Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

3077

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/179

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11. i 22/12.) u članku 23. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »zbrojenoj osnovici svih osiguranika utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »osnovici iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 2.

U članku 25. stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 31. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »zbrojenoj osnovici svih osiguranika utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »osnovici iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 4.

U članku 33. stavak 3. briše se.

Članak 5.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika smatraju se i iznosi ostalih primitaka iz članka 22. ovoga Zakona što ih poslodavac, osim plaće za rad u inozemstvu isplaćuje osiguraniku.«.

Članak 6.

U članku 39. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »zbrojenoj osnovici svih osiguranika utvrđenoj prema stavku 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »osnovici iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 7.

U članku 40. stavak 6. briše se.

Članak 8.

U članku 114. stavku 2. točki 1. iza riječi: »drugu djelatnost« stavlja se zarez, a riječ: »te« briše se.

U točki 2. iza riječi: »uređeno« umjesto točke stavlja se zarez.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. primitak što ga inozemni poslodavac isplaćuje osobi izaslanoj iz Republike Hrvatske na rad u inozemstvo, ako međudržavnim ugovorom nije drugačije uređeno.«.

Članak 9.

U članku 182. stavku 1. riječi: »istodobno s isplatom naknade plaće osiguraniku ili istodobno s povratom naknade plaće poslodavcu« zamjenjuju se riječima: »do 15. dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je isplaćena naknada plaće ili izvršen povrat naknade plaće poslodavcu«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kada poslodavac, odnosno osoba koja je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa sukladno odredbama ovoga Zakona, osim osobe koja je obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa za svoje osobno osiguranje, nema obvezu isplate plaće, odnosno naknade koja je podložna obvezi doprinosa, odnosno nema obvezu doprinosa prema propisanoj osnovici iz razloga što osiguranik ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja kako je opisano člankom 179. ovoga Zakona i/ili ima obvezu isplate naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava nositelja obveznih osiguranja ili na teret državnog proračuna dužan je sastaviti izvješće o vrsti prava, razdoblju korištenja prava te iznosu naknade plaće što ju je isplatio na teret sredstava nositelja osiguranja ili na teret sredstava državnog proračuna i dostaviti ga Poreznoj upravi. Način i rok te oblik i sadržaj izvješća propisat će ministar financija.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 249. mijenja se i glasi: »XVII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 11.

U članku 249. stavku 1. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. poslodavac, odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa u slučaju kada nema obvezu obračuna i plaćanja doprinosa, ako ne izvijesti Poreznu upravu o vrsti prava, razdoblju korištenja prava, te iznosu naknade plaće što ju je isplatio na teret sredstava nositelja obveznih osiguranja ili teret sredstava državnog proračuna, sve na način sukladan odredbi članka 182. stavka 3. ovoga Zakona.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11. i 22/12.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Smatraju se zakonitim rješenja nositelja obveznih osiguranja donesena nakon 1. siječnja 2003. u postupku priznanja svojstva osiguranika kojima se utvrđuje obveza doprinosa, vrste i mjesečni iznosi doprinosa za razdoblje do 31. prosinca 2002. za osiguranike koji su sami obveznici doprinosa te obveznici plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 411-01/12-01/02

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.