Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

3076

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/184

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11.) u članku 12. stavku 2. riječi: »u kojoj je« zamjenjuju se riječima: »ako je u njoj«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 3. iza riječi: »pravičnog suđenja« stavlja se zarez.

Članak 3.

U članku 38. iza riječi: »djela,« dodaju se riječi: »kaznit će se kao da ga je sam počinio, a«, a iza riječi: »može se« dodaje se riječ: »i«.

Članak 4.

U članku 43. stavku 1. riječi: »Porezne uprave Ministarstva financija« zamjenjuju se riječima: »ovlaštene institucije sukladno odredbama posebnog zakona«.

U stavku 2. riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »dva«, a riječi: »tisuću četiristo četrdeset« zamjenjuju se riječima: »sedamsto dvadeset«.

U stavku 4. iza riječi: »članka 55.« dodaju se riječi: »stavka 2.«.

Članak 5.

U članku 50. stavku 1. točki 4. iza riječi: »propisana« dodaju se riječi: »samo novčana kazna ili«.

Članak 6.

U članku 53. stavku 3. iza riječi: »kazne zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kazne dugotrajnog zatvora«.

Članak 7.

U članku 55. stavku 2. iza riječi: »iznos s« riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »dva«, a iza riječi: »zatvora s« riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »dva«.

U stavku 5. riječi: »izvršnosti presude« zamjenjuju se riječima: »početka izvršavanja rada za opće dobro«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako se osuđenik u roku od osam dana od dana za koji je pozvan ne javi nadležnom tijelu za probaciju ili mu poziv nije mogao biti dostavljen na adresu koju je dao sudu ili ne da pristanak, nadležno tijelo za probaciju će o tome obavijestiti nadležnog suca izvršenja ako je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro, a prvostupanjski sud ako je novčana kazna zamijenjena radom za opće dobro.«.

Članak 8.

U članku 59. stavku 1. riječ: »zatvorenika« zamjenjuje se riječju: »osuđenika«, a iza riječi: »te ako« riječ: »osuđenik« briše se.

U stavku 2. riječ: »zatvorenika« zamjenjuje se riječju: »osuđenika«, iza riječi: »okolnosti i« dodaje se riječ: »njegovu«, a iza riječi: »spremnost« riječ: »osuđenika« briše se.

Članak 9.

U članku 62. stavku 2. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Pored obveza iz stavka 1. ovoga članka sud može počinitelju, ako ocijeni da je njihova primjena nužna za zaštitu zdravlja i sigurnost osobe na čiju štetu je kazneno djelo počinjeno ili kad je to nužno za otklanjanje okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela, izreći sljedeće obveze:«.

U točki 1. riječi: »ureda za probaciju« zamjenjuju se riječima: »nadležnog tijela za probaciju«.

U točki 2. riječi: »ured za probaciju« zamjenjuju se riječima: »nadležno tijelo za probaciju«.

U točki 3. riječi: »ureda za probaciju« zamjenjuju se riječima: »nadležnog tijela za probaciju«.

U točki 5. iza riječi: »nastavak liječenja« dodaje se riječ: »od«.

U točki 6. riječi: »psihosocijalne terapije« zamjenjuju se riječima: »psihosocijalnog tretmana«, a riječi: »specijaliziranim za otklanjanje nasilničkog ponašanja« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenih za provedbu psihosocijalnog tretmana«.

U točki 14. riječi: »ili drugih obveza kad to zakon za određeno kazneno djelo propisuje« brišu se.

U točki 15. riječi: »službi za probaciju« zamjenjuju se riječima: »nadležnom tijelu za probaciju«, riječ: »zavodu« zamjenjuje se riječju: »centru«, a riječi: »u županiji« brišu se.

Članak 10.

U članku 63. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju 2., 3. i 4.

Članak 11.

U članku 64. stavku 1. riječ: »izreći« zamjenjuje se riječju: »odrediti«, a riječi: »probacijskog službenika« zamjenjuju se riječima: »nadležnog tijela za probaciju«.

U stavku 2. riječi: »ured za probaciju« zamjenjuje se riječima »nadležno tijelo za probaciju«.

U stavku 3. riječi: »ili ako se radi o osuđeniku« zamjenjuje se riječima: »i radi se o okrivljeniku«.

U stavku 5. točki 1. riječ: »nadležnom« briše se.

Članak 12.

U članku 69. stavku 3. u drugoj rečenici iza riječi: »posebnim propisom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i u slučaju iz članka 44. stavka 4. ovoga Zakona«.

Članak 13.

U članku 71. stavku 3. riječi: »članka 110.,« brišu se, iza riječi: »članka 111.« dodaju se riječi: »točke 2.«, a riječi: »članka 154. stavka 1. točke 2., članka 158., članka 159., članka 161., članka 162., članka 163., članka 164. i članka 166. ovoga Zakona počinjenog na štetu djeteta« zamjenjuju se riječima: »Glave XVI., počinjenog na štetu djeteta i Glave XVII. ovoga Zakona«.

Članak 14.

U članku 73. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Na zabranu približavanja shodno će se primijeniti odredba članka 71. stavka 5. ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza riječi: »obavijestiti« riječ: »tijelo« briše se, a iza riječi: »nadležno« dodaje se riječ: »tijelo«.

Članak 15.

U članku 74. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Na mjeru udaljenja iz zajedničkog kućanstva shodno će se primijeniti odredba članka 71. stavka 5. ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., iza riječi: »obavijestiti« riječ: »tijelo« briše se, a iza riječi: »nadležno« dodaje se riječ: »tijelo«.

Članak 16.

U članku 75. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na zabranu pristupa internetu shodno će se primijeniti odredba članka 71. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

U članku 76. stavku 2. riječi: »službe za probaciju« zamjenjuje se riječima: »nadležnog tijela za probaciju«.

U članku 76. stavku 3. iza riječi: »Sud« riječi: »može isključiti provođenje zaštitnog nadzora« zamjenjuju se riječima: »prilikom donošenja presude može odrediti da se zaštitni nadzor ne provodi«.

Članak 18.

U članku 82. stavku 3. iza riječi: »članka 114.« dodaju se riječi: »stavka 2.«, iza riječi: »članka 116.« dodaju se riječi: »stavka 3.«, iza riječi: »članka 154. stavka 1. točke 2.,« dodaju se riječi: »članka 155. stavka 2., članka 156.,«, a iza riječi: »članka 159.,« dodaju se riječi: »članka 160.,«.

Članak 19.

U članku 85. stavku 2. iza riječi: »članka 68« briše se riječ: »i« te se stavlja zarez, a iza riječi: »članka 69.« dodaju se riječi: »i članka 70.«.

Članak 20.

U članku 87. stavku 3. iza riječi: »arbitar« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a iza riječi: »javni bilježnik« riječi: »i javni ovršitelj« brišu se.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Članovi obitelji su bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih, srodnik po krvi u ravnoj lozi, srodnik u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do zaključno drugog stupnja, posvojitelj i posvojenik.«.

Dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Bliske osobe su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug ili istospolni partner i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 10. iza riječi: »karakter ili« dodaju se riječi: »koja traje kraće vrijeme ako«.

Dosadašnji stavci 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. postaju stavci 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22.

U dosadašnjem stavku 22., koji postaje stavak 23., iza riječi: »svaka« dodaje se riječ: »nepripadna«, a iza riječi: »druga« briše se riječ: »nepripadna«.

Iza dosadašnjeg stavka 23., koji postaje stavak 24., dodaje se stavak 25. koji glasi:

»(25) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Zakonu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.«.

Članak 21.

U članku 89. stavku 1. iza riječi: »predstavlja« dodaje se riječ: »očito«.

U stavku 4. točki 4. riječi: »zemlju, more,« zamjenjuju se riječima: »kopnene, pomorske i«, a iza riječi: »zračne snage« zarez i riječi: »pomorsku i zračnu flotu« brišu se.

U točki 7. riječi: »njezinom značajnom sudjelovanju« zamjenjuju se riječima: »njezino značajno sudjelovanje«.

Članak 22.

U članku 90. stavku 1. riječ: »pučanstva« zamjenjuje se riječju: »stanovništva«.

U točki 2. riječ: »pučanstvu« zamjenjuje se riječju: »stanovništvu«.

U točki 3. riječ: »porobi« zamjenjuje se riječima: »stavi u ropstvo«.

U točki 7. riječ: »pučanstva« zamjenjuje se riječju: »stanovništva«, a zarez iza riječi: »sposobnost« briše se.

U točki 11. riječ: »ostala« zamjenjuje se riječju: »druga«, riječi: »slične naravi« brišu se, te iza riječi: »ozljeda« briše se zarez, a riječ: »odnosno« zamjenjuje se riječju: »ili«.

Članak 23.

U članku 91. stavku 1. točki 6. riječ: »namjerno« briše se.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »sukladno postojećem okviru međunarodnog prava« brišu se.

U točki 3. riječ: »osoba« zamjenjuje se riječju: »osoblja«.

U točki 4. riječ: »prevelika« zamjenjuje se riječju: »nerazmjerna«.

U točki 10. riječ: »bile« briše se.

U točki 13. riječi: »je ono nužno zbog ratnih potreba« zamjenjuju se riječima: »to izričito zahtijeva ratna nužda«.

U točki 20. riječ: »drugog« briše se.

Točka 22. mijenja se i glasi: »22. silovanje, spolno porobljavanje, prisiljavanje na prostituciju, trudnoću, sterilizaciju ili koji drugi oblik spolnog nasilja koji predstavlja tešku povredu Ženevskih konvencija,«.

Članak 24.

U članku 97. stavku 1. riječ: »pučanstva« zamjenjuje se riječju: »stanovništva«.

Članak 25.

U članku 108. stavku 2. iza riječi: »genoma« riječ: »koja« zamjenjuje se riječju: »koji«.

Članak 26.

U članku 111. točki 3. riječi: »člana obitelji kojeg« zamjenjuju se riječima: »blisku osobu koju«.

Članak 27.

U članku 116. stavku 3. riječi: »članu obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliskoj osobi«.

Članak 28.

U članku 117. stavku 2. riječi: »članu obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliskoj osobi«, a iza riječi: »smetnje« zarez i riječ: »invaliditeta« brišu se.

Članak 29.

U članku 118. stavku 2. riječi: »članu obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliskoj osobi«, a iza riječi: »smetnje« zarez i riječ: »invaliditeta« brišu se.

Članak 30.

U članku 119. stavku 2. riječi: »članu obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliskoj osobi«, a iza riječi: »smetnje« zarez i riječ: »invaliditeta« brišu se.

Članak 31.

U članku 125. stavku 1. riječi: »rodnom identitetu, izražavanju« zamjenjuju se riječima: »izražavanju rodnog identiteta«, iza riječi: »ili tko na temelju te razlike« riječi: »ili pripadnosti« brišu se, a iza riječi: »pogodnosti« dodaju se riječi: »glede navedenih prava«.

Članak 32.

U članku 132. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Stavak 3. ovoga članka neće se primijeniti ako poslodavac nije dostavio obračun o neisplati dospjelog iznosa plaće sukladno odredbama posebnog zakona.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 33.

U članku 133. stavku 1. riječi: »ili povrijedi njegova prava« brišu se.

Članka 34.

U članku 137. stavku 2. iza riječi: »ili osobi s« dodaje se riječ: »težim«.

Članak 35.

U članku 138. stavku 2. iza riječi: »ili osobi s« dodaje se riječ: »težim«, a riječi: »članu obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliskoj osobi«.

Članak 36.

U članku 139. stavku 4. iza riječi: »ili osobi s« dodaje se riječ: »težim«, a riječi: »članu obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliskoj osobi«.

Članak 37.

U članku 141. stavku 1. iza riječi: »tom domu ili« riječi: »poslovni prostor« zamjenjuju se riječima: »poslovnom prostoru«.

Članak 38.

U članku 145. stavku 2. riječ: »su« zamjenjuje se riječju: »je«.

Članak 39.

U članku 152. stavku 3. riječi: »sile ili« brišu se.

Članak 40.

U članku 154. stavku 1. točki 1. riječi: »članu obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliskoj osobi«.

Članak 41.

U članku 157. stavku 2. riječ: »ovisnosti« zamjenjuje se riječju: »zavisnosti«.

Članak 42.

U članku 158. stavku 5. riječi: »izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina« zamjenjuju se riječima: »djelo iz stavka 1. ovoga članka počini«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Tko djelo iz stavka 2. ovoga članka počini uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.«.

Članak 43.

U članku 163. stavku 3. riječ: »ovisnosti« zamjenjuje se riječju: »zavisnosti«.

U stavku 6. iza riječi: »medicinski« briše se zarez i dodaje riječ: »ili«, a iza riječi: »znanstveni« zarez i riječi: »informativni ili sličan« brišu se.

Članak 44.

U članku 166. stavku 1. riječi: »člana obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliske osobe«, a riječi: »kaznit će se« zamjenjuju se riječima: »počinitelj će se kazniti«.

U stavku 2. riječi: »člana obitelji« zamjenjuju se riječima: »bliske osobe«.

Članak 45.

U naslovu članka 171. riječi: »člana obitelji« zamjenjuju se riječima: »blisku osobu«.

U članku 171. riječi: »člana obitelji« zamjenjuju se riječima: »blisku osobu«.

Članak 46.

U članku 173. stavku 1. riječ: »zavod« zamjenjuje se riječju »centar«, a riječi: »u županiji« brišu se.

Članak 47.

U članku 177. naslov članka mijenja se i glasi: »Povreda djetetovih prava«.

U stavku 2. iza riječi: »tko« dodaju se riječi: »zlostavi dijete ili ga«, iza riječi »prisili« riječ: »dijete« briše se, a riječ: »zlorabi« zamjenjuje se riječju: »povrijedi«.

Članak 48.

U članku 184. stavku 2. riječ: »izazvano« zamjenjuje se riječima: »izazvana teška tjelesna ozljeda ili«, a iza riječi: »bolesti« riječi: »ili narušenje zdravlja druge osobe« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »izazvana« dodaje se riječ: »osobito«.

U stavku 5. iza broja: »1« stavlja se točka, a riječi: »i 2.« brišu se.

Članak 49.

U članku 188. stavku 1. riječ: »štetna« zamjenjuje se riječju: »štetne«.

Članak 50.

Naslov iznad članka 190. mijenja se i glasi: »Neovlaštena proizvodnja i promet drogama«.

Članak 190. mijenja se i glasi:

»(1) Tko neovlašteno proizvede ili preradi tvari koje su propisom proglašene drogom, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko proizvede, preradi, prenese, izveze ili uveze, nabavi ili posjeduje tvari iz stavka 1. ovoga članka koje su namijenjene neovlaštenoj prodaji ili stavljanju na drugi način u promet ili ih neovlašteno ponudi na prodaju, proda ili posreduje u prodaji ili kupnji ili na drugi način neovlašteno stavi u promet, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina.

(3) Tko ponudi na prodaju, proda ili posreduje u prodaji tvari iz stavka 1. ovoga članka osobi s težim duševnim smetnjama, ili djetetu, ili to učini u školi ili na drugom mjestu koje služi obrazovanju, odgoju, sportskoj ili društvenoj aktivnosti djece ili u njegovoj neposrednoj blizini ili u kaznenoj ustanovi, ili tko za počinjenje djela iz stavka 2. ovoga članka iskoristi dijete, ili ako to učini službena osoba u vezi sa službom ili svojom javnom ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(4) Tko organizira mrežu preprodavatelja ili posrednika radi počinjenja kaznenog djela iz stavka 2. i 3. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine.

(5) Tko kaznenim djelom iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka prouzroči znatno oštećenje zdravlja većeg broja ljudi ili smrt osobe kojoj je prodao tvar iz stavka 1. ovoga članka ili je posredovao u njezinoj prodaji, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.

(6) Tko napravi, nabavi ili posjeduje opremu, materijal ili tvari koje se mogu uporabiti za izradu tvari iz stavka 1. ovoga članka, za koje zna da su namijenjeni njihovoj neovlaštenoj proizvodnji, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(7) Proizvodnjom droge u smislu ovoga Zakona smatra se i neovlašteni uzgoj biljke ili gljive iz koje se može dobiti droga.

(8) Tvari iz stavka 1. ovoga članka, tvari koje se mogu uporabiti za njihovu izradu, biljke, gljive ili dijelovi biljaka ili gljiva iz kojih se mogu dobiti tvari iz stavka 1. ovoga članka, sredstva za njihovu proizvodnju ili preradu, sredstva prijevoza preuređena za skrivanje tih tvari i sredstva za njihovo trošenje će se oduzeti.

(9) Počinitelja kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga članka koji je dobrovoljno bitno pridonio otkrivanju djela iz ovoga članka sud može osloboditi kazne.«.

Članak 51.

U naslovu iznad članka 191. riječi: »i tvari zabranjenih u športu« brišu se.

U članku 191. stavku 1. riječ: »daje« zamjenjuje se riječju: »da«.

U stavku 4. riječ: »tvari« zamjenjuje se riječju: »Tvari«.

Članak 52.

Iza članka 191. dodaju se članak 191.a i naslov iznad njega koji glase:

»Neovlaštena proizvodnja i promet tvari zabranjenih u sportu

191.a

(1) Tko proizvede, preradi, prenese, izveze ili uveze, nabavi ili posjeduje tvari zabranjene u sportu koje su namijenjene neovlaštenoj prodaji ili stavljanju na drugi način u promet ili ih neovlašteno ponudi na prodaju, proda ili posreduje u prodaji ili kupnji ili na drugi način stavi u promet, ili navodi drugoga na trošenje tih tvari ili mu da da ih troši on ili druga osoba, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko ponudi na prodaju, proda, posreduje u prodaji tvari iz stavka 1. ovoga članka djetetu ili osobi s težim duševnim smetnjama, ili ga navodi na njihovo trošenje, ili mu ih da da ih troši, ili to učini u školi ili na drugom mjestu koje služi obrazovanju, odgoju, sportskoj ili društvenoj aktivnosti djece ili u njegovoj neposrednoj blizini ili u kaznenoj ustanovi, ili tko za počinjenje djela iz stavka 1. ovoga članka iskoristi dijete, ili ako to učini službena osoba u vezi sa službom ili svojom javnom ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Tko organizira mrežu preprodavatelja ili posrednika radi počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(4) Tko kaznenim djelom iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka prouzroči smrt osobe kojoj je prodao tvar iz stavka 1. ovoga članka ili je posredovao u njezinoj prodaji, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(5) Tvari iz stavka 1. ovoga članka, tvari koje se mogu uporabiti za njihovu izradu, sredstva za njihovu proizvodnju ili preradu, sredstva prijevoza preuređena za skrivanje tih tvari i sredstva za njihovo trošenje će se oduzeti.

(6) Počinitelja kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3., ovoga članka koji je dobrovoljno bitno pridonio otkrivanju djela iz ovoga članka sud može osloboditi kazne.«.

Članak 53.

U članku 192. stavku 1. riječi: »članka 185. stavka 1. i 2.,« brišu se, a iza riječi: »članka 186. stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 54.

U članku 198. stavku 1. iza riječi: »trajnije ili u« riječ: »većoj« zamjenjuje se riječju: »znatnoj«, a iza riječi: »bilje ili gljive« zarez i riječi: »zajednice životinja, biljaka ili gljiva,« brišu se.

Članak 55.

U članku 214. stavku 3. iza riječi: »ozljeda« dodaju se riječi: »jedne ili«.

Članak 56.

U članku 221. stavku 1. iza riječi: »život« dodaju se riječi: »ili tijelo«, a iza riječi: »ljudi ili« dodaje se riječ: »za«.

Članak 57.

U članku 224. stavku 2. iza riječi: »ukloni ili« riječi: »na drugi način« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »prouzročena« dodaju se riječi: »teška tjelesna«.

Članak 58.

U članku 225. stavku 1. iza riječi: »život« dodaju se riječi: »ili tijelo«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Brodski promet podrazumijeva plovidbu morem ili unutarnjim vodama brodom, ratnim brodom, jahtom, brodicom ili drugim plovilom.«.

Članak 59.

U članku 226. iza riječi: »ograničenjem brzine« briše se zarez i dodaju riječi: »i time«.

Članak 60.

U članku 227. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

(5) Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. ovoga članka prouzročena drugoj osobi osobito teška tjelesna ozljeda, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.«.

U stavku 6. brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 61.

Naslov iznad članka 237. mijenja se i glasi: »Nedozvoljena igra na sreću«

Članak 237. mijenja se i glasi:

»(1) Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi imovinsku korist bez odobrenja nadležnog tijela javno priredi, obavi ili promiče igru na sreću, kaznit će kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko pripremi, obavlja ili promiče igru ili djelatnost u kojoj sudionik u igri koji je uložio sredstva može očekivati dobitak samo ako se uključe daljnji sudionici.

(3) Ako se počinitelj bavi djelatnošću iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka ostvarena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna imovinska šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(5) Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka će se oduzeti.«.

Članak 62.

U članku 240. stavku 3. iza riječi: »znatna« dodaje se riječ: »imovinska«.

Članak 63.

U članku 241. stavku 1. iza riječi: »ošteti« stavlja se zarez i dodaje riječ: »sakrije«.

Članak 64.

U članku 244. stavku 1. iza riječi: »sakriti,« dodaju se riječi: »ako time nije počinjeno neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna,«.

Članak 65.

U članku 245. stavku 1. iza riječi: »članka 240. stavka 1.« riječi: »i 2.« brišu se.

U stavku 2. riječi: »članka 233. stavka 1.,« brišu se.

Članak 66.

U članku 248. stavak 2. briše se.

Članak 67.

Naslov iznad članka 249. mijenja se i glasi: »Prouzročenje stečaja«.

U članku 249. stavku 1. točki 1. iza riječi: »ustupi«, dodaje se riječ: »sakrije,«.

Članak 68.

U članku 253. stavku 2. iza riječi: »mito« dodaju se riječi: »namijenjeno toj ili drugoj osobi«.

Članak 69.

U članku 261. stavku 1. zarez iza riječi: »društvom« briše se.

Članak 70.

U članku 262. stavku 2. iza riječi: »znatnu štetu,« riječi: »počinitelj će se kazniti« zamjenjuje se riječima: »kaznit će se«.

Članak 71.

U članku 265. stavku 7. iza riječi: »kaznenog« dodaje se riječ: »djela«.

Članak 72.

Naslov iznad članka 272. mijenja se i glasi: »Zlouporaba naprava«.

U članku 272. stavku 3. iza riječi: »za kazneno djelo koje je« riječ: »počinitelj« briše se.

U stavku 4. iza riječi: »naprave« zarez se briše i dodaje riječ: »i«.

Članak 73.

U članku 274. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko izradi lažni novac, preinači pravi novac ili takav novac pribavi, posjeduje ili prenosi s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog ili ga stavi u optjecaj kao pravi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.«.

Članak 74.

U članku 275. stavku 1. iza riječi: »lažni vrijednosni papir« dodaju se riječi: »s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog«.

Članak 75.

U članku 285. stavku 1. iza riječi: »pribavi« dodaje se riječ: »znatnu«, a iza riječi: »prouzroči« dodaje se riječ: »znatnu«.

Članak 76.

U članku 291. stavku 2. riječ: »deset« zamjenjuje se riječju: »dvanaest«.

Članak 77.

U članku 294. stavku 1. iza riječi: »odgovornoj osobi« zarez se briše, a iza riječi: »mito« dodaju se riječi: »namijenjeno toj ili drugoj osobi«.

U stavku 2. iza riječi: »mito« dodaju se riječi: »namijenjeno toj ili drugoj osobi«.

Članak 78.

U članku 302. stavku 4. riječi: »i 2.« te riječi: »odvjetnik, javni bilježnik, doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik, psiholog, osoba kojoj je povjeren odgojno-obrazovni rad u odgovarajućoj ustanovi, djelatnik skrbništva, vjerski ispovjednik,« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari vjerski ispovjednik ili osoba koja je prema zakonu dužna čuvati tajnu.«.

Članak 79.

Naslov iznad članka 311. mijenja se i glasi: »Neizvršenje sudske odluke«.

U članku 311. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Službena ili odgovorna osoba koja ne izvrši pravomoćnu sudsku odluku koju je bila dužna izvršiti, a time ne čini neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko krši sigurnosnu mjeru koja mu je određena pravomoćnom presudom.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., na oba mjesta, brojka: »1.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 80.

U članku 314. stavku 2. riječi: »kaznit će se« zamjenjuju se riječima: »počinitelj će se kazniti«.

U stavku 4. iza riječi: »bezobzirnim ili« dodaje se riječ: »osobito«.

Članak 81.

U članku 315. stavku 4. riječi: »kaznit će se« zamjenjuju se riječima: »počinitelj će se kazniti«.

U stavku 5. iza riječi: »bezobzirnim ili« dodaje se riječ: »osobito«.

Članak 82.

U članku 325. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba radi počinjenja djela iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Tko sudjeluje u udruženju iz stavka 2. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 5., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Članak 83.

U članku 326. stavku 1. iza riječi: »ući,« dodaje se riječ: »izići,«, a riječi: »do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

Stavak 3. briše se.

Članka 84.

U članku 328. stavku 4. riječi: »u trajanju duljem« brišu se, a iza riječi: »godine« dodaju se riječi: »ili teža«.

Članak 85.

U članku 345. riječi: »hrvatske države« zamjenjuju se riječima: »Republike Hrvatske«.

Članak 86.

U članku 346. stavku 1. iza riječi: »Ustavnog suda Republike Hrvatske,« stavlja se zarez i dodaju riječi: »predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske«.

U stavku 2. riječi: »kaznit će se« zamjenjuju se riječima: »počinitelj će se kazniti«.

Članak 87.

U članku 347. stavku 4. riječ: »člana« zamjenjuje se riječju: »članka«.

Članak 88.

U članku 352. stavku 1. riječ: »usmrti« zamjenjuje se riječju: »ubije«.

Članak 89.

U članku 381. stavku 1. točka 3. briše se.

U stavku 1. dosadašnje točke 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju točke 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 90.

U članku 383. u uvodnoj rečenici riječi: »30 dana« zamjenjuju se riječima: »tri mjeseca«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ministar nadležan za pravosuđe uz suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi donijet će propis o izvršavanju sigurnosne mjere te listu pravnih ili fizičkih osoba licenciranih za provođenje sigurnosne mjere (članak 70.)«.

Iza točke 1. dodaju se nova točka 2. i točka 3. koje glase:

»2. ministar nadležan za unutarnje poslove uz suglasnost ministra nadležnog za pravosuđe donijet će propise o izvršenju sigurnosnih mjera (članak 73. i članak 74.),

3. ministar nadležan za poslove pomorstva, prometa i infrastrukture donijet će propis o izvršavanju sigurnosne mjere (članak 75.),«.

U dosadašnjoj točki 2., koja postaje točka 4., riječ: »zdravstvo« zamjenjuje se riječju: »zdravlje«, riječi: »listu terapijskih zajednica licenciranih za provođenje sigurnosne mjere obveznog liječenje od ovisnosti (članak 69.), listu pravnih ili fizičkih osoba licenciranih za provođenje sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (članak 70.) i« brišu se, a riječi: »športu (članak 190. i 191.)« zamjenjuju se riječima: »sportu (članak 191.a)«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijet će listu terapijskih zajednica licenciranih za provođenje sigurnosne mjere (članak 69.)«.

Članak 91.

U članku 384. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na kazne koje su izrečene ili se izvršavaju sukladno odredbama Kaznenog zakona iz članka 381. stavka 1. točke 1. primjenjuju se odredbe o uvjetnom otpustu tog Zakona.«.

Članak 92.

U članku 386. točki 1. riječi: »28. studenog 2002.« zamjenjuju se riječima: »19. studenog 2008.«.

U točki 3. riječi: »2010/45/EU« zamjenjuju se riječima: »2010/53/EU«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Direktiva 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. godine o otpadu koja zamjenjuje određene direktive,«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Direktivom 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. godine o suzbijanju i borbi protiv trgovanja ljudima i zaštiti žrtava,«.

Iza točke 20. dodaju se točke 21. i 22. koje glase:

»21. Okvirnom odlukom Vijeća 2000/383/JHA od 29. svibnja 2000. godine o jačanju zaštite kaznenih sankcija i drugih sankcija protiv krivotvorenja povezanog s uvođenjem eura,

22. Okvirnom odlukom Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. koja utvrđuje minimalne odredbe vezane za sastavne elemente kaznenih djela i zakonskih kazni na području nedopuštene trgovine drogama.«.

Članak 93.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izraditi pročišćeni tekst Kaznenog zakona.

Članak 94.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 740-02/12-01/05

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

144 21.12.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
Petar Novoselec i Igor Martinović
lipanj 2019.