Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

HRVATSKI SABOR

3078

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/185

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.), u članku 9. stavku 1. točki 4. iza riječi: »mirovinski staž« dodaju se riječi: »te uplate sredstava u okviru programa mirovinske rente prema posebnim propisima«.

U točki 6. iza riječi: »olimpijskim igrama« stavlja se zarez i dodaju riječi: »paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih«.

Članak 2.

U članku 10. iza točke 19. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje točka 20. koja glasi:

»20. primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa.«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. mirovinske rente koje isplaćuju osiguravatelji na temelju prijašnjih uplata poslodavca, ako su te uplate bile oslobođene oporezivanja,«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. točka 3. briše se.

Članak 5.

U članku 19. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 6.

U članku 27. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava oporezuje se ako je otuđeno (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona te ako se otuđuju zemljišta čija je pojedinačna površina do 250 m², a ukupno do 1000 m². Ako se otuđuje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradilište ili zemljišna čestica. Dohodak čini razlika između ukupnog iznosa primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnina ili imovinskih prava koji se otuđuju u razdoblju od pet godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave.«.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., iza riječi: »stavka 5.« dodaju se riječi: »i 7.«.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 9., brojke: »5., 6. i 7.« zamjenjuju se brojkama: »5., 6. i 8.«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Ako su nekretnine i imovinska prava iz stavka 7. ovoga članka stečena darovanjem i otuđena u roku od pet godina od dana njihove nabave od strane darovatelja, darovatelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava na način iz stavka 7. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 11. i 12.

Članak 7.

U članku 36. stavku 1. iza riječi: »poslodavca« dodaju se riječi: »te kod ostvarene mirovinske rente na temelju prijašnjih uplata sredstava na teret poslodavca«, a iza riječi: »ukupne mirovine« dodaju se riječi: »i mirovinske rente«.

Članak 8.

U članku 46. stavku 4. riječi: »do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, na propisanim obrascima« zamjenjuju se riječima: »u propisanom roku na propisanom obrascu«.

Članak 9.

U članku 48. stavku 4. riječi: »propisana izvješća« zamjenjuju se riječima: »propisano izvješće«.

Članak 10.

U članku 50. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Predujam poreza na dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina plaćaju porezni obveznici prema rješenju Porezne uprave jednokratno u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak, na ukupno ostvareni primitak od otuđenja nekretnina iste vrste ili imovinskih prava iste vrste u tom razdoblju, a koje se donosi nakon otuđenja četvrte nekretnine iste vrste ili četvrtog imovinskog prava iste vrste. Za svako daljnje otuđenje nekretnine iste vrste ili imovinskog prava iste vrste u razdoblju od pet godina u kojem je već utvrđen dohodak od otuđenja nekretnina iste vrste ili imovinskih prava iste vrste, donosi se novo rješenje za tu nekretninu ili imovinsko pravo koje se otuđuje. Predujam se utvrđuje od porezne osnovice iz članka 27. stavka 7. ovoga Zakona primjenom stope od 25%.

(5) Ranije plaćeni porez na dohodak iz stavka 3. ovoga članka po osnovi otuđenja nekretnine ili imovinskog prava iste vrste uračunava se u poreznu obvezu utvrđenu po osnovi stavka 4. ovoga članka.

(6) Isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik obvezni su za primitke od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava i za uplaćeni porez na dohodak dostavljati Poreznoj upravi propisano izvješće.«.

Članak 11.

U članku 51. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik obvezni su za primitke od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala i za uplaćeni porez na dohodak dostavljati Poreznoj upravi propisano izvješće.«.

Članak 12.

U članku 60. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Osobe i organizacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su Poreznoj upravi u propisanom roku na propisanom obrascu dostavljati i podatke o isplaćenim propisanim primicima na koje se ne plaća porez na dohodak i o drugim propisanim primicima koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom.«.

Članak 13.

U članku 61. iza riječi: »obveznicima poreza na dohodak« dodaju se riječi: »te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama«, a iza riječi: »iznimno i« dodaju se riječi: »na ostale račune sukladno posebnim propisima te«.

Članak 14.

U članku 63. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U postupku ispitivanja izvora imovine ispitivat će se izvor cjelokupne imovine fizičke osobe stečene od 1. siječnja 2005.

(7) Ako je doneseno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku i porezu na dohodak za porezno razdoblje za koje se utvrđuje dohodak iz stavka 3. ovoga članka, protiv kojeg se ne može izjaviti žalba, Porezna uprava će po službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja pokrenuti obnovu postupka u roku od 30 dana od dana kada utvrdi dohodak iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 15.

U članku 64. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. neoporezive iznose primitaka koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, te način i uvjete pod kojima se mogu isplatiti (članak 10. točka 20.),«.

Dosadašnje točke 8. do 15. postaju točke 9. do 16.

Dosadašnja točka 16., koja postaje točka 17. mijenja se i glasi:

»17. oblik i sadržaj porezne kartice (članak 46. stavak 1.),«

Dosadašnja točka 17., koja postaje točka 18., mijenja se i glasi:

»18. uz suglasnost ministra rada i mirovinskoga sustava, oblik, sadržaj, rokove te način dostavljanja podataka o isplaćenim primicima i uplaćenom predujmu poreza za potrebe Porezne uprave i Središnjeg registra osiguranika (članak 31. stavak 4., članak 46. stavak 4. i 5., članak 48. stavak 4., članak 50. stavak 6., članak 51. stavak 7., članak 60. stavak 5.),«.

Dosadašnja točka 18. postaje točka 19.

U dosadašnjoj točki 19., koja postaje točka 20., iza riječi: »izvršiti« dodaju se riječi: »na ostale račune sukladno posebnim propisima te«.

Članak 16.

Iznad članka 66. naslov koji glasi: »X. Kaznene odredbe« mijenja se i glasi: »X. Prekršajne odredbe«.

Članak 17.

U članku 67. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. pravne i fizičke osobe koje Poreznoj upravi ne dostave ili ne dostave u roku podatke o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu (članak 31. stavak 4., članak 46. stavak 4. i 5., članak 48. stavak 4., članak 50. stavak 6., članak 51. stavak 7., članak 60. stavak 5., u svezi sa člankom 64. točkom 17.),«.

Točka 3. briše se.

U dosadašnjoj točki 4., koja postaje točka 3., riječi: »žiro-računa kod ovlaštene organizacije za platni promet« zamjenjuju se riječima: »žiroračuna, odnosno iznimno kod ostalih računa sukladno posebnim propisima, kod banke«.

Članak 18.

Ovlašćuje se ministar financija uskladiti provedbene propise iz članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.) s odredbama ovoga Zakona u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 410-01/12-01/13

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

144 21.12.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak