Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz

NN 144/2012 (21.12.2012.), Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz

HRVATSKI SABOR

3080

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/188

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 19. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ

Članak 1.

U Zakonu o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10. i 23/11.) članku 4. stavku 1. točke 24. i 27. brišu se.

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Visinu udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za proizvodnju biogoriva propisuje Vlada odlukom, koju donosi do kraja studenog tekuće godine za iduću godinu, prema ukupnim planiranim troškovima sustava za poticanje proizvodnje biogoriva, na prijedlog Ministarstva gospodarstva.

(2) Ministarstvo gospodarstva dužno je prije podnošenja prijedloga odluke iz stavka 1. ovoga članka pribaviti suglasnost Ministarstva financija.

(3) Uredbom o poticanju proizvodnje biogoriva propisat će se način korištenja udjela iz prihoda od trošarina koji se izdvaja za poticanje proizvodnje biogoriva i pravo Operatora tržišta na naknadu za rad u sustavu poticanja proizvodnje biogoriva.«.

Članak 3.

Članak 34. briše se.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 310-05/12-01/02

Zagreb, 14. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

144 21.12.2012 Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz