Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

HRVATSKI SABOR

3079

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/187

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o reviziji (»Narodne novine« br. 146/05. i 139/08.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2006/43/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonski propisanim revizijama godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih financijskih izvješća, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006.),

– Četvrta Direktiva Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. koja se temelji na članku 54. stavku 3. točki g) Ugovora o godišnjim financijskim izvješćima za određene vrste trgovačkih društava (SL L 222, 14. 8. 1978.).«.

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

(1) Obvezi revizije financijskih izvještaja podliježu i godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji svih dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni, odnosno konsolidirani ukupan prihod u godini koja prethodi reviziji prelazi 30.000.000,00 kuna ako obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja ne podliježu sukladno odredbama članka 17. stavaka 1. i 2. Zakona o računovodstvu. Godišnjim financijskim izvještajima u smislu ovoga članka smatraju se i financijski izvještaji za razdoblja kraća od godine dana ako takva razdoblja prethode statusnim promjenama, likvidaciji ili stečaju.

(2) Na obveznike revizije iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se prekršajne odredbe iz članka 32. stavka 1. točke 19. i stavka 2. Zakona o računovodstvu. Na javnu objavu revidiranih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja primjenjuju se odredbe članka 20., članka 22. i članka 32. stavka 1. točke 24. i stavka 2. Zakona o računovodstvu.«.

Članak 3.

U članku 32. stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 42.b stavak 6. briše se.

Članak 5.

Članak 51. briše se.

Članak 6.

U članku 74. iza riječi: »upravni spor« riječi: »kod Upravnog suda Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 470-03/12-01/02

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

144 21.12.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji