon zatvaranja registra birača dostaviti podatke o biračima koji do roka iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona podnesu zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice.

(3) Porezna uprava dužna je odmah dostaviti nadležnom uredu podatak o poništenom odnosno važećem osobnom identifikacijskom broju (OIB-u).

(4) Tijelo koje vodi evidenciju o izdanim putnim ispravama dužno je odmah dostaviti podatke o adresi stanovanja i državi boravišta za birače iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Matični ured dužan je nadležni ured odmah obavijestiti o umrlim osobama koje su starije od 18 godina, o promjeni prezimena po sklopljenom braku, promjeni osobnog imena i promjeni spola.

Dopuna nacionalnosti

Članak 15.

Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatke o nacionalnosti, taj se podatak upisuje na temelju izjave birača pred nadležnim uredom, sukladno članku 24. ovoga Zakona.

Obveze nadležnog ureda

Članak 16.

Nadležni ured dužan je odmah izvršiti upise i promjene odnosno brisanje iz registra birača na temelju obavijesti tijela iz članka 14. ovoga Zakona.

Brisanje iz registra birača

Članak 17.

(1) Iz registra birača brišu se osobe koje su izgubile biračko pravo smrću ili prestankom hrvatskog državljanstva.

(2) Brisanje iz registra birača obavlja se na način da se u rubrici »Primjedba« upiše bilješka odnosno pravna osnova na temelju koje je izvršeno brisanje.

(3) Ako nadležni ured u provedenom postupku nesumnjivo utvrdi da su u evidenciju birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisane osobe koje su se s adrese prijavljenog prebivališta za stalno iselile u inozemstvo, iste će brisati iz evidencije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te zatražiti upis u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadležni ured odmah će obavijestiti tijelo nadležno za vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu, radi provođenja postupka provjere sukladno zakonu kojim se uređuje prebivalište.

Promjena prebivališta

Članak 18.

(1) Za birača koji je promijenio prebivalište odnosno adresu stanovanja, u registar birača upisuje se bilješka o promjeni podatka.

(2) Bilješku upisuje ured prema mjestu prebivališta.

(3) Ukoliko birač odjavi prebivalište u Republici Hrvatskoj, ured prema mjestu posljednjeg prebivališta istog će brisati iz evidencije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te zatražiti upis u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI OSTVARUJU BIRAČKO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Upis u evidenciju birača

Članak 19.

Državljani država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuju se u evidenciju birača prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, u roku i uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonima.

Ostvarivanje biračkog prava za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 20.

Državljani država članica Europske unije koji žele glasovati na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i lokalnom referendumu, upisuju se u evidenciju birača prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj na temelju zahtjeva.

Evidencija birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj

Članak 21.

Evidencija državljana država članica Europske unije sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. prezime i ime,

3. državljanstvo,

4. osobni identifikacijski broj (OIB),

5. spol,

6. datum rođenja,

7. prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj (naselje, ulica, kućni broj i podbroj),

8. mjesto prethodnog boravišta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i kućni broj),

9. primjedba.

Brisanje iz evidencije birača

Članak 22.

(1) Državljani država članica Europske unije koji su zatražili upis u evidenciju birača radi glasovanja za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, brišu se po službenoj dužnosti iz evidencije birača nakon provedenih izbora.

(2) Državljani država članica Europske unije koji su zatražili upis u evidenciju birača radi glasovanja na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i lokalnom referendumu, brišu se iz evidencije birača u slučaju gubitka biračkog prava (smrću, odnosno oduzimanjem biračkog prava sukladno propisima države čiji su državljani), ako su iselili iz Republike Hrvatske te na njihov zahtjev.

(3) Brisanje se obavlja na način da se u rubrici »Primjedba« upiše bilješka, odnosno pravna osnova na temelju koje je izvršeno brisanje.

(4) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upis promjena u registru birača.

PREGLED, ISPRAVCI I DOPUNE REGISTRA BIRAČA NAKON RASPISIVANJA IZBORA ODNOSNO REFERENDUMA

Javna objava

Članak 23.

(1) Odmah po raspisivanju izbora odnosno referenduma, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihova raspisivanja, obavijestit će se birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača.

(2) U istoj obavijesti biračima se naznačuju i zakonski rokovi za izvršenje privremenog upisa izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju te za prethodnu registraciju.

(3) Središnje tijelo obavještava birače kad se održavaju izbori na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske te provodi državni referendum.

(4) Ured obavještava birače kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provodi lokalni referendum.

Provjera upisanih podataka

Članak 24.

(1) Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

(2) Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom uredu. Ako je zahtjev podnesen usmeno ured će o tome sastavit zapisnik.

(3) Ako ured utvrdi da je zahtjev osnovan, izvršit će upis, dopunu ili ispravak podatka u registru birača.

Uvid u podatke upisane u registar birača

Članak 25.

(1) Nakon raspisivanja izbora odnosno referenduma uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača bit će dostupan građanima u uredima do zatvaranja baze podataka, uz nadzor službene osobe.

(2) Nakon potvrđenih kandidacijskih lista na pisani zahtjev sudionika u izbornom postupku, nadležni ured dat će podatke s osobnim imenom i adresom birača u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva.

(3) Na primatelje osobnih podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 26.

(1) Članovi predstavničkih tijela imaju pravo zatražiti u nadležnom uredu uvid u podatke iz registra birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača, sukladno posebnom zakonu.

(2) Na primatelje osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Glasovanje posebnih kategorija birača

Članak 27.

(1) Za birače koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnog referenduma i izbora zastupnika iz Republike Hrvatske za Europski parlament, zateći na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili u mirovnim operacijama i misijama, članove posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom izvan njezinih granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te za birače lišene slobode, zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske, trgovačka društva-vlasnici brodova, vlasnici plutajućih objekata, uprave kaznionica, odnosno zatvora i odgojnih zavoda, dužni su dostaviti podatke nadležnom uredu.

(2) Za birače koji su na dan izbora iz stavka 1 ovog članak smješteni u ustanovama socijalne skrbi, ravnatelji ustanova dužni su na zahtjev birača dostaviti podatke nadležnom uredu.

(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se odmah po raspisivanju izbora odnosno referenduma, a najkasnije do isteka roka iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Nadležni ured nakon zaključivanja popisa birača dostavlja izvatke iz popisa birača izbornim povjerenstvima koji ih zajedno s izbornim materijalom dostavlja na odgovarajuća biračka mjesta najkasnije 24 sata prije vremena određenog za njihovo otvaranje.

AKTIVNA REGISTRACIJA BIRAČA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 28.

(1) Aktivna registracija birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj provodi se radi glasovanja u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

(2) Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

(3) Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u Republici Hrvatskoj obavlja ured prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma.

Obveza diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske

Članak 29.

(1) Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske dužna su javno objavljivati način, mjesto i vrijeme provedbe postupka aktivne registracije u sve vrijeme njezinog trajanja.

(2) Postupak aktivne registracije obavlja se odmah nakon raspisivanja izbora odnosno državnog referenduma, a najkasnije do isteka roka utvrđenog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.

Podnošenje zahtjeva za aktivnu registraciju

Članak 30.

(1) Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno uredu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma.

(2) U zahtjevu se uz državu i adresu boravišta u inozemstvu, ako birač želi glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, navodi diplomatsko-konzularno predstavništvo i adresa boravka u Republici Hrvatskoj na dan izbora odnosno državnog referenduma.

(3) Aktivna registracija odnosi se samo za raspisane izbore odnosno državni referendum.

Članak 31.

Prilikom podnošenja zahtjeva za aktivnu registraciju, birač može u istom zahtjevu navesti želi li se registrirati i za slučaj ponovljenih izbora za predsjednika Republike Hrvatske te želi li se u slučaju ponavljanja istih registrirati za isto mjesto.

Postupak aktivne registracije

Članak 32.

(1) Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske podneseni zahtjev za aktivnu registraciju radi glasovanja u inozemstvu odmah informatičkim putem dostavlja uredu iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Ured u Republici Hrvatskoj podneseni zahtjev za aktivnu registraciju radi glasovanja u Republici Hrvatskoj odmah informatičkim putem dostavlja uredu iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Po izvršenoj provjeri i odobrenju ureda iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, aktivno registrirani birači se informatičkim putem upisuju u popis aktivno registriranih birača po državama i konzularnom području za koja su aktivno registrirani odnosno mjestima aktivne registracije u Republici Hrvatskoj. U evidenciji birača stavlja se bilješka o aktivnoj registraciji upisom države i konzularnog područja odnosno mjesta u Republici Hrvatskoj za koje se birač aktivno registrirao. Promjena podatka iz članka 13. ovoga Zakona navedena u zahtjevu, provodi se u evidenciji birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj.

(4) Birač može odustati od podnesenog zahtjeva za aktivnu registraciju ili ga može izmijeniti do isteka roka utvrđenog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.

(5) U slučaju da birač odustane od podnesenog zahtjeva za aktivnu registraciju ili svoj zahtjev izmijeni, u evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj briše se bilješka upisana temeljem tog zahtjeva ili se upisuje nova bilješka, odnosno birač se briše iz popisa aktivno registriranih birača.

(6) Na popis aktivno registriranih birača primjenjuju se odredbe zakona o zaštiti osobnih podataka kojima se reguliraju obveze voditelja zbirke osobnih podataka.

Popis aktivno registriranih birača

Članak 33.

(1) Po isteku roka za aktivnu registraciju birača sastavlja se popis aktivno registriranih birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj po državama i konzularnim područjima za koja su birači aktivno registrirani, odnosno mjestu aktivne registracije u Republici Hrvatskoj.

(2) Podatke o broju aktivno registriranih birača iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona središnje tijelo odmah dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu.

PRETHODNA REGISTRACIJA

Članak 34.

(1) Radi glasovanja u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament provodi se prethodna registracija birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Prethodnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

Podnošenje zahtjeva za prethodnu registraciju

Članak 35.

(1) Zahtjev za prethodnu registraciju podnosi se nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

(2) Prethodna registracija odnosi se samo na raspisane izbore odnosno državni referendum.

Javna objava i rok za prethodnu registraciju

Članak 36.

(1) Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske dužna su javno objavljivati način, mjesto i vrijeme provedbe prethodne registracije u sve vrijeme njezina trajanja.

(2) Postupak prethodne registracije obavlja se odmah nakon raspisivanja izbora odnosno državnog referenduma, a najkasnije do isteka roka utvrđenog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.

(3) Zahtjevi za prethodnu registraciju podnose se do isteka roka iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 37.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prethodnu registraciju birač može u istom zahtjevu navesti želi li se registrirati i za slučaj ponovljenih izbora za predsjednika Republike Hrvatske te želi li se u slučaju ponavljanja istih registrirati za isto mjesto.

Postupak prethodne registracije

Članak 38.

(1) Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske podneseni zahtjev za prethodnu registraciju radi glasovanja u inozemstvu odmah informatičkim putem dostavlja nadležnom uredu.

(2) Nadležni ured će nakon zaprimanja zahtjeva za prethodnu registraciju iz članka 35. stavka 1. ovog Zakona prethodno provjeriti podatke i ako utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prethodnu registraciju, informatičkim putem odobriti prethodnu registraciju i u evidenciji birača upisati bilješku o prethodnoj registraciji te o tome obavijestiti diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

(3) Za birače koji imaju u registru birača upisanu bilješku o prethodnoj registraciji ne može se izdati potvrda o upisu u registar birača niti se može izvršiti privremeni upis izvan mjesta prebivališta.

(4) Birač može odustati od podnesenog zahtjeva za prethodnu registraciju ili ga može izmijeniti do isteka roka utvrđenog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.

(5) U slučaju da birač odustane od podnesenog zahtjeva za prethodnu registraciju ili svoj zahtjev izmijeni, u registru birača briše se bilješka upisana temeljem toga zahtjeva ili se upisuje nova bilješka.

Evidencija prethodno registriranih birača

Članak 39.

(1) O prethodno registriranim biračima diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske vode posebnu evidenciju.

(2) Sadržaj evidencije prethodno registriranih birača identičan je sadržaju registra birača iz članka 12. ovoga Zakona, uz naznaku izborne jedinice mjesta prebivališta birača.

(3) Na evidenciju prethodno registriranih birača primjenjuju se odredbe propisa o zaštiti osobnih podataka kojima se reguliraju obveze voditelja zbirke osobnih podataka.

(4) Po isteku roka za prethodnu registraciju podatke o broju prethodno registriranih birača po izbornim jedinicama središnje tijelo odmah dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu.

PRIVREMENI UPIS U REGISTAR BIRAČA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

Članak 40.

(1) Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske i zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći. Birači koji će se privremeno upisati u popis birača grada ili općine gdje će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći, glasuju za izbornu jedinicu prema mjestu svog prebivališta, odnosno nacionalnoj pripadnosti.

(2) Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.

Podnošenje zahtjeva za privremeni upis

Članak 41.

(1) Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se uredu neovisno o mjestu upisa u registar birača do isteka roka utvrđenog u članku 24. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Ured podneseni zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta odmah informatičkim putem dostavlja nadležnom uredu.

(3) Nadležni ured će informatičkim putem odobriti privremeni upis i u registar birača upisati bilješku o privremenom upisu za mjesto u kojem će birač boraviti na dan održavanja izbora ili državnog referenduma. Bilješka se unosi i za slučaj ponovljenih izbora, odnosno samo za slučaj ponovljenih izbora ako je tako u zahtjevu navedeno.

(4) Birač koji u registru birača ima upisanu bilješku o privremenom upisu ne može se prethodno registrirati niti mu se može izdati potvrda o upisu u registar birača.

(5) Birač može odustati od podnesenog zahtjeva ili ga izmijeniti do isteka roka propisanog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.

(6) U slučaju da birač odustane od podnesenog zahtjeva ili svoj zahtjev izmijeni, u registru birača briše se bilješka o privremenom upisu odnosno upisuje promjena.

Privremeni upis u slučaju ponavljanja izbora

Članak 42.

(1) Privremeni upis moguć je i za slučaj ponovljenih izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Za birače koji privremeni upis nisu izvršili i za ponovljene izbore, nadležni uredi brisat će bilješke o izvršenom privremenom upisu u registru birača.

(2) Privremeni upis može se odnositi i samo na ponovljene izbore za predsjednika Republike Hrvatske.

Evidencija privremeno upisanih birača

Članak 43.

(1) Privremeno upisani birači upisuju se u evidenciju privremeno upisanih birača.

(2) Evidencija privremeno upisanih birača sadrži podatke o biračima iz članka 12. ovoga Zakona, uz naznaku izborne jedinice mjesta prebivališta.

(3) Evidenciju privremeno upisanih birača uredi dostavljaju nadležnom izbornom povjerenstvu prema sjedištu biračkog mjesta za privremeno upisane birače.

POTVRDA ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

Članak 44.

(1) Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu, iznimno mogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati na za to određenom biračkom mjestu.

(2) Iznimno, birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora za predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu, mogu od nadležnog ureda u kojem su upisani u registar birača zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu.

(3) Biračima iz stavka 2. ovoga članka nadležni ured izdaje dvije potvrde ukoliko se zahtjev odnosi i na ponovljene izbore za predsjednika Republike Hrvatske, odnosno jednu ukoliko se zahtjev odnosi samo za ponovljene izbore.

(4) Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi se do isteka roka propisanog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.

(5) Potvrda sadrži osobne podatke birača koji se iskazuju na izvatku iz popisa birača.

(6) O izdanim potvrdama u registru birača unosi se bilješka.

(7) Birač kojem je izdana potvrda ne može se prethodno registrirati niti privremeno upisati u popis birača izvan mjesta prebivališta.

ZATVARANJE REGISTRA BIRAČA, SASTAVLJANJE POPISA BIRAČA I IZRADA IZVADAKA IZ POPISA BIRAČA

Upis u registar osoba koje će na dan izbora odnosno referenduma navršiti 18 godina

Članak 45.

(1) U registar birača se prije njegovog zatvaranja upisuju i osobe koje će u razdoblju od zatvaranja registra do dana izbora odnosno referenduma navršiti 18 godina.

(2) Zahtjev za aktivnu registraciju, prethodnu registraciju ili privremeni upis za osobe iz stavka 1. ovog članka, koje do zatvaranja registra ne navrše 18 godina, podnose njihovi zakonski zastupnici.

Neusvojeni zahtjevi građana

Članak 46.

(1) O neusvojenim zahtjevima građana za upis u registar birača, odnosno njegovu dopunu ili ispravak, središnje tijelo donosi rješenje na koje građanin ima pravo podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Visoki upravni sud), u roku od 24 sata od primitka rješenja.

(2) O podnesenoj tužbi Visoki upravni sud rješava u roku od 48 sati od primitka iste.

(3) Na temelju presude Visokog upravnog suda izvršit će se upis u popis birača odnosno izvatke, do dana određenog za održavanje izbora ili referenduma.

Zatvaranje registra birača

Članak 47.

(1) Odmah nakon isteka roka iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, zatvara se registar birača i zabranjuje daljnji unos podataka.

(2) Kod održavanja izbora u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i provedbe lokalnog referenduma zatvara se dio registra birača za područje za koje se provode izbori odnosno lokalni referendum.

Sastavljanje popisa birača

Članak 48.

(1) Iz zatvorenog registra birača za provedbu izbora odnosno referenduma sastavlja se popis birača.

(2) Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju odnosno referendumu, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Kad se održavaju izbori za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament te izbori za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, popis birača sadrži i podatke o državljanima država članica Europske unije koji su zatražili upis u evidenciju birača.

Zaključivanje popisa birača

Članak 49.

(1) Popis birača zaključuje se rješenjem najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.

(2) U rješenju o zaključivanju popisa birača utvrđuje se datum zaključivanja popisa birača i ukupan broj birača po općinama i gradovima, broj prethodno registriranih birača te broj aktivno registriranih birača na dan zaključivanja popisa birača.

(3) Čelnik središnjeg tijela zaključuje popis birača kad se održavaju izbori na cjelokupnom području Republike Hrvatske odnosno provodi državni referendum.

(4) Kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno provodi lokalni referendum, popis birača za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave zaključuje čelnik ureda na čijem području se održavaju izbori odnosno provodi lokalni referendum.

Obveza objave podataka iz zaključenog popisa birača

Članak 50.

(1) Središnje tijelo je dužno objaviti na svojim internetskim stranicama statističke podatke iz zaključenog popisa birača kad se održavaju izbori na cjelokupnom području Republike Hrvatske, odnosno provodi državni referendum.

(2) Ured je dužan objaviti na svojim internetskim stranicama statističke podatke iz zaključenog popisa birača kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno provodi lokalni referendum.

(3) Podaci iz stavka 1. i 2. ovog članka objavljuju se u roku od 24 sata od isteka roka iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona.

Izrada izvadaka iz popisa birača

Članak 51.

(1) Iz zaključenog popisa birača izrađuju se izvaci iz popisa birača, sukladno utvrđenim biračkim mjestima. U slučaju istodobne provedbe više vrsta izbora, izvaci se izrađuju u potrebnom broju primjeraka.

(2) Na izvacima se ne iskazuju matični broj građana i osobni identifikacijski broj (OIB), a podatak o nacionalnosti iskazuje se za izbore koji se provode po osnovi nacionalne pripadnosti.

(3) Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru iskazuju se na općem izvatku iz popisa birača. Za pripadnike nacionalnih manjina koji imaju pravo na izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svako biračko mjesto izrađuje se izvadak po osnovi nacionalne pripadnosti, sukladno odredbama izbornog zakona.

(4) Za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo na izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svako biračko mjesto izrađuje se izvadak po osnovi nacionalne pripadnosti, sukladno odredbama izbornog zakona.

Dostava izvadaka iz popisa birača

Članak 52.

(1) Na biračko mjesto dostavlja se u pravilu jedan primjerak izvatka iz popisa birača za birače koji će glasovati prema mjestu prebivališta na tom biračkom mjestu.

(2) U slučaju da je za raspisane izbore odnosno državni referendum dopušteno glasovanje izvan mjesta prebivališta, iz popisa birača izrađuju se dva izvatka označena oznakom »A« i »B«.

(3) U izvatku iz popisa birača označenom oznakom »A« navedeni su birači koji će glasovati prema mjestu prebivališta.

(4) U izvatku iz popisa birača označenom oznakom »B« navedeni su birači koji su privremeno ispisani. Na ovom se izvatku iskazuju i podaci iz rubrike »Primjedba« o privremenom upisu, odnosno glasovanju izvan mjesta prebivališta.

(5) Ako za privremeno upisane birače izvan mjesta prebivališta nisu određena posebna biračka mjesta, za svako biračko mjesto dostavlja se i posebna evidencija privremeno upisanih birača označena oznakom »C«, sukladno članku 43. stavku 3. ovoga Zakona ili prazan obrazac označen oznakom »C« radi upisa birača koji će na tom biračkom mjestu glasovati s potvrdom za glasovanje izvan mjesta prebivališta iz članka 44. ovoga Zakona.

(6) Izvaci iz popisa birača na biračko mjesto mogu se dostaviti i u elektroničkom obliku.

Rok za dostavu izvadaka iz popisa birača

Članak 53.

(1) Izvatke iz zaključenog popisa birača uredi su dužni dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 24 sata prije vremena određenog za otvaranje biračkih mjesta na dan izbora odnosno referenduma.

(2) Nakon preuzimanja izvadaka iz popisa birača nadležna izborna povjerenstva primatelji su osobnih podataka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

POPIS ZA GLASOVANJE U DIPLOMATSKO-

-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Izrada popisa za glasovanje

Članak 54.

(1) Na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske izrađuje se popis za glasovanje.

(2) Popis za glasovanje temelji se na prethodnom upisu u registar birača.

Upis u popis za glasovanje

Članak 55.

(1) U popis za glasovanje upisuju se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na temelju izvadaka iz popisa aktivno registriranih birača za to biračko mjesto.

(2) U popis za glasovanje upisuju se i birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji privremeno borave u inozemstvu ili se ondje zateknu na dan izbora odnosno državnog referenduma, a svoje pravo glasovanja žele ostvariti u inozemstvu.

(3) Birači iz stavka 2. ovoga članka upisuju se u popis za glasovanje na temelju prethodne registracije ili potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Zaključivanje i ovjeravanje popisa za glasovanje

Članak 56.

(1) Popise za glasovanje na temelju kojih se na dan izbora odnosno državnog referenduma glasovalo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske zaključuje i ovjerava ovlašteni predstavnik diplomatsko-konzularnog predstavništva.

(2) Zaključivanjem i ovjerom popisa za glasovanje potvrđuje se da su u njega upisani birači koji su se aktivno registrirali, birači koji su se prethodno registrirali te birači koji su priložili potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

POTVRDA ZA GLASOVANJE

Članak 57.

(1) Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora odnosno referenduma dokazivati pravo na glasovanje potvrdom nadležnog ureda koji vodi registar birača (u daljnjem tekstu: potvrda za glasovanje).

(2) Biračima iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, koji se nisu aktivno registrirali, potvrde za glasovanje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske na temelju prethodne službene provjere biračkog prava u evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Biračima iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, koji nisu upisani u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj potvrde izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske. Potvrde se izdaju na temelju prethodne suglasnosti za izdavanje potvrde za glasovanje i upisa u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(4) Nadležni ured koji je izvršio novi upis u popis birača nakon zaključivanja popisa birača, evidentirat će u registru birača davanje pisane suglasnosti za izdavanje potvrde za glasovanje određenoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu ili izdavanje takve potvrde u Republici Hrvatskoj.

(5) U potvrdu za glasovanje upisuju se podaci koji se iskazuju na izvatku iz popisa birača te tvrdnja da je osoba upisana u popis birača za dotično biračko mjesto.

(6) Potvrde za glasovanje sastavni su dio izvatka iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

UPIS PROMJENA U SLUČAJU PONAVLJANJA IZBORA

Članak 58.

(1) U slučaju ponavljanja izbora u popis birača upisuju se birači kojima su izdane potvrde za glasovanje.

(2) Za ponovljene izbore za predsjednika Republike Hrvatske birač može odmah po određivanju datuma ponovljenih izbora podnijeti novi zahtjev za aktivnu registraciju, prethodnu registraciju ili privremeni upis, kao i odustati od istog prema odredbama kojima je propisan postupak i rokovi za aktivnu registraciju, prethodnu registraciju ili privremeni upis.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka Zakona primjenjuje se i za glasovanje na posebnim biračkim mjestima.

Članak 59.

Za zatvaranje registra, zaključivanje popisa birača i izradu izvadaka iz popisa birača iz članka 58. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe članaka 45., 47., 49. i 51. ovoga Zakona.

BRISANJE BILJEŠKI U REGISTRU BIRAČA

Članak 60.

Nakon provedenih izbora ili državnog referenduma nadležni ured će po službenoj dužnosti brisati iz registra birača bilješke o glasovanju na posebnim biračkim mjestima, aktivnoj registraciji, prethodnoj registraciji, privremenom upisu i izdanim potvrdama za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Članak 61.

(1) Baza podataka zaključenog popisa birača čuva se u digitalnom obliku trajno.

(2) Za čuvanje baze podataka iz stavka 1. ovoga članka zadužen je izvršitelj obrade zbirke osobnih podataka o biračkom pravu.

Članak 62.

Svi podnesci, radnje i akti u svezi s upisom u popis birača te dopune i ispravci, oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

(1) Nadležna tijela ovlaštena za obavljanje pojedinih radnji određenih ovim Zakonom, odgovorna su za pravodobno izvršavanje obveza sukladno utvrđenim rokovima.

(2) Neizvršavanjem propisanih radnji u zakonom utvrđenim rokovima službene osobe u tijelima iz stavka 1. ovoga članka čine tešku povredu službene dužnosti.

Članak 64.

Osobe koje su do stupanja na snagu ovog Zakona pravomoćnim rješenjem nadležnog suda u potpunosti lišene poslovne sposobnosti, smatrat će se biračima te će se upisati u registar birača.

Članak 65.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja središnje tijelo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 66.

Ovlašćuje se čelnik središnjeg tijela nadležnog za poslove opće uprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propiše obrasce potvrda koje se izdaju iz registra birača.

Članak 67.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o popisima birača (»Narodne novine«, br. 19/07.).

Članak 68.

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 9. stavka 3., članaka 19. do 22. i članka 48. stavka 3. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Sve započete radnje i postupci koji se odnose na popise birača, a za potrebe izbora koji su raspisani prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona te koji će se održati nakon njegova stupanja na snagu, nastavit će se po odredbama ovoga Zakona.

Klasa: 013-02/12-01/01

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

144 21.12.2012 Zakon o registru birača